Zomrel prof. Dušan Podhradský

Zomrel prof. Dušan Podhradský

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 17. januára 2022 zomrel vo veku 81 rokov prof. Dušan Podhradský, významný biochemik a bývalý rektor košickej univerzity. Posledná rozlúčka bude v pondelok 24. januára 2022 o 13.00 hod. v kostole Evanjelického cirkevného zboru a. v. na košickej Terase.

Pochádzal z farárskej rodiny- otec Juraj Podhradský bol o. i. farárom v Dolnej Strehovej či v Senici.

Prof. Ing. Dušan Podhdradský, DrSc. bol významnou osobnosťou v oblasti biochémie peptidov a bielkovín. na Slovensku s medzinárodným dosahom. Publikoval viac ako 60 pôvodných vedeckých prác v zahraničných časopisoch. Jeho pedagogická činnosť spočívala v zabezpečení výučby biochémie v odboroch chémie, biológie a v učiteľskom štúdiu. V rokoch 1978- 1984 bol rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Prezidentka SR prijala predstaviteľov cirkví

Prezidentka SR prijala predstaviteľov cirkví

Hlavnou témou diskusie v Prezidentskom paláci v Bratislave pri novoročnom rokovaní prezidentky SR Zuzany Čaputovej s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností bolo „zjednotenie a zmiernenie napätia v spoločnosti“. Medzi účastníkmi bol aj brat generálny biskup ECAV, Ivan Eľko. Toto stretnutie sa uskutočnilo v inom formáte – formou rokovania “za okrúhlym stolom”.

Prezidentka Zuzana Čaputová poďakovala zástupcom cirkví za ich službu a zaželala všetko dobré a veľa zdravia v novom roku. Vo svojom príhovore spomenula ústrednú tému tohto roka: hľadanie spôsobu, ako prispieť k zmierneniu napätia v spoločnosti a k jej zjednoteniu.

Účastníci stretnutia sa zhodli, že napätie v spoločnosti vplyvom pandémie, ale aj rôznych iných javov, je mimoriadne veľkým problémom. Rozprávali sa o tom, ako môžu spoločne tento problém prekonať a pomôcť tomu, aby bola spoločnosť súdržnejšia.

„Myslím, že by pomohlo, keby sme našu spoločnosť zjednodušene nevnímali len v dvoch extrémnych polaritách ľudí, ktorí chcú spolu iba bojovať. Pretože medzi nami je veľká skupina ľudí, ktorí hľadajú, ktorí chcú počúvať a ktorým stojí za to spájať sa a byť v jednote. Aj toto stretnutie vo formáte diskusie malo túto jednotu symbolicky reprezentovať,“ povedala prezidentka. Na záver vyzvala k snahe o jednotu v hodnotách. „O názoroch sa dá diskutovať, v hodnotách skúsme byť jednotní.“

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko vyjadril po stretnutí veľmi pozitívne pocity. Ocenil nový formát prijatia, v ktorom bolo menej toho oficiálneho a viac bezprostredného zdieľania názorov prezidentky a účastníkov. “Prezidentka hovorila o atmosfére v spoločnosti a vyzývala k spolupráci na riešení všetkého toho čo nás trápi – je to predovšetkým všadeprítomný hnev, frustrácia, agresivita, rozdelenie – nie iba názorové, ale aj ľudské. Hovoril som o našich skúsenostiach s pandémiou v roku 2021, o hrdinstve kresťanov z našich miestnych komunít, o našej lojalite s opatreniami a o tom, že sme ako vodcovia cirkvi museli ísť akoby sami proti sebe, keď sme rešpektovali zákazy bohoslužieb. Išlo nám o príspevok k riešeniu pandemickej situácie, o naše spoločné dobro,” povedal brat generálny biskup. 

Na záver, ako predseda Ekumenickej rady cirkví vyjadril Ivan Eľko niečo, na čom sa zhodli všetci predstavitelia zúčastnených cirkví a náboženských spoločností: “Napriek tomu, že chápeme nutnosť prijímať opatrenia a chceme naďalej chrániť zdravie ľudí, nedá sa nám akceptovať stav, v ktorom je cirkev vnútorne rozdelená – na tých, ktorým vstup do jej prostredia umožnený je a na tých, ktorí zostali vonku. Niesť takúto segregáciu je čoraz ťažšie, ba z hľadiska biblických princípov sa stáva neúnosným.” Prezidentka k tomu vyjadrila svoje porozumenie.

FOTO: Kancelária prezidenta SR/Marián Garaj 

Stanovisko Zboru biskupov k výsledkom sčítania obyvateľstva v roku 2021

Stanovisko Zboru biskupov k výsledkom sčítania obyvateľstva v roku 2021

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov z hľadiska vyznania. Obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania predstavujú 5,27 % (286 907 osôb).

Dnes sme ako Zbor biskupov prijali informáciu o výsledkoch sčítania obyvateľstva ako fakt, ktorým sa budeme určite zaoberať a venovať sa mu detailnejšie. Budeme čakať na rozšírené výsledky od Štatistického úradu SR, ktoré nám povedia viac o štruktúre, rozmiestnení a ďalších dôležitých ukazovateľoch našej evanjelickej komunity.

Pokles o 0,5 percentuálneho bodu nepredstavuje relatívne veľký úbytok. Teší nás, že sa výrazne spomalil pokles počtu členov pri predchádzajúcom sčítaní. Zároveň treba jednoznačne skonštatovať, že za posledných 10 rokov sme stratili 29 343 evanjelikov. Tento stav nemôže tešiť nikoho z nás a je pre nás veľkou misijnou a pastorálnou výzvou. Situáciu, aj vzhľadom na neustále stúpajúce počty obyvateľov bez vyznania, vnímame ako vážnu. Je to impulz spojiť sily všetkých členov ECAV, k vydávaniu dobrého svedectva viery a viesť všetky generácie k evanjelickému kresťanskému životu.

Zároveň chceme povedať, že sme vďační každému, kto svoje vyznanie a príslušnosť potvrdil. Vnímame to ako povedomý a aktívny evanjelický prejav, postoj srdca, jednoznačnú odpoveď. Evanjelici potvrdili, že im záleží na svojej cirkvi a viere v Boha.

Zbor biskupov ECAV na Slovensku

Výsledky Sčítania obyvateľstva 2021

Výsledky Sčítania obyvateľstva 2021

20. januára 2022 prezentovali na Štatistickom úrade SR v Bratislave ďalšie základné výsledky SODB 2021. Evanjelické a. v. vierovyznanie uviedlo 5,3% obyvateľstva (287- tisíc).

https://www.scitanie.sk/k-rimskokatolickemu-vyznaniu-sa-prihlasilo-56-obyvateov

Najviac, teda 55,8% obyvateľstva (3,04 milióna) uviedlo rímskokatolícke vyznanie. Z hľadiska početnosti nasleduje evanjelické s 5,3% (presne 286 907) a gréckokatolícke so 4% (218- tisíc).

Druhou najpočetnejšou skupinou je však skupina bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8%, uviedlo, že je bez náboženského vyznania. V roku 2011 to bolo len 13,4%.

Rímskokatolícka cirkev zaznamenala najväčší pokles o 6 percentuálnych bodov. Vzrástli iné vyznania. 

Pre porovnanie, v roku 2011 bolo evanjelikov 316 tisíc, v roku 2001 372 tisíc a v roku 1991 326 tisíc.  Pokles po poslednom sčítaní je teda cca. 29 tisíc (0,5 percentuálneho bodu). 

Evanjelici majú najväčší počet obyvateľstva na Myjave, v Turčianskych Tepliciach a v Liptovskom Mikuláši.

POZVÁNKA: 1. panelová diskusia VD

POZVÁNKA: 1. panelová diskusia VD

Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva pri príležitosti otvorenia jubilejného roku 100-tého výročia samostatnosti na 1. panelovú diskusiu na historickú tému: “100 rokov VD ECAV na Slovensku”.

Diskusia sa bude konať v nedeľu 23. januára 2022 (nedeľa) v Dvorane BÚ VD v Prešove o 17.00.

Do diskusie prijali pozvanie Peter Mihoč (biskup VD), Marián Damankoš (historik a sen. dozorca ŠZS) a Juraj Majo (vysokoškolský učiteľ na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave).

Moderuje Matej Oráč (koordinátor pre vzdelávacie aktivity EMC ECAV).

Hudobným hosťom je IL DUETTO.

Na diskusii je možné zúčastniť sa osobne v režime OP a je možné sledovať ju aj online, a to na kanáli YouTube VD ECAV.

POZVÁNKA: Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

POZVÁNKA: Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Východný dištrikt ECAV na Slovensku v Prešove v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Arcibiskupským úradom RKC v Košiciach srdečne pozýva všetkých ordinovaných a teológov na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD, ktorá sa uskutoční dňa 7. 2. 2022 o 11. 00 v Dvorane BÚ VD v Prešove.

S prednáškou “Ako (ne)čítať Bibliu: orientácia v bludisku biblických interpretácii” vystúpi popredný katolícky biblista prof. Ing. Peter Dubovský, ThD. (SJ), ktorý je dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte a je členom Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery.

Pozvanie na konferenciu prijal aj arcibiskup Košickej arcidiecézy Bernard Bober ako aj rímsko a gécko- katolícki kňazi a teológovia.

Je potrebné prihlásiť sa do 3. 2. 2022 tajomníkovi biskupa M. Cingeľovi (0908/368889; marekcing@gmail.com).

AVÍZO: Vyšlo januárové číslo eVýchodu

AVÍZO: Vyšlo januárové číslo eVýchodu

Novoročné číslo eVýchodu vychádza v čase, kedy krajinu ochromuje tretia vlna pandémie. Napriek tomu je redakcia presvedčená, že aj v tejto situácii môžeme nový rok začať optimisticky, nestrácať nádej a mať odvahu začať niečo nové. Tak ako respondenti a autori januárového čísla, z ktorého obsahu vyberáme:

• EDITORIÁL Jany Cingeľovej: Kedy sa to skončí?

• LUCIA DOVALOVÁ: Modrotlač sa vracia do šatníkov

• KOMENTÁR: Zákon zrovnoprávnil financovanie škôl

• POSTOJ biskupa VD Petra Mihoča: O nádeji v ťažkých časoch

• DANIEL HEVIER: Otčemôj – parafráza Modlitby Pánovej

• PORTRÉT: Ján Vecan st.

• UMENIE: výtvarník – evanjelik Daniel BROGYányi

• PROJEKT: Pouličný vešiak 

• DESATORO: 1. časť série na pokračovanie

• ROZHOVOR – Deti Afriky: Nesnažme sa meniť africké deti

• KNIHA: Apoštol Pavol / Porta libri – verný žid, rímsky svetoobčan, grécky mysliteľ

• ROZHOVOR s Petrom Ščecinom: Platidlá, ktoré spomína Biblia

• VZŤAHY: Neviditeľná žena alebo Prečo ma iní nevidia

• RECEPT Z FARY: Banoffee pie

• FILM: Vykopávky

Na obálke fotografia Lucie Dovalovej z evanjelickej fary v Badíne, ktorá spolu so svojou rodinou oživuje starobylú tradíciu ručnej modrotlače

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Časopis si môžete objednať z pohodlia svojho domova priamo do svojej poštovej schránky. Ročné predplatné: 24 € / Cena za kus: 2 €.El. objednávkový formulár: www.evychod.sk alebo na tel. č.: 0908 / 368 889.

Od 1. januára 2022 je k dispozícii aj elektronická verzia mesačníka: www.evychod.sk/online-predplatne Stačí uhradiť predplatné vo výške 18 eur (pre online formu) a vyplniť objednávkový formulár sprístupnený na webovej stránke. Po prijatí potvrdenia o úrade bude predplatiteľovi na webovej stránke sprístupnená plná verzia online časopisu.

POZVÁNKA: Online školenie pre cirkevné zbory ECAV

POZVÁNKA: Online školenie pre cirkevné zbory ECAV

V piatok 14. januára 2022 sa od 18:30 uskutoční online školenie pre cirkevné zbory ECAV na Slovensku pripravované Edukačno-misijným centrom ECAV (EMC) na tému: Dlhodobé finančné plánovanie pre cirkevné zbory ECAV na Slovensku.

Lektorom školenia bude podpredseda Generálneho hospodárskeho výboru ECAV Ján Hudák.

Školenie sa bude konať online cez platformu ZOOM.

Prihlasovanie je možné cez orac@esspo.sk.

Nové pravidlá pre organizáciu zborového života od 12. januára 2022

Nové pravidlá pre organizáciu zborového života od 12. januára 2022

Bratia a sestry, prinášame Vám pravidlá pre organizovanie našich cirkevných hromadných podujatí, platné od 12. 1. 2022.
Vyhláška v plnom znení tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

1. Nízko rizikové podujatia
– účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
– platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
– povinné sedenie,
– hromadné podujatie prebieha bez spevu.

Podmienky: režim OP, najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: medzi nízkorizikové podujatia možno bohoslužby bez spevu, biblická hodina bez spevu či iné stretnutia v rámci cirkevného zboru bez spevu, bez konzumácie, s respirátorom a so sedením

2. Stredne rizikové podujatia
– účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
– na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie.

Podmienky: režim OP, najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť služby Božie so spevom či iné vnútromisijné aktivity so spevom

3. Vysoko rizikové podujatia
– tento typ podujatí sa služieb Božích netýka.

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)
– vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu,
– umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
– organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia (pozn. zabezpečiť poverenú osobu, ktorá má na starosti spočítanie prítomných), 
– zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov,
– často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
– hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,
– zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na hromadnom podujatí v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
– zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy – podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške,
– tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

Služby Božie, sobášne obrady a obrady krstu
– dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
– v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky (oblátku dávame na ruku), pri prijímaní pod obojím použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku, (rozumej, víno podávame pre každému prijímajúcemu zo samostatného kalíšteka)
– zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
– zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu hromadných podujatí, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované vyššie).

Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

S pozdravom

Ing. Renáta Vinczeová                                                                           Mgr. Ivan Eľko
zástupkyňa generálneho dozorcu                                                         generálny biskup

ČASTÉ OTÁZKY

Ak farár/ka nepatrí do skupiny OP, môže mať Služby Božie v režime OP? A čo kantor/ka?
ÁNO. Keďže farár/farárka vykonáva svoje zamestnanie, môže vykonať bohoslužby ako hromadné podujatie v režime OP. To isté platí aj o kantorovi/kantorke, ak má s cirkevným zborom podpísanú nejakú pracovno-právnu formu spolupráce.

Musí aj naďalej organizátor vyhotovovať zoznamy účastníkov?
Túto povinnosť aktuálna vyhláška neukladá. Dôležité je, aby bol organizátor v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia (pozn. zabezpečiť poverenú osobu, ktorá má na starosti spočítanie prítomných).

Čo s deťmi? Počítajú sa do celkového počtu, sú zaradené do skupiny OP?
Deti do 12 rokov a 2 mesiacov sú do skupiny OP zaradené. Do celkového počtu návštevníkov SB sa započítavajú.

Musíme do celkového počtu zarátať aj farára, kantora či kostolníka?
Títo sa do celkového počtu nezarátavajú.

Aké sú možnosti pre veriacich v režime ZÁKLAD?
Individuálna pastorácia je stále možná.

Ako je to s krstom, svadbou čo pohrebom?
Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia a môžu byť v režime ZÁKLAD!!! Čo sa týka krstov a svadieb, tie môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.

Musí mať respirátor aj farár/ka, ktorý je od ostatných vo vzdialenosti viac ako 2 metre?
Respirátor je v interiéri povinný pre všetkých, teda aj pre farára/ku.

Ako sa máme zariadiť pri vnútro-misijných aktivitách?
Riadite sa podľa nastavení hromadných podujatí (HP): https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf

A čo besiedky a konfirmačná výučba?
Vyhláška povoľuje “Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov”
– najviac 100 osôb
– režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. (Za kompletne očkovanú osobu sa považuje osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.) – z tohto vychádza je test potrebujú deti vo veku 12-18 rokov…  

Ak chceme SB so spevom tak sa môže stretnúť max. 100 ľudí alebo 25% kapacity. Môžeme sa rozhodnúť, čo je pre nás lepšie?  Áno. Vyberiete si jednu z týchto dvoch možností. Samozrejme, netreba zabudnúť, že pri účasti je nutné zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2m medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pod. 

Treba stále kontrolovať COVID pasy, potvrdenia o prekonaní či výnimku z očkovania?
Vzhľadom na to, že organizátorom hromadného podujatia- teda služieb Božích je cirkevný zbor, v zastúpení predsedníctva CZ, práve on je zodpovedný za dodržanie pravidla- podujatie v režime OP (rovnako ako je to dnes v obchodných prevádzkach a pod.) Odporúčame teda zotrvať pri poverených osobách, ktoré budú náležitosti pred vstupom do chrámu kontrolovať.

Čo znamená 25% resp. 50% kapacity?
Upustilo sa od metrov štvorcových a nahradil ich pojem kapacita. Ide o počet miest na sedenie v kostole. Ak má váš kostol kapacitu 480 miest na sedenie- pri službách Božích so spevom môže byť v kostole max. 120 osôb. Ak má kostol kapacitu 200 osôb, môže tu byť max. 100 účastníkov, pri dodržaní 2 metrových odstupov.