POĎAKOVANIE UČITEĽOM

Vážení učitelia, pri príležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa
Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch
škôl na území Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Tento rok je
Rokom evanjelického školstva. Výchova a vzdelávanie mladých ľudí patrí a vždy bude
patriť k pilierom spoločnosti. Tieto hodnoty boli v minulosti a taktiež platí aj
v súčasnosti vysoko preferované Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku. Aj v tomto
období, keď sú naše školy zatvorené, v dôsledku epidemiologickej situácie, vaša práca,
ktorá sa realizuje dištančnou formou, je nesmierne dôležitá. Samozrejme, je aj
náročnejšia, prijmite aj od nás povzbudenie k tejto práci, je to veľká výzva a určite
prinesie svoje ovocie do budúcna.

Rukami pedagógov prechádza mnoho detí a žiakov, ktorí sa stávajú súčasťou ich
života. Podobne sa aj učiteľ stáva súčasťou života detí a žiakov. Je to vzájomné. Určite si
každý z nás spomenie aspoň na jedného učiteľa, ktorého obdivoval za jeho prácu,
prístup a odhodlanie naučiť nás nielen informácie, ale aj vštepiť nám morálne zásady.
Vo vzácnych prípadoch to v minulosti boli aj učitelia, ktorí prezentovali kresťanské
hodnoty a vyjadrovali sa aj k celospoločenským otázkam.

Poukazujme aj my aj v tejto dobe na hodnoty vzdelania, pravdy a tak dokážeme
vychovávať hodnotovo plnohodnotných ľudí. Nebojme sa, že sa to nedá. Aj Ježišovi
učeníci sa rozpŕchli a báli sa po Ježišovom ukrižovaní, ale po Jeho vzkriesení sa z nich
stávajú nebojácni šíritelia Jeho pravdy. Ak Ježiš vstal, nie je potrebné báť sa, skloniť sa
pred mamonou, je hodné aj nami šíriť Jeho spravodlivosť. Aj keď si to mnohí
neuvedomujeme, učiteľ v životoch svojich žiakov zanecháva trvalú stopu. Buďte láskaví,
milujúci, zhovievaví, vaši žiaci to uvidia a ocenia. Sami ste rodičmi a svoje deti milujete.

V týchto dňoch máme priestor na poďakovanie sa všetkým vám, učiteľom,
vychovávateľom, odborným zamestnancom, zahraničným lektorom, duchovným
správcom, riaditeľom,
za zodpovednú a namáhavú prácu, ktorú dennodenne
vykonávate. Slúžiť druhým znamená aj nájsť riešenia, kde sa už zdá, že je to stratené.

Ďakujeme vám za vašu každodennú prácu, za hodiny strávené momentálne za
počítačom, na sieťach, ale aj za katedrou, za čas pri opravovaní písomiek, projektových
aktivitách a mimoškolskej činnosti. Do ďalšej práce vám želáme nielen veľa trpezlivosti
so žiakmi, rodičmi, ale aj veľa energie, entuziazmu, ale najmä: Božieho požehnania.
V Prešove, 28. marca 2020

S úctou a vďakou
Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku
Ľubomír Pankuch, dozorca Východného dištriktu ECAV na Slovensku
Miroslav Čurlík, tajomník pre školstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku