Konferencia o hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí

Konferencia o hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí

„Nemôžeme zmeniť dejiny, ale dejiny môžu meniť nás.“ Myšlienka, ktorá rezonovala na Konferencii o hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí v priestoroch Dvorany Starého kolégia. V utorok 26. marca (8.00 – 15.00) ju zorganizovalo Regionálne centrum podpory učiteľov v spolupráci s Prešovskou univerzitou, NIVAM-om a Evanjelickým kolegiálnym gymnáziom v Prešove.

Na konferenciu boli pozvaní riaditelia a zástupcovia okresných Základných škôl, učitelia dejepisu, občianskej náuky, etickej a náboženskej výchovy, a v neposlednom rade študenti. Pomyselné dvere však boli otvorené pre všetkých učiteľov, ktorí o tému prejavili záujem. Medzi účastníkmi nechýbali ani vzácni hostia – predstavitelia židovskej náboženskej obce v Prešove, či Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV.

Konferencia zameraná na hodnotové vzdelávanie obsahovala aj konkrétne príklady z praxe, ako využiť školský projekt na posilnenie hodnôt a charakteru žiakov v 21. storočí – s čím počíta aj prebiehajúca reforma školstva a nové kurikulum.

Konferenciu otvoril Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Ján Hlavinka, riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu v prednáške predstavil Protižidovské opatrenia ľudáckeho režimu v rokoch 1938 – 1945, so zameraním na lokálnu históriu a ich dôsledky špeciálne na východnom Slovensku.

Miroslav Čurlík – predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo Východného dištriktu ECAV, predstavil školský projekt EKG  s názvom „Prázdna stolička“. Expozícia  mapuje osudy 103 žiakov židovského pôvodu, vylúčených z gymnázia na základe tzv. Židovského kódexu počas 2. svetovej vojny. Vďaka informáciám, ktoré poskytlo Dokumentačné stredisko holokaustu, Múzeum holokaustu v Seredi, a najmä izraelská organizácia Claims Conference, sa doposiaľ podarilo objasniť a pre budúce generácie zachytiť 95 príbehov vylúčených židovských žiakov.

Pohnuté osudy niektorých z nich na konferencii v Dvorane Starého kolégia predstavila Andrea Haas z organizácie  Claims Conference so sídlom v Tel Avive, ktorá sa špecializuje najmä na odškodňovanie preživších holokaust.  Spolu s kolegom – historikom Amirom Pelegom viedli pre zúčastnených študentov špeciálny workshop v angličtine. Učili ich, ako správne pracovať s  historickými materiálmi – ako ich vyhľadávať, interpretovať a následne použiť.

Prax ukázala, že projekt Prázdna stolička –  prvýkrát oficiálne otvorený a verejnosti sprístupnený v júni roku 2020 – je dôležitým a účinným nástrojom hodnotového vzdelávania a zapadá do koncepcie reformy školstva. Ľudmila Kónyová, ktorá na konferencii zastupovala nielen ESŠ v Prešove, ale aj Regionálne centrum podpory učiteľov a Prešovskú univerzitu – preto ozrejmila, ako školský projekt mení a posilňuje hodnoty ľudí.

Andrej Návojský z NIVAMu – Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Bratislave, poukázal na miesto hodnotového a charakterového vzdelávania v novom kurikule.

Účastníci konferencie si mohli zakúpiť pracovné listy s názvom (Ne)zabudnuté tragédie.

V druhej časti konferencie, po prednáškach a workshope, mali účastníci možnosť absolvovať komentovanú prehliadku Po stopách Židov v Prešove v sprievode Andrey Sivaničovej ako aj komentovanú prehliadku Zory Mihokovej v miestnej Ortodoxnej synagóge.

Podvečer sa viacerí z účastníkov konferencie presunuli do priestorov átria Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici v Košiciach, kde bola na dva týždne inštalovaná expozícia „Prázdna stolička“. Boli medzi nimi obaja zahraniční hostia z Izraela – Andrea Haas a Amir Peleg z Claims Conference, Ján Hlavinka – riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu, Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV, ako aj ďalší predstavitelia evanjelickej cirkvi a židovskej náboženskej obce v Prešove.

E. Mihočová

Viac o expozícii „Prázdna stolička“ v  Košiciach:

Ich príbehy sú aj našimi príbehmi

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Viac o konferencii v jednom z najbližších vydaní mesačníka eVýchod alebo Evanjelického posla spod Tatier

Kto hľadá, nájde… Pre Teba / ProChrist 2024

Kto hľadá, nájde… Pre Teba / ProChrist 2024

V priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši sa 20. – 24. marca uskutočnilo evanjelizačné podujatie Pre Teba, ktoré organizačne zastrešil Východný dištrikt a Vnútro-misijný výbor ECAV. Zákulisie jeho príprav a priebeh pre redakciu Evanjelického posla spod Tatier (8/2024) priblížil Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu, ktorý sa  intenzívne podieľal na jeho príprave.

                                                                                        …

     V pôstnom období sa v našej evanjelickej cirkvi opäť konali evanjelizačné večery Pre Teba.  S akými ohlasmi ste sa stretli?

Ohlasy priamo z vysielacieho miesta Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši boli veľmi pozitívne. Prichádzajú aj od online divákov – jednotlivcov, ale i z prenosových miest, ktoré organizovali cirkevné zbory. Celkovo ich bolo 51. V tomto čase sa realizuje dotazník, na základe ktorého budeme mať objektívnejšiu spätnú väzbu. Ale zaujímavým ohlasom je aj sledovanosť na YouTube. Mnohí boli evanjelizačnými večermi povzbudení, niektorých to duchovne reštartovalo. Podujatie má zvláštnu atmosféru autenticity. Sú to práve svedectvá tematicky vybraných ľudí, ktoré premosťujú poznanie so skúsenosťou viery. To, čo dnes oslovuje, je viditeľná a žitá viera. V rôznych situáciách života. Pre mňa osobne bol celý obsah večerov Pre Teba novým duchovným impulzom. Pri tvorbe programu a výbere rečníkov sa snažím tematicky určiť smer, ale skutočný obsah má v rukách vždy „Vyšší režisér“.

 • Vieme, že ProChrist patril dlhé roky prenosom z Nemecka. Situácia sa však zmenila. Čo bolo príčinou?

Zmenil sa predovšetkým nemecký koncept prenosov. Mnohé mestá boli pozvané k organizácii nie z pozície prenosových miest, ale k príprave živých prenosov na lokálnej úrovni. Ukončila sa dlhá etapa služby Ulricha Parzanyho, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou ProChristu a ktorého mnohí aj na Slovensku poznali ako obdareného kazateľa. Prichádza nová generácia rečníkov, ktorí vstupujú na lokálnu úroveň. Z technického hľadiska sa ukončil satelitný spôsob vysielania a vstúpili sme do online priestoru, dostupného pre všetkých. Vo vedení organizačného tímu v Nemecku sa vystriedali ľudia, čo malo vplyv aj na obsahovú a organizačnú stránku projektu. A práve v čase, keď sa diali organizačné zmeny, prišla ponuka aj pre Slovensko pripraviť a zorganizovať vlastnú verziu evanjelizačných večerov.

 • Kedy sa začali prvýkrát realizovať?

Prvé prenosy boli odvysielané v roku 2016  z Kultúrneho domu v Ružomberku a organizačne projekt zastrešili nadšení jednotlivci. Až o rok neskôr sa stal súčasťou plánu aktivít Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Nakoľko podmienkou nemeckých partnerov bola nadkonfesionalita a dostupnosť pre všetkých ľudí, projekt je oficiálne ešte stále zastrešený OZ Elpis z Hýb (v minulosti to bolo OZ HELP). Nakoľko sme túto podmienku dodržali, nemeckí partneri nám umožnili používať značku ProChrist SK.

 • Táto značka sa však časom zmenila…

Po spustení slovenskej verzie sme začali premýšľať nad vlastnou značkou; z viacerých návrhov získal najväčšie sympatie názov Pre Teba. Má tri významové roviny: Boh je tu a koná pre Teba; my sme tu, aby sme slúžili Tebe, Bože; a zároveň chce vyjadriť, že na tomto svete sme tu pre druhých, blížnych –  pre Teba. Ale aj dnes za projektom stoja tí istí ľudia, s ktorými pripravujem a tvorím základný koncept aj celú realizáciu – Stanislav Grega, Marek Cingeľ, Ján Jančo, Mikuláš Lipták a Anna Belanji, ktorá sa však pri tohtoročných materských povinnostiach nemohla aktívne podieľať na príprave, či realizácii.

 • Dôležitou súčasťou projektu je aj technické zabezpečenie, kto  sa na ňom podieľa?

Za posledné roky sa technické zabezpečenie rapídne profesionalizovalo, čo sa odzrkadľuje na kvalite zvuku aj obrazových výstupov. Som vďačný predovšetkým za Lukáša Gregora, firmu Nest  Audio One, či celý projekčný a audiovizuálny tím z cirkevného zboru Hybe na čele s bratom dozorcom Milošom Tarageľom. Posledné tri ročníky boli obohatené aj o divadelné vstupy v réžii Kataríny Pirohovej, ktorá jedinečným spôsobom premosťuje biblické posolstvo so súčasnosťou. Bez tejto mozaiky vzácnych ľudí by projekt nikdy nemal takú kvalitu.

 • Aj tento rok si záujemcovia mohli pozrieť prenos priamo v cirkevných zboroch. Ide teda viac o vnútorno-misijné podujatie, alebo prichádzajú na evanjelizáciu aj ľudia, ktorí sú neveriaci, alebo nie sú členmi cirkvi?

Na túto otázku neviem objektívne odpovedať, nakoľko je nemožné dešifrovať diváka v online priestore. Avšak verím, že z dotazníka prenosových miest, kde sa ľudia stretávali osobne, sa dozvieme viac. Projekt má totiž dva ciele –  duchovne povzbudiť a reštartovať veriacich členov cirkevných zborov. A druhým cieľom je oslovenie hľadajúcich ľudí mimo spoločenstvo cirkvi.

 • Darí sa tento cieľ napĺňať?

V tomto smere veľkú úlohu zohráva práve príprava na lokálnej úrovni prenosových miest. Zmyslom projektu je pozývať ľudí ku Kristovi a do spoločenstva cirkvi. To sa však nedá bez osobnej angažovanosti, bez pozvania, bez osobných oslovení. Niekedy ako cirkev nezlyhávame v príprave a ponuke kvalitných podujatí, ale v nemenej dôležitej oblasti – v pozývaní a oslovovaní ľudí okolo nás. Je to zreteľné na zborovej aj celocirkevnej úrovni. Možno niet odvahy, alebo je to prejav ľahostajnosti voči okoliu, možno sa hanbíme, alebo nedôverujeme, že aj ľudia okolo nás by sa mohli pod vplyvom Božieho slova meniť. Evanjeliá nám jasne deklarujú, že Pán Ježiš mnohé stretnutia využíval ako pozvánku k nasledovaniu, ako oslovenie: „Poď so mnou niečo zažiť.“ Prajem si, aby sme sa v cirkvi viac zobudili aj k väčšej zodpovednosti za druhých.   

 • Máte už dlhoročné skúsenosti s organizáciou dištriktuálnych dní, misijných dní, či ďalších obľúbených aktivít v rámci evanjelickej cirkvi. Uvažovali ste niekedy o nejakej otvorenej forme evanjelizácie v niektorom z miest či v obci?

V budúcnosti by sme radi celý projekt Pre Teba posúvali aj do iných miest, či seniorátov. Je pravdou, že v Liptovsko-oravskom senioráte máme veľmi dobre zázemie spolupracovníkov. Okrem technického zabezpečenia sa všetci zapájajú dobrovoľnícky, čo je oproti nemeckej verzii, kde mnohí celoročne pracujú ako riadne platení zamestnanci, časovo veľmi náročné. Ideálne by bolo, keby sme v cirkvi našli finančné zdroje na vytvorenie tímu, ktorý by aktívne rôznymi misijnými spôsobmi vstupoval do oblastí, kde sa život cirkevného zboru rapídne umenšuje. Keď nemeckí partneri videli minulé ročníky Pre Teba/ProChrist, nechápali, ako je možné s takým rozpočtom vytvoriť päť večerných programov. Aj preto si vážim mieru obetavosti, bez ktorej by sa nezrodilo nič požehnané. Z tohto hľadiska výsledný produkt je pre mňa vždy malým Božím zázrakom a dôkazom Božieho požehnania.

 • Tento rok ste pripravili 5 večerov, 5 tém, do ktorých ste zapojili 5 rečníkov a 5 kapiel. A nechýbali ani svedectvá. Ktorá téma vás osobne najviac oslovila?

Veľmi sa teším, že všetky témy, hudba, svedectvá, moderátorské vstupy, symboly boli kompatibilné. S rečníkmi sme pred samotným podujatím prebrali tematický zámer jednotlivých večerov, ich prepojenie na hlavnú tému. Navyše sme im  vysvetlili význam navrhnutých symbolov, aby ich vedeli trefne včleniť do témy. Traja z piatich rečníkov sa na takomto podujatí zúčastnili prvýkrát, čo bola aj pre nich nová skúsenosť. Som vďačný Pánu Bohu, že aj naša evanjelická cirkev má mnohých obdarovaných ľudí, ktorí žijú slovom, a ktorí ho vedia aj aplikovať do života. Pri všetkých témach som vnímal synchronizáciu mysle, srdca a zažitej skúsenosti Božej prítomnosti.

 • A čo svedectvá, ktoré taktiež vychádzajú z osobnej skúsenosti viery?

Každé z nich bolo autentické, a som vďačný za odvahu predstúpiť pred celú cirkev a podeliť sa aj o ťažké životné skúsenosti. Zvlášť za svedectvo brata Jána Partilu, ktorý ako onkologický pacient cestoval z východu na Liptov, pritom ráno ešte absolvoval dávku chemoterapie. Toto sú pre mňa silné momenty života viery – zrazu zistíte, že vaše vlastné problémy vlastne nie sú vôbec problémami, vnútorne precitnete a prehodnocujete rebríček životných hodnôt. Veľmi sa ma dotkol aj životný príbeh mladého a odvážneho študenta práva Mareka Janigu –  vypočuť si, čo všetko vo svojom mladom veku už zažil, a najmä kde všade už pomáhal, zvlášť na Ukrajine, či v iných vojnových konfliktoch, bolo inšpiratívne. Ale aj  povzbudzujúce, aby ani naša viera nebola mŕtva, ale prinášala ovocie skutkov lásky a milosrdenstva.

 • Témy boli o hľadaní lásky, viery, nádeje, pokoja a zmyslu života.  Témy, ktoré sa prelínajú s prirodzeným ľudským hľadaním. Ako do toho všetkého vstupuje Kristus?

Zmyslom celého projektu bolo vykresliť jednu základnú skutočnosť – sme Bohom hľadaní. Keď sa stratíte a neviete sa zorientovať v cudzom prostredí, prvá otázka, ktorá vám napadne: „Hľadá ma vôbec niekto?“ Pán Ježiš preto vstupuje do sveta stratených, aby nám pripomenul túto veľkú pravdu: „Boh nás hľadá.“ Skrze Neho nás aj našiel. Preto Ježiš v Kázni na hore pripomína:  „Kto hľadá, nájde…“ Kto hľadá v Ňom a s Ním, ten nájde. Žijeme vo svete, kde sa strácajú mnohé hodnoty – pravda, láska, dôvera, nádej, ľudia strácajú zmysel života. Všetky tieto dary nám už boli darované v Kristovi, ktorý túži po stretnutí, po spojení skrze vieru. Chce nás naplniť nádejou aj pokojom, aby občerstvení živou vodou sme našli základ a zmysel života. Chcem veriť, že všetko čo bolo rozsiate aj cez projekt Pre Teba 2024 do života cirkvi, sa nevráti naprázdno.

 • A na záver, uvažujete už nad budúcoročnou témou Pre Teba?

Samozrejme, ale všetko je zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. Pri výbere témy budúcoročného ProChristu poslušne očakávame na Božie vedenie.

Eva Bachletová,  Zdroj: Evanjelický posol spod Tatier 8/2024, s. 4 – 5

foto – Ľuboš Šuchtár a CZ ECAV Hybe

Rozhovor s drevorezbárom, biskupom aj známou dermatologičkou

Rozhovor s drevorezbárom, biskupom aj známou dermatologičkou

Milí priaznivci Evanjelického posla spod Tatier, vychádza nové číslo našich novín, ktoré prinášajú rozhovor s biskupom VD Petrom Mihočom o evanjelizačnom programe PRE TEBA 2024 a tiež záverečné časti Biblického štúdia o Eliášovi aj Kurzu viery o Ježišových podobách z pohľadu apoštola Jána. Tiež si pripomína zosnulého brata farára Ľudovíta Muntága, s ktorým sa evanjelická verejnosť rozlúčila 23. marca tohto roku. Autori sa ďalej obracajú za Veľkou nocou v duchovných zamysleniach, nové číslo však prináša aj rozhovor s Alexandrou Rozborilovou – známou dermatologičkou a manželkou moderátora Viliama Rozborila, ale tiež s Ľubošom Foľtom, umeleckým rezbárom z Richvaldu. Okrem ďalšieho zaujímavého čítania pre vás prináša vydavateľstvo Tranoscius aj ponuku kníh so zľavou, ktorá platí v mesiaci apríl. V tejto pohnutej dobe rozpoltenosti našej spoločnosti nájdete aj recenziu filmu Slovo, ktorý poukazuje na nutnosť zachovať si tvár, podstúpiť radšej tŕnistú cestu ako pošliapavať hodnoty a vydať sa cestou širokou. Veríme, že si v novom vydaní Evanjelického Posla spod Tatier nájdete duchovný pokrm, biblické Slovo, aj odpočinok a relax. Prajeme vám príjemné čítanie.

Zelený štvrtok a sederová večera na kresťanský spôsob

Zelený štvrtok a sederová večera na kresťanský spôsob

Obyvatelia Diakonického domova Elim, ktorým to umožnil zdravotný stav, sa na príchod tohtoročných veľkonočných sviatkov  na Zelený štvrtok (28. marca) pripravili dvojakým spôsobom: dopoludnia službami Božími s prisluhovaním Večere Pánovej, na ktorých kázal biskup Východného dištriktu Peter Mihoč a popoludní pri tzv. sederovej, paschálnej večeri, ako ju slávil židovský národ v predvečer desiatej egyptskej rany. Jednotlivé židovské obrazy sa pre kresťanov stávajú predobrazom kresťanstva a Večere Pánovej, ktorú Ježiš ustanovil práve pri svojom poslednom stolovaní s učeníkmi pred ukrižovaním, a ktorá mala pravdepodobne tiež charakter sederovej večere. Program v Elime pripravil a viedol brat farár a tajomník Biskupského úradu VD Marek Cingeľ. Do čítania biblických textov a modlitieb sa zapojili Samuel Miško, odborný garant a štatutár n. o. Diakonický domov Elim  ako aj biskup Peter Mihoč. Spolu s ďalšími zamestnancami zariadenia pripravili spoločné stolovanie a jednotlivé chody paschálnej večere. Na stole nechýbali horké byliny, vajíčko, červené víno či pečená jahňacia a iné. Účastníci spoločného stolovania zaspievali tiež niekoľko známych židovských piesní, vychádzajúcich zo starozmluvných žalmov.

-emi-

foto©Východný dištrikt ECAV

Slovenskí evanjelici podporili sociálny projekt Petrodolina

Slovenskí evanjelici podporili sociálny projekt Petrodolina

Od septembra 2022 organizuje Nemecká evanjelicko-luteránska cirkev na Ukrajine projekt Petrodolina, v rámci ktorého poskytuje podporu osamelým dôchodcom a mnohodetným rodinám v ôsmich obciach Odeského regiónu. Situáciu v regióne priblížil Alexander Gross, farár Nemeckého evanjelicko-luteránskeho zboru v Odese. Ešte pred vojnou bol priemerný dôchodok 2 500 hrivien, teda 59 eur. Od začiatku vojny sa výška dôchodkov zvýšila o 10 %, pričom inflácia je približne 30 %. Penzia väčšiny dôchodcov na dedinách dnes nepresahuje 60 eur mesačne, aj sociálne dávky zostávajú na nízkej úrovni. V južných regiónoch Ukrajiny si najmä ľudia s nízkou kvalifikáciou často zarábali obsluhovaním turistov letoviskách. V dôsledku pandémie a následnej vojny sú strediská už štyri roky zatvorené. Veľa ľudí preto zostalo bez obživy. Niektorí opustili krajinu po začatí ruskej invázie, často nechávajúc svojich rodičov doma. Zo strany obyvateľstva bol tak obrovský dopyt po pomoci, predovšetkým u ľudí vo veku 60 – 90 rokov. Luteránska komunita v Odeskom regióne počas 18 mesiacov podporila už 1 260 dôchodcov v ôsmich obciach. Pracuje cielene. Zamestnanec Nemeckého evanjelicko-luteránskeho zboru navštevuje ľudí priamo u nich doma. Medzi jeho úlohy patrí rozhovor s prijímateľom pomoci, vyplnenie formulárov, doručenie pastierskeho listu s kázňou, odovzdanie balíka s potravinami a v prípade potreby objednanie liekov. Do sociálneho projektu a distribúcie humanitárnej pomoci sa zapájajú aj miestni dobrovoľníci. Sociálno-pastorálnu pomoc cirkevný zbor vykonáva v úzkej spolupráci s vedením obce. Na potravinový projekt Petrodolina bola plne využitá aj finančná pomoc vo výške 7 000 eur, ktorú koncom minulého roka z celocirkevnej zbierky poskytla Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. „Všetkým darcom na Slovensku úprimne ďakujeme – za milé srdcia, modlitby a podporu! Ďakujeme za váš príklad solidarity v ťažkých vojnových časoch!“ uviedol vo vyúčtovacej správe farár a koordinátor projektu Alexander Gross.
E. Mihočová

Rozhovor s Dušanom Tillingerom, farárom v Kanade

Rozhovor s Dušanom Tillingerom, farárom v Kanade

Vydavateľstvo Tranoscius ponúka nové číslo Evanjelického posla spod Tatier. V siedmom tohtoročnom – veľkonočnom – čísle nájdete viacero duchovných zamyslení k Veľkému piatku aj Veľkonočnej nedeli. Prináša aj rozhovor s Dušanom Tillingerom, ktorý pôsobí ako farár v Kanade. V súčasnosti vo vydavateľstve Tranoscius vychádzajú Rozpomienky a pamäti Michala Bodického –  nadčasového teológa, farára a prvého dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Nové vydanie publikácie do tlače pripravil Martin Riecky, nadšenec regionálnej cirkevnej histórie a farár v Leviciach, ktorého redakcia Posla pri tejto príležitosti požiadala o rozhovor. V ankete mladí ľudia zdieľajú svoj postoj k slovenským veľkonočným tradíciách. Rovnako v novom vydaní novín nájdete recenziu psychologického filmu Spolu či pokračovanie biblického štúdia o Eliášovi a Kurzu viery. Veríme, že vo veľkonočnom čísle Evanjelického posla spod Tatier nájdete množstvo zaujímavých myšlienok, informácií, inšpirácií a požehnania. Všetkým prajem požehnané a pokojné veľkonočné sviatky.

Ich príbehy sú aj našimi príbehmi

Ich príbehy sú aj našimi príbehmi

 „Prázdna stolička“ je projektom Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Mapuje osudy 103 židovských žiakov, vylúčených zo štúdia na základe priameho nariadenia vlády Slovenského štátu k 1. septembru 1940. Ide o silne emotívne príbehy konkrétnych študentov, ktorým sa náhle zmenil celý život. V škole po nich ostali len prázdne stoličky. Výstava, ktorá bola širokej verejnosti sprístupnená v júni roku 2022, prešla už viacerými miestami a podujatiami. Aktuálne ju v utorok 26. marca 2024 inštalovali v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici v Košiciach. Verejnosti bude sprístupnená do piatku 5. apríla. 

Expozícia „Prázdna stolička“ pozostáva z dobových artefaktov a fotografií. Zobrazujú Prešov v rokoch 1939 – 1945, ako aj Evanjelické kolegiálne gymnázium pred a po bombardovaní. V zoznamoch zo školskej výročnej správy sú vyznačené mená žiakov židovského náboženstva, zvyčajne patrili k najlepším vo svojej triede. Dobový obraz dotvárajú spomienky bývalých študentov a báseň Óda na matiku, napísaná v roku 1939 –  1940 žiakom sexty Karolom Šoltésom z Raslavíc. Fotografie spolužiakov na školskom dvore poskytla len nedávno zosnulá Elena Faklová rod. Maradíková, v tom čase žiačka kvarty. Na niektorých vidno vojakov v uniformách, keďže za Slovenského štátu priestory telocvične slúžili ako sklad zbraní. Fotografie dopĺňajú artefakty – dobová školská lavica, oblečenie pre chlapcov a dievčatá, dobové plagáty s antisemitskými heslami či knihy s témou holokaustu zo židovskej knižnice a mnoho iného. Výstavu „Prázdna stolička“ dotvárajú grafiky súčasného absolventa Evanjelickej spojenej školy v Prešove – Tobiáša Cingeľa.

Vernisáž na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach otvoril dekan Radoslav Lojan, ktorý ozrejmil jej hlavný cieľ: „Aby sa na Slovensku už nikdy viac nezopakovalo to, že školu museli žiaci opustiť pre svoj pôvod. Totiž práve v dnešných časoch, cez poznanie histórie a osudov nevinných ľudí, sa musíme neustále snažiť, ale hlavne poučiť, aby sa tieto udalosti nikdy nezopakovali.“ Zámerom projektu je, aby jednotliví študenti židovského pôvodu a ich príbehy neupadli do zabudnutia v priepasti času. Príbehy Agi Kalinovej, geniálneho matematikára Laca Bergmanna, či Robiho Cvi Bornsteina, ktorý má dnes 98-rokov a patrí medzi posledných žijúcich svedkov pohnutých udalostí. Kým si pamätáme ich tváre a mená, sú stále živí.

Na vernisáži v átriových priestoroch Teologickej fakulty sa zúčastnilo a prihovorilo viacero pozvaných hostí: Bernard Bober – arcibiskup rímskokatolíckej cirkvi, Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v., Martin Korčok –  riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi, Marta Gyoriová – prezidentka združenia Ester, Marián Damankoš – riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove, Ján Hlavinka – historik a riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu, Dušan Havrila – predseda Ekumenického spoločenstva v Košiciach a farár evanjelického cirkevného zboru Košice mesto, Ivan Skljarszky – predseda Židovskej náboženskej obce v Košiciach a iní.

Projekt Prázdna stolička zaujal aj organizáciu Claims Conference, ktorá sídli v Tel Avive a zameriava sa na odškodnenie obetí nacistického prenasledovania. Na vernisáži v Košiciach, ale aj na konferencii Hodnotové vzdelávanie v 21. storočí v priestoroch Dvorany Starého kolégia v Prešove, sa osobne zúčastnili predstavitelia tejto organizácie – Andrea Haas a historik Amir Peleg. Významnou mierou sa pričinili o mapovanie doposiaľ neznámych osudov 103 židovských žiakov, vylúčených z EKG v školskom roku 1940/41.

Príhovory doplnila emotívna židovská hudba v podaní hudobného zoskupenia Con moto, ktoré uvádzala Soňa Grestyová. V radoch spevákov a hudobníkov v dobových kostýmoch boli aj učitelia a žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia. 

Iniciátorov a organizátorov projektu Prázdna stolička, pedagógov EKG – Miroslava Čurlíka a Ľudmilu Kónyovú teší záujem a pozitívna odozva verejnosti, ktorú výstava vzbudzuje. Partnerom výstavy je Teologická fakulta Katolíckej univerzity v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom na území mesta Košice. Prajeme jej veľa návštevníkov, ktorí budú mať odvahu vstúpiť do príbehov, ktoré k nám prehovárajú z minulosti, aby scitlivovali naše cítenie, myslenie aj konanie. 

Viac v jednom z najbližších vydaní mesačníka eVýchod

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV

Ocenili desať výnimočných učiteľov

Ocenili desať výnimočných učiteľov

V Košiciach si v piatok 5. apríla prevzalo ocenenie desať výnimočných učiteľov, ktorí pôsobia na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu – v Prešove, Martine, Červenici, Liptovskom Mikuláši a Košiciach. Ocenenia v rámci Dňa učiteľov odovzdal dištriktuálny biskup Peter Mihoč spolu s riaditeľom Evanjelického gymnázia J. A. Komenského (EGJAK) Martinom Ilavským. Za zodpovedný prístup a odvedenú prácu vedenie dištriktu ocenených pedagógov odmenilo kvetinovým a symbolickým finančným darom.

Laureáti vzišli z návrhu riaditeľov jednotlivých škôl. V priestoroch Hotela Gloria Palac sa prihovoril Miroslav Čurlík – predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo VD ECAV, ako aj Janka Bosáková – predsedníčka Školského výboru VD ECAV, duchovná správkyňa Základnej a Materskej školy ESŠ v Martine.

Slávnostnému odovzdávaniu ocenení predchádzali služby Božie v Evanjelickom kostole na Mlynskej s vystúpením študentského spevokolu Chorus Comenianus pod dirigentskou taktovkou Aleny Csajkovej. V liturgii účinkoval a prítomným sa prihovoril Stanislav Kocka – zborový farár a duchovný správca na EGJAK.

Biskup Peter Mihoč na príklade apoštola Petra poukázal na štyri atribúty alebo predispozície, ktoré majú mať vedúce osobnosti. Aký má byť profesionálny učiteľ, čo sa od neho očakáva a na čo si má dávať pozor. Učiteľ by nemal byť egocentrický a prehnane sebavedomý; mal by si vedieť priznať chybu, ktorá sa môže stať stupienkom rastu; a  nemal by mu chýbať ani láskavý prístup k žiakom, ktorý je často kľúčom k mysliam a srdciam študentov.

Hostiteľom tohtoročného Dňa učiteľov Východného dištriktu sa stalo práve Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, ktoré si tento rok pripomína 30. výročie svojho vzniku.

Učitelia sa v prípade záujmu mohli zúčastniť aj na expozícii „Prázdna stolička“, ktorá bola v piatok 5. apríla posledný deň inštalovaná v priestoroch átria Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici v Košiciach. Ide o výstavu o osudoch vylúčených židovských žiakov z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove k 1. 9. 1940.

Viac o podujatí v najbližších číslach eVýchodu a Evanjelického posla spod Tatier

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt

iMuž

iMuž

Na obálku marcového Východu, ktorý je práve v distribúcii, redakcia vybrala fotografiu z prvej konferencie určenej výlučne mužom. Podujatie s názvom iMuž zarezonovalo, keďže do Žiliny prišlo viac ako 400 mužov zo všetkých kútov Slovenska. Jeden z organizátorov uviedol: „Jedným z našich cieľov je podporiť mužov, aby vedeli, že je potrebné na sebe pracovať. Že nemôžeme len žiť a pomaly chátrať, ale musíme sa vystavovať tzv. dobrým výzvam.“ Viac o podujatí v reportáži Ľuba Bechného.

Z obsahu čísla vyberáme aj tieto témy: 

 • Homília
 • Rozhovor Samuel Miško a Martina Brehuvová: prvý rok Diakonického domova Elim
 • Anketa
 • Rozhovor Samuel Jurčo: „Kristína Royová by dnes možno bola influencerka.“
 • Hudba Koncert pri 2. výročí invázie: Pod modrým nebom, žltým slnkom
 • Kniha O prorockej imaginácii Inklingov Anatológia diela C. S. Lewisa
 • Vzťahy Psychológ Pavel Raus: Keď jedného muža milujú dve ženy
 • Postoj Tomáš Halík: Kedy končí noc a prichádza deň?
 • Rozhovor Tibor Hujdič: „Deti potrebujú čitateľské vzory.“
 • Recepty z fary Makový koláč s citrónovo-čučoriedkovým krémom
 • Film Anatómia pádu

Objednávkový formulár a číslo účtu na úhradu predplatného: www.evychod.sk

Predplatné na rok 2024 – print: 30 eur / online – 18 eur

Rozhovor s farárom Michalom Tekely

Rozhovor s farárom Michalom Tekely

Milí priaznivci Evanjelického posla spod Tatier! Do vašej pozornosti dávame nové číslo, ktoré práve vychádza a spolu s ním nová séria Biblického štúdia o prorokovi Eliášovi z pera farára Libora Bednára. V Stĺpčeku biskupa sa tentoraz prihovára Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu. Rozhovor predstavuje zákulisie služby farára Michala Tekely v cirkevnom zbore Liptovská Kokava, ktorý si pripomenul 95. výročie Pamiatky posvätenia chrámu. Pokračuje Kurz viery, tentoraz o Pánovi Ježišovi ako trpiteľovi. Tento Ježišov portrét nás približuje k Veľkej noci. V pôstnom období nás povzbudzujú aj ďalšie texty Do srdca a mysle. V historickom portréte sa dozviete, koho označujeme za Štefánika v sukni. Príbeh tejto vzácnej osobnosti našich dejín vás určite zaujme. Veľmi obľúbeným čítaním sú aj recenzie filmov či biblický pohľad na tvorbu rôznych svetových umelcov – obe tieto rubriky nájdete aj v tomto novom čísle.

Súčasne s Poslom vychádza aj prvé dvojčíslo Cirkevných listov. Pre deti redakcia pripravila upútavku na marcové číslo detského časopisu Dúha. Bez verných čitateľov Evanjelického posla spod Tatier, Dúhy či Cirkevných listov by tieto periodiká nemali zmysel, preto sme vďační za každého čitateľa, predplatiteľa a podporovateľa. Dávame do vašej pozornosti Tlačový fond Tranoscia, kde môžete podporiť jeho vydavateľskú činnosť – IBAN: SK39 1111 0000 0066 0564 7031 (do poznámky prosím uveďte: tlacovy fond, a ak chcete podporiť priamo tvorbu Evanjelického posla spod Tatier, uveďte aj variabilný symbol: 413).