Štatút

Číslo: 294/2009 – uzn. DK  č. 13,14,18/2008  zaslané na GBÚ

————————————————————————–

 

Oznámenie
o prijatí štatútu Východného dištriktu ECAV

Konvent Východného dištriktu prijal dňa 31. mája 2008 Štatút Východného dištriktu Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Prijatím tohto štatútu sa ruší Štatút Východného dištriktu prijatý konventom Východného dištriktu
dňa 29. júla. 1995, publikovaný v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov oznámením č. 5/99.

 

Štatút
Východného dištriktu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

 

Preambula

My, evanjelici augsburského vyznania na Slovensku, patriaci do Východného dištriktu ECAV na Slovensku, vychádzajúc z Písma svätého ako základného prameňa viery a pravidla života a Symbolických kníh ako autentického výkladu Písma svätého, vyznávajúc Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi prijímame tento Štatút Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Čl. 1
Organizácia Východného dištriktu

 1. Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „Východný dištrikt“) je vyššou cirkevnou organizačnou jednotkou na treťom stupni riadenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „ECAV“) s vlastnou právnou subjektivitou.
 2. Sídlom Východného dištriktu je Prešov, Hlavná 137, Prešov 080 01, IČO: 31997520.
 3. Východný dištrikt tvoria senioráty: Gemerský, Košický, Liptovsko-oravský, Šarišsko-zemplínsky, Tatranský a Turčiansky.
 4. Senioráty – vyššie cirkevné organizačné jednotky Východného dištriktu na druhom stupni riadenia ECAV s vlastnou právnou subjektivitou, tvoria cirkevné zbory, ktoré v zmysle čl. 20 ods. 1 Ústavy ECAV do územného obvodu jednotlivých seniorátov začlení dištriktuálne presbyterstvo. Senioráty Východného dištriktu majú sídlo v sídle cirkevného zboru, kde senior pôsobí ako zborový farár.
 5. Cirkevné zbory sú základnou organizačnou jednotkou ECAV na prvom stupni riadenia ECAV, s vlastnou právnou subjektivitou.

Čl. 2
Orgány Východného dištriktu

 1. Orgánmi Východného dištriktu sú: dištriktuálny konvent, dištriktuálne presbyterstvo, dištriktuálne predsedníctvo.
 2. Dištriktuálny konvent je najvyšším orgánom Východného dištriktu, ktorý tvoria členovia dištriktuálneho presbyterstva, predsedníctva seniorátov, delegáti seniorátov v párnom počte, ktorý sa určí v súlade s čl. 25 ods. 1 Ústavy ECAV – na každý začatý počet 15 000 členov cirkvi v príslušnom senioráte sa volia dvaja delegáti – jeden neordinovaný a jeden duchovný. Dištriktuálny konvent sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok. Výročný a účtovný konvent za predchádzajúci kalendárny rok sa musí uskutočniť vždy najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ z cirkevno-právnych predpisov nevyplýva iný termín. Dištriktuálny konvent plní najmä úlohy podľa čl. 25 ods. 2 Ústavy ECAV:

– stará sa o cirkevný a mravnonáboženský život v dištrikte

– rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu, schvaľuje jeho rozpočet a záverečný účet

– prijíma štatút dištriktu

– zriaďuje a zrušuje dištriktuálne účelové zariadenia

– prerokúva správy o činnosti dištriktuálneho presbyterstva a účelových zariadení dištriktu

– volí spomedzi seniorov zástupcu dištriktuálneho biskupa, spomedzi seniorálnych dozorcov, zástupcu dištriktuálneho dozorcu, riaditeľa – vedúceho dištriktuálneho biskupského úradu, dištriktuálnych presbyterov, dištriktuálneho právneho zástupcu, predsedu Hospodárskeho výboru, predsedu Vnútromisijného výboru, predsedu, podpredsedu a sudcov dištriktuálneho súdu, dištriktuálneho žalobcu a jeho zástupcu a predsedov dištriktuálnej podporovne a odvoláva ich z funkcií.

 1. Dištriktuálne presbyterstvo vedie Východný dištrikt v období medzi zasadnutiami dištriktuálneho konventu. Jeho členmi z titulu funkcie sú dištriktuálny biskup, dištriktuálny dozorca, zástupca dištriktuálneho biskupa, zástupca dištriktuálneho dozorcu, dištriktuálny právny zástupca, predseda dištriktuálneho Hospodárskeho výboru, predseda dištriktuálneho Vnútromisijného výboru, podpredseda Združenia evanjelických duchovných za VD. Voľbou dištriktuálnym konventom sa členmi dištriktuálneho presbyterstva stávajú 12 volení presbyteri, z toho šesť z duchovného stavu.

Členom presbyterstva je aj riaditeľ – vedúci dištriktuálneho biskupského úradu s hlasom poradným. S hlasom poradným zasadnutia presbyterstva sa zúčastňujú aj 4 náhradní presbyteri (dvaja neordinovaní a dvaja duchovní) volení dištriktuálnym konventom, v prípade neprítomnosti riadneho člena presbyterstva má ten z nich, ktorý zastupuje riadneho člena presbyterstva hlas rozhodujúci, pritom platí, že duchovného môže zastupovať len duchovný a neordinovaného len neordinovaný.
Dištriktuálne presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zasadnutia presbyterstiev sú neverejné. So súhlasom presbyterstva sa zasadnutia môžu zúčastniť tretie osoby. Dištriktuálne presbyterstvo plní najmä úlohy podľa čl. 26 ods. 2 Ústavy ECAV:

– vykonáva rozhodnutia dištriktuálneho konventu

– rozhoduje o neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu,

– schvaľuje seniorálne štatúty

– schvaľuje nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľného majetku seniorátov

– zriaďuje, zrušuje a zlučuje cirkevné zbory a určuje ich územné obvody a sídla farských úradov

– začleňuje cirkevné zbory do seniorátov,

– zriaďuje a zrušuje miesta zborových farárov a kaplánov a miesta seniorálnych kaplánov

– zriaďuje a riadi cirkevné stredné školy

– volí a odvoláva predstaviteľov a zamestnancov dištriktu, pokiaľ to nepatri do pôsobnosti iného orgánu

– vypisuje a riadi voľby členov dištriktuálneho predsedníctva.

Dištriktuálne predsedníctvo zastupuje Východný dištrikt a koná v jeho mene a plní najmä ďalšie úlohy určené v či. 27 ods. 2 Ústavy ECAV:

– zastupuje dištrikt a koná v jeho mene

– zvoláva a vedie zasadnutia dištriktuálneho konventu a dištriktuálneho presbyterstva

– zabezpečuje rozhodnutia dištriktuálneho konventu a dištriktuálneho presbyterstva

– rozhoduje o neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach dištriktu,

– vykonáva disciplinárnu právomoc,

– dáva súhlas k voľbe a odvolaniu farárov po prerokovaní v zbore biskupov

– vymenúva administrátorov do neobsadených funkcií v seniorátoch na obdobie do ich definitívneho obsadenia.

 V prípade neprítomnosti niektorého člena predsedníctva na zasadnutí dištriktuálneho konventu alebo na zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva zúčastňuje sa vedenia zasadnutia dištriktuálneho konventu alebo zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva namiesto neprítomného člena predsedníctva jeho zástupca. Člena predsedníctva dištriktu na základe uznesenia dištriktuálneho presbyterstva počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje príslušný zástupca.

 

Čl.3
Výbory Východného dištriktu

 1. Východný dištrikt zriaďuje výbory:

A. Hospodársky – má 5 členov, pripravuje presbyterstvu návrh rozpočtu, vyjadruje sa k záverečnému účtu, pripravuje analýzu vyžívania rozpočtovaných prostriedkov a navrhuje opatrenia a plní ďalšie úlohy podľa požiadaviek dištriktuálneho konventu, dištriktuálneho presbyterstva alebo dištriktuálneho predsedníctva. Vo vzťahu k seniorálnym hospodárskym výborom má koordinačnú právomoc v záujme dodržiavania cirkevnoprávnych i štátnych predpisov v zverenej oblasti, plní ďalšie úlohy stanovené cirkevnoprávnymi predpismi.

B. Vnútromisijný – ma 7 členov – predseda a predsedovia seniorátnych VMV, zabezpečuje a riadi vnútromisijnú prácu v dištrikte, zameriava sa predovšetkým na prácu s deťmi, s mládežou, s rodinami, s presbytermi, na činnosť zborovej diakonie.

C. Školský – počet podľa Štatútu Školského výboru, zabezpečuje a riadi činnosť výučbe náboženstva na školách tak, aby bola v súlade so štátnymi i cirkevnoprávnymi predpismi a koordinuje túto prácu so Školským výborom ECAV, spolupracuje so Školským výborom ECAV, spolupracuje s Radami evanjelických škôl, plní ďalšie úlohy určené dištriktuálnym konventom a dištriktuálnym presbyterstvom.

D. Stavebný – má 7 členov – predseda a predsedovia seniorátnych stavebných výborov, posudzuje výstavbu a rekonštrukcie budov vo vlastníctve dištriktu a pracuje vo všetkých fázach investičnej výstavby, v prípadoch určených dištriktuálnym presbyterstvom pôsobí aj pri stavbách svojim významom presahujúcich rámec dištriktu, na základe poverenia dištriktuálnym presbyterstvom spolupracuje v investičnom procese so seniorátmi, s cirkevnými zbormi Východného dištriktu, plní ďalšie úlohy určené  dištriktuálnym konventom alebo dištriktuálnym presbyterstvom.

Podľa potreby môže dištriktuálny konvent zriadiť i ďalšie výbory. Výbory sú poradnými orgánmi dištriktuálneho konventu i dištriktuálneho presbyterstva, v čase medzi zasadnutiami konventov ich činnosť usmerňuje dištriktuálne presbyterstvo. Predsedov výborov volí dištriktuálny konvent, členov volí dištriktuálne presbyterstvo.

 1. Dištriktuálne presbyterstvo môže zriadiť ďalšie svoje poradné orgány – výbory, pracovné skupiny, sekcie a pod. (ďalej len „výbory presbyterstva“), predsedu a členov výborov presbyterstva volí dištriktuálne presbyterstvo. Dištriktuálne presbyterstvo určí zároveň náplň činnosti výborov presbyterstva.
 2. Výbory presbyterstva pracujú podľa plánu práce, ktorý na základe návrhu predsedu výboru schvaľuje dištriktuálne presbyterstvo.
 3. Predseda i členovia výborov zriadených podľa ods. 1 a ods. 2 tohto článku sú čestnou funkciou a ich práca je dobrovoľná, majú nárok na úhradu cestovného. Podľa finančných možností cirkvi a dosahovaných výsledkov môžu na základe rozhodnutia dištriktuálneho predsedníctva dostať jednorazovú ročnú odmenu.

Čl.4
Biskupský úrad Východného dištriktu

 1. Biskupský úrad Východného dištriktu (ďalej len „BÚ“) je výkonným orgánom dištriktuálneho konventu, dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho predsedníctva. Jeho sídlo je zhodné so sídlom Východného dištriktu uvedeným v čl. 1 ods. 2 tohto štatútu. Biskupský úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Organizačný poriadok a organizačnú štruktúru BÚ na návrh dištriktuálneho predsedníctva schvaľuje dištriktuálne presbyterstvo.
 3. Za vedenie BÚ je zodpovedné predsedníctvo dištriktu, činnosť BÚ riadi riaditeľ – vedúci  biskupského úradu volený na návrh dištriktuálneho predsedníctva dištriktuálnym presbyterstvom.

Čl. 5
Hospodárenie

 1. Hospodárenie Východného dištriktu sa vedie pri zachovaní štátnych predpisov a príslušných cirkevnoprávnych predpisov. Východný dištrikt hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje dištriktuálny konvent. Rozpočet vypracováva a presbyterstvu predkladá príslušné návrhy hospodársky výbor, ktorý pripravuje návrhy aj ďalších hospodárskych opatrení. Rozpočet na nasledujúci rok musí dištriktuálnemu presbyterstvu predložiť dištriktuálny hospodársky výbor najneskôr dva týždne pred posledným zasadnutím dištriktuálneho presbyterstva pred výročným konventom.
 2. Pre vedenie pokladne a účtovníctva platia všeobecne záväzné právne predpisy a cirkevnoprávne predpisy. Výšku pokladničného limitu stanovuje dištriktuálne presbyterstvo.
 3. Zdrojom príjmov sú najmä: cirkevné príspevky od cirkevných zborov Východného dištriktu, dotácie zo štátneho rozpočtu, dotácie z iného rozpočtu, výnosy z hospodárskej činnosti, úroky z účtov vedených v peňažných ústavoch, milodary fyzických osôb alebo právnických osôb, sponzorské dary, ofery a iné.
 4. Mimoriadne výdavky, nerozpočtované v rozpočte na príslušný rok, schvaľuje v sume na celý rok do 50 tis. Sk dištriktuálne predsedníctvo, v sume na celý rok do 1 mil. Sk dištriktuálne presbyterstvo.
 5. Na kontrolu hospodárenia je zriadená revízna komisia v počte 5. Kontrolu vykonáva v počte minimálne troch členov, jeden člen musí byť s ekonomickým vzdelaním. Predsedu Revíznej komisie VD volí konvent, členov komisie volí dištriktuálne presbyterstvo.

Čl.6
Záverečné ustanovenia

 1. Schválením tohto štatútu sa ruší: Štatút Východného dištriktu prijatý dištriktuálnym konventom dňa 29.7.1995, publikovaný v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov oznámením č. 5/99, Novelizácia Štatútu     Východného     dištriktu     prijatá     dištriktuálnym konventom dňa 26. 5.2001.
 1. Odporučené DP VD ECAV dňa 17. 5. 2008 uznesením č. 38/2008.
 2. Tento štatút schválil dištriktuálny konvent v Prešove dňa 31. 5. 2008.

Prešov, 31. máj 2008

Ing. Ján Brozman, v. r. (dozorca VD)

Mgr. Slavomír Sabol, v. r. (biskup VD)