Kázňové prípravky k adventu a Vianociam

Kázňové prípravky k adventu a Vianociam

Práve na Medzinárodný deň Biblie – v stredu 23. novembra sa konali tohtoročné kázňové prípravky k adventu a Vianociam. „Ako lepšie tento medzinárodný deň osláviť ako práve štúdiom Biblie,“ poznamenal v úvode moderátor Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD. Podujatie organizačne zastrešili  biskupské úrady Východného a Západného dištriktu.

Na kázňové prípravky, konané v online priestore, sa prihlásilo 83 farárov a farárok, študentky EBF UK i farár Ekumenickej pastoračnej služby. Pri biblickom úvode biskup VD Peter Mihoč vychádzal zo Zjavenia Jána 3,7 –13 a pozornosť upriamil na symbol kľúča: „Advent skrýva jedno veľké tajomstvo – na tomto svete existuje jeden univerzálny kľúč, ktorým sa dajú otvoriť všetky dvere ľudských sŕdc, a ten kľúč má tvar kríža. Je to Dávidov Kľúč, ktorým Boh otvoril dvere zmyslu života. Je životne dôležité nestratiť ho, aby sa nám raz otvorili tie najdôležitejšie dvere vo večnosti.“ 

Zahraničný hosť Martin Horák, farár zboru Českobratskej cirkvi evanjelickej v Brne II., pre účastníkov pripravil odbornú homiletickú exegézu na text z Matúšovho evanjelia 11,2 – 5 na tému: „Komu je blaze“ s následnou aplikáciu do praxe.  Martin Horák je na Slovensku tiež známy ako pravidelný rečník na teologických kurzoch pre kaplánov, ktorí sa pripravujú na farárske skúšky. „Českobratská cirkev bola pre evanjelickú cirkev na Slovensku vždy veľkou inšpiráciou v oblasti biblistiky. Mnohí farári pri príprave kázní siahajú práve po knihách českých teológov Pokorného, Balabána…“, poznamenal tajomník Cingeľ.  

Na odbornú prednášku, ktorá odznela na kázňových prípravkách, nadviazala diskusia.  V závere predstavili aktuálnu ponuku kurzov a seminárov koordinátori Edukačno-misijného centra ECAV. Zahraničnému hosťovi Martinovi Horákovi ako aj všetkým účastníkom poďakoval biskup Hroboň. Každý z nich dostal tiež súbor kázňových prípraviek na tzv. „Nitrianske perikopy“ (kázeň na vybraný biblický text a konkrétny článok Augsburského vyznania) od 1. adventnej nedele do Zjavenia Krista Pána mudrcom, ktoré im majú uľahčiť prípravu na nadchádzajúce adventné obdobie a vianočné sviatky.

E. Mihočová

Rozhovor s misionárom Steinom v najnovšom vydaní Posla

Rozhovor s misionárom Steinom v najnovšom vydaní Posla

V novom čísle Evanjelického posla spod Tatier vám prinášame rozhovor s americkým misionárom Bevanom Steinom, koordinátorom humanitárnej pomoci ECAV pre Ukrajinu. Pozývame vás aj k biblickému štúdiu Libora Bednára, šéfredaktora knižnej redakcie Tranoscia a na kurz viery Ivana Lukáča, kaplána v bratislavskej Dúbravke. Predstavujeme pripravovanú knihu Tranoscia od Antona Pižurného: Povesti a legendy, Naše korene sú našou korunou. Ponúkame tiež pohľad do života cirkvi nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Nechýba pohľad do histórie s presahom do súčasnosti – o deťoch a potomkoch Martina Luthera – z pera historičky Vlasty Okoličányovej z Kežmarku. Nechýbajú verše básní ani domáce pobožnosti. SEM na svojej tradične dvojstrane predstavuje formou rozhovoru kapelu Till I Get Home. Pozývame tiež na kávu s maliarom van Goghom, synom farára holandskej reformovanej cirkvi.

Veríme, že si z ponuky nového čísla Posla vyberiete aj vy.

V Hlinnom rekonštruovali exteriér kostola

V Hlinnom rekonštruovali exteriér kostola

V Hlinnom, filiálke cirkevného zboru Soľ, sa v nedeľu 13. novembra 2022 konali ďakovné Služby Božie – za úspešné zavŕšenie rekonštrukčných prác na exteriéri kostola v uplynulom roku. Opravu sa podarilo zrealizovať v celkovej hodnote 6 400 €. Evanjelický kostol v Hlinnom patrí medzi najmladšie sakrálne stavby – postavili ho pred 21 rokmi podľa projektu architekta Mariána Ferja.

Hoci má filiálka Hlinné iba 121 členov a obmedzený finančný rozpočet, opravu exteriéru kostola dokázala finančne zvládnuť. Ako podotkla zborová farárka Zuzana Kubačková, cirkevný zbor za týmto účelom nerobil žiadnu špeciálnu zbierku. Rekonštrukčné práce významnou finančnou čiastkou podporil Obecný úrad Hlinné (3 000 €), preto sa na ďakovných Službách Božích osobne zúčastnila starostka obce Milena Naštová Hladová.

Na kostole boli zrealizované tieto práce:

  • Oprava fasády na veži a kostole, maľovanie okien a dverí, i podhľadov strechy vykonala firma VAM DECOR – Marek Varchol v celkovej sume 4 200 €.
  • Vysokozdvižnú plošinu na opravu fasády cirkevnému zboru bezplatne poskytol Obecný úrad v Soli.
  • Náter strechy veže a chrámovej lode zrealizovala firma Peter Bačišin – Profikovo za 2 200 €.

Účastníkov bohoslužieb, domácich viery aj hostí, v mene predsedníctva zboru privítala dozorkyňa Viera Ďorďovičová slovami Žalmu 84: „Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália.“ Služby Božie na 22. nedeľu po sv. Trojici hrou na organ sprevádzala Rebeka Kubačková, hrou na zobcovú flautu Lea Kubačková. Kazateľ Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV ocenil príkladnú starostlivosť evanjelikov v Hlinnom o svoj chrám, čo nie je všade samozrejmosťou. Zároveň pripomenul, že „najkrajšia ozdoba nie je vonkajšia, ale Boží ľudí, ktorý má svoje miesto vo vnútri chrámu“. Poprial aj kostolu v Hlinnom, aby „nikdy nezíval prázdnotou a stal sa kabátom, ktorý zahreje uprostred chladu dnešnej doby“.

Program obohatila sólová pieseň Nely Krištovej. Pred správou o priebehu rekonštrukcie kostola vystúpil spevokol pod dirigentskou taktovkou zborového farára a konseniora Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Ľuboša Kubačku. Farárka Zuzana Kubačková na záver dodala: „Pán Boh vždy požehná každé dobré snaženia a úsilia a je to dôkazom Jeho lásky, milosti a starostlivosti nielen o jednotlivcov, ale i spoločenstvo cirkvi – cirkevného zboru. Chceme spolu vyznať: vďaka Pánu Bohu za to.“

Služby Božie boli vysielané cez live stream a ich záznam je dostupný na Youtube kanáli cirkevného zboru Soľ.

E. Mihočová

Foto – Nina Mihočová

Biskup navštívil špeciálnu školu v Červenici

Biskup navštívil špeciálnu školu v Červenici

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici má tri organizačné zložky –vzdeláva, vychováva a stará sa o deti a žiakov v 24-hodinovom režime. V Evanjelickej špeciálnej materskej škole internátnej, v  Evanjelickej špeciálnej  základnej škole pre hluchoslepých  internátnej  a Evanjelickej praktickej škole internátnej je v školskom roku 2022/2023 35 detí a žiakov. Od 1. marca 2021 je vo funkcii riaditeľky školy Iveta Krajčirovičová.

Diskusia so zamestnancami

Biskup Východného dištriktu Peter Mihoč s tajomníkom pre školstvo Miroslavom Čurlíkom 9. novembra 2022 navštívili túto školu so zámerom oboznámiť sa s prácou nového vedenia a s cieľom vypočuť si všetkých zamestnancov, ktorí majú veľmi náročnú prácu na všetkých pozíciách. Rozhovory s vedením školy a zamestnancami smerovali k zhodnoteniu doterajšej práce aj v čase pandemickom, predstavené boli tiež plány do najbližšej budúcnosti. Biskup Mihoč ocenil predovšetkým zvládnutie činnosti školy počas pandemickej situácie, a to predovšetkým za 10-dňovú karanténu, kedy boli niekoľkí zamestnanci so žiakmi úplne izolovaní a aj napriek svojmu zdravotnému stavu poskytovali starostlivosť všetkým deťom v internáte školy.

Situácia je stabilizovaná

Pred začiatkom minulého školského roka došlo k nečakaným zmenám v počte žiakov – vzhľadom na to, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR usmernilo Centrá pre deti a rodiny (CDaR), aby povinne presunuli 6 žiakov, ktorí sa vzdelávali v špeciálnej internátnej škole (aj napriek viacnásobnému postihnutiu), do špeciálnych škôl, ktoré nemajú zameranie na vzdelávanie pre žiakov s hluchoslepotou. Situáciu nepomohla vyriešiť ani komunikácia s ministerstvom školstva. Napriek týmto okolnostiam sa riaditeľke I. Krajčirovičovej podarilo získať a prijať toľko žiakov, aby nebola ohrozená činnosť školy poklesom ich počtu.  V tomto školskom roku sa počet detí a žiakov zvýšil na plnú kapacitu, a to na 35, čo garantuje aj po finančnej stránke stabilitu.

Finančné zbierky evanjelických škôl

Ako sme a dozvedeli, školský rok 2021/2022 priniesol aj viacero sociálnych projektov na podporu  Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici – aj priamo od ďalších evanjelických škôl vo Východnom dištrikte ECAV. Evanjelická spojená škola  v Liptovskom Mikuláši iniciovala projekt „Dokážeme spolu viac“ s celoslovenskou výzvou pre všetky evanjelické školy, rodičov a priateľov i priaznivcov športu, ktorú spojila s verejnou zbierkou. Finančné prostriedky špeciálnej škole internátnej napomôžu obnoviť sociálne zariadenia (sprchy, toalety, vane), ktoré si už dlhšiu dobu pýtali modernizáciu a zvýšenie úrovne starostlivosti. K tomuto zámeru sa cez svoj sociálny projekt pripojila aj ďalšia Evanjelická spojená škola, tentoraz v Martine. Školu v Červenici svojimi milodarmi podporujú aj viaceré evanjelické cirkevné zbory  a ďalší darcovia, ktorí tak oceňujú prácu všetkých zamestnancov a napomáhajú vytvárať lepšie podmienky.

Návrh na dištriktuálnu oferu

Zámerom zriaďovateľa – Východného dištriktu je taktiež podporiť dokončenie obnovy sociálnych zariadení a na základe žiadosti vedenia školy zaradí do programu zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva aj návrh na vyhlásenie dištriktuálnej ofery na rok 2023 pre Evanjelickú spojenú školu internátnu v Červenici.

„… ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom…“ Micheáš 7,8

Miroslav Čurlík, tajomník pre školstvo VD

Tranoscius súčasťou najväčšieho knižného veľtrhu

Tranoscius súčasťou najväčšieho knižného veľtrhu

Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka sa 10. – 13. novembra vrátil do bratislavskej Incheby v rozsahu, aký si milovníci kníh pamätali z čias pred pandémiou. Najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku predstavilo knižné novinky aj klasickú tvorbu pre deti i dospelých, ale aj limitované a exkluzívne tituly. Medzi vystavovateľmi nechýbalo ani vydavateľstvo Tranoscius.

Okrem možnosti mať na výstavnej ploche svoj predajný stánok, využilo naše evanjelické vydavateľstvo túto príležitosť aj na prezentáciu kníh. Čitatelia tak dostali možnosť stretnúť sa priamo so spisovateľmi, ktorých tituly má Tranoscius aktuálne v ponuke. Krátke ukážky zo všetkých kníh čítala z literárneho pódia herečka Eva Matejková.

Viac v reportáži Ivany Damankošovej – v pripravovanom vydaní novín EPST 24/2022

Foto – E. Mihočová©Východný dištrikt

Vyšlo nové číslo EPST 23/2022

Vyšlo nové číslo EPST 23/2022

Nové číslo Posla pripomína v októbri zosnulého skladateľa, hudobníka a dirigenta Braňa Hronca. V tomto čísle je priložený poštový poukaz, alebo predfaktúra na predĺženie predplatného na nasledujúce obdobie. 

Nové číslo je poslom duchovných zamyslení a modlitebnej výzvy. Prinášame informácie o návšteve zo Svetového luteránskeho zväzu a tiež reportáž zo 7. ročníka podujatia Sláva šľachetným – Lekári v živote spoločnosti, na ktorom symbolickou plaketou ocenili aj súčasných lekárov a zdravotníkov za ich nasadenie počas pandémie.

Vyberáme z Cirkevných listov 7 – 8/2022, čitateľom prinášame množstvo správ z diania v cirkevných zboroch, diakonii alebo v SEMe.

Veríme, že zo širokej ponuky textov nového čísla Posla si vyberiete to, čo vás povzbudí, poteší, poučí, či možno aj napomenie v ceste viery. Rubrika približuje originálnu obyčajnosť holandského maliara van Gogha, ktorého obraz Slnečnice nedávno obliali environmentálni aktivisti paradajkovou polievkou.

Prajeme vám príjemné čítanie.

POZVÁNKA: Online kázňové prípravky k Adventu a Vianociam 2022

POZVÁNKA: Online kázňové prípravky k Adventu a Vianociam 2022

Srdečne pozývame našich ordinovaných ako aj študentov EBF UK na online Kázňové prípravky Východného a Západného dištriktu ECAV k Adventu a Vianociam 2022, ktoré sa budú konať cez aplikáciu ZOOM dňa 23. 11. 2022 o 9.00 hod.

Na exegézu Mt 11, 2-5, na tému: „Komu je blaze“ bude hovoriť Mgr. Ing. Martin Horák, Th.D., farár zboru Českobratskej cirkvi evanjelickej v Brne II.

Účastníci dostanú aj kázňové prípravky na tzv. „Nitrianske perikopy“ (kázeň na vybraný biblický text a konkrétny článok Augsburského vyznania) od 1. adventnej nedele do Zjavenia Krista Pána mudrcom.

Prihlasovanie je do 21.11.2022 u brata tajomníka biskupa VD ECAV, Mareka Cingeľa: tajomnik@vdecav.sk.

Nová webová stránka 100vdecav.sk

Nová webová stránka 100vdecav.sk

Východný dištrikt pri príležitosti jubilejného roka pod názvom „100 listov života VD“ spúšťa novú webovú stránku venovanú minulosti a prítomnosti života Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Na stránke www.100vdecav.sk nájdete  svedectvá bývalých a súčasných biskupov a dozorcov Východného dištriktu, 90-ročných farárov, 100-ročných evanjelikov, krátky prierez 100-ročnej histórie dištriktu, interaktívnu mapu cirkevných zborov a škôl, záznam panelových diskusií na rôzne témy, kázne a príhovory z osláv jubilea, ktoré sa konalo 23. októbra 2022. Nechýbajú ani zaujímavosti o dištrikte a mnohé iné informácie.