Sociálne služby

Diakonický domov  poskytuje sociálne služby v kresťanskom duchu podľa Zákona 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov takto:

§ 35 Zariadenie pre seniorov
§ 58 Jedáleň
§ 59 Práčovňa
§ 47 Požičiavanie pomôcok
§ 42 Prepravná služba