Charakteristika

Od januára 2010 Biskupský úrad Východného dištriktu začal opäť vydávať časopis Evanjelický východ. „Je veľkou Božou milosťou, že môžeme stáť pri jeho novom vzkriesení s túžbou, aby priniesol svojím slovom požehnanie všetkým, ktorí ho budú brať do ruky,“ uviedol v úvodníku prvého čísla biskup VD Slavomír Sabol. Mesačník má ambíciu byť svojím obsahom doplnením evanjelickej tlače i ostatných kresťanských periodík.

V minulosti bol Evanjelický východ vnútro-misijným časopisom  evanjelikov na východnom Slovensku, vychádzal mesačne v Prešove od roku 1933. Vydával ho spolok Tranoscius, ktorý ho v roku 1938 spojil s novinami Evanjelický posol spod Tatier. Po revolúcii v roku 1996 časopis opäť začal vydávať Biskupský úrad Východného dištriktu pod vedením vtedajšieho biskupa Jána Midriaka. Predovšetkým z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bolo v roku 2004 vydávanie periodika ukončené.

Evanjelický východ ako mesačník nechce byť len lokálnym časopisom jedného z dvoch evanjelických dištriktov, ale má ambíciu osloviť všetkých veriacich.

„Slovo ‘Východ‘ nevnímame z geografického hľadiska, aj keď historicky takýto pohľad možno skôr potvrdiť ako vylúčiť. Pre nás má význam z hľadiska obsahového. Slovo východ = exodus. Pomenováva ‘vyjdenie‘ – t. j. zmenu stavu. Táto zmena stavu zabraňuje statickému zahnívaniu, spôsobuje dynamiku života, otvára perspektívy budúcnosti.“

Časopis Evanjelický východ svojím posolstvom chce prinášať ľuďom výzvy pre ich „zmeny – vyjdenia“ vo svetle Božieho slova.

Vychádza mesačne vo formáte A4 v plnofarebnom vydaní na 36-tich stranách. Čitatelia si v ňom okrem iného nájdu: témy, rozhovory, reportáže, knižné recenzie, komentáre k aktuálnemu dianiu v cirkvi doma i vo svete, monitoring života cirkevných zborov, knižné a filmové recenzie. Od roku 2022 je možné si ho predplatiť aj v elektronickej forme.

Ročné predplatné: printová verzia – 30 eur (1ks – 2,50 eur), elektronická verzia – 18 eur

Redakcia: Emília Mihočová | Tel.: +421 918 828 302 | E-mail:  redakcia@evychod.sk

Redakčná rada: Ľubomír Bechný, Jana Cingeľová, Miroslav Čurlík, Marián Damankoš, Jana Futejová, Vladimír Kmec, Mikuláš Lipták, Peter Mihoč, Ľubica Olejárová, Slavomír Sabol.

WEB: www.evychod.sk

FB: časopis eVýchod

Adresa redakcie: Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku, Hlavná 137

Jazyková úprava: Emília Mihočová-Kmecová, Alena Bodnárová
Grafika: Daniel Jurčo B. F. A.

Tlač a distribúcia: Michal Vaško – Vydavateľstvo,
Námestie Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov.

 

Predplatné a inzercia: Marek Cingeľ | Tel.: +421 908 368 889 | Email: tajomnik@vdecav.sk

Predplatné = 2,50 € x počet mesiacov do konca kalendárneho roka

Bankové spojenie: SLSP a. s.: SK31 0900 0000 0050 7077 7168      

Variabilný symbol: 1003

Správa pre prijímateľa: (meno a priezvisko predplatiteľa)

 

Tlačový milodarový účet:

Číslo účtu: SK83 0900 0000 0000 9629 3513

Variabilný symbol: 1002

Správa pre prijímateľa: (meno a priezvisko darcu)