Dištriktuálny deň VD v Bardejove

Dištriktuálny deň VD v Bardejove

Dňa 15. februára 2023 biskupa VD Petra Mihoča s tajomníkom Marekom Cingeľom a bardejovského zborového farára Mariána Gregu prijal na Mestskom úrade v Bardejove primátor mesta Boris Hanuščák a vedúci oddelenia kultúry Martin Choma.

Rokovanie sa týkalo prípravy Dištriktuálneho dňa VD, ktorý sa bude konať v Bardejove 18. júna 2023 (nedeľa) v Športovej hale MIER.

Celodenný program bude rozdelený do dvoch častí. O 10.00 sa budú konať slávnostné Služby Božie, vysielané aj RTVS na Dvojke. Popoludní o 14.00 je pripravené pantomimické divadelné predstavenie svetoznámeho slovenského míma Milana Sládeka „Krížová cesta“.

Bude pripravený aj špeciálny program pre deti. Počas obedňajšej prestávky ponúkneme účastníkom historické prehliadky – 1. Po luteránskom Bardejove, 2. Po židovskom Bardejove. Podujatie ako aj predstaviteľov mesta Bardejov navštívia predstavitelia partnerských evanjelických cirkví z Nemecka (v strednom Nemecku, Württembergu) a okolitých krajín. V Bardejove sa konal Dištriktuálny deň VD už v roku 2012 na Zimnom štadióne.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Reportáž Bardejovskej televízie nájdete na:

https://www.bardejovskatv.sk/spravy/pripravuje-sa-distriktualny-den-v-bardejove?fbclid=IwAR0xP1X-oWWrL2R8mEQC7ZJjlUyfthArozgL8FVUcviaQ8X3OCG0_KDhKpw#.Y_3npsCvhq0.link

 

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Biskup Peter Mihoč pozýva všetkých ordinovaných VD na tradičné duchovno – pastorálne stretnutie DIŠTRIKTUÁLNU PASTORÁLNU KONFERENCIU VD, ktorá sa bude konať na záver pôstneho obdobia 24. 3. 2023 v Dvorane Biskupského úradu VD ECAV v Prešove so začiatkom o 10. 00 hod. (Hlavná 137).

Témou stretnutia je „Návrat k Prvej láske“. Uvedomujeme si náročnosť farárskej služby v dnešnej neľahkej dobe, jej rôzne úskalia a mnohé zápasy. Bojujeme v našich radoch so syndrómom vyhorenia, ľahostajnosťou, apatiou, sklamaním a potrebujeme návrat k „Prvej láske“. K Tomu, ktorý nás našiel ako stratených, pozval k nasledovaniu a neskôr aj k službe. K Tomu, ktorého sme si zamilovali pre Jeho lásku, milosrdenstvo a evanjelium, ktoré nám do nášho života priniesol. Potrebujeme sa nanovo k Nemu vrátiť. Je tu však aj cirkevný zbor ako miesto našej služby, naša Božia rodina, do ktorej patríme. A je tu aj Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku ako priestor našej spoločnej služby Pánovi. O tom všetkom chceme spoločne rozmýšľať na tohtoročnej DPK VD.

PROGRAM:

9. 30 – Registrácia

10. 00 – Otvorenie konferencie

10. 05 – Úvodná pobožnosť (Mgr. Martin Chalupka – senior ŠZS, zborový farár Prešov)

10. 30 – Prednáška: Syndróm vyhorenia (Mgr. Karol Kováč PhD. – Inštitút stresu, Bratislava)

12. 00 – Diskusia

12. 30 – Obed (v priestoroch BÚ VD)

13. 30 – Koreferát: „Návrat k Bohu“ (Mgr. Ján Velebír – zborový farár, Myjava)

13. 50 – Koreferát: „Cirkevný zbor – ako motivácia k službe“ (Mgr. Katarína Hudáková – konseniorka LOS, zborová farárka, Liptovský Ondrej)

14. 10 – Koreferát: „ECAV – priestor spoločnej služby“ (Mgr. Peter Mihoč – biskup VD na Slovensku, Prešov)

14. 30 – Diskusia

15. 00 – Ukončenie, záverečné slovo

Konferenčný poplatok je 5 Eur, uhrádza sa na mieste podujatia.

Na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu je potrebné sa prihlásiť do 20. 3. 2023: tajomnik@vdecav.sk alebo telefonicky 0908/368889.

K prednášajúcemu Karolovi Kováčovi:

Snaha získať odpovede na otázky prečo žijeme ako žijeme, prečo sa nachádzame v určitých vzťahoch, a ako žiť kvalitný život ma sprevádza celým mojim životom. Zvedavosť ma doviedla k štúdiu psychológie a štúdiu životných príbehov. V 23 rokoch som dostal možnosť viesť predmety z oblasti psychohygieny, psychológie zdravia, work-life balance a stres manažment na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Vedieť neznamená konať. Vysoké pracovné tempo, stres a zanedbaná starostlivosť si vyžiadali daň na mojom zdraví – pásový opar (herpes zoster). Takmer 4-mesačná rekonvalescencia mi pomohla ujasniť si životné priority. Cenná, ale drahá skúsenosť viedla v roku 2015 k založeniu Inštitútu stresu, ktorého poslaním je pomáhať ľuďom, aby neskončili ako ja.

Vzdelanie:

2008 – 2011: PhD., Komenského univerzita v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, odbor Sociálna a pracovná psychológia.

2003 – 2008: Mgr., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra Filozofie, odbor Psychológia.

1998 – 2003: Evanjelické gymnázium Tisovec.

Pracovné skúsenosti a odborná spolupráca:

2015 – súčasnosť: Inštitút stresu – poradenstvo, prednášková a vzdelávacia činnosť, relaxačné programy.

2017 – súčasnosť: Dôvera zdravotná poisťovňa. Odborný garant pre tému stres.

2015 – 2018: Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave. Vysokoškolský pedagóg. Výučba predmetov: Sociálno-psychologický výcvik, Úvod do psychologických vied.

2008 – 2011: Komenského univerzita v Bratislave. Vysokoškolský pedagóg. Výučba predmetov: Sociálno-psychologický výcvik, Psychohygiena, Psychológia zdravia.

2% z dane pre Elim

<a href="https://vdecav.sk/2-z-dane-pre-elim-2/">2% z dane pre Elim</a>

Nezisková organizácia ELIM, ktorú zriadil Východný dištrikt ECAV na Slovensku začiatkom roka 2023 otvorila a začala prevádzkovať DIAKONICKÝ DOMOV ELIM na Baštovej ulici 21 v Prešove.

Prijali sme prvých klientov a začali im poskytovať duchovnú, zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Potrebné je stabilizovať chod zariadenia, preto vyzývame ochotných darcov, ktorí chcú podporiť tento dôležitý projekt, k darovaniu 2% zo zaplatenej dane. K darovaniu časti zaplatenej dane prosíme využite priložené tlačivo. Každý príspevok nám pomôže v tomto náročnom projekte, preto Vám už teraz srdečne ďakujeme!

Pozvánka na online Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci

Pozvánka na online Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci

Biskupský úrad Východného dištriktu  v Prešove a Biskupský úrad Západného dištriktu vo Zvolene  pozývajú kazateľov Božieho Slova a teológov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK na tradičné spoločné online Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci 2023, ktoré sa budú konať dňa 20. 2. 2023 (pondelok) o 13.00 cez ZOOM aplikáciu (link bude v časovom predstihu zaslaný prihláseným účastníkom).

PROGRAM:

13.00 – Otvorenie, privítanie, informácia o programe kázňových prípraviek

13.05 – Pobožnosť (biskup ZD J. Hroboň)

13.20 – Prednáška „Prečo sa postíme a Pán Boh nereaguje (exegéza Iz 58)“ / doc. Ing., MA Bohdan Hroboň, PhD.

14.10 – diskusia

14.50 – Záverečné slovo (biskup VD P. Mihoč)

15.00 – Záver

Súčasťou tohto online podujatia bude aj tradičný darček v podobe kázňových prípraviek od 1. pôstnej nedele po 2. slávnosť veľkonočnú.

Na online kázňové prípravky je potrebné prihlásiť sa do 17. 2. 2023 (piatok) u tajomníka biskupa VD Mareka Cingeľa: tajomnik@vdecav.skmarekcing@gmail.com alebo telefonicky: 0908/368 889.

K prednášateľovi:

Doc. Ing., MA Bohdan Hroboň, PhD. (1968) je absolventom TU v Košiciach – v odbore Výpočtová technika a informatika. Vyštudoval však aj biblické vedy na Wheaton Graduate School v Illinois (USA). Pred-doktorandský program absolvoval na Luther Seminary v St. Paul (USA). V rokoch 2003 – 2008 absolvoval University of Oxford (UK) v odbore orientalistika a získal PhD. Bol pri vzniku Biblickej školy ako aj Centra kresťanského vzdelávania v Martine, ktorého je momentálne riaditeľom. Prednášal na Katedre náboženských štúdií FHV ŽU. Momentálne vyučuje na Katedre biblických a historických vied TF TU v Trnave. Dlhodobo sa venuje prekladu a výkladu Knihy žalmov i Izaiáša. Od roku 2008 sa podieľa spolu s ďalšími slovenskými biblistami, teológmi a filológmi na edícii Komentárov k Starému zákonu. V Slovenskom rozhlase na Rádiu Devín moderoval reláciu Nad Slovom.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam

„…anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ (L 2,10-11)
 
Milé sestry a milí bratia.
 
Zvesť vianočnej radosti je pre každého. Všetkému ľudu, ako hovorí úvodný biblický verš.
 
Vo vianočnom príbehu sa stretávajú všetky generácie. Od malého dieťatka cez mladých ľudí, strednú generáciu až po tých najstarších. Od narodeného Ježiša, cez Máriu, Jozefa, kráľov až po starcov – Simeona a Annu. A celému príbehu dominuje radosť z narodenia Spasiteľa. 
 
Na Vianoce chceme byť spolu, pokiaľ možno celá rodina. Je skutočne vzácne, keď sa stretnú všetky generácie. Aj v našich chrámoch sa stretávame všetci, mladí aj starí, veriaci aj neveriaci, bohatí aj chudobní, príslušníci menšiny aj väčšiny, pravice aj ľavice… proste všetkých nás spája zvesť veľkej radosti: „…narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“
 
Treba však vidieť aj druhú stranu situácie, do ktorej zaznela táto zvesť veľkej radosti. Prišla v čase mnohého rozdelenia a konfliktov v Božom ľude. V čase, keď hriech človeka, ľudská zloba, nadobudli také rozmery, že sa už nedalo ísť ďalej. Ľudia strácali budúcnosť a nádej. Do tejto situácie sa narodilo dieťa a s ním nový začiatok, nový život, nová šanca pre všetkých – Boh prišiel k nám.
 
Aj dnes vnímame mnohé rozdelenie, konflikty až radikalizáciu zla. Situácia je naozaj vážna. Chceme vás, sestry a bratia, vyzvať a poprosiť, aby sme spoločne hľadali a zápasili o to, čo nás spája, napriek všetkým rozdielom. Aj v našej cirkvi a spoločnosti. Narodený Spasiteľ je pre všetkých. On je základom, spojivom, záchranou. My všetci, ktorí v Neho veríme, nesme túto radostnú zvesť o záchrane v Pánovi Ježišovi Kristovi slovom aj skutkom tak, aby spájala, uzdravovala, budovala, dávala budúcnosť, nádej a istotu života.
 
Pamätajme najmä na chorých, starých, osamelých, ľudí ktorí nemajú domov, zavrhovaných, sužovaných vojnou, biedou, prenasledovaním. Je stále viac tých, ktorí upadajú do hmotnej núdze. Venujme im svoju pomoc a pozornosť. 
 
Vianočné sviatky sú aj časom stretávania rodiny. Fungujúce a zdravé rodinné vzťahy sú najlepšou odpoveďou na krízu, v ktorej sa nachádza súčasná rodina. Spravme všetko pre to, aby sme takéto vzťahy budovali v našich rodinách. Riešme aj vzájomné spory a zranenia úprimnou komunikáciou, zmierením a odpustením. 
 
Nech aj cez nás začujú všetci ľudia: Nebojte sa, narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.
 
Prajme vám všetkým, úprimné a hlboké prežitie tejto vianočnej radosti. Zostávame spolu s vami na modlitbách.
 
Vaši v Pánovi oddaní:
 
Ivan Eľko, generálny biskup
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Peter Mihoč, biskup VD ECAV

Televízny prenos Služieb Božích z Boliarova

Televízny prenos Služieb Božích z Boliarova

Bratia a sestry, v nedeľu na 1. slávnosť vianočnú 25. decembra 2022 sa uskutoční televízny prenos Služieb Božích z ev. a. v. kostola v Boliarove (CZ ECAV Rankovce).

Prenos začína od 10.00 hod. na Dvojke. 

Kazateľ: Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku)
Liturgovia: Ľuboslav Beňo (zborový farár, Rankovce), Monika Beňová (námestná farárka, Rankovce)
Kantorka: Andrea Hrehorová
Piesne: 32, 34, 47, 36, 39, A14, A12

Evanjelizácia PRE TEBA 2023

Evanjelizácia PRE TEBA 2023

5 večerov hudby a slova, 5 tém, 5 vzácnych hostí a ich životných príbehov, 5 inšpirácii k premýšľania nad svetom okolo nás aj o vnútornom svete hodnôt, slov a skutkov na tému „Zrkadlo života“.

Termín: 21. – 25. 1. 2023 (vždy o 18. 00 hod.)

Miesto: Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši (aj v online priestore: www.prochrist.sk)

Hudobným hosťom prvého večera bude výnimočná Sima Magušinová.