Konvent VD ECAV

Dištriktuálny konvent je najvyšším orgánom dištriktu, ktorý tvoria členovia dištriktuálneho presbyterstva, členovia predsedníctiev seniorátov a delegáti seniorátov.

GES:

Mgr. Karmen Želinská, konseniorka

Mgr. Michal Terrai

plus dvaja delegáti

KOS:

Mgr. Samuel Linkesch

Ing. Daniel Kobyľan

plus dvaja delegáti

LOS:

Mgr. Katarína Hudaková, konseniorka

Ing. Peter Gärtner

plus štyria delegáti

ŠZS:

Mgr. Martin Chalupka

PhDr. Marián Damankoš, PhD. 

plus štyria delegáti

TAS:

Mgr. Roman Porubän

Ivana Prelichová

plus dvaja delegáti

TUS:

Mgr. Marián Kaňuch, PhD. 

Ing. Ivan Trepáč

plus štyria delegáti