VD ECAV otvára jubilejný rok 1. panelovou diskusiou

VD ECAV otvára jubilejný rok 1. panelovou diskusiou

Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva pri príležitosti otvorenia jubilejného roku 100-tého výročia samostatnosti na 1. panelovú diskusiu na historickú tému: “100 rokov VD ECAV na Slovensku”.

Diskusia sa bude konať v nedeľu 23. januára 2022 (nedeľa) v Dvorane BÚ VD v Prešove o 17.00.

Do diskusie prijali pozvanie Peter Mihoč (biskup VD), Marián Damankoš (historik a sen. dozorca ŠZS) a Juraj Majo (Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a úz. rozvoja, Univerzita Komenského v Bratislave).

Moderuje Matej Oráč (koordinátor pre vzdelávacie aktivity EMC ECAV).

Hudobným hosťom je IL DUETTO (Andy Belej a Zuzana Oráčová).

.Na diskusii je možné zúčastniť sa osobne v režime OP a je možné sledovať ju aj online, a to na kanáli YouTube VD ECAV.

Zomrel prof. Dušan Podhradský

Zomrel prof. Dušan Podhradský

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 17. januára 2022 zomrel vo veku 81 rokov prof. Dušan Podhradský, významný biochemik a bývalý rektor košickej univerzity. Posledná rozlúčka bude v pondelok 24. januára 2022 o 13.00 hod. v kostole Evanjelického cirkevného zboru a. v. na košickej Terase.

Pochádzal z farárskej rodiny- otec Juraj Podhradský bol o. i. farárom v Dolnej Strehovej či v Senici.

Prof. Ing. Dušan Podhdradský, DrSc. bol významnou osobnosťou v oblasti biochémie peptidov a bielkovín. na Slovensku s medzinárodným dosahom. Publikoval viac ako 60 pôvodných vedeckých prác v zahraničných časopisoch. Jeho pedagogická činnosť spočívala v zabezpečení výučby biochémie v odboroch chémie, biológie a v učiteľskom štúdiu. V rokoch 1978- 1984 bol rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Prezidentka SR prijala predstaviteľov cirkví

Prezidentka SR prijala predstaviteľov cirkví

Hlavnou témou diskusie v Prezidentskom paláci v Bratislave pri novoročnom rokovaní prezidentky SR Zuzany Čaputovej s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností bolo „zjednotenie a zmiernenie napätia v spoločnosti“. Medzi účastníkmi bol aj brat generálny biskup ECAV, Ivan Eľko. Toto stretnutie sa uskutočnilo v inom formáte – formou rokovania “za okrúhlym stolom”.

Prezidentka Zuzana Čaputová poďakovala zástupcom cirkví za ich službu a zaželala všetko dobré a veľa zdravia v novom roku. Vo svojom príhovore spomenula ústrednú tému tohto roka: hľadanie spôsobu, ako prispieť k zmierneniu napätia v spoločnosti a k jej zjednoteniu.

Účastníci stretnutia sa zhodli, že napätie v spoločnosti vplyvom pandémie, ale aj rôznych iných javov, je mimoriadne veľkým problémom. Rozprávali sa o tom, ako môžu spoločne tento problém prekonať a pomôcť tomu, aby bola spoločnosť súdržnejšia.

„Myslím, že by pomohlo, keby sme našu spoločnosť zjednodušene nevnímali len v dvoch extrémnych polaritách ľudí, ktorí chcú spolu iba bojovať. Pretože medzi nami je veľká skupina ľudí, ktorí hľadajú, ktorí chcú počúvať a ktorým stojí za to spájať sa a byť v jednote. Aj toto stretnutie vo formáte diskusie malo túto jednotu symbolicky reprezentovať,“ povedala prezidentka. Na záver vyzvala k snahe o jednotu v hodnotách. „O názoroch sa dá diskutovať, v hodnotách skúsme byť jednotní.“

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko vyjadril po stretnutí veľmi pozitívne pocity. Ocenil nový formát prijatia, v ktorom bolo menej toho oficiálneho a viac bezprostredného zdieľania názorov prezidentky a účastníkov. “Prezidentka hovorila o atmosfére v spoločnosti a vyzývala k spolupráci na riešení všetkého toho čo nás trápi – je to predovšetkým všadeprítomný hnev, frustrácia, agresivita, rozdelenie – nie iba názorové, ale aj ľudské. Hovoril som o našich skúsenostiach s pandémiou v roku 2021, o hrdinstve kresťanov z našich miestnych komunít, o našej lojalite s opatreniami a o tom, že sme ako vodcovia cirkvi museli ísť akoby sami proti sebe, keď sme rešpektovali zákazy bohoslužieb. Išlo nám o príspevok k riešeniu pandemickej situácie, o naše spoločné dobro,” povedal brat generálny biskup. 

Na záver, ako predseda Ekumenickej rady cirkví vyjadril Ivan Eľko niečo, na čom sa zhodli všetci predstavitelia zúčastnených cirkví a náboženských spoločností: “Napriek tomu, že chápeme nutnosť prijímať opatrenia a chceme naďalej chrániť zdravie ľudí, nedá sa nám akceptovať stav, v ktorom je cirkev vnútorne rozdelená – na tých, ktorým vstup do jej prostredia umožnený je a na tých, ktorí zostali vonku. Niesť takúto segregáciu je čoraz ťažšie, ba z hľadiska biblických princípov sa stáva neúnosným.” Prezidentka k tomu vyjadrila svoje porozumenie.

FOTO: Kancelária prezidenta SR/Marián Garaj 

Stanovisko Zboru biskupov k výsledkom sčítania obyvateľstva v roku 2021

Stanovisko Zboru biskupov k výsledkom sčítania obyvateľstva v roku 2021

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov z hľadiska vyznania. Obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania predstavujú 5,27 % (286 907 osôb).

Dnes sme ako Zbor biskupov prijali informáciu o výsledkoch sčítania obyvateľstva ako fakt, ktorým sa budeme určite zaoberať a venovať sa mu detailnejšie. Budeme čakať na rozšírené výsledky od Štatistického úradu SR, ktoré nám povedia viac o štruktúre, rozmiestnení a ďalších dôležitých ukazovateľoch našej evanjelickej komunity.

Pokles o 0,5 percentuálneho bodu nepredstavuje relatívne veľký úbytok. Teší nás, že sa výrazne spomalil pokles počtu členov pri predchádzajúcom sčítaní. Zároveň treba jednoznačne skonštatovať, že za posledných 10 rokov sme stratili 29 343 evanjelikov. Tento stav nemôže tešiť nikoho z nás a je pre nás veľkou misijnou a pastorálnou výzvou. Situáciu, aj vzhľadom na neustále stúpajúce počty obyvateľov bez vyznania, vnímame ako vážnu. Je to impulz spojiť sily všetkých členov ECAV, k vydávaniu dobrého svedectva viery a viesť všetky generácie k evanjelickému kresťanskému životu.

Zároveň chceme povedať, že sme vďační každému, kto svoje vyznanie a príslušnosť potvrdil. Vnímame to ako povedomý a aktívny evanjelický prejav, postoj srdca, jednoznačnú odpoveď. Evanjelici potvrdili, že im záleží na svojej cirkvi a viere v Boha.

Zbor biskupov ECAV na Slovensku

Výsledky Sčítania obyvateľstva 2021

Výsledky Sčítania obyvateľstva 2021

20. januára 2022 prezentovali na Štatistickom úrade SR v Bratislave ďalšie základné výsledky SODB 2021. Evanjelické a. v. vierovyznanie uviedlo 5,3% obyvateľstva (287- tisíc).

https://www.scitanie.sk/k-rimskokatolickemu-vyznaniu-sa-prihlasilo-56-obyvateov

Najviac, teda 55,8% obyvateľstva (3,04 milióna) uviedlo rímskokatolícke vyznanie. Z hľadiska početnosti nasleduje evanjelické s 5,3% (presne 286 907) a gréckokatolícke so 4% (218- tisíc).

Druhou najpočetnejšou skupinou je však skupina bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8%, uviedlo, že je bez náboženského vyznania. V roku 2011 to bolo len 13,4%.

Rímskokatolícka cirkev zaznamenala najväčší pokles o 6 percentuálnych bodov. Vzrástli iné vyznania. 

Pre porovnanie, v roku 2011 bolo evanjelikov 316 tisíc, v roku 2001 372 tisíc a v roku 1991 326 tisíc.  Pokles po poslednom sčítaní je teda cca. 29 tisíc (0,5 percentuálneho bodu). 

Evanjelici majú najväčší počet obyvateľstva na Myjave, v Turčianskych Tepliciach a v Liptovskom Mikuláši.

POZVÁNKA: 1. panelová diskusia VD

POZVÁNKA: 1. panelová diskusia VD

Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva pri príležitosti otvorenia jubilejného roku 100-tého výročia samostatnosti na 1. panelovú diskusiu na historickú tému: “100 rokov VD ECAV na Slovensku”.

Diskusia sa bude konať v nedeľu 23. januára 2022 (nedeľa) v Dvorane BÚ VD v Prešove o 17.00.

Do diskusie prijali pozvanie Peter Mihoč (biskup VD), Marián Damankoš (historik a sen. dozorca ŠZS) a Juraj Majo (vysokoškolský učiteľ na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave).

Moderuje Matej Oráč (koordinátor pre vzdelávacie aktivity EMC ECAV).

Hudobným hosťom je IL DUETTO.

Na diskusii je možné zúčastniť sa osobne v režime OP a je možné sledovať ju aj online, a to na kanáli YouTube VD ECAV.

POZVÁNKA: Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

POZVÁNKA: Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Východný dištrikt ECAV na Slovensku v Prešove v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Arcibiskupským úradom RKC v Košiciach srdečne pozýva všetkých ordinovaných a teológov na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD, ktorá sa uskutoční dňa 7. 2. 2022 o 11. 00 v Dvorane BÚ VD v Prešove.

S prednáškou “Ako (ne)čítať Bibliu: orientácia v bludisku biblických interpretácii” vystúpi popredný katolícky biblista prof. Ing. Peter Dubovský, ThD. (SJ), ktorý je dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte a je členom Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery.

Pozvanie na konferenciu prijal aj arcibiskup Košickej arcidiecézy Bernard Bober ako aj rímsko a gécko- katolícki kňazi a teológovia.

Je potrebné prihlásiť sa do 3. 2. 2022 tajomníkovi biskupa M. Cingeľovi (0908/368889; marekcing@gmail.com).

AVÍZO: Vyšlo januárové číslo eVýchodu

AVÍZO: Vyšlo januárové číslo eVýchodu

Novoročné číslo eVýchodu vychádza v čase, kedy krajinu ochromuje tretia vlna pandémie. Napriek tomu je redakcia presvedčená, že aj v tejto situácii môžeme nový rok začať optimisticky, nestrácať nádej a mať odvahu začať niečo nové. Tak ako respondenti a autori januárového čísla, z ktorého obsahu vyberáme:

• EDITORIÁL Jany Cingeľovej: Kedy sa to skončí?

• LUCIA DOVALOVÁ: Modrotlač sa vracia do šatníkov

• KOMENTÁR: Zákon zrovnoprávnil financovanie škôl

• POSTOJ biskupa VD Petra Mihoča: O nádeji v ťažkých časoch

• DANIEL HEVIER: Otčemôj – parafráza Modlitby Pánovej

• PORTRÉT: Ján Vecan st.

• UMENIE: výtvarník – evanjelik Daniel BROGYányi

• PROJEKT: Pouličný vešiak 

• DESATORO: 1. časť série na pokračovanie

• ROZHOVOR – Deti Afriky: Nesnažme sa meniť africké deti

• KNIHA: Apoštol Pavol / Porta libri – verný žid, rímsky svetoobčan, grécky mysliteľ

• ROZHOVOR s Petrom Ščecinom: Platidlá, ktoré spomína Biblia

• VZŤAHY: Neviditeľná žena alebo Prečo ma iní nevidia

• RECEPT Z FARY: Banoffee pie

• FILM: Vykopávky

Na obálke fotografia Lucie Dovalovej z evanjelickej fary v Badíne, ktorá spolu so svojou rodinou oživuje starobylú tradíciu ručnej modrotlače

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Časopis si môžete objednať z pohodlia svojho domova priamo do svojej poštovej schránky. Ročné predplatné: 24 € / Cena za kus: 2 €.El. objednávkový formulár: www.evychod.sk alebo na tel. č.: 0908 / 368 889.

Od 1. januára 2022 je k dispozícii aj elektronická verzia mesačníka: www.evychod.sk/online-predplatne Stačí uhradiť predplatné vo výške 18 eur (pre online formu) a vyplniť objednávkový formulár sprístupnený na webovej stránke. Po prijatí potvrdenia o úrade bude predplatiteľovi na webovej stránke sprístupnená plná verzia online časopisu.

POZVÁNKA: Online školenie pre cirkevné zbory ECAV

POZVÁNKA: Online školenie pre cirkevné zbory ECAV

V piatok 14. januára 2022 sa od 18:30 uskutoční online školenie pre cirkevné zbory ECAV na Slovensku pripravované Edukačno-misijným centrom ECAV (EMC) na tému: Dlhodobé finančné plánovanie pre cirkevné zbory ECAV na Slovensku.

Lektorom školenia bude podpredseda Generálneho hospodárskeho výboru ECAV Ján Hudák.

Školenie sa bude konať online cez platformu ZOOM.

Prihlasovanie je možné cez orac@esspo.sk.