Kondolencia pri úmrtí farárky Ľudmily Veselej

Kondolencia pri úmrtí farárky Ľudmily Veselej

S hlbokým smútkom a tiež s vďačnosťou oproti Pánu Bohu za život naplnený službou cirkvi, oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dnes ráno 30. septembra 2021 si Pán povolal k sebe sestru farárku Ľudmilu Veselú. rod. Plesníkovú. Narodila sa dňa 1. júna 1931 v Českom Tešíne. Slovom Božím vyučovala, napomínala a tešila  napred ako kaplánka v cirkevných zboroch v Liptovskom Mikuláši, v Tisovci v Nitre a v Žiline a ako farárka v Poprade – Matejovciach a v Bratislave. Jej manžel Daniel Štefan Veselý, evanjelický farár, teológ a historik, zomrel 21. septembra 2000, teda 21 rokov žila ako vdova v starostlivosti dcér Lýdie, Daniely, Kataríny Hudákovej s rodinou a Evy Kolesárovej s rodinou.

Prosíme Pána života a smrti, nech posilňuje a teší celú smútiacu rodinu a všetkých, ktorí si na sestru farárku Veselú s láskou a vďačnosťou spomínajú. Najbližšej smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV: Peter Mihoč, biskup VD a Ľubomír Pankuch, dozorca VD

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV: Ján Hroboň, biskup ZD a Renáta Vinczeová, dozorkyňa ZD

Predsedníctvo ECAV: Ivan  Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Renáta Vinczeová, zástupkyňa generálneho dozorcu

             

Termín a miesto pohrebu zosnulej sestry farárky Ľudmily Veselej zverejníme, akonáhle bude oznámené.

Posviacka zrekonštruovaného kostola v Huncovciach

Posviacka zrekonštruovaného kostola v Huncovciach

V nedeľu 26. septembra 2021, 17. nedeľu po sv. Trojici sa v evanjelickom kostole v Huncovciach pri Kežmarku konali slávnostné Služby Božie pri príležitosti obnovenia interiéru kostola a 77. výročí vysídlenia nemeckého obyvateľstva z obce.

Domácich aj zahraničných hostí z radov potomkov Nemcov, odsunutých zo Spiša po 2. svetovej vojne, privítal zborový farár Roman Porubän.

V kázni  biskup Východného dištriktu Peter Mihoč ocenil, že Boží dom v Huncovciach, ktoré sú filiálkou Kežmarku, opäť ožil: „Zostal opustený, keď v roku 1945 došlo k násilnému vysťahovaniu a odsunu nemeckých evanjelikov z tohto regiónu aj cirkevného zboru. Na desaťročia sa, až na malé výnimky, pretrhol bohoslužobný život. Kostol sa stal ľudskými srdcami opusteným, prázdnym a poznačil ho zub času … Je úžasné, že ste sa po mnohých rokoch odhodlali dať mu opäť nielen nový šat, ale vdýchnuť mu nový duchovný význam, zmysel a život.“

Na počesť hostí, ktorí žijú v rôznych oblastiach Nemecka, zaznelo niekoľko piesní z Evanjelického spevníka v nemčine. Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie zborového spevokolu  pod dirigentskou taktovkou zborového farára Romana Porubäna. Liturgiu a spev hrou na organe sprevádzal zborový kantor Roman Uhlár.

Interiér aj exteriér kostola prešiel rozsiahlou rekonštrukciou – steny, strop, oltár, kazateľnica, krstiteľnica sú nanovo vymaľované. Celý kostol je odvodnený (odizolovaný), opraviť sa podarilo tiež organ a na poslednú chvíľu čelnú fasádu kostola. Nový oltárny obraz Krista v šarlátovom rúchu namaľoval maliar Michal Fric. Celkové náklady na rekonštrukčné práce, ktoré sa začali v závere roka 2019, dosiahli výšku 53 000 eur. Obnovený bohoslužobný priestor posvätil biskup VD Peter Mihoč. Kostol bol doposiaľ využívaný na bohoslužobné účely len sporadicky. „V evanjelickej cirkvi patril k opusteným a málo využívaným kostolom,“ uviedol zborový farár R. Porubän. V súčasnosti žije v Huncovciach len šesť evanjelikov.

Bohoslužobnému zhromaždeniu sa prihovoril pán Emil Schneck, rodák z Huncoviec, ktorý dnes žije v Nemecku. Mal len 7 rokov, keď ho pred školou naložili do nákladného auta a spolu s ostatnými deťmi nemeckého pôvodu deportovali cez Poľsko do Rakúska. Násilnú evakuáciu žiakov miestnych nemeckých škôl, ku ktorej došlo presne pred 77 rokmi – 25. septembra 1945, bude pripomínať pamätná doska osadená na priečelí huncovského kostola. Spolu s biskupom VD pamätnú tabuľu odhalili – zástupca rodákov a iniciátor rekonštrukcie kostola Otto Fassinger  a Ján Gurnik, zástupca obce Huncovce.

E. Mihočová

Foto – Nina Mihočová

Pracovná porada biskupa VD s duchovnými správcami

Pracovná porada biskupa VD s duchovnými správcami

Dňa 27. 9. 2021 sa konala online pracovná porada biskupa VD P. Mihoča s duchovnými správcami na evanjelických školách v zriaďovateľskej pôsobnosti VD ECAV na Slovensku J. Bosákovou, D. Brehuvovou, J. Ďuranovou, S. Kockom a M. Oráčom.

Po biblickom úvode biskupa z 1 Tim 4, 12 – 16 duchovní správcovia predstavili plány svojej činnosti na nový školský rok 2021/ 2022 v rôznych oblastiach života svojich škôl. Účastníci sa venovali aj výmene skúsenosti v oblasti vzdelávaco – pastorálnych výziev na evanjelických školách ako je protidrogová prevencia, sexuálna výchova, „linka duchovnej dôvery“, atď. Dohodli sa, že v budúcich školských rokoch sa chcú na svojich školách venovať každý rok nejakej vybranej spoločnej téme.

Tajomník biskupa VD M. Cingeľ informoval prítomných o čiastkových výsledkoch hĺbkového dotazníka VD v oblasti školstva a vzdelávania. Respondenti v ňom vyjadrili nespokojnosť s úrovňou dnešných učebníc náboženskej výchovy ako aj konkrétne odporúčania autorom nových učebníc. Duchovní správcovia zvlášť upozornili na chýbajúce učebnice náboženskej výchovy v anglickom jazyku na bilingválnych gymnáziách.

Brat M. Oráč, poverený vedením Edukačno – misijného centra predstavil najbližšie plány jeho činnosti a možnosti vzdelávania učiteľov cirkevných škôl.

V diskusii sa prítomní zaoberali aj otázkou potreby zahraničných lektorov a starostlivosti o nich či možností realizácie divadelného predstavenia Tajomný labyrint na školách, ktoré vychádza zo slávneho diela učiteľa národov J. A. Komenského.

Brat biskup na záver vyjadril veľkú vďačnosť duchovným správcom za ich neľahkú a náročnú službu, ktorú konajú vo svojich školách a poprial im veľa múdrosti, tvorivosti a empatie v duchovnom sprevádzaní mladých ľudí.

POZVÁNKA: Konferencia k prekladu biblických textov

POZVÁNKA: Konferencia k prekladu biblických textov

Dávame do pozornosti našim ordinovaným a teológom zaujímavú teologicko – biblickú konferenciu na tému “Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie”, ktorá sa uskutoční 29. 9. – 1. 10. 2021 v Košiciach – Lorinčíku (Kláštor bosých karmelitánov).

S prednáškami vystúpia slovenskí, nemeckí i vatikánski biblisti. Prekladaná bude len prvá prednáška v stredu. Ostatné budú v anglickom alebo nemeckom jazyku. Vstup je voľný. Bližší program je v prílohe.

Konferenciu organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava ako aj Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. S prednáškou vystúpi aj evanjelický biblista Bohdan Hroboň.

Prvé stretnutie Správnej a Dozornej rady ELIM

Prvé stretnutie Správnej a Dozornej rady ELIM

Vo štvrtok 23. septembra 2021 sa uskutočnilo prvé spoločné zasadnutie Správnej rady a Dozornej rady Diakonického domova Elim, n. o., ktorej zakladateľom je Východný dištrikt ECAV na Slovensku. Táto nezisková organizácia bola založená v prvej polovici tohto roka a v budúcnosti bude prevádzkovať zariadenie pre seniorov v budove na Baštovej ul. v Prešove, ktorú dištrikt pre tento účel rekonštruuje od roku 2019.

Členovia Správnej a Dozornej rady sa oboznámili s priebehom a harmonogramom rekonštrukcie, predpokladaným termínom začatia prevádzky a finančným krytím celej rekonštrukcie. Na tomto úvodnom zasadnutí si členovia správnej rady spomedzi všetkých členov zvolili predsedu, ktorým sa stal brat farár Martin Škarupa a podpredsedu, ktorým sa stal brat biskup Peter Mihoč. Členovia dozornej rady si za svojho predsedu zvolili seniorálneho dozorcu TAS, Tomáša Hybena. V tomto roku je naplánované ešte jedno zasadnutie Správnej rady, ktoré bude venované zabezpečeniu vnútorného vybavenia zariadenia a propagácii.

Samuel Miško (vedúci Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku)

Foto – Nina Mihočová

Pozvanie na ordináciu novokňazov 2021

Pozvanie na ordináciu novokňazov 2021

Dňa 25. septembra 2021 (sobota) sa v chráme Božom v Svätom Kríži uskutoční ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku. Ordinovaní budú dvaja bratia: Ján Gdovin ml. (CZ Richvald, Šarišsko – zemplínsky seniorát) a Marek Žaškovský (CZ Jasenová, Liptovsko – oravský seniorát).

Služby Božie bude vysielať RTVS so začiatkom o 10:00 hod na Trojke, preto je potrebné zaujať miesta v chráme do 9:15 hod. Služby Božie budú v režime OTP (očkovanie, testovanie, prekonanie COVIDu). Momentálne je udaný maximálny počet 250 ľudí, je ale potrebné sledovať aktuálne zmeny.
Kiež Pán Boh požehná vyslanie nových služobníkov.

Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Kantorka: Ľudmila Moravčíková

Piesne: 192, 648, 585, 475 a A67, 263 

Vyšlo septembrové číslo eVýchodu

Vyšlo septembrové číslo eVýchodu

Slzy Afganistanu

Redakcia EV bola pri otvorení nového školského roka na Evanjelickej spojenej škole v Prešove – zrekonštruovanej telocvične, klubovne a unikátneho projektu „Prázdna stolička“ pod záštitou župana Prešovského samosprávneho kraja.

Z obsahu čísla vyberáme aj tieto témy:

  • ROZHOVOR: s Miloslavom Neumannom – špičkovým horolezcom, architektom a presbyterom cirkevného zboru Kežmarok

M. Neumann: „V nebezpečenstve vnímam Boha intenzívnejšie.“

  • ZO SVETA: Afganistan – návrat do krvavej minulosti
  • ROZHOVOR s Viktorom Sabom, generálnym duchovným Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a zborov SR: o návrate Talibanu, situácii na Blízkom východe a záchrane utečencov

Viktor Sabo: „Neverím, že sa Taliban zmenil.“

  • UMENIE – afganská výtvarníčka Shamsia Hassani: „Umenie mení myseľ ľudí a ľudia menia svet.“
  • TÉMA: Aký pôvod má vaše priezvisko? II.
  • BOŽIE DOMY: Železník – kostol v tvare korábu
  • RECEPTY Z FARY: Slivkový obrátený koláč
  • KAMPAŇ: „Za otvorené školy“ s ministrom školstva SR
  • FILM: Otec

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Časopis si môžete objednať z pohodlia svojho domova priamo do svojej poštovej schránky:

Ročné predplatné: 24 € / Cena za kus: 2 €

El. objednávkový formulár: www.evychod.sk alebo na tel. č.: 0908 / 368 889

Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach ožívajú

Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach ožívajú

Naša škola, Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského,  pripravila dňa 23. 9. 2021 pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v duchu témy „Dedičstvo pre všetkých“, prezentáciu príbehov košického evanjelického cintorína. Najslávnejší tu pochovaný je major Andrej Gálik, dušou evanjelik a svetoobčan s dobrodružným životným príbehom.

Dobrovoľnícke podujatie sme zorganizovali pri príležitosti DEKD 2021 (Dní európskeho kultúrneho dedičstva) a jeho cieľom  je znovuobjavenie a sprítomnenie príbehov, ktoré sa spájajú s košickým evanjelickým cintorínom.

Košický evanjelický cintorín má viac ako tristo rokov, vďaka čomu je najdlhšie zachovaným predmestským cintorínom. Množstvo pomníkov rôznych pozoruhodných osobností mu dodáva unikátny genius loci, čím si zaslúži zachovanie pre ďalšie generácie. 

Okrem Andreja Gálika je tu pochovaných mnoho ďalších evanjelických osobností zo slovenskej, maďarskej, nemeckej a  americkej histórie.  Ich pozostatky, ktoré  tu dodnes ležia, historicky aj spoločensko-kultúrne spájajú a reprezentujú kontakty i vzájomné vzťahy Slovenska a Maďarska, Nemecka či USA a iných národov. Je to naša spoločná „živá záhrada pamäti“ – vzácne kultúrne dedičstvo pre všetkých.

Prvá časť podujatia (8:30 – 10:30) bude praktická. Žiaci evanjelického gymnázia v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach pomôžu pri čistení a úprave košického evanjelického cintorína. Po praktickej dobrovoľníckej pomoci bude nasledovať popularizačná prednáška vo forme edukatívnej potulky, ktorou bude sprevádzať evanjelický farár z CZ ECAV Opiná, Radoslav Grega (10:30 – 11:15). Následne v krátkych vstupoch žiaci evanjelického gymnázia predstavia najdôležitejšie epizódy z jedinečného životného príbehu majora Andreja Gálika. Na záver sa naskytne jedinečná príležitosť stretnúť sa so „živou historickou postavou“ v uniforme vojaka Únie, ktorú sprítomní Slavomír Geffert a zároveň poodhalí realitu vojenského života, ktorú major Gálik zažil.

Na príprave podujatia sa podieľajú Krajský pamiatkový úrad Košice (Juraj Gembický a Gabriel Szeghy), Správa mestskej zelene v Košiciach, Tomáš Ondrejšík za Knižnicu J. Bocatia, Slavomir Geffert (spolok S.A.M.O.V.) a mesto Košice.

Martin Ilavský (riaditeľ EGJAK Košice)

Služby Božie z Prešova v archíve RTVS

Služby Božie z Prešova v archíve RTVS

V nedeľu 19. 9. 2021 sa pri príležitosti Dištriktuálneho dňa VD ECAV na Slovensku 2021 konali v Chráme Svätej Trojice v Prešove televízne Služby Božie. Služby Božie na 16. nedeľu po svätej Trojici vychádzali z témy Dištriktuálneho dňa VD “Labyrint sveta a raj srdca”.

Prítomných ako i televíznych divákov privítal na Službách Božích zborový dozorca Miroslav Čurlík, ktorý vyslovil prosbu, aby Služby Božie cez spev, slovo a kázeň slova Božieho boli povzbudením a uistením, že východiskom aj v tejto dobe, je úzky vzťah s Ježišom Kristom a jeho prijatie v našich srdciach s obetavosťou pre druhých.

Slávnostným kazateľom bol biskup VD Peter Mihoč. Jeho kázeň vychádzala z hlavného biblického verša DD VD 2021: „Vchádzajte tesnou bránou! Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú“ (Mt 7, 13 – 14). V kontexte slávneho diela Učiteľa národov Jana Amosa Komenského “Labyrint světa a ráj srdce” hovoril, čo predstavuje dnes priestranná brána a široká cesta. Povedal: “V dnešnej situácii únavy z pandémie, z neistoty budúcnosti, v situácii ľudskej prázdnoty a znudenej mladej generácie, v čase zvádzania a nesplnených politických sľubov, v čase korupcie a pokrivenej spravodlivosti, v čase formálneho, povrchného a konzumného náboženského života sa Komenského existenciálne otázky vynárajú ako akútne otázky doby. Život  dnes sa podobá priestrannej bráne: priestoru neobmedzených možností, neobmedzenej ľudskej slobody, ktorá nemá vymedzené hranice. Slobody, ktorá definuje dobro a zlo cez okuliare ľudského ega, ktoré nevidí svet očami iných, ale očami vlastného „ja“. Široká cesta je cestou bez obmedzení – tu platia pravidlá labyrintu, pravidlo dravosti, rýchlosti, bezohľadnosti. Je to cesta povrchnosti vo vzťahoch a lacnej zábavy. Cesta, na ktorej sú tí druhí predmetom, z ktorého musíme vyťažiť čo najviac.”

Na druhej strane Ježiš Kristus ponúka svojim nasledovníkom tesnú bránu a úzku cestu. “Úzka cesta je cesta nasledovania. Znamená, že Krista postavíme do brány svojho srdca. On sa stane tesnou bránou, cez ktorú budeme do vlastného vnútra vpúšťať hodnoty, ktoré majú zmysel. Je to úzka cesta prinášania obetí, lásky, pokoja do prázdnoty tohto sveta. Ak sa Ježiš stane našou tesnou bránou, každý deň pred Ním budeme musieť v pokání zložiť bremeno prázdnoty svojho života. V bránach sa kedysi vynášali súdy spravodlivosti a rozsudky. Brána je miesto, kde nie je čo skrývať. V Jeho jasnom rozsudku môžeš vidieť seba aj svoju budúcnosť. Rozsudok milosti, odpustenia a naplnenia zmyslu života. Aby sme sa nestratili v labyrinte tohto sveta, ale v labyrinte Jeho srdca a lásky.”

Na televíznych Službách Božích liturgovali domáci farári: Ondrej Koč, Martin Chalupka a Lenka Wagnerová. Starozmluvný text čítal vedúci BÚ VD Samuel Miško. Na organe doprevádzal zborový kantor Juraj Lenhardt. Hudobnými vstupmi, aj tohtoročnou hymnou Misijných dní VD 2021, poslúžili Ľudmila Martičková a Ľudmila Šothová. Autorskú báseň “Kadiaľ ísť” predniesla Oľga Adamkovičová. V modlitebnej chvíli ďakovali i prosili za deti, mladých, rodičov, manželov, chorých, zdravotníkov ako i cirkev Petra Mihočová, Jana Cingeľová a dozorca VD Ľubomír Pankuch.

Televízne Služby Božie si môžete v archíve RTVS na tomto linku: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/290333#325

Marek Cingeľ (tajomník biskupa VD)

Foto: Dušan Majerník