Pastiersky list Zboru biskupov k Svätodušným sviatkom 2023

Pastiersky list Zboru biskupov k Svätodušným sviatkom 2023

Drahí bratia a sestry, vážené cirkevné zbory,

žijeme v dobe rýchlo postupujúcej sekularizácie. Kresťanovi sa môže stať, že sa mu začnú vytrácať závažné dôrazy, ktoré kresťanstvo robia kresťanstvom. Môže napríklad zabudnúť vítať sviatok Letníc. Môže stáť v rozpakoch nad vierou v Ducha Svätého. Možno ešte vyznáva, že Boh je nad svetom, alebo že v Ježišovi prišiel do sveta. Ale už stráca schopnosť zaujať v tom všetkom svoje vlastné miesto. Čerpať z toho pre podobu života, hodnôt, nádeje. Rozoznávať, čo je biele a čo čierne, čo je ešte kresťanský život a čo iba formálne náboženstvo, alebo trendový kresťanský humanizmus.

Vyznať „Verím v Ducha Svätého“ je preto vzácna a vážna vec! Hovoríme v nej „áno“ faktu, že Boh, ktorý je väčší ako svet, a ktorý bol v Ježišovi Kristovi vo svete, vstupuje v Duchu Svätom do našich tiel. Robí si na nás právo a my Mu ho dávame! Vťahuje nás do diania, ktoré začalo stvorením, ktoré v Kristovi pokračovalo vykúpením, a ktoré má pri nás vyvrcholiť posvätením; odovzdaním sa Bohu, osobným premieňaním sa a otvorením sa na nekonečné obdarovanie Bohom.

V Apoštolskom vyznaní viery vyznávame, čo všetko Duch Svätý otvára človeku. Ako prvé pohľad na „svätú cirkev všeobecnú“. Pochopenie, že navzdory realite rozdelenia všetky cirkvi tvoria jediný zástup Bohom milovaných hriešnikov. Letnice nám kladú na srdce hľadanie ekumenického porozumenia v realite rozdelenia. Tešíme sa, že tento rok je rokom 50. výročia podpísania Leuenberskej konkordie, dokumentu, ktorý užšie spojil hlavne evanjelikov a reformovaných.

Ako druhé Duch Svätý dáva schopnosť vytvárať „spoločenstvo svätých“. V prostredí cirkvi sa napriek rozdielnosti môžeme v Kristovi prijímať ako bratia a sestry. Môžeme vytvárať vzťahy lásky, k akým svojich učeníkov volá Pán Ježiš Kristus (Ján 13, 34), a ktoré majú pre svedectvo svetu zásadný význam (Ján 13, 35). V Duchu Svätom je pravá inklúzia. Bola v Ňom prv, ako sa vôbec stala moderným slovom. Ak naša cirkev potrebuje dnes v niečom mocné pôsobenie Ducha Svätého, je to práve v oblasti uzdravenia vzťahov a vytvárania pokoja.

Apoštolské vyznanie viery potom opíše dielo Ducha Svätého z hľadiska budúcnosti človeka. Duch Svätý nás uisťuje, že našou budúcnosťou bude „hriechov odpustenie“ – obnovenie pôvodnej jednoty s Bohom. Uisťuje nás o „tela z mŕtvych vzkriesení“, o tom, že aj navzdory smrti Boh zachová totožnosť a jedinečnosť každého z nás. A obracia zraky k „životu večnému“, k nevysloviteľnému obdarovaniu, ktoré nám Boh dal v Kristovi. Duch Svätý napokon dáva človeku schopnosť povedať Bohu svoje „Amen“ – „Si hodný dôvery“. Je to to najväčšie, čo môže ľudská bytosť Bohu povedať. Aj v našej cirkvi môžeme byť svedkami toho, ako mnohí – deti, mládež, dospelí, seniori – hovoria Bohu svoje vedomé „Amen“. Sme svedkami diela Ducha Svätého! Nech je zaň chvála a vďaka!

Bratia a sestry, bez Ducha Svätého je naša viera iba evidovaním náboženských faktov. Naše snahy sú iba lopotením sa. Naše hľadanie orientácie vo svete je iba ochutnávaním rôznych ľudských konštruktov. A pohľad do budúcnosti je uvedomením si strachu z konca. Len v Duchu Svätom nadobúda pre nás Boh, Kristovo dielo, autorita Písma, kresťanský život, či nádej v smrti reálnu podobu. Nech teda prastaré volanie: „Príď, Duchu Svätý, naplň nás!“, nezatíchne v našej cirkvi ani dnes. Všetci v ňom spojme svoje hlasy a srdcia.

Vaši v Pánovi Ježišovi Kristovi,

Ivan Eľko, Peter Mihoč, Ján Hroboň (Zbor biskupov ECAV na Slovensku)

Rozhovor s Patriciou Ambróz

Rozhovor s Patriciou Ambróz

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier  opäť prináša inšpiratívne rozhovory – rozhovor s Michalom Valčom, profesorom, teológom a vedcom, ktorý pôsobí aj za katedrou Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Inovatívne formy práce so študentami na evanjelickom bilingválnom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši približuje rozhovor s Patriciou Ambróz – učiteľkou angličtiny a zástupkyňou riaditeľky, ktorá sa tento rok dostala do finálovej tridsiatky národnej ceny Učiteľ Slovenska 2022.  

11. číslo Posla doplnili dielka detí z evanjelických škôl a škôlok pre všetky mamy, správy z diania v cirkvi, zamyslenia aj básne, biblické štúdium aj výzvy k modlitbám. Recenzia filmu Korkoro o rómskom holokauste pozýva k televíznym obrazovkám na 2. slávnosť svätodušnú. Na tému zoslania Ducha Svätého reflektuje aj dielo maliara El Greca. Veríme, že Poslu ostanete verní a že si aj v tomto novom čísle nájdete príjemné, požehnané čítanie na každý deň. 

Do nového čísla Evanjelického posla spod Tatier  opäť po polroku vydavateľstvo Tranoscius vložilo zloženku na predplatné na 2. polrok 2023. Redakcia pre svoje pokračovanie a ďalšie rozvíjanie novín potrebuje podporu vás, predplati­teľov. V druhom polroku, teda od čísla 14/2023 bude Posol vychádzať v menšom, praktickejšom formáte. Zmena formátu či grafickej úpravy však nebude znamenať cenové navýšenie, zmenu obsahu a periodicity novín. Stránky budú mať síce menší formát, bude ich však viac na kvalitnejšom papieri.

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt a Tranoscius a. s.

Podobenstvo o ohnisku

Podobenstvo o ohnisku

Svätodušné sviatky stavajú kresťanov pred výzvu, aby sme boli otvoreným ohniskom. Ohnisko je na rozdiel od pece zraniteľnejšie. Ohnisko sa na rozdiel od pece stretáva s dažďom. Pec je uzavretá, nesvieti, a práve na ňu sa dnes podobá množstvo kresťanov, ktorí sa rozhodli, že viera je ich súkromná vec. Májové vydanie mesačníka eVýchod, naopak, prináša príbehy tých, ktorí sa rozhodli risknúť to a stať sa otvoreným ohniskom.

Z jeho obsahu vyberáme:

 • HOMÍLIA Podobenstvo o ohnisku
 • ROZHOVOR s Bevanom Steinom, koordinátorom humanitárnej pomoci ECAV pre Ukrajinu o projekte Krabice požehnania II.
 • ANKETA Veľkonočná kvapka krvi
 • UMENIE Návrat márnotratného syna
 • ROZHOVOR Anna Hroboňová ako Oleanna v Štúdiu L+S
 • PORTRÉT Denisa Nikodémová – zachránené dieťa
 • ROZHOVOR Andrej Mišina – grafik a dieťa z fary
 • VZŤAHY Keď ťa zraní tvoje dieťa
 • KNIHA František Mikloško: Vladimír Jukl – V pravej línii veľkého príbehu
 • HUDBA Šimon Brehuv: „Trendom je autentickosť.“
 • RECEPTY Z FARY Malinové plátky  
 • FILM Skrytý život

Objednávkový formulár a číslo účtu na úhradu predplatného: www.evychod.sk

Predplatné print: 24 eur / Pre online predplatiteľov: 18 eur

Boxes of Blessing 3

Boxes of Blessing 3

Milé predsedníctva cirkevných zborov ECAV, milí riaditelia a sestry riaditeľky našich cirkevných škôl, či iných zariadení.

V prvom rade sa Vám chcem úprimne poďakovať v mene oboch predsedníctiev dištriktov aj predsedníctva ECAV na Slovensku, za vašu spolupatričnosť a ochotu, s akou ste sa zapojili do humanitárneho projektu Boxes of Blessing II, ktoré bol úspešne zrealizovaný v mesiaci marec 2023. Ďakujem za obetavú spoluprácu aj koordinátorom projektu Bevanovi Steinovi za distribuciu, Ľudmile Martičkovej za koordináciu, aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruky, aj srdce k spoločnému dielu. Bližšie informácie o distribúcii a prijímateľoch si môžete nájsť na tomto linku: https: //www.ecav.sk/pomoc-ukrajine/krabice-pozehnania-2-priniesli-posolstvo-bozej-lasky

Viac fotografii z odovzdania balíčkov si nájdete tu : www.uschovna.cz/zasilka/KK56XKCHTTBMSMSS-BJR

11 ton zásob, ktoré pripravili naše CZ ECAV, cirkevné školy, či jednotlivci smerovali k najnúdznejším ľuďom v prvej línii. Mnohí z týchto chudobných ľudí nedostali od začiatku vojny od nikoho nič. 

Z ukrajinskej strany sme obdŕžali opätovnú prosbu, či by bolo možné dodávku humanitárnej pomoci v tejto podobe zopakovať. 

Bude nasmerovaná do západnych častí Ukrajiny, ktoré sú najviac skúšané nástrahami vojny. Viac o koordinátorovi na Ukrajinskej strane si môžete prečítať v májovom čísle časopise eVýchod, alebo aj v prílohe tohto listu.

Z vyššie spomenutých dôvodov Vás chceme nanovo v láske osloviť a pozvať do spolupráce na príprave Boxes of Blessing III. (Krabice požehnania III.) 

Naším zámerom je pripraviť aspoň 300 takýchto krabí, alebo aj viac.

Na tomto linku je možné prihlásiť svoj záväzný záujem za CZ, cirkevné školy, alebo aj jednotlivcov.  (https://forms.gle/6PTCkjCpkqAyNqiw9

Všetko podrobnosti o projekte, termínoch a distribúcii si nájdete v sprievodnom liste a prílohách tohto emailu. 

Pozývame Vás teda do spolupráce a boli by sme radi, keby ste sa  do neho zapojili,  aj keď si uvedomujeme,  že za uplynulé mesiace ste už veľkou mierou prispeli k pomoci pre Ukrajinu. Už teraz Vám ďakujeme za Vašu štedrosť. Nech Vám ju Boh odplatí svojím požehnaním!

So srdečným pozdravom  za

predsedníctvo ECAV na Slovensku

predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku

predsedníctvo VD ECAV na Slovensku

 

Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku, koordinátor humanitárnej pomoci pre Ukrajinu

Výberové konania na pozície riaditeľov ESŠ Martin a ESŠ L.Mikuláš

Výberové konania na pozície riaditeľov ESŠ Martin a ESŠ L.Mikuláš
Východný dištrikt ECAV na Slovensku v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky: Evanjelickej spojenej školy, M.R.Štefánika 19, Martin a Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

Rozhovor s lektorkou angličtiny Michelle Laudermilk

<strong>Rozhovor s lektorkou angličtiny Michelle Laudermilk</strong>

Vydavateľstvo Tranoscius pre svojich čitateľov pripravilo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier. V Liptovskom Mikuláši prebehli oslavy 125. výročia Tranoscia, k čomu sa vracia aj Posol na svojich stránkach. Prináša však aj zaujímavé rozhovory – s Michalom Molnárom o jeho práci v Medzinárodnom mládežníckom centre Ichthys a humanitárnej pomoci na vojnou skúšanej Ukrajine. Druhý rozhovor predstavuje lektorku Michelle Laudermilk, ktorá učí angličtinu na Evanjelickej spojenej škole v L. Mikuláši. Redakcia pripomína, aj formou ankety, dištriktuálny deň Západného dištriktu, ktorý sa konal v Leviciach. V novom Posle pokračuje biblické štúdium piatou ranou, ktorú Pán Boh dopustil na egyptskú krajinu. Z pera Petra Gažíka prinášame nateraz poslednú cestopisnú reportáž z Izraela. Vydavateľstvo Tranoscius tiež predstavuje novú knihu Petra Hubu: Hviezd sa dotýkať, ktorá je životopisným románom Pavla. O. Hviezdoslava a patrí do edície Osobnosti. Zároveň Tranoscius ponúka novú akciovú ponuku svojich kníh. Veríme, že si medzi duchovnými, spravodajskými aj oddychovými textami v novom Posle nájdete to, čo vás osloví a povzbudí.

OBJEDNÁVKY EPST a DISTRIBÚCIA:

TRANOSCIUS, a. s.,

e -mail: predplatne@tranoscius.sk

telefón: 044 5523 070

Cena čísla: 3,00 € (predplatitelia: 2,60 €)

Predplatné na 1. polrok: 33,80 €

Celoročné predplatné: 67,60 €

Zasadalo Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na Slovensku

Zasadalo Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na Slovensku

Dňa 28. apríla 2023 sa v priestoroch Biskupského úradu Východného dištriktu v Prešove konalo riadne zasadnutie Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV na Slovensku. Na začiatku zasadnutia vykonal úvodnú biblickú pobožnosť na text z Evanjelia podľa Jána 10,11 – 15 biskup Peter Mihoč.

Členovia presbyterstva si vypočuli a vzali na vedomie Správy za rok 2022 k zasadnutiu výročného Dištriktuálneho konventu, ktorý sa bude konať 27. mája 2023 v Prešove (Správa o činnosti DP VD, Správa Vnútromisijného výboru VD, Správa Školského výboru VD, Správa o hospodárení VD, Správa Revíznej komisie a Správa o nehnuteľnom majetku VD). Rovnako dištriktuálne presbyterstvo schválilo návrh úpravy rozpočtu na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024.

Presbyteri si vypočuli správu riaditeľa Diakonického domova ELIM Samuela Miška o jeho činnosti počas prvých štyroch mesiacov a schválilo prevod finančných prostriedkov vo výške 15 000 eur z darov a milodarov pre DD ELIM na pokrytie prevádzkových a mzdových nákladov. V zariadení je momentálne 23 klientov a 18 zamestnancov, z toho tri ukrajinské ženy.

Dištriktuálne presbyterstvo pripravilo novelizáciu štatútu VD ECAV v týchto oblastiach: voľba vedúceho BÚ VD, počet členov Stavebného výboru, výška schvaľovaných mimoriadnych výdavkov pre predsedníctvo VD a presbyterstvo VD, kritéria k vyhláseniu dištriktuálnej ofery. Vyhlásilo výberové konania na funkciu riaditeľa/ky Evanjelickej spojenej školy v Martine (doterajšiemu riaditeľovi Jozefovi Sopoligovi končí 5-ročné funkčné obdobie) a Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši (doterajšej riaditeľke Jane Chaloupkovej končí 5-ročné funkčné obdobie) a menovalo tajomníka Mareka Cingeľa za predsedu Správnej rady EVKOGYM, n. o.

Presbyterstvo sa zaoberalo aj žiadosťami cirkevných zborov. Na základe žiadosti CZ ECAV Ivančiná mu zrušilo kaplánske miesto k 30. 6. 2023. CZ ECAV Dlhá Ves odporúčalo jeho žiadosť o finančnú podporu z Generálnej podporovne (GePo) – vo výške 1 500 € na výmenu plynového kotla – predložiť na fond ZED. Žiadosť CZ ECAV Slavošovce o finančnú podporu z GePo vo výške 2 940 € na výmenu striešok nad vchodom do zborových priestorov odporúča na schválenie Generálnemu presbyterstvu.

Na záver zasadnutia biskup VD Peter Mihoč v mene svojom i celého Východného dištriktu zablahoželal dištriktuálnemu dozorcovi Ľubomírovi Pankuchovi k jeho okrúhlemu výročiu – 60. rokov života. Poďakoval mu za jeho vernú a obetavú službu v rodnom nemcovskom cirkevnom zbore, kde pôsobil viacero rokov ako zborový dozorca ako aj vo Východnom dištrikte a vôbec v ECAV na Slovensku. Ocenil jeho zápal pre Kristovu cirkev a poprial do ďalších rokov života hojnosť Božej lásky a milosti v osobnom i rodinnom živote.

Kniha kníh a jej príbeh

<strong>Kniha kníh a jej príbeh</strong>

V reprezentatívnych priestoroch synagógy v Ružomberku sa v nedeľu 30. apríla 2023 konala vernisáž  a otvorenie výstavy: Kniha kníh a jej príbeh. Ide o výstavu biblických artefaktov z unikátnej zbierky Michala Lapčáka, zberateľa a kazateľa zboru Bratskej jednoty baptistov. Svoj postoj a vzťah k Biblii v rámci moderovanej diskusie predstavili biskupi Milan Lach (gréckokatolícka cirkev) a Peter Mihoč (Východný dištrikt ECAV). Diskusiu moderoval Imrich Gazda, cirkevný analytik a šéfredaktor Sveta kresťanstva, sekcie internetového konzervatívneho denníka Postoj. Súčasťou programu bola prezentácia nového prekladu Listu Rimanom pripraveného na pôde Slovenskej akadémie vied.

foto – E. Mihočová ©Východný dištrikt ECAV

Výstava je pre verejnosť sprístupnená od pondelka 1. mája do štvrtka 4. mája:

Streda 3. máj 2023 od 08:00 do 19:00 hod.
Štvrtok 4. máj 2023 od 08:00 do 19:00 hod.

Počas výstavy sa uskutočnil aj cyklus prednášok:
Streda –  3. máj  2023 o 17.00 h.: Najnovšie komentáre k biblickým knihám a ukážka Žalmu 23 (Bohdan Hroboň – riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania v Martine)

Štvrtok – 4. máj 2023 o 17.00 h.: Jozef Kútnik Šmálov a jeho preklad Žaltára (Peter Olexák)

Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou primátora mesta Ružomberok Ľubomíra Kubáňa a v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví v Ružomberku.

Viac informácií: rlapko@gmail.com, Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Tranoscius sprevádza už päť generácií evanjelikov

<strong>Tranoscius sprevádza už päť generácií evanjelikov</strong>

Služby Božie v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši – 30. apríla 2023, uzavreli štvordňový program osláv 125. výročia vydavateľstva Tranoscius. Kazateľ, generálny biskup ECAV Ivan Eľko pripomenul, že vydavateľstvo jedinečným spôsobom sprevádza už päť generácií slovenských evanjelikov. „Tranoscius a modernú slovenskú kultúru nemožno od seba oddeliť,“ doplnil.

Jaroslav Pilát, predseda predstavenstva sa prihovoril nielen účastníkom bohoslužieb, pozvaným hosťom, ale najmä čitateľom: „V knihách a časopisoch vydávaných Tranosciom hľadáte radosť a povzbudenie, radosť a útechu. Pre mnohých sú prostriedkom k srdciam ostatných a začiatkom rozhovorov o viere. V neposlednom rade sú aj pracovnou pomôckou pre farárov a farárky. Či už Biblia, spevník, Tranovského kalendár, Evanjelický posol spod Tatier – aj dnes viem povedať, kde som ich u starých rodičov vídaval. Boli pri stole. Bolo to intímne miesto, vyhradené rodine, kde sa odohráva snáď všetko podstatné. Tam býval aj Tranoscius so svojou produkciou. Bol prítomný, bol nablízku, v kruhu blízkych. Keď sa teraz prechádzam po chodbách Tranoscia, tak vidím tie staré vydania, ktoré sprevádzali mňa, mojich rodičov a starých rodičov a svojím obsahom dotvárali identitu nejednej evanjelickej rodiny. Pred 125 rokmi nevznikla len inštitúcia pre evanjelikov, ale kultúrna ustanovizeň, ktorá počas svojej doterajšej existencie veľakrát zasiahla do našich národných dejín. Jej osudy boli často mierou slobody slova, tlače a života v celej našej spoločnosti. A ciele zakladateľov, aby Tranoscius vydával knihy, noviny a časopisy, ktoré formujú myslenie a rozvíjajú ho pre otvorenosť, slobodu a demokraciu, boli sankcionované každým nedemokratickým režimom, čo viedlo až k zákazu vydávania kníh. Sme radi, že prostredníctvom našich kníh a časopisov sme vám nielen blízki, ale sme vám predovšetkým nablízku. Chcem vás ubezpečiť, že napriek mnohým zmeneným podmienkam chceme v Tranosciu zápasiť o svojho čitateľa a ďalšiu generáciu, ktorej chceme pomáhať formovať vieru v Boha, evanjelickú identitu a túžbu po poznaní.“

Peter Gärtner, podpredseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti predstavil rámcové historické míľniky, ktorými vydavateľstvo prešlo počas svojej 125-ročnej existencie:  „Výročie nášho vydavateľstva nesie v sebe odkaz predkov, ktorí sa snažili povzniesť náš ľud a priniesť mu slovo evanjelia. Aj pre nás dnes je tento odkaz smerodajný a chceme, aby bol Tranoscius aj naďalej miestom dobrého slova v súčasnosti i budúcnosti.“

Následne predstavitelia vydavateľstva odovzdali spomienkové predmety a pamätné listy predstaviteľom mesta L. Mikuláš, ECAV na Slovensku a jej dištriktov, v neposlednom rade aj dlhoročným spolupracovníkom, autorom a podporovateľom Tranoscia.  

Foto – E. Mihočová © Tranoscius a. s. a Východný dištrikt ECAV

Záznam slávnostných Služieb Božích pri 125. výročí vydavateľstva Tranoscius je dostupný na Youtube kanáli ECAV s vami.