Príprava kázní k pôstu a Veľkej noci

Príprava kázní k pôstu a Veľkej noci

PREŠOV / Biskupský úrad pozval všetkých duchovných, ktorí slúžia vo Východnom dištrikte, na kázňové prípravky k tohtoročnému pôstu a Veľkej noci.

To, či niekoho kázeň na bohoslužbách osloví, je prácou Svätého Ducha, ktorý „veje, kam chce“. Na druhej strane závisí do veľkej miery aj od samých farárov – hlavne od ich prípravy – či danej kázni budú jej poslucháči rozumieť. Nie je jednoduché správne uchopiť biblický text, vytvoriť jasnú osnovu, použiť presvedčivý argument a vhodné ilustrácie, vybrať praktické príklady a nezabudnúť ani na aplikáciu pre bežný život. Vyžaduje si to námahu, hodiny práce a tiež roky praxe. Kázňové prípravky s témou Hladní po slove, ktoré sa pod záštitou biskupského úradu konali 4. marca, to mali duchovným v exponovanom čase pôstu trochu uľahčiť.

Asi 40 prihlásených účastníkov v priestoroch Starého kolégia privítal Dušan Cina, riaditeľ Biskupského úradu v Prešove (BÚ VD). Kedysi sa kázňové prípravky organizovali v priestoroch Janoškovho domu a trvali viac dní – riaditeľ úradu sa priznal, že mu dnes chýba väčší priestor na premýšľanie a rozhovory o tom, ako dotvárať zvesť Božieho slova. „Hlavnou úlohou evanjelického farára je zvestovať Božie slovo, preto sa je potrebné neustále vzdelávať. Realita je však iná. Pod vplyvnom okolností sa z farárov stávajú odborníci v oblasti stavebníctva, ochrany pamiatok, poľovníctva či šľachtenia psích plemien. Prekvapujeme ma, s akým nadšením a zápalom o tom dokážu rozprávať.“ Riaditeľ Dušan Cina si však kladie otázku, či sa s rovnakou vehementnosťou venujú aj Biblii. Verí, že kázňové prípravky sú malou kvapkou, ktorá môže prispieť k tomu, aby sa kazatelia hlbšie a intenzívnejšie ponorili do Božieho slova.

Stretnutie sa začalo ranným stíšením, v ktorom sa nad významom a dôrazmi pôstu zamyslel Peter Mihoč, tajomník biskupa Východného dištriktu. Prvý blok kázňových prípraviek k štyrom zo šiestich pôstnych nedieľ viedli Ján Velebír, farár v Bardejove a Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD. Ján Oslík, farár v Modre sa na stretnutí z nečakaných zdravotných dôvodov osobne nemohol zúčastniť, a preto jeho kázne dostali účastníci v tlačenej podobe. Podklady ku kázni na Zelený štvrtok, Veľký piatok a k Večeri Pánovej pripravil Ľubomír Ďuračka, farár v Novom Meste nad Váhom. Sériu veľkonočných kázní na 1. a 2. slávnosť veľkonočnú uzavrel Ľuboslav Beňo, farár v Rankovciach.

Netreba zabudnúť ani na to, že kázeň – akokoľvek dobre pripravená – má vyrastať predovšetkým z lásky k Božiemu slovu a z lásky k ľuďom. A sú to aj poslucháči, ktorí majú mať srdce otvorené pre Boží hlas, ktorý k nim cez kázané slovo zaznieva.

-emi-

FOTO: Milada Fojtíková

Vyhlásenie k inštalácii biskupov a uvedenia generálneho dozorcu.

Vyhlásenie k inštalácii biskupov a uvedenia generálneho dozorcu.

V sobotu 2. 3. 2019 sme vo Zvolene prežili duchovne silnú a krásnu slávnosť inštalácie. Účasť bola mohutná. Prišlo množstvo domácich i zahraničných hostí, vyše sto našich bratov a sestier v oltárnej službe aj z iných cirkví, či predstaviteľov štátnej správy a samosprávy.

Kostol bol preplnený a i pred ním stál ešte zástup veriacich návštevníkov.

Diabol sa postaral, aby túto slávnosť zatemnil a pokúsil sa obrať nás o spoločnú radosť, ktorú sme  chceli prežiť.

V utorok pred inštaláciou brat biskup ZD dostal anonym, v ktorom sa pisateľ vyhrážal vybuchnutím nástražného systému v kostole počas slávnosti. Následne na druhý deň dostalo podobný list aj Obvodné oddelenie policajného zboru vo Zvolene.

Nakoľko polícia vyhodnotila hrozbu ako vážnu a nebezpečnú, začalo sa urgentné vyšetrovanie, ktoré už prinieslo konkrétne výsledky.

Stáli sme pred veľkou a  ťažkou dilemou, či slávnosť inštalácie zrušíme, alebo uskutočníme aj napriek určitému riziku. Odhodlali sme sa pokračovať podľa pôvodných plánov. Už nebol čas, aby sme o zmene dokázali informovať všetkých prihlásených. Viacerí boli  na ceste, najmä zo vzdialeného zahraničia, ale hlavne sme verili, že Pán Boh sa o svoje dielo postará a ochráni ho.

Polícia s mestom nám zabezpečili maximálnu súčinnosť a podporu. Bolo však potrebné prijať a rešpektovať mimoriadne bezpečnostné opatrenia – zvýšený počet usporiadateľov, kontrolu pri vstupe do kostola, povolenie vstupu len pre prihlásených, ponechanie voľných únikových ciest v kostole v prípade ohrozenia, preto sa po naplnení kapacity na sedenie nemohli už púšťať ďalší účastníci. Toto opatrenie vyvolalo nevôľu a sklamanie mnohých, ktorým vstup do kostola nebol umožnený. Pokiaľ by sme nerešpektovali prísne inštrukcie polície, hrozilo zrušenie celej slávnosti.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí a hlboko sa ospravedlňujeme všetkým, ktorých sa tieto opatrenia nepríjemne dotkli. Vzhľadom na časový stres už nebolo v našich silách spraviť viac pre bezpečnosť zúčastnených.

Jasnou indíciou, že išlo primárne o prekazenie slávnosti inštalácie je fakt, že anonym bol doručený tesne pred slávnosťou aj na Obvodné oddelenie polície, ktorá mohla podujatie zakázať.

Vďaka Bohu, že zobral celú slávnosť pod svoju ochranu, a tak sme nezaregistrovali ani náznak nejakej hrozby, alebo provokácie.

Žiaľ, až takto ďaleko dospela nenávistná, urážajúca a hrubo demagogická kampaň odporcov legitímne zvoleného vedenia ECAV a ZD. Vyhrážanie sa vlastným, ktorí prišli na slávnosť inštalácie a tiež, že prípade zaistenia pisateľa anonymného listu to bude mať vážne trestoprávne dôsledky.

Ako vedenie ECAV a ZD nás nesmierne potešila a povzbudila veľká podpora a povzbudenie, ktoré sme mohli vnímať a prijímať počas slávnosti inštalácie.

Útoky, ktorým musíme čeliť, či už v podobe anonymov, alebo aj od konrétnych jednotlivcov, zborov, od členov Asociácie slobodných zborov, ale rovnako aj z Evanjelického posla spod Tatier, sa stupňujú a majú až démonský charakter. „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ Ef 6, 12

Kauzy v našej cirkvi, ktoré traumatizujú celú evanjelickú verejnosť, rozhodne nechceme zametať pod koberec a trváme na ich dôslednom prešetrení a objasnení. Nemôžu však byť našou prvou ani najdôležitejšou témou. Rovnako ňou nie je ani Tranoscius, EPST, Asociácia slobodných zborov či Reformata. Toto sú problémy, ktorých hysterické pertraktovanie len zastiera ten hlavný problém, že naša cirkev dlhodobo upadá. Veď máme cirkevné zbory, ktoré sú už de facto mŕtve, hynieme na formalizmus a sme stále viac ľahostajní voči tomu, čo tvorí základ našej identity – Božiemu slovu.

Vrátiť našu cirkev k živej viere, autentickému svedeckému kresťanstvu, k túžbe po Božom slove, po neformalistickej zbožnosti, to sú hlavné úlohy nás ako vedenia ECAV, ale samozrejme aj všetkých veriacich, ktorým na našej cirkvi záleží. Ostatné problémy nesmú zastierať tento hlavný cieľ.

Ak sa vrátime k Bohu v úprimnej a živej viere, ak sa vrátime k Božiemu slovu, vrátime sa k pravde a ozajstnému pokániu, a tak aj k láskavým vzťahom medzi sebou, príde obnovenie dôvery, uzdravenie a otvoria sa nové možnosti k napredovaniu našej cirkvi.

 

Preto vyzývame k modlitbám a pôstu. Teraz je na to najvhodnejší čas, keď vstupujeme do pôstneho obdobia.

Využime ho na vrúcne a vytrvalé modlitby, pôst a takú sebareflexiu, ktorá by viedla k úprimnému vyznávaniu hriechov a pokániu. Inak sa nepohneme ďalej v našej ťažko skúšanej evanjelickej cirkvi.

Vyprosujeme k tomu od Pána Boha múdrosť, odvahu viery a zmocnenie Duchom Svätým.

 

Vaši v Pánu oddaní

Ján Hroboň

Renáta Vinczeová

Ivan Eľko,

Ján Brozman

Slavomír Sabol

Ľubomír Pankuch

30. ročník ekumenických modlitieb

30. ročník ekumenických modlitieb

Ekumenické modlitby v Gelnici už 30 rokov pomáhajú budovať jednotu a meniť vzťahy medzi cirkvami. Modlitby za jednotu kresťanov sa uskutočnili v Gelnici v evanjelickom, rímskokatolíckom a gréckokatolíckom kostole. Kazatelia jednotlivých cirkví poukázali na spoločné prvky a nové možnosti ekumenickej spolupráce a formácií.

Zaznela aj modlitba Otče náš v 12 svetových jazykoch. Agapé bolo priestorom, kde bol čas na hlbší dialóg a osobné spoznávanie kresťanov. Tento 30. ročník bol spojený so spomienkou na židovskú komunitu v meste a rabína Perec Stein, ktorý v meste v minulom storočí pôsobil.

Spolupráca evanjelickej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a rímskokatolíckej cirkvi sa stáva tradíciou vzájomných stretnutí kresťanov a ich spolupráce. Na ekumenických stretnutiach sa zúčastnili ako hostia aj kresťania z Nemecka a Poľska.

Jozef Klein

FOTO: – Evanjelický kostol v Gelnici, 26. januára 2019

LIPTOVSKÁ KOKAVA – 90. výročie chrámu

LIPTOVSKÁ KOKAVA  –  90. výročie chrámu

V 2. nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom – 20. januára 2019 si evanjelický cirkevný zbor Liptovská Kokava presne na deň pripomenul 90. výročie posvätenia svojho Božieho chrámu.

Slávnostné chvíle umocnila prítomnosť biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola, ako aj seniora Liptovsko-oravského seniorátu Stanislava Gregu. Na slávnosti sa zúčastnili tiež predsedníctva okolitých cirkevných zborov, dozorca Liptovsko-oravského seniorátu (LOS) Peter Gärtner, bývalí farári cirkevného zboru, starosta obce L. Kokava, predseda Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov a predseda miestneho roľníckeho družstva s manželkami.

Pri ich vstupe do zaplneného kostola utíchol hlahol zvonov a rozozvučali sa tóny slávnostnej skladby „Te Deum“, ktorú na trúbke zahral kokavský rodák Roman Porubän, farár v Kežmarku. Na organe ho sprevádzal brat farár Martin Vargovčák. Sprievod hostí pred oltárom privítali a kytičkou kvetov pozdravili deti z Detskej besiedky. Všetkých hostí i domácich pozdravil a v mene cirkevného zboru privítal zborový dozorca Radovan Fronko.

Úvodnou liturgiou poslúžili: Erika Pospíšilová, farárka v Pribyline, Daniel Hanko, farár v L. Hrádku-Dovalove, senior LOS Stanislav Grega a Martin Vargovčák, farár vo Vranove nad Topľou.

Slávnostný kazateľ biskup Slavomír Sabol na základe textu z Evanjelia podľa Matúša 16, 13-19 prepojil históriu so súčasnosťou. Podčiarkol, že prvoradá vďaka za chrám v L. Kokave patrí Pánu Bohu, ktorý požehnal dobrému dielu. Vďaka patrí aj predkom, ktorí pri budovaní chrámu mysleli nielen na seba, ale na budúcnosť svojich potomkov. Mali by sme sa pýtať samých seba: „Čo mám robiť ja pre budúcnosť svojej cirkvi a svojho cirkevného zboru?“

V kázni brat biskup ďalej zdôraznil, že cirkev ani brány pekelné nepremôžu, ak má obetavých ľudí. Bez obetí sa nič nové nezrodí. Ako je to dnes s našou obetavosťou? Sme síce bohatší ako naši otcovia, ale sme omnoho chudobnejší srdcom. Máme sa preto od nich čo učiť, čo sa týka zápalu a obetavosti pre cirkevné veci. Ani dnes sa cirkev nezaobíde bez obetí. Cirkev, ktorá nás nič nestojí, za nič nestojí.

Potrebné a dôležité je preto poznanie Pána Ježiša Krista ako osobného Spasiteľa. Iba ak máme osobnú vieru v Krista, rozumieme svojmu členstvu v cirkvi i poslaniu v nej. Duchovné poznanie v minulosti nevštepovali do sŕdc detí iba farár a učiteľ, ale aj doma veriaci rodičia, keď ich učili Modlitbu Pánovu, Vieru všeobecnú kresťanskú, Desatoro Božích prikázaní a mnohé nábožné piesne. Ako to ale vyzerá dnes? Brat biskup skonštatoval, že z rodín vymizol duchovný život. Je smutné, ak v ankete na sústredení konfirmandov Liptovsko-oravského seniorátu na otázku, či sa niekto u nich v rodine modlí, len dvaja z opýtaných odpovedali, že videli modliť sa babku (starú mamu). Čo odovzdávame našim potomkom okrem mobilov my dnes? Nebude im chýbať to najdôležitejšie poznanie: že Ježiš je Kristus?

Na záver kázne brat biskup zdôraznil, že cirkev ani brány pekelné nepremôžu, ak vyznáva svoju vieru. Cirkev – to sme my, ľudia, ktorí veria v Ježiša Krista. Vyznávať svoju vieru musíme nielen slovom, ale aj skutkami, aby naše svedectvo viery života oslovovalo naše okolie. Zvestované Božie slovo na poslucháčov zapôsobilo hlbokým dojmom.

Slávnosť na dopoludňajších službách Božích spestril zborový spevokol piesňou: Tebe poem (Tebe spievame). Históriu cirkevného zboru a výstavby chrámu prečítal zborový farár Mario Činčurák. Záverom poďakoval svojim predchodcom prítomným na slávnosti: farárom Jánovi Čatlošovi a Martinovi Vargovčákovi za roky obetavej a svedomitej práce v cirkevnom zbore.

V záverečnej liturgii poslúžili: biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, senior LOS Stanislav Grega a farárka Kristína Vargovčáková. Evanjelická hymna „Hrad prepevný…“ ukončila dopoludňajšiu časť tejto milej slávnosti.

Po spoločnom obede pre pozvaných hostí slávnostný deň pokračoval popoludňajším programom v chráme – pásmom hudby, nábožných piesní a slova. Účastníci sa započúvali do „Organového koncertu h moll“ od Johanna Gottfrieda Walthera, ktorý na organe zahral brat farár Martin Vargovčák. V programe vystúpili opäť aj deti z Detskej besiedky. Zborový spevokol zaspieval dve piesne: „Moje oči nevidia“ a „Spievaj Pánovi –Adoreamus“, ktoré oddelil prednes básne v podaní riaditeľky ZŠ s MŠ v L. Kokave Márie Díkovej. Zborový farár Mario Činčurák slovom i obrazom dokončil históriu výstavby Božieho chrámu, pričom zdôraznil horlivosť a obetavosť predkov. V druhom hudobnom bloku zazneli chorálové predohry od J. S. Bacha ku známym nábožným piesňam z Evanjelického spevníka, ktoré spestrili skladby pre trúbku s organovým sprievodom.

Po spoločnej piesni brat biskup Slavomír Sabol prítomným udelil požehnanie.

Žalm 84, 6: „Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu!“

Mário Činčurák,

farár v Liptovskej Kokave

Red. upravené

Potravinová zbierka opäť prekonala rekord

Potravinová zbierka opäť prekonala rekord

      Vďaka zákazníkom Tesca, dobrovoľníkom a zapojeným organizáciám sa podarilo v predajniach reťazca vyzbierať rekordných 147 ton potravín a drogériového tovaru v hodnote 210-tisíc eur na pomoc ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám. Koncom novembra 2018 totiž spoločnosť Tesco uskutočnila už šiestu Potravinovú zbierku spolu s Potravinovou bankou Slovenska, Slovenskou katolíckou charitou, Depaul Slovensko, Evanjelickou diakoniou a OZ Vagus. Spoločnosť Tesco navýšila hodnotu darov o 20%, a tak pred Vianocami venovala zapojeným charitatívnym organizáciám navyše  42-tisíc eur.        Na Slovensku prebiehala Potravinová zbierka v 113 obchodoch, čo je o deväť obchodov viac ako minulý rok. Oproti minulému roku darovali zákazníci Tesca pre ľudí v núdzi o 37 ton potravín viac. Dobrovoľníci z charitatívnych organizácií, ale aj zamestnanci spoločnosti Tesco sa tiež aktívne zapojili do Potravinovej zbierky a pomáhali zákazníkom vyberať tovar vhodný na darovanie. „Všetkým dobrovoľníkom a našim zákazníkom, ktorí prispeli, patrí veľké poďakovanie. Vďaka nim môžu charitatívne organizácie pripraviť krajšie Vianoce mnohým ľuďom po celom Slovensku,“ povedala Veronika Bush, riaditeľka komunikačného oddelenia.  Pred realizáciou najväčšej potravinovej zbierky v obchodoch zorganizoval obchodný reťazec aj zbierku od dodávateľov, do ktorej sa zapojili tri spoločnosti a spolu darovali navyše 750 kg svojich produktov.

      Evanjelická diakonia tento rok opäť pomáhala prostredníctvom cirkevných zborov: Banská Štiavnica, Bardejov, Brezová pod Bradlom, Košice, Myjava, Pliešovce, Senica, Stará Turá,  Sládkovičovo a reformovaného zboru v Kráľovskom Chlmci. Zapojili sa aj strediská evanjelickej diakonie: Bratislava, Chmeľov, Komárno, Košeca, Kšinná, Skalica a Vranov nad Topľou. Do pomoci sa zapojilo tiež zariadenie pre seniorov v Gabčíkove. Ďakujeme všetkým cirkevným zborom, strediskám evanjelickej diakonie, obetavým dobrovoľníkom a ďalším spolupracujúcim organizáciám Evanjelickej diakonie, ktorí v obchodných prevádzkach Tesco zbierali zakúpený tovar. Hodnota vyzbieraného tovaru prostredníctvom Evanjelickej diakonie bola za rok 2018 celkom  37 200,55 € a celková hmotnosť darovaného tovaru je 27 604,04 kg. Vďaka vám môžeme rozdeliť potravinovú pomoc ľuďom v núdzi, ľuďom bez domova, opusteným matkám s deťmi a sociálne slabým rodinám. Ďakujeme!

Jana Gasperová

Referát Public relations a Fundraising

Ústredie evanjelickej diakonie

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2019

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2019

Vedomé spojenie života muža a ženy znamená veľa úsilia a námahy. Odmena je však istá – zdravý partnerský vzťah je dokázanou zárukou zdravej rodiny, šťastných detí a prosperujúcej spoločnosti.

Aké by mohli byť charakteristiky zdravého manželstva a ako sa k nemu dopracovať…? Rovnakú otázku si kladie aj celosvetová kampaň so známym  názvom Národný týždeň manželstva (NTM). Počas tohtoročnej kampane, ktorej téma znie – „hráme spolu“ – budú mať páry možnosť zúčastniť sa aj na príjemnom večery s užitočným workshopom. Ten účastníkom predstaví 7 pilierov spokojného manželstva, ktoré odborníci sledovali na stovkách párov a ktoré následne potvrdili relevantnými psychologickými výskumami. Dozvieme sa, ako je možné obnovovať a prehĺbiť vzájomnú lásku a rásť v partnerskom sťahu, či sme spolu 1 mesiac alebo 100 rokov.

Odborníci zaradili medzi sedem najdôležitejších partnerských zručností komunikáciu, riešenie problémov, poznanie partnera, životné zručnosti, sebariadenie, sex a romantiku a napokon kompetenciu s názvom zvládanie stresu. Počas seminára sa s nimi účastníci krátko zoznámia a následne sa budú baviť – seminár prináša akčné úlohy pre páry, ktoré do manželského spolunažívania vnáša hra Duet. Predstavenie tejto hry a možnosť si ju zakúpiť bude súčasťou tohto seminára, ktorý prebehne na 14-tich miestach naprieč Slovenskom: Bratislava – Petržalka (10. a 11. 2), Bratislava Trnávka (12. 2.), Trenčín (12. 2.), Považská Bystrica (11. 2.), Prievidza (14. 2.), Topoľčany (15. 2.), Žilina (13. 2.), Ružomberok (16. 2.), Liptovský Mikuláš (16. 2.), Rabča (17. 2.), Poprad (13. 2.), Prešov (17. 2.), Košice (15. 2.) a Snina (14. 2.).

Dodajme, že téma manželského týždňa v roku 2019 – „Hráme spolu“ – má na Slovensku úspešných predchodcov. Vydarené boli aj predchádzajúce ročníky, ktoré ste mohli zaznamenať prostredníctvom tém „Manželstvo – umenie lásky“ (2018), „Manželstvo – spolu na ceste“ (2017), „Recept na dobré manželstvo“ (2016), „On a ona – jednota v rozdielnosti“ (2015), „Manželstvo – viac ako papier“ (2014), „Vernosť nie je slabosť“ (2013), „V dobrom i zlom“ (2012) a „Na všetko dvaja“ (2011).

 

Za prípravný tím NTM 2019

Hedviga Tkáčová

PRE TEBA 2019

PRE TEBA 2019

Vážené predsedníctvo cirkevného zboru ECAV,
               po pozitívnej odozve z cirkevných zborov ECAV na evanjelizačné večery proChrist LIVE z Liptovského Hrádku prichádzame s novým pozvaním pre váš CZ. Radi by sme Vás pozvali do  evanjelizačného projektu PRE TEBA 2019, ktorý pripravujeme ako slovenský organizačný tím v partnerstve s organizáciou proChrist Nemecko. Päť večerov naplnených bohatým evanjelizačným programom chce napomôcť k misijným aktivitám našej cirkvi v sekulárnom prostredí. Sme radi, že aj tohto roku sa do projektu ako spoluorganizátor zapojila aj Sliezská evangelická cirkev. Partnerom projektu je aj mesto Liptovský Hrádok, ktoré poskytlo prenosové miesto – Kinosálu pri mestskom Kultúrnom dome v termíne od 3. – 7. apríla 2019 (streda – nedeľa) so začiatkom vždy o 18.00.hod.
   

                5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na „inú“ frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet.
Témou tohtoročných evanjelizačných večerov „Pre Teba“ bude prosba, ktorú denne vyslovujú v rozličných situáciách veriaci a niekedy aj neveriaci po celom svete – „Otče náš“.
1.Dvere domov – Otče náš, posväť sa meno Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje
2.Vôľa – Kde je vôľa, tam je cesta – Buď vôľa Tvoja
3.Chlieb na cestu – Chlieb náš každodenný daj nám dnes
4.Sila odpustenia – Odpusť nám viny naše
5.Liek v pokušení – Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého

               Na prenosovom mieste v Liptovskom Hrádku týmito témami poslúžia slovensko-sliezski rečníci. Pripravený je bohatý sprievodný program: päť večerov hudby, rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke: www. prochrist.sk/preteba. Hudobné vstupy budú v réžii interprétov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.
   

               Vysielací link a propagačné materiály budú prístupné na webovej stránke: www. prochrist.sk/preteba. Organizátori prosia tie cirkevné zbory, ktoré sa zapoja, aby sa na internetovej stránke riadne  zaregistrovali ako prenosové miesto. Uľahčí nám to objektívne vyhodnotenie projektu.

                Na propagáciu vo Vašom okolí Vám zasielame plagát, prosíme Vás o ich vyvesenie a propagáciu v kruhu Vášho cirkevného zboru. Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov. Je dôležité, aby ste v rámci Vášho CZ motivovali ľudí k odvahe pozývať aj nových ľudí k premýšľaniu nad existencionálnymi otázkami života. Prosíme aj o Vašu modlitebnú podporu, nakoľko si uvedomujeme, že bez Božieho požehnania a oslovenia je márna všetka ľudská námaha. 

                Tohto roku je projekt financovaný len z dobrovoľných finančných darov jednotlivcov zo Slovenska. V prípade Vášho zapojenia do projektu Vás chceme požiadať aj o finančnú podporu vo forme vyhlásenia ofery na jednom z odvysielaných večerov, alebo v inej forme.

                Ak by ste chceli projekt finančne podporiť, milodary môžete posielať na bankový účet:
                                             IBAN SK32 7500 0000 0040 2009 7346, VS: 4021

 

               Ďakujeme za každú Vašu podporu, propagáciu a veríme, že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

 

za organizačný tím evanjelizáčných večerov PRE TEBA 2019

Mgr. Peter Mihoč – tajomník biskupa VD ECAV

Príbeh dvoch piesní, ktoré sa stali hymnami

Príbeh dvoch piesní, ktoré sa stali hymnami

DOLNÝ KUBÍN / Evanjelický cirkevný zbor Dolný Kubín si v spolupráci s Mestom Dolný Kubín pripomenul 19. decembra 2018 sté výročie vzniku ČSR a prijatia hymny ČSR. V úvode programu vystúpili žiaci ZŠ Janka Matúšku so scénickým programom a spevom piesne Kopala studienku. Prítomných, ktorí boli predovšetkým žiaci viacerých ZŠ a SŠ, pozdravil primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok a delegácia z partnerského mesta Pelhřimov. Svojím príspevkom zaujal domáci predsedajúci zborový evanjelický farár Rastislav Stanček s názvom: Oravskí štúrovci – Janko Matúška nebol sám. Pútavým spôsobom priblížil vplyv osobností v 30. rokoch 19. storočia na Orave. Druhá prednáška zaznela od učiteľa dejepisu Matúša Chrena: Vznik ČSR a príbeh hymien. Vo svojom príspevku spomenul aj oravských politikov, ktorí sa podieľali na fungovaní ČSR. Program doplnil prednes ukážok z tvorby Janka Matúšku. Na záver zazneli hymny ČR a SR. Iniciátori podujatia Rastislav Stanček a Ján Prílepok si chcú počin dolnokubínskeho rodáka Janka Matúšku a osobnosti Oravy, ktoré mali významný vplyv v emancipačnom hnutí a pri vzniku ČSR, pripomínať každý rok. Podujatie vzbudilo ohlas v médiách, nakoľko bolo jedinečné pripomenutím si histórie vzniku a stého výročia prijatia štátnych symbolov dnes už samostatnej SR a ČR. Krátku video reportáž nájdete na: www.sk-sk.facebook.com/ecavdk/

FOTO: Martin Buzna

 

INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU

INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU

LADA / V nedeľu 16. decembra 2018 bol do úradu dozorcu Východného dištriktu (VD) inštalovaný Ing. Ľubomír Pankuch (*1962) – dištriktuálny presbyter, synodál, člen Rady Evanjelickej spojenej školy v Prešove a zároveň starosta obce Lipníky. Akt inštalácie vykonal biskup VD Slavomír Sabol v evanjelickom kostole v Lade.

Ľubomír Pankuch sa narodil 28. septembra 1962 rodičom Tomášovi Pankuchovi a dnes už nebohej Anne rod. Hankovskej. Študoval na Textilnej fakulte v Liberci. S manželkou Gabikou majú tri deti – Erika, Ninu a Dávida, ako aj dve vnúčatá. Vo svojom programe Ľ. Pankuch uviedol, že služba v cirkvi je jeho životnou cestou: „Človek slúžiaci prináša pokoj a lásku do života rodiny, cirkvi aj spoločnosti. Možno to nie je heslo pre dnešnú spoločnosť, keď sa presadzujú široké lakte a dobré známosti, ale ja verím v slúžiacu lásku.“

Chce sa zasadzovať o intenzívnejšie  zapojenie neordinovaných do služby, o napredovanie evanjelických škôl a vznik nových, o rozprúdenie spolupráce s mladými, zakladanie ďalších stredísk evanjelickej diakonie a v neposlednom rade o návrat k bratsko-sesterským vzťahom na všetkých úrovniach ECAV. Medzi jeho priority patrí tiež participácia na príprave nového  cirkevno-organizačného modelu štruktúry cirkvi, kde bude menej centralizácie a viac efektívnosti a spolupráce. Aspoň raz ročne plánuje iniciovať stretnutia s predsedníctvami jednotlivých seniorátov dištriktu.

Slávnosť inštalácie sa konala v evanjelickom kostole v Lade, filiálke cirkevného zboru Nemcovce, kde Ľubomír Pankuch dlhoročne vykonával funkciu zborového dozorcu. Po kázni – inštalačnom príhovore biskupa S. Sabola vystúpil spevokol cirkevného zboru v Prešove pod vedením dirigentky Oľgy Adamkovičovej. Inštalovanému Ľubomírovi Pankuchovi sa prihovoril jeho predchodca vo funkcii dištriktuálneho dozorcu – Ján Brozman a zároveň novozvolený generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV). Za predsedníctva šiestich seniorátov VD vystúpil Marián Kaňuch – senior Turčianskeho seniorátu. Za domáci cirkevný zbor Nemcovce inštalovaného pozdravili zborový farár Peter Székely a zborová dozorkyňa Viera Cinová,  piesňou skupinka detí.

Ľubomíra Pankucha, ako jediného kandidáta na funkciu dozorcu VD, do volieb posunula Kandidačná porada, a to hlasovaním podľa platných cirkevno-právnych predpisov. Kandidačná porada, ktorú tvoria predsedníctva šiestich seniorátov Východného dištriktu, sa zišla 26. mája 2018 v priestoroch Biskupského úradu VD v Prešove. Následne sa voľby dištriktuálneho dozorcu konali na zborových konventoch v rovnakých termínoch ako voľby generálneho predsedníctva: 17. júna, 24. júna a 1. júla 2018. Na zasadnutí sčítacej komisie  14. júla vyplynulo, že kandidát Ľubomír Pankuch získal 82,06 percenta hlasov, teda potrebné 3/5 voličských hlasov.

Kandidačnou poradou k voľbám dozorcu VD na základe vznesenia dôvodnej námietky neprešiel kandidát Jaroslav Mervart, člen predstavenstva vydavateľstva Tranoscius a Generálneho hospodárskeho výboru. Voľby dištriktuálneho dozorcu boli preto napadnuté žalobou na Dištriktuálnom súde VD, ktorú súd zamietol. Žalobou sa následne zaoberalo Dištriktuálne presbyterstvo VD, ktoré na svojom zasadnutí 30. novembra 2018 v Prešove potvrdilo právoplatnosť výsledkov volieb dozorcu VD. Dištriktuálne presbyterstvo zároveň konštatovalo, že funkčné obdobie dozorcu VD ECAV Ing. Ľubomíra Pankucha je v zmysle platných cirkevno-právnych predpisov šesťročné, t. j. od 16. 11. 2018 do 15. 11. 2024. 

 

-emi-

FOTO: Lucia Beňová