Pozvanie k modlitbám

Milí bratia a milé sestry,
chcem Vás srdečne pozdraviť – v týchto, aj pre naše spoločenstvo cirkvi, náročných časoch – biblickým slovom z Listu Jakuba:  Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný.“   
Toto obdobie karantény a mnohých bezpečnostných opatrení je iste náročné pre všetky vekové kategórie v našich rodinách. Uzavretosť, pocit stiesnenosti asi najťažšie prežívajú deti. Veríme však, že s trpezlivosťou a vytrvalosťou zhora sa nám darí prekonávať všetky príkoria času izolácie. Napriek všetkému, čo v týchto dňoch vnímame ako bremeno, vidíme aj veľké utrpenie a smrť po celom svete, najmä v Taliansku a Španielsku.  Nasadenie všetkého zdravotníckeho personálu, ktorý stojí v prvej bojovej a kontaktnej línii, si vyžaduje nielen obrovskú dávku odvahy, ale aj vnútorných telesných a duchovných síl. Je mnoho ľudí, ktorí v tejto situácii podávajú pomocnú ruku pri službe tým najzraniteľnejším. Aj učitelia si v týchto časoch siahli na dno vlastných kreatívnych síl a pripravujú rôzne modely vyučovania našich detí. Vďačnosť voči všetkým tým, ktorí pomáhajú v krízových situáciách, vyjadrujú tisíce ľudí potleskom vo večerných hodinách na balkónoch svojich domovov.
V duchu apoštolovej výzvy z listu Tesalonickým  5,25: Bratia, modlite sa aj za nás! vás chceme ako cirkev pozvať k modlitebným chvíľam za týchto ľudí v našej krajine, aj v krajinách celého sveta. Za ľudí, ktorí s nasadením života pomáhajú bojovať zápas o každého chorého človeka. Pozývame aj Vás ako cirkevné zbory, aby ste počas všetkých pašiových nedieľ (Smrtná, Kvetná) a Veľkého piatku spoločným zvonením v chrámoch o 15.00 hod ( tento čas chce symbolický pripomenúť tmu Veľkého piatku, ktorá sa rozprestrela od 12.00 – 15.00 hod.),  ľudí pozvali k takejto modlitebnej chvíli, ktorá môže byť súčasťou ich spoločnej rodinnej pobožnosti. Veríme, že aj týmto spôsobom vo vrcholiacom pôstnom čase sa dokážeme ako cirkev zjednotiť a že v  Kristových  šľapajách budeme robiť kroky viery aj v týchto pohnutých časoch. 

1. Petra 2,21-24: Keď však dobre robíte, a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu, lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. 
S bratským pozdravom a prianím veľkonočného pokoja

Mgr. Peter Mihoč
Biskup VD ECAV