Pozvanie k modlitbám

Pozvanie k modlitbám

Milí bratia a milé sestry,
chcem Vás srdečne pozdraviť – v týchto, aj pre naše spoločenstvo cirkvi, náročných časoch – biblickým slovom z Listu Jakuba:  Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný.“   
Toto obdobie karantény a mnohých bezpečnostných opatrení je iste náročné pre všetky vekové kategórie v našich rodinách. Uzavretosť, pocit stiesnenosti asi najťažšie prežívajú deti. Veríme však, že s trpezlivosťou a vytrvalosťou zhora sa nám darí prekonávať všetky príkoria času izolácie. Napriek všetkému, čo v týchto dňoch vnímame ako bremeno, vidíme aj veľké utrpenie a smrť po celom svete, najmä v Taliansku a Španielsku.  Nasadenie všetkého zdravotníckeho personálu, ktorý stojí v prvej bojovej a kontaktnej línii, si vyžaduje nielen obrovskú dávku odvahy, ale aj vnútorných telesných a duchovných síl. Je mnoho ľudí, ktorí v tejto situácii podávajú pomocnú ruku pri službe tým najzraniteľnejším. Aj učitelia si v týchto časoch siahli na dno vlastných kreatívnych síl a pripravujú rôzne modely vyučovania našich detí. Vďačnosť voči všetkým tým, ktorí pomáhajú v krízových situáciách, vyjadrujú tisíce ľudí potleskom vo večerných hodinách na balkónoch svojich domovov.
V duchu apoštolovej výzvy z listu Tesalonickým  5,25: Bratia, modlite sa aj za nás! vás chceme ako cirkev pozvať k modlitebným chvíľam za týchto ľudí v našej krajine, aj v krajinách celého sveta. Za ľudí, ktorí s nasadením života pomáhajú bojovať zápas o každého chorého človeka. Pozývame aj Vás ako cirkevné zbory, aby ste počas všetkých pašiových nedieľ (Smrtná, Kvetná) a Veľkého piatku spoločným zvonením v chrámoch o 15.00 hod ( tento čas chce symbolický pripomenúť tmu Veľkého piatku, ktorá sa rozprestrela od 12.00 – 15.00 hod.),  ľudí pozvali k takejto modlitebnej chvíli, ktorá môže byť súčasťou ich spoločnej rodinnej pobožnosti. Veríme, že aj týmto spôsobom vo vrcholiacom pôstnom čase sa dokážeme ako cirkev zjednotiť a že v  Kristových  šľapajách budeme robiť kroky viery aj v týchto pohnutých časoch. 

1. Petra 2,21-24: Keď však dobre robíte, a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu, lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. 
S bratským pozdravom a prianím veľkonočného pokoja

Mgr. Peter Mihoč
Biskup VD ECAV

POĎAKOVANIE UČITEĽOM

POĎAKOVANIE UČITEĽOM

Vážení učitelia, pri príležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa
Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch
škôl na území Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Tento rok je
Rokom evanjelického školstva. Výchova a vzdelávanie mladých ľudí patrí a vždy bude
patriť k pilierom spoločnosti. Tieto hodnoty boli v minulosti a taktiež platí aj
v súčasnosti vysoko preferované Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku. Aj v tomto
období, keď sú naše školy zatvorené, v dôsledku epidemiologickej situácie, vaša práca,
ktorá sa realizuje dištančnou formou, je nesmierne dôležitá. Samozrejme, je aj
náročnejšia, prijmite aj od nás povzbudenie k tejto práci, je to veľká výzva a určite
prinesie svoje ovocie do budúcna.

Rukami pedagógov prechádza mnoho detí a žiakov, ktorí sa stávajú súčasťou ich
života. Podobne sa aj učiteľ stáva súčasťou života detí a žiakov. Je to vzájomné. Určite si
každý z nás spomenie aspoň na jedného učiteľa, ktorého obdivoval za jeho prácu,
prístup a odhodlanie naučiť nás nielen informácie, ale aj vštepiť nám morálne zásady.
Vo vzácnych prípadoch to v minulosti boli aj učitelia, ktorí prezentovali kresťanské
hodnoty a vyjadrovali sa aj k celospoločenským otázkam.

Poukazujme aj my aj v tejto dobe na hodnoty vzdelania, pravdy a tak dokážeme
vychovávať hodnotovo plnohodnotných ľudí. Nebojme sa, že sa to nedá. Aj Ježišovi
učeníci sa rozpŕchli a báli sa po Ježišovom ukrižovaní, ale po Jeho vzkriesení sa z nich
stávajú nebojácni šíritelia Jeho pravdy. Ak Ježiš vstal, nie je potrebné báť sa, skloniť sa
pred mamonou, je hodné aj nami šíriť Jeho spravodlivosť. Aj keď si to mnohí
neuvedomujeme, učiteľ v životoch svojich žiakov zanecháva trvalú stopu. Buďte láskaví,
milujúci, zhovievaví, vaši žiaci to uvidia a ocenia. Sami ste rodičmi a svoje deti milujete.

V týchto dňoch máme priestor na poďakovanie sa všetkým vám, učiteľom,
vychovávateľom, odborným zamestnancom, zahraničným lektorom, duchovným
správcom, riaditeľom,
za zodpovednú a namáhavú prácu, ktorú dennodenne
vykonávate. Slúžiť druhým znamená aj nájsť riešenia, kde sa už zdá, že je to stratené.

Ďakujeme vám za vašu každodennú prácu, za hodiny strávené momentálne za
počítačom, na sieťach, ale aj za katedrou, za čas pri opravovaní písomiek, projektových
aktivitách a mimoškolskej činnosti. Do ďalšej práce vám želáme nielen veľa trpezlivosti
so žiakmi, rodičmi, ale aj veľa energie, entuziazmu, ale najmä: Božieho požehnania.
V Prešove, 28. marca 2020

S úctou a vďakou
Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku
Ľubomír Pankuch, dozorca Východného dištriktu ECAV na Slovensku
Miroslav Čurlík, tajomník pre školstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Stanovisko Synody 2019 k ASLOZ

Stanovisko Synody 2019 k ASLOZ

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti  uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.- 22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku.

Synoda je najvyšším a zákonodarným orgánom cirkvi a je najkompetentnejšia sa v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadrovať. Podľa cirkevnej ústavy, okrem iného, synoda prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje správu o činnosti generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov našej cirkvi, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi a zaujíma stanoviská k otázkam verejného života.

Práve prostredníctvom synody naša Evanjelická cirkev a. v. vyjadruje svoju vôľu a stanoviská, záväzné pre všetkých evanjelikov a. v. na Slovensku. V Prešove sa vyjadrila k vzniku a činnosti tzv. záujmového združenia Asociácie slobodných zborov:

Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) sa vo veci záujmového združenia Asociácie slobodných zborov ECAV (ASLOZ) uzniesla:

 

     1. ASLOZ nie je organizáciou evanjelickej cirkvi, nerešpektuje predstaviteľov ECAV, grémiá ECAV a platné cirkevnoprávne predpisy.

     2. Konštatuje, že ASLOZ zneužíva značku ECAV, s ECAV nespolupracuje a nemá s ňou zmluvný vzťah.

      3. Členovia ECAV (ordinovaní aj neordinovaní), ktorí nahovárajú cirkevné zbory vstúpiť do ASLOZ, dopúšťajú sa vážneho disciplinárneho priestupku, rozbíjania jednoty cirkvi a narúšania bratsko-sesterských vzťahov.

      4. ECAV so svojimi predstaviteľmi a príslušnými grémiami zodpovedne rieši problematické činy jednotlivcov aj inštitúcií v príslušných grémiách bez škandalizovania a traumatizovania cirkvi.

       5. Synoda úprimne pozýva všetkých evanjelikov dobrej vôle k spolupráci na projektoch, ktoré cirkev budujú, k zmiereniu, k jednote a bratsko-sesterskému nažívaniu – v zmysle slov 1. Listu Tesalonickým 5, 12-22:

 

Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte!

 

Hlasovanie prebehlo nasledovne: Prítomných bolo 59 členov synody, za uznesenie hlasovalo 55 členov, proti bol jediný hlas a nehlasovali traja členovia synody. Synoda je orgán, ktorý si žiaden evanjelik nemôže dovoliť spochybniť, iba ak by chcel vytvoriť úplnú anarchiu v našej cirkvi.

Preto si láskavo, ale jednoznačne dovoľujeme upozorniť evanjelickú verejnosť, aby ste, bratia a sestry, uvažovali a hodnotili aktivity ASLOZ v duchu tohto zásadného vyjadrenia synody.

 

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 11.9.2019

Voľby biskupa VD ECAV

Voľby biskupa VD ECAV

Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993 článok 40

  • ods 3 hovorí: Cirkevní predstavitelia s výnimkou zborových farárov sa volia na 6 rokov.
  • ods 2 hovorí: „Duchovní a svetskí predstavitelia cirkvi sú do funkcií volení. Funkcie, do ktorých boli zvolení, s výnimkou funkcií v cirkevnom zbore, môžu zastávať len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Znovu kandidovať môžu až po uplynutí najmenej jedného celého funkčného obdobia.“

Začiatkom budúceho roka  2020 skončí druhé funkčné obdobie brata biskupa Mgr. Slavomíra Sabola, ktorý  verne a požehnane zastával úrad biskupa Východného dištriktu ECAV od r. 2008. 

Preto Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV (DP VD) na svojom zasadnutí dňa 6. septembra 2019 v Prešove  v zmysle Cirkevného zákona č. 11/1994  par. 28  Uznesením č. 26A/2019  vypísalo v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV voľby na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku na nové funkčné obdobie 2020 – 2026. Zároveň Uznesením č. 26B/2019 schválilo nasledujúci časový harmonogram volieb:           

  • 30. 09. 2019 – 15.00 hod. – kandidačná porada
  • 20. a 27. 10. 2019  volebné konventy v CZ VD
  • 8. 11. 2019 sčítacia komisia
  • 8. 11. 2019 riadne zasadnutie DP VD, na ktorom sa vyhlásia výsledky 1. kola volieb a v prípade potreby sa vyhlási 2. kolo volieb
  • 24. 11. a 1. 12. 2019 volebné konventy v CZ VD 2. kola volieb
  • 13. 12. 2019 sčítacia komisia
  • 13. 12. 2019 zasadnutie DP VD, na ktorom sa vyhlásia výsledky 2. kola volieb – konečný výsledok

Kandidačnú poradu, ktorá zostavuje kandidačnú listinu pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku v zmysle Cirkevného zákona č. 11/94 § 30 odsek 1/, tvoria jednotlivé predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV.

Základné kritériá na funkciu dištriktuálneho biskupa sú definované v Cirkevnom ústavnom zákone č. 1/1993 článok 43 ods. 1:

„Do funkcie dištriktuálneho biskupa možno zvoliť ordinovaného kňaza, ktorý dosiahol vek 40 rokov a je v duchovenskej službe minimálne 10 rokov, z toho 3 roky v dištrikte. Zvolením do funkcie dištriktuálneho biskupa zaniká jeho predchádzajúca cirkevná funkcia. Dištriktuálneho biskupa volia cirkevné zbory dištriktu.“

Kandidáti na funkciu biskupa VD ECAV  v zmysle Uznesenia DP VD č. 26A/2019 zo dňa 6. 9. 2019 predložia  kandidačnej porade:

1/ písomné  čestné vyhlásenie, že súhlasia s kandidovaním a v prípade zvolenia sú pripravení

     prevziať funkciu

2/ štruktúrovaný životopis

3/ volebný program

4/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

V termínoch určených DP VD budú v každom cirkevnom zbore VD následne prebiehať volebné konventy, na ktorých bude možné odovzdať hlas niektorému z kandidátov.

Pri volebnej matematike je potrebné zdôrazniť, že každý jeden odovzdaný hlas dospelého člena cirkvi sa započítava a je dôležitý a môže byť aj rozhodujúci.  „Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov členov cirkevných zborov, odovzdávaných na volebných konventoch. Ak boli viacerí kandidáti a ani jeden nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľby sa opakujú medzi dvoma kandidátmi, ktorí získali najväčší počet hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát s väčším počtom hlasov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje o zostupe kandidáta žreb.

Ak bol len jeden kandidát, potrebné sú na jeho zvolenie 3/5  všetkých hlasov v organizačnej jednotke.“ (Cirkevný zákon č. 11/1994 par. 32 bod 8, 9)

„A ON (Boh) ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov … budovať telo Kristovo… aby sme verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v KRISTA.“(Ef 4, 11.12.15)

Dušan Cina

Polstoročie samostatnosti

Polstoročie samostatnosti

Je to už 50 rokov, čo sa cirkevný zbor Richvald (Šarišsko-zemplínsky seniorát) oddelil od rozsiahleho susedného zboru v Bardejove, a to v roku 1969 za účinkovania brata farára Jána Mišáka. 50 rokov samostatnosti ukázalo, že Richvald je životaschopným cirkevným zborom. Naposledy sa to ukázalo pri stavbe nového chrámu pred 19 rokmi.

Vďačnosť za Božiu milosť a vedenie počas 50. rokov existencie cirkevného zboru si v Richvalde pripomenuli na slávnostných službách Božích na Kajúcu nedeľu a zároveň Pamiatku posvätenia chrámu 26. augusta 2019. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko, ktorý zároveň posvätil nový krčah na víno k Večeri Pánovej s Lutherovou ružou. Brat biskup pripomenul na základe života starozmluvného Jákoba, aké je dôležité vo svojom osobnom, rodinnom i zborom živote stavať a mať svoj Bétel – miesta Božej moci a milosti, ku ktorým sa na ceste viery môžeme vracať. Pripomenul aj cirkevnému zboru jeho miesta vďačnosti a Božieho konania. Zároveň odhalil pamätnú tabuľu na prvého zborového farára Ondreja Hrušku spolu s jeho pravnukom. Symbolicky pre cirkevný zbor to bol prvý farár a pre brata farára posledný cirkevný zbor, z ktorého s podlomeným zdravím odišiel do dôchodku do Kladzian, kde je pochovaný.

Na slávnosti slúžili bratia farári z okolitých cirkevných zborov, ktorí tvorili kedysi spoločný bardejovský cirkevný zbor – Ján Velebír a Jaroslav Majer. Za bývalú bardejovskú matkocirkev sa prihovoril Ján Velebír a spolu so zborovým dozorcom Jaroslavom Foľtom odovzdali symbolický knižný dar Bardejovský katechizmus ako i finančnú zbierku cirkevného zboru. Liturgiou a príhovorom poslúžil bývalý richvaldský zborový farár Štefan Marinko ako aj brat farár Ján Gdovin, ktorý prišiel bývať na dôchodok do cirkevného zboru a ktorého krstil a sobášil práve brat farár Ondrej Hruška. Za cirkevný zbor privítala a pozdravila hostí i domácich zborová dozorkyňa Anna Foľtová. Domáci zborový farár Marek Cingeľ pred odhalením pamätnej tabule predniesol krátku históriu vzniku cirkevného zboru. Za obec Richvald slávnostné zhromaždenie pozdravila jej starostka Zuzana Germanová. Hudobnú zložku slávnosti tvorila kantorská služba sestry kaplánky Ľubice Gdovinovej, zborového spevokolu, detského spevokolu Klasy ako i pieseň Pie Jesu v podaní prvej pokrstenej v novom cirkevnom zbore Viery Vaškovej – Germanovej.

Marek Cingeľ

Viac o podujatí a cirkevnom zbore Richvald v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier č. 34

POZÝVAME: Biblicko-rekreačný týždeň

POZÝVAME: Biblicko-rekreačný týždeň

Stvorení pre večnosť

Modlitebné spoločenstvo aj tento rok pripravuje biblicko-rekreačný týždeň v Herľanoch pri Košiciach, v areáli Technickej univerzity, kde sa nachádza aj jedinečný slovenský gejzír. Súčasťou programu sú vždy hodnotné prednášky z teológie aj kresťanského života, s možnosťou diskusie a kladenia otázok prednášateľom. Ďalej semináre, biblické príhovory, modlitebné stretnutia a najmä vynikajúce spoločenstvo účastníkov. Stretnutie býva vždy otvorené pre všetkých záujemcov, členov, aj nečlenov Modlitebného spoločenstva.

Téma: Stvorení pre večnosť (poriadok spásy). Prednášatelia: MUDr. Štepán Rucki, lekár z Třinca,  Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu a Stanislav Grega, senior Liptovsko-oravského seniorátu.

Termín konania: 7. – 11. október 2019. Miesto: Herľany. Cena: pri plnej penzii 76 €, pri polpenzii 64 €. Presnejší program: www.modlitby.sk

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca septembra na farskom úrade v Rankovciach.

Ľuboslav Beňo

Operné gala v Kežmarku 2019 pre choré deti

Operné gala v Kežmarku 2019 pre choré deti

V Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku (pamiatka UNESCO) sa v nedeľu 25. augusta 2019 uskutočnil šiesty ročník jedinečného operného galakoncertu so silným posolstvom ľudskosti. Operní umelci vystúpili bez nároku na honorár zo vstupného a venovali ho na benefičný účel. Záštitu nad koncertom prevzala slávna Edita Gruberová.

Hlavnou hviezdou večera bol renomovaný sólista Opery SND Peter Mikuláš. Spolu s ním účinkovaním na benefičnom koncerte svoju veľkorysosť prejavili štyria mladí umelci Peter Malý, Myroslava Havryliuk, Renata Bicánková a Dávid Harant. Umelci vystúpili s klavírnym sprievodom Júlie Grejtákovej, korepetítorky Štátneho divadla Košice.

,,Operné gala v Kežmarku má svoju silnú umelecko-ľudskú atmosféru, svojich skalných fanúšikov a každoročne naň prichádza čoraz viac divákov. Kežmarok žije kultúrou, a ako sme zistili, na galakoncert nám prichádza veľmi vnímavé publikum, a tak spolu s dramaturgičkou Júliou Grejtákovou veľmi dôsledne zostavujeme každoročnú dramaturgiu,“ uviedol Ľudovít Vongrej, producent Opera Slovakia, občianskeho združenia popularizujúceho operné umenie.

,K benefičnej spolupráci tento rok Opera Slovakia oslovila organizáciu Dobrý anjel, ktorá sídli v Poprade, pozná svoj región, a vie, kto potrebuje akútnu finančnú pomoc. Celý výťažok z koncertu 4 700 € (3 700 € zo vstupného plus 1 000 € ako osobitný dar spoločnosti AGRO TEAM, s. r. o., získaných z predaja vlastného špeciálneho filantropického projektu – kávy značky August Roy) prerozdelí organizácia Dobrý anjel konkrétnym rodinám s deťmi z východného Slovenska, ktoré bojujú so zákernou chorobou.

,,Bol to veľký zážitok! Nádherný spev v čarovnej atmosfére a s benefičným pozadím – je  niečo krajšie? Veľmi sa tešíme, že koncert mohli zažiť aj rodiny z Dobrého anjela. To, že účinkujúci vystúpili bez nároku na honorár, je obdivuhodné, rovnako ako nadšenie organizátora. Za desať rokov v charite som niečo také zažila po prvý raz. Celý výťažok z koncertu prerozdelíme medzi rodiny z Kežmarku a podtatranského regiónu, ktoré sú v Systéme pomoci dlhodobo a bojujú so zákernou diagnózou. Umenie im život  nielen spríjemnilo, ale im ho aj uľahčí. Ďakujeme!“ uviedla Ľudmila Kolesárová z organizácie Dobrý anjel. Informácia, komu dar z Operného gala v Kežmarku poputuje, bude k dispozícii na webe www.dobryanjel.sk (anjelské číslo 11012107, heslo: opera).

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner.

Ľudovít Vongrej

FOTO: Zdenko Hanout

16.konferencia RoS ECAV

16.konferencia RoS ECAV

OZ Rodinné spoločenstvo ECAV srdečne pozýva na 16.Konferenciu RoS ECAV, ktorá sa uskutoční 21-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II.

Hlavná téma konferencie je: Rodinné mosty. Tohto roku prijala na konferenciu pozvanie sestra Marie Novaková, ktorá je odborná lektorka v oblasti etiky, prevencie rizikového správania a kriminality, manželských a rodinných vzťahov, manželská a rodinná terapeutka. Venuje sa podpore rodiny, je tlačovou hovorkyňou Národného týždňa manželstva v ČR. Pracuje s deťmi a s rizikovou mládežou. Je vydatá 32 rokov a má dospelé dcery a syna.

Prihlasovanie bude prebiehať na www.rodinnespolocenstvo.sk do 10.11.2019
Srdečne pozývame všetky manželské páry. Tohto roku bude pre tie manželské páry, ktoré si nevedia zabezpečiť opatrovanie svojich detí (od 4 -12) aj možnosť účasti na konferencii, kde bude pre deti zabezpečený detský program.

Kostol v Gelnici potrebuje pomoc

Kostol v Gelnici potrebuje pomoc

Cirkevný zbor v Gelnici v týchto dňoch zápasí s náročnou úlohou – do prvého snehu musí postupne zdvihnúť krovovú konštrukciu tak, aby ďalej nebola v kontakte so stredovou kupolou kostola. Krov je potrebné zachytiť podpornými mechanizmami a vymeniť hlavné nosné trámy v úžľabiach za nové. Obhliadka statikov ukázala, že krov v súčasnom stave nezvládne zaťaženie snehom a plánované úkony musia byť do zimy prevedené.

Cirkevný zbor má v matkocirkvi Gelnica skutočný počet členov necelých 170. Je nemožné, aby sme túto situáciu finančne sami zvládli. Aj napriek melanchólii a bezmocnosti pri pohľade na stav strechy, nestrácame nádej, že Pán Boh kráča pred nami a tvorí cestu ako zachrániť priestor pre naše spoločenstvo, kde Ho hľadáme ako dobrotivého a milostivého Pána. Pripájame aj číslo účtu CZ ECAV Gelnica: SK25 0900 0000 0001 0137 8715 a v prípade možnej pomoci prosíme uviesť variabilný symbol: 392019.

Mgr. Marta Chlpíková (námestná farárka CZ Gelnica)
Ing. arch. Igor Cziel (kurátor CZ Gelnica)

Dokončenie opravy strechy Nového kolégia v Prešove

Dokončenie opravy strechy Nového kolégia v Prešove

Názov projektu: Dokončenie opravy strechy Nového kolégia v Prešove

Termín realizácie projektu: 01/2019 – 02/2019

Budova, ktorá je v súčasnosti sídlom Evanjelickej spojenej školy, je kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Nové kolégium bolo postavené v rokoch 1910 – 1911. Zámerom projektu bolo dofinancovanie opravy južnej časti strechy, ktorá bola v havarijnom stave. Oprava zahŕňala kompletnú výmenu strešnej krytiny, výmenu poškodených konštrukčných prvkov, resp. ich častí (časti pomurníc a väzných trámov), výmenu klampiarskych prvkov strechy a žľabov za nové. Oprava sa vykonávala v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu od roku 2018 z vlastných zdrojov vo výške 125.003,92. Dokončenie opráv – časť južné krídlo – bolo realizované začiatkom roka 2019.

Celkové výdavky projektu: 19.654,80 eur

Projekt bol podporený dotáciou 2.500,- eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.