Dokončenie opravy strechy Nového kolégia v Prešove

Názov projektu: Dokončenie opravy strechy Nového kolégia v Prešove

Termín realizácie projektu: 01/2019 – 02/2019

Budova, ktorá je v súčasnosti sídlom Evanjelickej spojenej školy, je kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Nové kolégium bolo postavené v rokoch 1910 – 1911. Zámerom projektu bolo dofinancovanie opravy južnej časti strechy, ktorá bola v havarijnom stave. Oprava zahŕňala kompletnú výmenu strešnej krytiny, výmenu poškodených konštrukčných prvkov, resp. ich častí (časti pomurníc a väzných trámov), výmenu klampiarskych prvkov strechy a žľabov za nové. Oprava sa vykonávala v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu od roku 2018 z vlastných zdrojov vo výške 125.003,92. Dokončenie opráv – časť južné krídlo – bolo realizované začiatkom roka 2019.

Celkové výdavky projektu: 19.654,80 eur

Projekt bol podporený dotáciou 2.500,- eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.