Futbalový turnaj Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

Futbalový turnaj Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

Futbalový turnaj Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

Už starí Gréci hovorili: V zdravom tele, zdravý duch. Potvrdili to aj mladí evanjelici v Šarišsko-zemplínskom senioráte, ktorí aj v tomto roku súťažili v najpopulárnejšom športe, vo futbale. Seniorát organizuje športové turnaje vo futbale, volejbale a občasne aj vo florbale už dlhé roky. Istý čas dokonca aj trojdňové Športové dni mládeže.  

Tohtoročný futbalový turnaj sa konal v cirkevnom zbore Chmeľov za účasti šiestich tímov v mládežníckej kategórii – Bardejov, Bystré, Hanušovce nad Topľou, Chmeľov, Soľ, Vyšný Žipov. Dorastová kategória vzhľadom na jediný prihlásený tím (Richvald) bola zrušená. Je to zrejme aj výsledok znepokojivej tendencie na Slovensku, že mladí ľudia dnes čoraz menej športujú.

Turnaj otvoril biblickým zamyslením domáci zborový farár a zároveň koordinátor práce s dorastom a mládežou v Šarišsko-zemplínskom senioráte Tomáš Valašík. Mladým pripomenul na základe slov apoštola Pavla z Filipským 3,12 – 14, že tak ako majú na turnaji pred sebou cieľ víťazstva, majú mať ako mladí kresťania pred sebou cieľ Božieho povolania v Ježišovi Kristovi, za ktorým treba bežať. V Kristovi je tá najväčšia odmena a víťazstvo.

Po napínavom penaltovom závere finálového zápasu 1. miesto získal tím zo Soli, ktorý zároveň vyhral aj putovný pohár seniora. Na 2. mieste sa umiestnil tím z Vyšného Žipova a na 3. mieste tím z Hanušoviec nad Topľou. Medailové turnaje a cenu za najlepšieho strelca turnaja Dávidovi Hrivňákovi zo Soli odovzdal konsenior Marek Cingeľ. Ten zároveň poďakoval starostovi obce Chmeľov J. Gállovi za poskytnutie ihriska na turnaj a všetkým spolupracovníkom. 

 

Marek Cingeľ

Stanovisko Synody 2019 k ASLOZ

Stanovisko Synody 2019 k ASLOZ

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti  uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.- 22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku.

Synoda je najvyšším a zákonodarným orgánom cirkvi a je najkompetentnejšia sa v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadrovať. Podľa cirkevnej ústavy, okrem iného, synoda prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje správu o činnosti generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov našej cirkvi, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi a zaujíma stanoviská k otázkam verejného života.

Práve prostredníctvom synody naša Evanjelická cirkev a. v. vyjadruje svoju vôľu a stanoviská, záväzné pre všetkých evanjelikov a. v. na Slovensku. V Prešove sa vyjadrila k vzniku a činnosti tzv. záujmového združenia Asociácie slobodných zborov:

Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) sa vo veci záujmového združenia Asociácie slobodných zborov ECAV (ASLOZ) uzniesla:

 

     1. ASLOZ nie je organizáciou evanjelickej cirkvi, nerešpektuje predstaviteľov ECAV, grémiá ECAV a platné cirkevnoprávne predpisy.

     2. Konštatuje, že ASLOZ zneužíva značku ECAV, s ECAV nespolupracuje a nemá s ňou zmluvný vzťah.

      3. Členovia ECAV (ordinovaní aj neordinovaní), ktorí nahovárajú cirkevné zbory vstúpiť do ASLOZ, dopúšťajú sa vážneho disciplinárneho priestupku, rozbíjania jednoty cirkvi a narúšania bratsko-sesterských vzťahov.

      4. ECAV so svojimi predstaviteľmi a príslušnými grémiami zodpovedne rieši problematické činy jednotlivcov aj inštitúcií v príslušných grémiách bez škandalizovania a traumatizovania cirkvi.

       5. Synoda úprimne pozýva všetkých evanjelikov dobrej vôle k spolupráci na projektoch, ktoré cirkev budujú, k zmiereniu, k jednote a bratsko-sesterskému nažívaniu – v zmysle slov 1. Listu Tesalonickým 5, 12-22:

 

Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte!

 

Hlasovanie prebehlo nasledovne: Prítomných bolo 59 členov synody, za uznesenie hlasovalo 55 členov, proti bol jediný hlas a nehlasovali traja členovia synody. Synoda je orgán, ktorý si žiaden evanjelik nemôže dovoliť spochybniť, iba ak by chcel vytvoriť úplnú anarchiu v našej cirkvi.

Preto si láskavo, ale jednoznačne dovoľujeme upozorniť evanjelickú verejnosť, aby ste, bratia a sestry, uvažovali a hodnotili aktivity ASLOZ v duchu tohto zásadného vyjadrenia synody.

 

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 11.9.2019

Voľby biskupa VD ECAV

Voľby biskupa VD ECAV

Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993 článok 40

  • ods 3 hovorí: Cirkevní predstavitelia s výnimkou zborových farárov sa volia na 6 rokov.
  • ods 2 hovorí: „Duchovní a svetskí predstavitelia cirkvi sú do funkcií volení. Funkcie, do ktorých boli zvolení, s výnimkou funkcií v cirkevnom zbore, môžu zastávať len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Znovu kandidovať môžu až po uplynutí najmenej jedného celého funkčného obdobia.“

Začiatkom budúceho roka  2020 skončí druhé funkčné obdobie brata biskupa Mgr. Slavomíra Sabola, ktorý  verne a požehnane zastával úrad biskupa Východného dištriktu ECAV od r. 2008. 

Preto Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV (DP VD) na svojom zasadnutí dňa 6. septembra 2019 v Prešove  v zmysle Cirkevného zákona č. 11/1994  par. 28  Uznesením č. 26A/2019  vypísalo v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV voľby na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku na nové funkčné obdobie 2020 – 2026. Zároveň Uznesením č. 26B/2019 schválilo nasledujúci časový harmonogram volieb:           

  • 30. 09. 2019 – 15.00 hod. – kandidačná porada
  • 20. a 27. 10. 2019  volebné konventy v CZ VD
  • 8. 11. 2019 sčítacia komisia
  • 8. 11. 2019 riadne zasadnutie DP VD, na ktorom sa vyhlásia výsledky 1. kola volieb a v prípade potreby sa vyhlási 2. kolo volieb
  • 24. 11. a 1. 12. 2019 volebné konventy v CZ VD 2. kola volieb
  • 13. 12. 2019 sčítacia komisia
  • 13. 12. 2019 zasadnutie DP VD, na ktorom sa vyhlásia výsledky 2. kola volieb – konečný výsledok

Kandidačnú poradu, ktorá zostavuje kandidačnú listinu pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku v zmysle Cirkevného zákona č. 11/94 § 30 odsek 1/, tvoria jednotlivé predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV.

Základné kritériá na funkciu dištriktuálneho biskupa sú definované v Cirkevnom ústavnom zákone č. 1/1993 článok 43 ods. 1:

„Do funkcie dištriktuálneho biskupa možno zvoliť ordinovaného kňaza, ktorý dosiahol vek 40 rokov a je v duchovenskej službe minimálne 10 rokov, z toho 3 roky v dištrikte. Zvolením do funkcie dištriktuálneho biskupa zaniká jeho predchádzajúca cirkevná funkcia. Dištriktuálneho biskupa volia cirkevné zbory dištriktu.“

Kandidáti na funkciu biskupa VD ECAV  v zmysle Uznesenia DP VD č. 26A/2019 zo dňa 6. 9. 2019 predložia  kandidačnej porade:

1/ písomné  čestné vyhlásenie, že súhlasia s kandidovaním a v prípade zvolenia sú pripravení

     prevziať funkciu

2/ štruktúrovaný životopis

3/ volebný program

4/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

V termínoch určených DP VD budú v každom cirkevnom zbore VD následne prebiehať volebné konventy, na ktorých bude možné odovzdať hlas niektorému z kandidátov.

Pri volebnej matematike je potrebné zdôrazniť, že každý jeden odovzdaný hlas dospelého člena cirkvi sa započítava a je dôležitý a môže byť aj rozhodujúci.  „Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov členov cirkevných zborov, odovzdávaných na volebných konventoch. Ak boli viacerí kandidáti a ani jeden nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľby sa opakujú medzi dvoma kandidátmi, ktorí získali najväčší počet hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát s väčším počtom hlasov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje o zostupe kandidáta žreb.

Ak bol len jeden kandidát, potrebné sú na jeho zvolenie 3/5  všetkých hlasov v organizačnej jednotke.“ (Cirkevný zákon č. 11/1994 par. 32 bod 8, 9)

„A ON (Boh) ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov … budovať telo Kristovo… aby sme verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v KRISTA.“(Ef 4, 11.12.15)

Dušan Cina

Polstoročie samostatnosti

Polstoročie samostatnosti

Je to už 50 rokov, čo sa cirkevný zbor Richvald (Šarišsko-zemplínsky seniorát) oddelil od rozsiahleho susedného zboru v Bardejove, a to v roku 1969 za účinkovania brata farára Jána Mišáka. 50 rokov samostatnosti ukázalo, že Richvald je životaschopným cirkevným zborom. Naposledy sa to ukázalo pri stavbe nového chrámu pred 19 rokmi.

Vďačnosť za Božiu milosť a vedenie počas 50. rokov existencie cirkevného zboru si v Richvalde pripomenuli na slávnostných službách Božích na Kajúcu nedeľu a zároveň Pamiatku posvätenia chrámu 26. augusta 2019. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko, ktorý zároveň posvätil nový krčah na víno k Večeri Pánovej s Lutherovou ružou. Brat biskup pripomenul na základe života starozmluvného Jákoba, aké je dôležité vo svojom osobnom, rodinnom i zborom živote stavať a mať svoj Bétel – miesta Božej moci a milosti, ku ktorým sa na ceste viery môžeme vracať. Pripomenul aj cirkevnému zboru jeho miesta vďačnosti a Božieho konania. Zároveň odhalil pamätnú tabuľu na prvého zborového farára Ondreja Hrušku spolu s jeho pravnukom. Symbolicky pre cirkevný zbor to bol prvý farár a pre brata farára posledný cirkevný zbor, z ktorého s podlomeným zdravím odišiel do dôchodku do Kladzian, kde je pochovaný.

Na slávnosti slúžili bratia farári z okolitých cirkevných zborov, ktorí tvorili kedysi spoločný bardejovský cirkevný zbor – Ján Velebír a Jaroslav Majer. Za bývalú bardejovskú matkocirkev sa prihovoril Ján Velebír a spolu so zborovým dozorcom Jaroslavom Foľtom odovzdali symbolický knižný dar Bardejovský katechizmus ako i finančnú zbierku cirkevného zboru. Liturgiou a príhovorom poslúžil bývalý richvaldský zborový farár Štefan Marinko ako aj brat farár Ján Gdovin, ktorý prišiel bývať na dôchodok do cirkevného zboru a ktorého krstil a sobášil práve brat farár Ondrej Hruška. Za cirkevný zbor privítala a pozdravila hostí i domácich zborová dozorkyňa Anna Foľtová. Domáci zborový farár Marek Cingeľ pred odhalením pamätnej tabule predniesol krátku históriu vzniku cirkevného zboru. Za obec Richvald slávnostné zhromaždenie pozdravila jej starostka Zuzana Germanová. Hudobnú zložku slávnosti tvorila kantorská služba sestry kaplánky Ľubice Gdovinovej, zborového spevokolu, detského spevokolu Klasy ako i pieseň Pie Jesu v podaní prvej pokrstenej v novom cirkevnom zbore Viery Vaškovej – Germanovej.

Marek Cingeľ

Viac o podujatí a cirkevnom zbore Richvald v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier č. 34

POZÝVAME: Biblicko-rekreačný týždeň

POZÝVAME: Biblicko-rekreačný týždeň

Stvorení pre večnosť

Modlitebné spoločenstvo aj tento rok pripravuje biblicko-rekreačný týždeň v Herľanoch pri Košiciach, v areáli Technickej univerzity, kde sa nachádza aj jedinečný slovenský gejzír. Súčasťou programu sú vždy hodnotné prednášky z teológie aj kresťanského života, s možnosťou diskusie a kladenia otázok prednášateľom. Ďalej semináre, biblické príhovory, modlitebné stretnutia a najmä vynikajúce spoločenstvo účastníkov. Stretnutie býva vždy otvorené pre všetkých záujemcov, členov, aj nečlenov Modlitebného spoločenstva.

Téma: Stvorení pre večnosť (poriadok spásy). Prednášatelia: MUDr. Štepán Rucki, lekár z Třinca,  Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu a Stanislav Grega, senior Liptovsko-oravského seniorátu.

Termín konania: 7. – 11. október 2019. Miesto: Herľany. Cena: pri plnej penzii 76 €, pri polpenzii 64 €. Presnejší program: www.modlitby.sk

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca septembra na farskom úrade v Rankovciach.

Ľuboslav Beňo

Operné gala v Kežmarku 2019 pre choré deti

Operné gala v Kežmarku 2019 pre choré deti

V Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku (pamiatka UNESCO) sa v nedeľu 25. augusta 2019 uskutočnil šiesty ročník jedinečného operného galakoncertu so silným posolstvom ľudskosti. Operní umelci vystúpili bez nároku na honorár zo vstupného a venovali ho na benefičný účel. Záštitu nad koncertom prevzala slávna Edita Gruberová.

Hlavnou hviezdou večera bol renomovaný sólista Opery SND Peter Mikuláš. Spolu s ním účinkovaním na benefičnom koncerte svoju veľkorysosť prejavili štyria mladí umelci Peter Malý, Myroslava Havryliuk, Renata Bicánková a Dávid Harant. Umelci vystúpili s klavírnym sprievodom Júlie Grejtákovej, korepetítorky Štátneho divadla Košice.

,,Operné gala v Kežmarku má svoju silnú umelecko-ľudskú atmosféru, svojich skalných fanúšikov a každoročne naň prichádza čoraz viac divákov. Kežmarok žije kultúrou, a ako sme zistili, na galakoncert nám prichádza veľmi vnímavé publikum, a tak spolu s dramaturgičkou Júliou Grejtákovou veľmi dôsledne zostavujeme každoročnú dramaturgiu,“ uviedol Ľudovít Vongrej, producent Opera Slovakia, občianskeho združenia popularizujúceho operné umenie.

,K benefičnej spolupráci tento rok Opera Slovakia oslovila organizáciu Dobrý anjel, ktorá sídli v Poprade, pozná svoj región, a vie, kto potrebuje akútnu finančnú pomoc. Celý výťažok z koncertu 4 700 € (3 700 € zo vstupného plus 1 000 € ako osobitný dar spoločnosti AGRO TEAM, s. r. o., získaných z predaja vlastného špeciálneho filantropického projektu – kávy značky August Roy) prerozdelí organizácia Dobrý anjel konkrétnym rodinám s deťmi z východného Slovenska, ktoré bojujú so zákernou chorobou.

,,Bol to veľký zážitok! Nádherný spev v čarovnej atmosfére a s benefičným pozadím – je  niečo krajšie? Veľmi sa tešíme, že koncert mohli zažiť aj rodiny z Dobrého anjela. To, že účinkujúci vystúpili bez nároku na honorár, je obdivuhodné, rovnako ako nadšenie organizátora. Za desať rokov v charite som niečo také zažila po prvý raz. Celý výťažok z koncertu prerozdelíme medzi rodiny z Kežmarku a podtatranského regiónu, ktoré sú v Systéme pomoci dlhodobo a bojujú so zákernou diagnózou. Umenie im život  nielen spríjemnilo, ale im ho aj uľahčí. Ďakujeme!“ uviedla Ľudmila Kolesárová z organizácie Dobrý anjel. Informácia, komu dar z Operného gala v Kežmarku poputuje, bude k dispozícii na webe www.dobryanjel.sk (anjelské číslo 11012107, heslo: opera).

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner.

Ľudovít Vongrej

FOTO: Zdenko Hanout

16.konferencia RoS ECAV

16.konferencia RoS ECAV

OZ Rodinné spoločenstvo ECAV srdečne pozýva na 16.Konferenciu RoS ECAV, ktorá sa uskutoční 21-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II.

Hlavná téma konferencie je: Rodinné mosty. Tohto roku prijala na konferenciu pozvanie sestra Marie Novaková, ktorá je odborná lektorka v oblasti etiky, prevencie rizikového správania a kriminality, manželských a rodinných vzťahov, manželská a rodinná terapeutka. Venuje sa podpore rodiny, je tlačovou hovorkyňou Národného týždňa manželstva v ČR. Pracuje s deťmi a s rizikovou mládežou. Je vydatá 32 rokov a má dospelé dcery a syna.

Prihlasovanie bude prebiehať na www.rodinnespolocenstvo.sk do 10.11.2019
Srdečne pozývame všetky manželské páry. Tohto roku bude pre tie manželské páry, ktoré si nevedia zabezpečiť opatrovanie svojich detí (od 4 -12) aj možnosť účasti na konferencii, kde bude pre deti zabezpečený detský program.

Kostol v Gelnici potrebuje pomoc

Kostol v Gelnici potrebuje pomoc

Cirkevný zbor v Gelnici v týchto dňoch zápasí s náročnou úlohou – do prvého snehu musí postupne zdvihnúť krovovú konštrukciu tak, aby ďalej nebola v kontakte so stredovou kupolou kostola. Krov je potrebné zachytiť podpornými mechanizmami a vymeniť hlavné nosné trámy v úžľabiach za nové. Obhliadka statikov ukázala, že krov v súčasnom stave nezvládne zaťaženie snehom a plánované úkony musia byť do zimy prevedené.

Cirkevný zbor má v matkocirkvi Gelnica skutočný počet členov necelých 170. Je nemožné, aby sme túto situáciu finančne sami zvládli. Aj napriek melanchólii a bezmocnosti pri pohľade na stav strechy, nestrácame nádej, že Pán Boh kráča pred nami a tvorí cestu ako zachrániť priestor pre naše spoločenstvo, kde Ho hľadáme ako dobrotivého a milostivého Pána. Pripájame aj číslo účtu CZ ECAV Gelnica: SK25 0900 0000 0001 0137 8715 a v prípade možnej pomoci prosíme uviesť variabilný symbol: 392019.

Mgr. Marta Chlpíková (námestná farárka CZ Gelnica)
Ing. arch. Igor Cziel (kurátor CZ Gelnica)

Dokončenie opravy strechy Nového kolégia v Prešove

Dokončenie opravy strechy Nového kolégia v Prešove

Názov projektu: Dokončenie opravy strechy Nového kolégia v Prešove

Termín realizácie projektu: 01/2019 – 02/2019

Budova, ktorá je v súčasnosti sídlom Evanjelickej spojenej školy, je kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Nové kolégium bolo postavené v rokoch 1910 – 1911. Zámerom projektu bolo dofinancovanie opravy južnej časti strechy, ktorá bola v havarijnom stave. Oprava zahŕňala kompletnú výmenu strešnej krytiny, výmenu poškodených konštrukčných prvkov, resp. ich častí (časti pomurníc a väzných trámov), výmenu klampiarskych prvkov strechy a žľabov za nové. Oprava sa vykonávala v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu od roku 2018 z vlastných zdrojov vo výške 125.003,92. Dokončenie opráv – časť južné krídlo – bolo realizované začiatkom roka 2019.

Celkové výdavky projektu: 19.654,80 eur

Projekt bol podporený dotáciou 2.500,- eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

 

Dobre vidieť ​

Dobre vidieť ​

Duchovný program pre všetky generácie a celé rodiny ponúkli tohtoročné Misijné dni. V priestoroch Hotela Sorea v Starej Ľubovni sa od štvrtka 29. augusta do nedele 1. septembra 2019 stretlo denne viac ako 500 účastníkov, prevažne z Východného dištriktu. Téma v poradí 11. ročníka Misijných dní – Dobre vidieť vychádzala z 1. Samuelovej 16,7: „Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ Organizátorom podujatia je Východný dištrikt ECAV na Slovensku.

Šesť rečníkov – K. Hudáková, M. Klus, S. Sabol, M. Ferjová, I. Eľko a J. Hroboň –  na základe biblických príbehov zo života kráľa Dávida hľadalo rôzne rozmery správneho videnia vecí, životných okolností, ľudí, ale najmä videnia očami viery, ktoré nastavuje správnu optiku. A to v duchu Ježišových slov: „Sviecou tela je oko. Preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla; ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy.“ V centre pozornosti bolo počas štyroch dní teda oko ako vstupná brána do srdca človeka. „Pokúsili sme sa ju správne otvárať aj zatvárať pred rôznymi vplyvmi sveta,“ uviedol Peter Mihoč, tajomník biskupa VD. Hlavné pódium sa tak zmenilo na očnú ambulanciu v réžii štvorice moderátorov: T. a Z. Martausovi, J. Vassová a J. Baloga. 

Na Misijné dni prišlo tento rok v sprievode rodičov a starých rodičov aj 80 detí. Detský program pripravili dva tímy pracovníkov detskej besiedky z Marhane a Hanušoviec. Vo večerných hodinách mala svoj program aj mládež, a to pod vedením študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Ranné modlitby viedol D. Cina, riaditeľ Biskupského úradu VD, biblické hodiny S. Sabol, biskup Východného dištriktu a farár M. Cingeľ. Kaviareň U Dávidovej harfy mala v duchu témy jemný nádych kráľovského dvora. Program hudobne sprevádzala KVD – Kapela Východného dištriktu.  

Medzi vzácnych hostí patril spisovateľ a hudobník Daniel Hevier, ktorý pripravil program tak pre dospelých ako aj pre deti: Pomôžte Chymerosovi, zúčastnil sa na moderovanej panelovej diskusii a s dvomi piesňami vystúpil v rámci nedeľných služieb Božích. Skutočnosť, že katolík Hevier hral pieseň žida Leonarda Cohena na evanjelickom podujatí označil za príklad ekumény v praxi. „Na Misijných dňoch Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania som duchovne omladol. Zažil som tam živú vieru, počul veľa smiechu, vnímal veľa radosti. Stíšenie i nadšenie. Niekoľko nových priateľstiev a prvých krokov k spolupráci. Úžasné deti a mladí ľudia. Podujatie malo názov Dobre vidieť, a môj príspevok som obrátil na Vidieť dobré. Vidieť dobré v našom zlom(enom) svete. Za tieto štyri dni som videl veľa dobrého. Napríklad takýto detail: hotel nabitý do prasknutia účastníkmi (denne ich mohlo byť do 400), a predsa sme mohli nechať náš stolík s knihami a pokladňou celkom odkrytý a nestrážený. Vďaka, bratia evanjelici,“ napísal Daniel Hevier na svoj facebookový profil.

Účastníci si mohli vybrať z pestrej palety desiatich seminárov, napr. Populizmus ako výzva pre kresťanov, Zajtra už bolo včera, Požehnanie preklínacích žalmov, Čo nezmeškať do puberty, Ženský svet z Božej perspektívy a ďalšie. Jeden zo seminárov o výchove detí viedol Jozef Mikloško, lekár a predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar.

Spomedzi športových turnajov každoročne vzbudzuje najväčšiu pozornosť futbalový zápas medzi farármi a laikmi, ktorý tento rok skončil zdrvujúcou porážkou duchovného stavu. Nechýbali tvorivé dielne pod vedením M. Hrivniakovej a rodinná Hra o tróny prepojená s príbehom kráľa Dávida. Tím projektu Deti Afriky predstavil nový dokumentárny film, ktorý vznikol počas ich pobytu v Tanzánii začiatkom tohto roka. Umeleckým programovým vstupom bolo divadelné predstavenie zoskupenia AD1 „Adam a Eva v manželskej poradni“, ako aj soaré „Na ceste“ – hudobný večer slova a hudby s Annou Belanji, ktorá predstavila svoje nové CD.

V panelovej diskusii hostia moderátora M. Damankoša reflektovali 30 rokov od Nežnej revolúcie, zápas o budovanie demokracie a cirkvi. Diskutujúci politik F. Mikloško, bývalý predseda ÚPN O. Krajňák, generálny biskup I. Eľko, spisovateľ D. Hevier a farár O. Kolárovský sa dotkli aj aktuálnych problémov, medzi ktoré v neposlednom rade patrí nárast extrémizmu a nacionalizmu.

Misijné dni ukončili v nedeľu spoločné služby Božie s Večerou Pánovou, v rámci ktorých o slzách pokánia kázal Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV. Každý z účastníkov podujatia dostal tento rok čajovú zmes byliniek od Márie Melekovej, bylinkárky z dolnej Oravy a špeciálny darček z Božej lekárne pripravila aj pre všetkých troch biskupov. V rámci vyhodnotenia sa dištriktuálny dozorca Ľubomír Pankuch poďakoval Slavomírovi Sabolovi za 11. ročníkov Misijných dní, ktoré sa konali počas jeho pôsobenia vo funkcii dištriktuálneho biskupa.

-emi-

FOTO: Michal Gajdoš

Viac o Misijných dňoch 2019 v najbližších číslach týždenníka Evanjelický posol spod Tatier a v mesačníku eVýchod.