Stanovy

„OBČIANSKE ZDRUŽENIE PREŠOVSKÉ KOLÉGIUM“

„Občianske združenie Prešovské kolégium“ (ďalej len „združenie“) sa hlási k odkazu významných osobností spojených s Prešovským kolégiom. Dalo si za cieľ organizovať kultúrne, spoločenské a duchovné aktivity pre širokú verejnosť a spolupracovať so štátnymi i neštátnymi inštitúciami na rozvoji kultúrneho a duchovného života spoločnosti.

 

ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Názov združenia

„Občianske združenie Prešovské kolégium“

Článok 2

Sídlo združenia

Hlavná 137, P.O. Box 119 080 01 Prešov

Článok 3

Právne pomery združenia

3.1. „Občianske združenie Prešovské kolégium“ je právnickou osobou. Ktorá vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

3.2. Právne pomery združenia, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, sa riadia zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

3.3. „Občianske združenie Prešovské kolégium“ bolo založené na dobu neurčitú.

Článok 4

Ciele činnosti združenia

Prioritným cieľom občianskeho združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ je v súlade s tradíciami Kolégia organizovať kultúrne, spoločenské a duchovné aktivity pre širokú verejnosť a spolupracovať so štátnymi i neštátnymi inštitúciami na rozvoji kultúrneho a duchovného života spoločnosti. Ďalšími cieľmi združenia sú organizovanie voľného času detí a mládeže za účelom ich ďalšieho vzdelávania, podporovania a upevňovania duchovných a mravných hodnôt a vydávanie duchovnej literatúry.

ČASŤ II
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

Článok 5

Členovia združenia

5.1. Členom združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ môže byť každý občan, bez ohľadu na štátnu, národnú, politickú, konfesionálnu či spoločenskú príslušnosť, ktorý súhlasí so stanovami združenia a je pripravený ich napĺňať.

5.2. Členmi združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ môžu byť fyzické aj právnické osoby. Právnické osoby na zasadnutiach orgánov združenia zastupuje štatutárny zástupca právnickej osoby, alebo ním poverená osoba.

5.3. Vylučuje sa možnosť členstva politickej strany v združení a politická činnosť a propagácia v ňom.

5.4. Ročný členský poplatok je 100.- Sk pre fyzickú osobu a 500.- Sk pre právnickú osobu.

Článok 6

Práva a povinnosti riadnych členov

6.1. Práva riadnych členov združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ sú:

a/ zúčastňovať sa s právom hlasovacím na Valnom zhromaždení združenia

b/ predkladať orgánom združenia návrhy na činnosť združenia v súlade s jeho cieľmi

c/ dostávať informácie o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia

d/ voliť a byť volený do orgánov združenia

e/ podieľať sa na činnosti združenia

g/ obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko

6.2. Povinnosti riadnych členov združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ sú:

a/ aktívne sa zapájať do činnosti združenia, chrániť jeho poslanie a dobré meno

b/ napomáhať zveľaďovaniu jeho majetku

c/ platiť členský poplatok najneskoršie v deň konania valného zhromaždenia v danom roku

d/ dodržiavať stanovy združenia

Článok 7

Vznik a zánik členstva

7.1. Členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba len na návrh riadneho člena združenia.

7.2. O prijatí resp. neprijatí záujemcu o členstvo v združení rozhoduje valné zhromaždenie združenia tajným hlasovaním. Ak sa v tajnom hlasovaní aspoň 2 riadni členovia vyjadria proti prijatiu nového člena, takáto fyzická alebo právnická osoba nie je prijatá za člena združenia.

7.3. Ak v tajnom hlasovaní nie je záujemca o členstvo odmietnutý, priznáva sa mu status člen – čakateľ v dĺžke 1 roka. Po uplynutí tohto obdobia Valné zhromaždenie združenia v tajnom hlasovaní rozhoduje o prijatí, resp. neprijatí člena – čakateľa za riadneho člena združenia. Ak sa v tajnom hlasovaní aspoň 2 riadni členovia vyjadria proti prijatiu čakateľa za riadneho člena združenia, čakateľ zostáva členom – čakateľom počas obdobia ďalšieho roka. Člen – čakateľ má práva riadnych členov okrem práva hlasovať na Valnom zhromaždení a práva voliť a byť volený do orgánov združenia.

7.4. Pri prijímaní nových členov má právo veta Mgr. Slavomír Sabol. Toto právo trvá do 31.12.2028 a Mgr. Slavomír Sabol môže toto právo delegovať na ďalšiu osobu formou notárskej zápisnice.

7.5. Členstvo v združení

a/ vzdaním sa písomnou formou. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia.

b/ úmrtím občana, alebo zánikom právnickej osoby

c/ vylúčením v prípade nečinnosti. O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predsedníctva.

d/ nezaplatením členského príspevku dva po sebe nasledujúce roky

e/ hrubým porušením stanov alebo poškodením dobrého mena združenia

7.6. Zánikom členstva zanikajú všetky práva a povinnosti členov združenia.

7.7. Na vrátenie finančných alebo iných príspevkov do združenia zánikom členstva nevzniká právny nárok.

 

ČASŤ III
ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgánmi združenia sú: Valné zhromaždenie združenia

Predsedníctvo združenia

Štatutárny zástupca

Kontrolná komisia združenia

Komora čestných členov

Článok 8

Valné zhromaždenie združenia

8.1. Valné zhromaždenie združenia (ďalej valné zhromaždenie) je najvyšším orgánom združenia a schádza sa najmenej jedenkrát za rok. Zasadnutia Valného zhromaždenia sú neverejné.

8.2. Zvoláva ho Predsedníctvo združenia listom 2 týždne pred termínom valného zhromaždenia.

8.3. V prípade nečinnosti predsedníctva v tejto veci zvoláva valné zhromaždenie kontrolná komisia rovnakým spôsobom. V prípade nečinnosti kontrolnej komisie zvoláva Valné zhromaždenie ktorýkoľvek riadny člen združenia doporučeným listom.

8.4. Valné zhromaždenie

a/ schvaľuje a mení stanovy združenia, rokovací poriadok a pravidlá hospodárenia

b/ schvaľuje rozpočet združenia

c/ schvaľuje správu o činnosti a hospodárení združenia a plán jeho činnosti

d/ volí predsedu, podpredsedu a tajomníka združenia

e/ rozhoduje o zrušení združenia a menovaní likvidátora

f/ volí predsedu a 2 členov kontrolnej komisie

g/ rozhoduje o prijatí nových členov

8.5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov. Ak jednu hodinu po oficiálnom začiatku riadne zvolaného valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov združenia, zvolávateľ otvorí náhradné valné zhromaždenie s nezmeneným programom rokovania, ktoré je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov združenia. Uznesenia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov. Člena združenia môže na valnom zhromaždení zastupovať iný člen, na základe písomného splnomocnenia, overeného notárom resp. matrikárom. Každý člen združenia bez ohľadu na to, či je právnickou alebo fyzickou osobou má pri hlasovaní jeden hlas.

Článok 9

Predsedníctvo združenia

9.1. Predsedníctvo združenia (ďalej predsedníctvo) je výkonným orgánom združenia, zastupuje ho navonok, organizuje prácu združenia a vykonáva práva zamestnávateľa.

9.2. Predsedníctvo má 3 členov (predsedu, podpredsedu a tajomníka), zvolených valným zhromaždením.

9.3. Členstvo v predsedníctve zaniká:

a/ písomnou rezignáciou

b/ úmrtím

c/ odvolaním valným zhromaždením

d/ uplynutím funkčného obdobia

Člena predsedníctva možno odvolať, ak je jeho činnosť v rozpore zo stanovami združenia.

9.4. Funkčné obdobie členov predsedníctva je tri roky. Člen predsedníctva môže byť volený opakovane.

9.5. Členstvo v predsedníctve je nezlučiteľné s členstvom v Kontrolnej komisii združenia.

9.7. Zasadnutie predsedníctva zvoláva najmenej dvakrát do roka predseda, prípadne podpredseda združenia, ktorý vedenie jeho rokovanie. Zasadnutia sú neverejné.

9.8. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní aspoň jeho dvaja členovia. Uznesenia sa prijímajú hlasovaním jednoduchou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu združenia, pri jeho neprítomnosti hlas podpredsedu združenia.

Čl. 10

Štatutárny zástupca združenia

10.1. Štatutárnym zástupcom združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ je predseda združenia, ktorý je oprávnený konať samostatne.

10.2. V čase, keď je predseda neprítomný alebo nemôže svoju funkciu vykonávať z iného dôvodu, zastupujú ho podpredseda a tajomník spoločne.

Článok 11

Kontrolná komisia združenia

11.1. Kontrolná komisia združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ (ďalej kontrolná komisia) je nezávislý kontrolný orgán združenia, ktorý volí valné zhromaždenie.

11.2. Kontrolná komisia má 3 členov. Predseda kontrolnej komisie zvoláva zasadnutia kontrolnej komisie najmenej jedenkrát za rok a riadi jej činnosť. Ak nezvolá zasadnutie kontrolnej komisie predseda, môže ho zvolať podpredseda, resp. člen kontrolnej komisie.

11.3. Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie sú tri roky. Na zánik členstva v kontrolnej komisii sa vzťahujú ustanovenia 9.3. týchto stanov.

11.4. Kontrolná komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Jej rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, resp. v neprítomnosti predsedu hlas podpredsedu kontrolnej komisie.

11.5. Kontrolná komisia vykonáva pravidelné previerky hospodárenia s majetkom združenia. Je oprávnená overovať postup vo veciach nakladania s majetkom združenia, kontrolovať účtovné doklady a zisťovať skutkový stav. Kontrolná komisia je povinná preskúmavať ročnú účtovnú uzávierku a návrhy na použitie prostriedkov. Výsledky podáva formou protokolu predsedníctvu, ktorému navrhuje aj potrebné opatrenia.

11.6. Na zasadnutí kontrolnej komisie sa spisuje protokol, ktorý podpisujú všetci prítomní členovia kontrolnej komisie.

Článok 12

Komora čestných členov

12.1. Komora čestných členov (ďalej len „Komora“) je reprezentačný orgán združenia a poradný orgán predsedníctva združenia.

12.2. Členom Komory sa môže stať riadny člen združenia, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil o reprezentáciu občianskeho združenia na verejnosti a o zviditeľnenie jeho činnosti. Členov Komory menuje predsedníctvo združenia na návrh riadneho člena združenia.

12.3. Členstvo v Komore je na dobu neurčitú. Na zánik členstva v Komore sa vzťahujú ustanovenia článku 7.7.

ČASŤ IV
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

Článok 13

Zdroje združenia

13.1. Zdroje združenia sú predovšetkým finančné a iné prostriedky:

a/ členské príspevky združenia

b/ dary členov združenia a ďalších fyzických a právnických osôb

c/ dotácie, subvencie, granty

d/ dedičstvá v prospech združenia

e/ výnosy verejných zbierok a účelových akcií

f/ úroky z finančných prostriedkov vo finančných ústavoch

g/ výnosy z vlastnej činnosti

13.2. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami

13.3. Finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave. Podpisuje predseda združenia samostatne, alebo podpredseda a tajomník spoločne.

13.4. Hospodárenie s prostriedkami združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

 

ČASŤ V
ZÁNIK ZDRUŽENIA

Článok 14

Zánik dobrovoľným rozpustením

14.1. Združenie „Občianske združenie Prešovské kolégium“ môže zaniknúť rozhodnutím valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení. Rozhodnutie platné, ak je schválené dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

14.2. Na zrušenie a zánik združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ sa použije primerane § 12 Zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení. Zánik združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ oznámi valné zhromaždenie do 15 dní ministerstvu vnútra SR. Valné zhromaždenie menuje likvidátora a určuje jeho odmenu.

14.3. Po zrušení združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ sa uskutoční jeho majetkové vysporiadanie primerane podľa § 70 – 75 Obchodného zákonníka, pokiaľ majetok neprechádza na právneho zástupcu, ktorý musí plniť verejnoprospešné, humanitné alebo dobročinné ciele.

14.4. Pri likvidácií združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ sa najprv uhradia všetky jeho dlhy. O použití likvidačných zostatkov na charitatívne a dobročinné účely rozhodne valné zhromaždenie.

Článok 15

Zánik zlúčením s iným združením

15.1. „Občianske združenie Prešovské kolégium“ môže zaniknúť dobrovoľným zlúčením s iným združením rozhodnutím valného zhromaždenia. Rozhodnutie je platné, ak je schválené dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

15.2. Podmienky zlúčenia združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ s iným združením sa upravia v písomnej zmluve.

 

ČASŤ VI
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Zmena stanov združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“

O zmenách stanov združenia „Občianske združenie Prešovské kolégium“ rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od jej schválenia a pripojí text zmeny vo 2. vyhotoveniach.

Článok 17

Účinnosť zmeny stanov

Táto zmena stanov nadobúda účinnosť dňom jej registrácie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V Prešove, dňa 6. decembra 2008