POZVÁNKA: Festival nádeje – ProChrist 2021

POZVÁNKA: Festival nádeje – ProChrist 2021

Pozývame Vás sledovať sériu online evanjelizačných večerov PROCHRIST z Nemecka pod názvom „Festival nádeje 2021“, ktoré môžete sledovať v dňoch 1. – 7. decembra 2021 (streda – utorok) vždy od 18.00 hod. na YouTube kanáli PreTeba: https://www.youtube.com/…/UCk…/featured.

Kvôli lockdownu v našej krajine nie je možné sledovať evanjelizačné večery prezenčne a spoločne v cirkevných zboroch, ale individuálne v domácnostiach. Nie je potrebné sa prihlasovať.

Čaká nás 7 evanjelizačných večerov na tieto témy:

1. 12. – Dúfam, lebo budem prekvapený (Emauzskí učeníci)

2. 12. – Dúfam, pretože som dôležitý (Bartimeus)

3. 12. – Dúfam, lebo som voľný (Žena pri Jákobovej studni)

4. 12. – Dúfam, lebo som bol vzpriamený (Zohnutá žena)

5. 12. – Dúfam, lebo som prijatý (Lotor na kríži)

6. 12. – Dúfam, lebo môžem žiť večne (Lazar)

7. 12. – Dúfam, lebo som očakávaný (Márnotratný syn)

Veríme, že tieto evanjelizačné večery so svojim posolstvom Vám prinesú na počiatku vzácneho a opäť výnimočného adventného času požehnanie a povzbudenie na ceste viery. Odporúčame Vám, aby ste oslovili k sledovaniu aj Vašich nekresťanských priateľov a známych a poslali im link.

Tím PreTeba

POZVÁNKA: Chcemviac večer online

POZVÁNKA: Chcemviac večer online

Prinášame dobrú správu. Hľadáme cestu, ako to robiť sviežim spôsobom.

Nič neodpovedá na hľadanie dnešného človeka tak trefne ako evanjelium. Nič nemá v sebe takú radosť a taký pokoj ako evanjelium. Preto vás opäť pozývame na udalosť s názvom Chcemviac večer.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa Chcemviac večer uskutoční len online!

Nezabudnite. Sobota 27.11. 18:00.

Prenos sa bude vysielať naživo na EVS YouTube. Link na EVS youtube kanál:👉https://www.youtube.com/c/EVSchcemviac

Viac informácii nájdete na našom evente:👉https://bit.ly/3qEQIxx

Tešíme sa na vás! 😊

Tím EVS Prešov

COVID pravidlá pre cirkevné zbory ECAV od 25. 11. 2021

COVID pravidlá pre cirkevné zbory ECAV od 25. 11. 2021

Služby Božie aj všetky vnútromisijné aktivity v prezenčnej forme sú zakázané. 

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí
Účinnosť vyhlášky: 25.11.2021

Vyhláška v plnom znení tu

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:
Bohoslužby (môže sa uskutočňovať len individuálna pastoračná činnosť)
(povolená je príprava záznamov bohoslužieb, s počtom účastníkov 10)
Sobášne obrady a obrady krstu (max. 6 osôb- do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)
Pohrebné obrady (bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške)

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:

  • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu,
  • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
  • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
  • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
  • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať.

Zbierka pre pozostalú rodinu Vargovčákovú

Zbierka pre pozostalú rodinu Vargovčákovú

V Nedeľu večnosti 21. 11. 2021 sme sa v Čiernom nad Topľou v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so vzácnym človekom, manželom, otcom, synom, vnukom, príbuzným, ev. a. v. farárom Mgr. Martinom Vargovčákom (zborovým farárom vo Vranove nad Topľou), ktorého Pán života a smrti povolal k sebe vo veku 42 rokov.

Pri tejto ťažkej a bolestivej chvíli života Vás chceme pozvať k spolupatričnosti a vnútornému súcitu najmä s pozostalou manželkou a deťmi, s blízkou rodinou aj pozostalým CZ ECAV Vranov nad Topľou. Tento súcit vyjadrime duchovne a zahŕňme ich do obsahu našich modlitieb.

Zároveň Vás chceme pozvať, aby ste prejav sústrasti namiesto kvetinových darov vyjadrili prejavom praktickej finančnej pomoci pre pozostalú manželku s deťmi. Finančné prostriedky môžete zasielať na účet Východného dištriktu ECAV na Slovensku: SK83 0900 0000 0000 9629 3513, variabilný symbol 2199, správa pre prijímateľa: Vargovčákovci.

Zbierka potrvá do 15. 12. 2021, po tomto termíne bude odovzdaná pozostalej manželke, sestre farárke Kristínke Vargovčákovej a jej deťom.

Vyhlásenie Zboru biskupov ECAV na Slovensku k lockdownu

Vyhlásenie Zboru biskupov ECAV na Slovensku k lockdownu

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. (Žalm 23,4)

Vážení bratia, vážené sestry, milovaná evanjelická cirkev. Vzali sme na vedomie, že od 25. 11. 2021 je vyhlásený v našej krajine celoštátny lockdown. Aj keď chápeme nutnosť obmedzenia pohybu v krajine, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zrušením služieb Božích. Sme toho názoru, že duchovný život patrí k esenciálnym potrebám človeka a že služby Božie, hoci aj v redukovanej podobe, mali zostať zachované. Aspoň v režime OP. Zvlášť, keď nevieme, ako dlho bude lockdown trvať. Podporujeme kroky štátu v snahe obmedzovať šírenie pandémie, ale žiadame aj viac ohľaduplnosti voči vlastným veriacim obyvateľom. Zároveň konštatujeme, že podľa dostupných serióznych dát, bohoslužobné zhromaždenia neboli a nie sú hlavným zdrojom šírenia nákazy. Naviac vieme, že práve v prostredí cirkví, ktoré je istou časťou verejnosti a médií ostro sledované, sa dbá na prísne dodržiavanie hygienických predpisov účastníkmi zhromaždení. Tiež nás mrzí, že vláda toto rozhodnutie nekomunikovala ani s našou cirkvou, ani s Ekumenickou radou cirkví.

Sklamaní sme aj z nezodpovednosti značného počtu našich spoluobčanov. Nedodržiavanie a odpor k opatreniam; napádanie a ohováranie tých, ktorí zavádzajú opatrenia aj tých, ktorí ich dodržiavajú, je nepriateľským aktom proti vlastnej krajine; a útoky na lekárov a zdravotnícky personál sú zlým a nebezpečným príkladom správania sa. Odsudzujeme ich. Vyvolávanie a prejavy nenávisti sa stali neospravedlniteľnou módou a životným štýlom príliš veľkej skupiny občanov. Ako cirkev a ako veriaci ľudia máme o to väčší dôvod a záujem na tom, aby sme každý v svojom okolí nie len nevyvolávali napätie a nenávisť, ale aby sme aj aktívne pôsobili pokoj a správali sa zmierlivo a aby sme dodržiavaním opatrení napomáhali uzdraveniu krajiny.

Vyzývame osobitne Vás, bratia farári a sestry farárky, aby ste ani v tejto zložitej dobe nerezignovali na svoju službu kazateľov evanjelia Pána Ježiša Krista. Využívajte online priestor, ale aj iné možné formy na kontakt so svojimi veriacimi. Povzbudzujte k trpezlivosti, k osobnému prežívaniu viery, napomínajte, vyučujte a prinášajte dobrú správu evanjelia v mori zlých správ okolo nás. Máme čo ponúknuť z Božích darov svojim spoluveriacim. Nezabúdajme tiež jednoduchou diakonickou službou poslúžiť tým, ktorí sú osamelí, starí, nevládni, v nemocniciach, ponúkajte individuálnu pastorálnu starostlivosť (tá je aj v lockdowne možná). Buďte v tom samostatní a vynaliezaví! A zároveň vyzývame aj Vás, bratia a sestry, členovia cirkevných zborov: žiadajte si od svojich duchovných rozhovory, spovede a prislúženie sviatosti Večere Pánovej. Život cirkvi sa pandémiou nekončí, iba prechádza do inej podoby. Pripomíname, že je možné vykonávať krsty, sobáše a tiež pohreby, aj keď len s obmedzeným množstvom ľudí.

Mrzí nás ešte jedna vec: Duchovný mimo režimu OTP nemôže v čase lockdownu vykonávať ani tieto spomenuté úkony. Na samotné očkovanie môžeme mať rôzne osobné názory. Ale zvážte si: Sme hrdí na predkov, ktorí všetko obetovali pre zvesť evanjelia. Niektorí z nich prišli o najbližších, o vlasť, o slobodu, o zdravie, ba aj o život. A to preto, že evanjelium a služba Pánovi Ježišovi Kristovi postavili nad všetko. Dnes je čas obetovať svoje osobné presvedčenie o očkovaní, aby ste mohli vykonávať duchovnú službu tým, ktorí Vám boli zverení a do ktorej Vás povolal Pán a naša drahá evanjelická cirkev. Veríme, že Vám toto povolanie bude za to stáť. V opačnom prípade to bude asi najnezmyselnejší obraz dnešných dní: duchovný, ktorý pre svoje odmietanie očkovania nebude môcť slúžiť, tým, ktorí mu boli zverení. Evanjelická cirkev bude prinútená v zmysle zákona na takúto situáciu odpovedať z pozície zamestnávateľa.

Bratia a sestry, očkovanie vnímame ako účinný spôsob prekonania pandémie a preto povzbudzujeme k očkovaniu aj členov evanjelickej cirkvi. V tejto mediálne neprehľadnej situácii vyzývame ľudí, aby sa pridržiavali vedecky overených informácií. Túto zodpovednosť si uvedomujeme aj v súvislosti so stavom verejného zdravotníctva a zdravia všetkých generácií. Ochranu života vnímame ako základnú výzvu veriacim, nakoľko život je Boží dar.

Nežijeme ľahkú dobu, ale jednu istotu máme. Nie sme v tom všetkom sami. Hradom prepevným je nám Boh Jákobov, ktorý nás neopúšťa ani v temných údoliach dnešného sveta. Buď Mu za to vďaka, že On nás verne potešuje a posilňuje v každom čase.

Bratislava 25. 11 2021

POZVÁNKA: Workshop pre realizátorov online vysielaní

POZVÁNKA: Workshop pre realizátorov online vysielaní

Edukačno – misijné centrum ECAV na Slovensku pozýva technikov či realizátorov online vysielaní na workshop (výmenu skúseností) s témou STREAMUJ EFEKTÍVNEJŠIE.

Workshop sa bude konať 3. 12. 2021 v čase 18. 00 – 19. 30 cez aplikáciu ZOOM a moderovať ho bude Pavol Petrič z Prešova.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81430108172?pwd=S1RiUWxpbURTd2JMRWJCSzVYM29pUT09

Prihlasovanie: orac@esspo.sk do 2. 12. 2021.

Zomrel brat farár Martin Vargovčák

Zomrel brat farár Martin Vargovčák

Pán života a smrti si k sebe 19. 11. 2021 povolal svojho služobníka, brata farára Martina Vargovčáka (zborového farára vo Vranove nad Topľou) vo veku 42 rokov.

V týchto smutných chvíľach odovzdávame do milostivých Božích rúk jeho najbližších, vyjadrujeme im úprimnú sústrasť a prosíme Toho, ktorý o sebe povedal, že je Vzkriesením a Životom, aby ich niesol vo svojom náručí a dal im silu k neseniu tohto ťažkého kríža.

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. (2 K 1, 3 – 4).

Posledná rozlúčka so zosnulým manželom, otcom, synom, bratom, vnukom, príbuzným, bratom farárom Martinom Vargovčákom bude v nedeľu 21. 11. 2021 o 13. 00 v Dome smútku v Čiernom nad Topľou. Pohrebný obrad bude vysielaný online na YouTube kanáli CZ Vranov nad Topľou: https://www.youtube.com/watch?v=lD8kg8_UaL4.