Charakteristika

Od januára 2010 Biskupský úrad Východného dištriktu začal opäť vydávať časopis Evanjelický východ. „Je veľkou Božou milosťou, že môžeme stáť pri jeho novom vzkriesení s túžbou, aby priniesol svojím slovom požehnanie všetkým, ktorí ho budú brať do ruky,“ uviedol v úvodníku prvého čísla biskup VD Slavomír Sabol. Mesačník má ambíciu byť svojím obsahom vhodným doplnením evanjelickej cirkevnej tlače i ostatných kresťanských periodík v spoločnosti.

V minulosti bol Evanjelický východ vnútromisijným časopisom slovenských evanjelikov na východnom Slovensku, vychádzal mesačne v Prešove od r. 1933. Vydával ho spolok Tranoscius, ktorý ho v r. 1938 spojil s časopisom Evanjelický posol spod Tatier. Po revolúcii v r. 1996 časopis opäť začal vydávať Biskupský úrad VD pod vedením vtedajšieho biskupa Jána Midriaka. Predovšetkým z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bolo v r. 2004 vydávanie Východu ukončené.

Evanjelický východ ako mesačníkove periodikum nechce byť len lokálnym časopisom jedného z dvoch evanjelických dištriktov, ale má ambíciu osloviť všetkých veriacich.

„Slovo ‘Východ‘ nevnímame z geografického hľadiska, aj keď historicky takýto pohľad možno skôr potvrdiť ako vylúčiť. Pre nás má význam z hľadiska obsahového. Slovo východ = exodus. Pomenováva ‘vyjdenie‘ – t. j. zmenu stavu. Táto zmena stavu zabraňuje statickému zahnívaniu, spôsobuje dynamiku života, otvára perspektívy budúcnosti.“

Časopis Evanjelický východ svojím posolstvom chce prinášať ľuďom výzvy pre ich „zmeny – vyjdenia“ v svetle Božieho slova. Chce byť Východom pre „východ“ ľudí.

Časopis Evanjelický východ vychádza mesačne vo formáte A4 v plnofarebnom vydaní na 36-tich stranách. Čitatelia si v ňom okrem iného nájdu zaujímavé témy, rozhovory, reportáže, knižné recenzie, komentáre k aktuálnemu dianiu v cirkvi doma i vo svete, monitoring života cirkevných zborov či životné príbehy evanjelických rodín. Od roku 2022 je možné si ho predplatiť aj v elektronickej forme.

Výška ročného predplatného je – printová verzia – 24 eur (1ks – 2 eur), elektronická verzia – 18 eur    (1 ks – 1, 50 eur).

Evidenčné číslo: 3956/09. ISSN: 1335-1656.

Šéfredaktorka: Emília Mihočová-Kmecová | Tel.: +421 918 828 302 | E-mail: sefredaktor@evychod.sk; redakcia@evychod.sk; listy@evychod.sk

Redakčná rada: Ľubomír Bechný, Jana Cingeľová, Miroslav Čurlík, Marián Damankoš, Jana Futejová, Vladimír Kmec, Mikuláš Lipták, Peter Mihoč, Ľubica Olejárová, Slavomír Sabol.

Vaše názory a postrehy nám zasielajte na emailovú adresu: sefredaktor@evychod.sk

WEB: www.evychod.sk

FB: časopis eVýchod

Adresa redakcie: Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku, Hlavná 137 (poštový styk: P. O. BOX 119), 080 01 Prešov.
Tel./fax: +421 517 722 515

Jazyková úprava: Emília Mihočová-Kmecová, Alena Bodnárová.
Grafická úprava: Daniel Jurčo B. F. A.

Tlač a distribúcia: Michal Vaško – Vydavateľstvo,
Námestie Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov.

Predplatné a inzercia: Marek Cingeľ | Tel.: +421 908 368 889 | Email: tajomnik@vdecav.sk

Predplatné = 2 € x počet mesiacov do konca kalendárneho roka

Bankové spojenie: SLSP a. s.: SK31 0900 0000 0050 7077 7168      

Variabilný symbol: 1003

Správa pre prijímateľa: (meno a priezvisko predplatiteľa)

Tlačový milodarový účet na podporu vydavateľskej činnosti Evanjelického východu

V prípade, že by ste chceli podporiť vydávanie časopisu, môžete finančné príspevky zasielať na účet:
Číslo účtu: 96293513/0900 Slovenská sporiteľňa

Variabilný symbol: 1002

Správa pre prijímateľa: (meno a priezvisko darcu)

Za vašu podporu Vám úprimne ďakujeme

Redakcia eVýchodu