Výsledok volieb dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na svojom zasadnutí dňa 14. 07.
2018 na základe zápisu sčítacej komisie vyhlásilo výsledky volieb na funkciu dozorcu
Východného dištriktu ECAV na Slovensku:
Celkový počet konventuálov, ktorí sa zúčastnili volieb: 9 822
Kandidát Ing. Ľubomír Pankuch získal: 8 060 hlasov ( t. j. 82,06%)
Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV vyhlasuje, že za dozorcu Východného dištriktu ECAV na
Slovensku na nové volebné obdobie r. 2018 – 2024 bol zvolený Ing. Ľubomír Pankuch.
Výsledky volieb budú vyhlásené vo všetkých cirkevných zboroch VD na hlavných službách
Božích v 9. nedeľu po Svätej Trojici dňa 29. 07. 2018.

Mgr. Dušan Cina
vedúci Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku