Ochrana osobných údajov

Vážení bratia a sestry, zamestnanci, priatelia!

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme,  že chránime Vaše osobné údaje s náležitou starostlivosťou a v zmysle platných zákonov. Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby Vaše osobné údaje neboli zneužité.  

Vzhľadom k informačnej povinnosti vydávame toto vyhlásenie, ktorého cieľom je oboznámiť Vás o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj o Vašich právach a povinnostiach.

Osobné údaje zbierame za účelom:
Spracovania miezd zamestnancov
Vedenia účtovnej agendy
Správy registratúry a archívnych materiálov a sprístupňovania archívnych materiálov
Prenájmu nehnuteľného majetku
Ubytovania hostí v ubytovacom zariadení
Evidencie členstva v cirkevných orgánoch
Vybavovania súdnych sporov a udeľovania disciplinárnych opatrení
Udelenia súhlasu k vykonania cirkevných obradov
Vykonávania vonkajšej a vnútromisijnej činnosti a jej prezentácie
Vydávania časopisu eVýchod
Vykonávanie kompetencií zriaďovateľa škôl a školských zariadení
Právny základ, teda čo nám umožňuje osobné údaje získavať:
Váš súhlas aspoň na jeden konkrétny účel
Plnenie zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou

Zákon č. 308/1991 Z.z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a vnútorné predpisy podľa §6 ods.1, písm.b citovaného zákona

Cirkevná ústava a platné Cirkevno – právne predpisy

Pracovnoprávne predpisy v platnom znení: Zákonník práce, zákon o daniach z príjmov, zákon o
zdravotnom, sociálnom, dôchodkovom poistení

Zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o sociálnom fonde,
Obchodný zákonník, Občiansky zákonník
Zákon o archívoch a registratúrach
Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
Zákon o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov
Zákon o miestnych daniach a poplatkoch, VZN mesta Liptovský Hrádok
Autorský zákon
Školský zákon a zákon o financovaní škôl
Ochrana Vášho života, zdravia alebo majetku
Naše oprávnené záujmy na vykonávanie svojej činnosti a jej prezentáciu

Na základe oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje za účelom organizovania vnútromisijných aktivít a prezentácie a archivácie našej činnosti. Ide napríklad o zoznamy prihlásených účastníkov, zhotovovanie fotografií, video – zvukové záznamy z obradov, z cirkevných, spoločenských, športových, kultúrnych a iných aktivít. Uvedené spracúvanie sa týka členov a iných fyzických osôb, ktoré sú s nami v styku a podporujú našu činnosť. Uvedené údaje sa využívajú výlučne na vnútornú potrebu a nie sú poskytnuté ďalšiemu príjemcovi bez Vášho súhlasu. V prípade iných zákonných povinností sa osobné údaje poskytnú v podľa iných platných zákonov.

Príjemcom osobných údajov sú:

Osoby oprávnené na spracovanie osobných údajov
Štátne inštitúcie (napr. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná správa, okresné úrady a ďalšie), ktoré to vyžadujú z iných zákonov
Samospráva na základe príslušných zákonov
Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom štátnych archívov (týka sa historického archívneho fondu)
Bádatelia na základe príslušných zákonov (týka sa historického archívneho fondu)
Pôvodcovia archívnych materiálov (týka sa historického archívneho fondu)
Cirkevný súd a príslušné cirkevnoorganizačné jednotky
Zmluvné ubytovacie zariadenia (týka sa len vnútromisijných akcií)
Tlačiareň (týka sa len vydávania časopisu)

Kontrolné orgány cirkvi

Oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú vyberané s náležitou starostlivosťou. Poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje sa neprenášajú a ani nemáme úmysel prenášať ich do tretej krajiny. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem krajín Európskej únie a štátov EHP. 

Doba uchovávania osobných údajov je určená podľa osobitných platných zákonov a zákona o archívoch a registratúrach. Riadime sa zásadou minimalizácie uchovávaných osobných údajov, teda uchovávame ich len po dobu určenú zo zákonov a na archivačné účely podľa registratúrneho plánu.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú
Právo na opravu a právo na vymazanie Vašich osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov
Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas
Právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne prostredníctvom súdu.

Právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či ste povinní poskytnúť nám osobné údaje, ako aj o možných následkoch ich neposkytnutia.

Právo na informáciu o účele spracovania Vašich osobných údajov a právo na informáciu o zmene účelu spracovania v prípade, že Vaše údaje budeme ďalej spracovávať.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania.
Pokiaľ máte ďalšie otázky, pokojne sa s nami spojte prostredníctvom dole uvedených kontaktov.

Mgr. Slavomír Sabol , v.r.                               Ing. Ján Brozman, v.r.
dištriktuálny biskup VD ECAV                      dištriktuálny dozorca VD ECAV

Kontakt na osobu vybavujúcu právne nároky dotknutých osôb:
Hlavná 137, 080 01 Prešov         IČO:31997520       DIČ:SK2021226691
Tel./Fax: +421517722515 +421918828379    majetok@vdecav.sk www.vdecav.sk