Pastiersky list k Reformácii 2020

Pastiersky list k Reformácii 2020

Milé sestry a milí bratia.

 

Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území Slovenska, si pripomíname vo výnimočnej situácii, mimo naše chrámy a spoločenstvá, v ohrození pandémiou.

Ale práve tieto okolnosti môžu priniesť o to prenikavejšie impulzy k reformácii dnešnej cirkvi. Skúsme sa na niektoré z nich pozrieť vo svetle Božieho slova z 1Kor 15, 58: „A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“

Prečítaný verš a celá 15. kapitola 1. listu korintským kresťanom je výzvou k pevnosti a stálosti vo viere v evanjelium. Jeho jadro pripomína apoštol slovami v treťom a štvrtom verši: „Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.“

Následne rozvíja toto evanjelium silným dôrazom na vzkriesenie: „Ak Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera.“ (v. 17)

Veriť v Pána Ježiša Krista, v jeho smrť a vzkriesenie znamená istotu. Istotu života a záchrany. Tak veľmi ju potrebujeme, zvlášť v týchto neistých časoch. Základom reformácie bolo a je zakotvenie v Božom slove. Ono je istotou, je stále, nemenné, zostáva naveky. Táto zakotvenosť nám umožňuje byť otvorení a reflektovať aj výzvy akokoľvek búrlivej a premenlivej súčasnosti.

Pomenujme tri z nich.

Pandémia koronavírusu nám stále zreteľnejšie ukazuje, že život cirkvi sa mení. Stále viac sa odohráva vo virtuálnom priestore. Je to situácia vynútená okolnosťami, ale zároveň zisťujeme, aký je to silný nástroj zvestovania evanjelia. Nemusíme ho tak vnímať iba ako náhradu za bežné stretnutia, ale ako príležitosť a výzvu k šíreniu zvesti o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi všetkým ľuďom, až do posledných končín zeme.

Chceme vás však zároveň vyzvať a poprosiť, aby ste nezabúdali na svoje spoločenstvá a aby ste ich neopúšťali. Aby hneď keď to bude možné, ste sa do nich vrátili s novým odhodlaním a nasadením pre šírenie evanjelia a s novou odvahou vyjsť s jeho posolstvom aj mimo chrám. Chceme zároveň poďakovať všetkým, ktorí využívajú súčasné možnosti technológií na to, aby Božie kráľovstvo rástlo medzi nami.

Druhou výzvou je nový zákon o financovaní, ktorý schválila synoda našej cirkvi. Prinesie zmeny. Jeho uskutočňovanie v praxi bude vyjadrením toho, ako nám na našej cirkvi záleží a čo sme pre ňu ochotní spraviť a obetovať. Viac ako o financovanie pôjde o charakter našej cirkvi do budúcnosti. Dokážeme udržať pracovníkov na Božom diele a spoločnú službu a rozvíjať ju, alebo budeme musieť iba šetriť za každú cenu a zredukovať čo sa dá?

Prijmite prosím aj túto zmenu ako príležitosť nastaviť našu cirkev do budúcnosti správnym spôsobom.

Tretia výzva sa týka dobrovoľníctva. Chceme vyzvať a poprosiť predovšetkým mladých ľudí, aby neprehliadali výzvy k dobrovoľníckej pomoci súvisiacej s pandémiou. Možností je veľa. Ukážme, že dokážeme o láske, milosrdenstve a obetavosti nielen rozprávať, ale aj niečo spraviť. Toto pozvanie je zároveň pre všetkých, samozrejme pri zvážení zdravotných rizík a zachovaní bezpečnostných opatrení. Ukážme, že aj v týchto neľahkých časoch vieme dbať viac na druhých, ako na seba.

Buďme pevní, neklátiví. Skrze Pána Ježiša Krista máme víťazstvo, máme život. Ako On bol vzkriesený z mŕtvych, aj my budeme žiť.

Prajeme vám takúto vieru, aby ste ňou prekonávali každý strach, osamelosť, stres, chorobu, únavu, frustrácie, utrpenie. Modlíme sa za vás, za našu cirkev aj celú situáciu spôsobenú koronavírusom a prosíme, aby ste zostali verní a vytrvalí aj na modlitbách. Pán Ježiš je víťaz,

On žije, aj my budeme žiť.

 

    Ján Hroboň                                      Ivan Eľko                                           Peter Mihoč

biskup ZD ECAV                            gen. biskup ECAV                               biskup VD ECAV

Rozhlasový prenos Služieb Božích z Nemcoviec

Rozhlasový prenos Služieb Božích z Nemcoviec

V 20. nedeľu po Svätej Trojici – 25. októbra 2020 Slovenský rozhlas odvysiela prenos evanjelických Služieb Božích z Nemcoviec. Cirkevný zbor Nemcovce patrí do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a nachádza sa cca 12 kilometrov od metropoly Šariša – Prešova. Na území zboru sú tri kostoly: v Nemcovciach,  Lade a Šarišskej Porube. Veriaci sa na Službách Božích stretávajú aj v Kultúrnom dome v Lipníkoch. Zbor eviduje okolo 1000 členov. Predsedníctvo tvorí spolu so zborovým farárom Petrom Székelym aj dozorkyňa Viera Cinová. Predchodcom v úrade zborového dozorcu bol Ľubomír Pankuch, v súčasnosti dozorca Východného dištriktu ECAV. V zbore fungujú viaceré vnútromisijné aktivity, určené konkrétnym vekovým skupinám. K aktuálnym hospodárskym úlohám patrí plynofikácia kostola na Šarišskej Porube. Na budúci rok v lete si zbor pripomenieme 60. výročie od posvätenia matkocirkevného chrámu v Nemcovciach. Zborový farár P. Székely si želá, aby si v spoločenstve cirkevného zboru každý mohol nájsť svoje miesto a spoznať, čo mu Pán Boh dáva a ako nám na spoločných stretnutiach slúži: „Niekedy je potrebné zmeniť uhol pohľadu. Chrám nemá byť miestom, kam musím ísť, ale miestom, kam túžim ísť.“

Viac o cirkevnom zbore Nemcovce v Evanjelickom posli spod Tatier 41-42/2020

 

Piesne: 189, 457, 202, 496, A 56

Spevokol vedie a diriguje: Zuzana Onderová

Liturg a kazateľ: Peter Székely

Biblické texty číta: Lucia Beňová

Na organe hrá: Zuzana Onderová

Rekonštrukcia telocvične ESŠ v Prešove

Rekonštrukcia telocvične ESŠ v Prešove

Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov č.3, Prešov,  má sídlo v budove Nového Kolégia na Námestí legionárov v Prešove. Budova vrátane telocvične je zároveň kultúrnou pamiatkou, registrovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 4103/1. Rekonštrukcia telocvične bola potrebná z dôvodu havarijného stavu strechy, konštrukčných častí budovy a interiéru budovy. V havarijnom stave bola konštrukcia strechy, krovu, na ktorom sa nachádzala pôvodná eternitová krytina Krov vykazoval  výrazné poškodenie nosných prvkov, strecha nebola zateplená. Drevená parketová podlaha telocvične bola  na mnohých miestach poškodená, vplyvom nadmernej vlhkosti došlo k jej deformácii vo forme vydúvania, došlo k odlepeniu parkiet od lepidla a parkety ostali uvoľnené. Plánovanou rekonštrukciou sa odstránili nielen mechanické a statické defekty budovy, ale zlepšili sa aj tepelno-technické vlastnosti strechy  a podlahy. Zmenšili sa tepelné straty týchto konštrukcií a tým sa zníži potreba tepla na dosiahnutie tepelnej pohody vnútorných priestorov, zlepší sa energetická efektivita budovy. Poškodené boli aj okná, ktoré ohrozujú bezpečnosť žiakov na hodinách telesnej výchovy. Elektroinštalácia bola v havarijnom stave a nebolo možné získať ani revíziu týchto rozvodov. Vykurovanie vykazovalo netesnosti a uvedený priestor telocvične, posilňovne a kabinetov so sociálnymi zariadeniami nebolo možné dostatočne vykúriť na minimálnu teplotu potrebnú výchovnovzdelávací proces. V neposlednom rade sa zlepšil aj architektonický vzhľad budovy a vytvorili sa nové priestory z pôvodných nevyužívaných priestorov podkrovia. Realizáciou projektu sa zlepší aj využiteľnosť telocvične pre iné subjekty poskytujúce voľno časovú športovú činnosť (tanečné štúdiá, cvičenia pre rôzne vekové skupiny, neformálne športové stretnutia) a využiteľnosť telocvične na organizovanie školských a ďalších športových súťaží (športové hry cirkevných škôl, učiteľský pohár – súťaž tímov, okresné a krajské kolá turnajov vo volejbale, či obvodné a okresné kolá vo florbale). Vzhľadom na svoju polohu v centre mesta má rekonštruovaná telocvičňa potenciál a ambíciu byť priestorom pre športové vyžitie žiakov školy a ich rovesníkov z mesta Prešov a okolia, čím sa podporí zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Výrazne rekonštrukcii telocvične napomohlo schválenie dotácie Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy pre región 2019, program 3- Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK vo výške 150 000,00 €.

Priebeh rekonštrukcie a stav po rekonštrukcii:

Prípravné práce v rámci roka 2019 pozostávali z prípravy projektovej dokumentácie Ing. arch. Jánom Katuščákom AAK, autorizovaným architektom, následne bola podaná žiadosť o stavebné povolenie, ktoré bolo udelené 14.8.2019 mestom Prešov, SÚ/10232/140595/2019-Kč/111 s názvom stavby „Prešov, Nám. legionárov 3 – rekonštrukcia telocvične Evanjelickej spojenej školy“. Budova Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov v vrátane telocvične je kultúrnou pamiatkou, registrovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 4103/1, na všetky činnosti rekonštrukcie boli vydané súhlasné stanoviská Krajského pamiatkového úradu, Hlavná 115, Prešov, čím došlo zároveň k rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky. Všetky podmienky stanovené Krajským pamiatkovým úradom boli dodržané, čo  navýšilo rozpočet a celkovú cenu diela, ktorú znášal investor. KPÚ Prešov požadoval vyhotovenie vonkajších omietok klasickým spôsobom, zamietol riešenie lepidlom, sklolaminátovou sieťkou a vonkajšou fasádnou stierkou, požadované bolo zachovanie vonkajších ornamentálnych prvkov na fasáde, zachovanie technických – konštrukčných prvkov krovu, ktoré už nemajú funkcionalitu, len vizuálne sú zachované. Všetky podmienky boli pri realizácii prác zachované.

Predpokladaná hodnota zákazky predstavovala sumu 309 446,55 € s DPH bez ceny projektovej dokumentácie, nákladov na verejné obstarávanie, stavebný dozor a administratívne poplatky (stavebné povolenie, kolaudačné konanie). 

Verejné obstarávanie bolo realizované podľa plateného zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Vysúťažená suma na realizáciu projektu „Rekonštrukcia telocvične Evanjelickej spojenej školy“ bola vo výške 300 162,19 € s DPH. Podpísaním zmluvy o dielo s firmou Grostav s.r.o. 9.3.2020 sa začala realizácia prác.

Výsledný stav :

Samotnej obnove telocvične predchádzali demontážne a búracie práce strešnej krytiny(eternit), dreveného krovu a nespevneného muriva obvodových plášťov. Stavebné práce pokračovali vymurovaním zvýšených stien na potrebnú výšku z dôvodu zarovnania výšky strechy nad posilňovňou, telocvičňou a šatňami, teda nad celým objektom telocvične. Následne bol po obvode spevnený obvodový múr železobetónovým vencom. Po osadení strešnej konštrukcie, izolačných fólií a strešnej krytiny (určenej KPÚ) a strešných okien, bola zrealizovaná strecha vyhovujúca všetkým normám. Strešná konštrukcia bola vyplnená izolačným materiálom, čím sa zvýšila výrazne energetická úspornosť objektu. V interiéri bola odstránená nevyhovujúca palubovka, rozvody vykurovania, stará elektroinštalácia a nevyhovujúce osvetlenie. Výsledným stavom je, že rozvody vykurovania sú umiestnené v podlahe a stenách (zvýšila sa bezpečnosť a možnosť vyregulovania vykurovania). Elektroinštalácia a osvetlenie (LED technológia) spĺňa všetky hygienické a bezpečnostné normy, s výraznou úsporou elektrickej energie. Obnovila sa možnosť ventilácie vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím prostredníctvom účinnej ventilácie. V rámci rekonštrukcie došlo k výmene okien, ktoré ohrozovali prevádzkovanie objektu. Okná boli realizované po schválení KPÚ, čím musela byť doplnená (zmenená projektová dokumentácia), aby okná vizuálne a konštrukčne zodpovedali oknám na objekte školy. Nové okná však výrazne prispejú k bezpečnosti, tepelnej úspore a stali sa aj výrazným prvkom vonkajšieho exteriéru. Výraznou interiérovou zmenou je výmena cvičebnej plochy v telocvični, nová palubovka umožní prevádzkovať bezpečne všetky športy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu a voľno časových aktivít. Týmito stavebnými úpravami došlo k ukončeniu prác I. a II.etapy rekonštrukcie telocvične, v III.etape plánujeme zrealizovať rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení telocvične. Stavebný proces bol ukončený prebratím stavby, kolaudačným konaním 2.9.2020.

V školskom roku 2020/2021 v jednotlivých organizačných zložkách má Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov 555 detí a žiakov.  Obnovená budova telocvične poslúži pri výchovno-vzdelávacom procese, voľno časových aktivitách a zvýšila aj estetickú hodnotu školského areálu v centre mesta.

V Prešove,  28.9.2020 Vypracoval : Mgr. Miroslav Čurlík

HLASOVANIE Učiteľ Slovenska

HLASOVANIE Učiteľ Slovenska

Jednou z finalistiek súťaže TOP10 Učiteľ Slovenska je aj Ľubica Demčáková, ktorá už takmer dve desiatky rokov vyučuje na prvom stupni na Evanjelickej základnej škole v Prešove. Vo svojej profesionálnej kariére považuje za dôležité, že môže byť na istý čas súčasťou nielen života žiaka, ale celej rodiny vrátane rodičov a často aj starých rodičov. Zvlášť v prváckej triede je tou osôbkou, ktorá rozdáva úsmev, láskavosť, ale aj prísne pokyny: „V minulosti som pracovala s deťmi z málo podnetného prostredia, ale aj vo výberovej triede s intelektovo nadanými deťmi. Tešia ma však všetky žiacke úspechy. Vo svojej profesionálnej kariére považujem za dôležité, že môžem byť na istý čas súčasťou celej rodiny, nielen súčasťou života žiaka.“

Hlasovať za Ľubicu Demčákovú v Cene verejnosti môžete do 30. septembra 2020 tu: https://domov.sme.sk/…/ucitel-slovenska-anketa-lubica…

 

Viac informácií o projekte: www.ucitelslovenska.sk

 

POZÝVAME Divadelné predstavenie: Tajomný labyrint

POZÝVAME Divadelné predstavenie: Tajomný labyrint

Na doskách Divadla Jonáša Záborského v Prešove v nedeľu 25. októbra 2020 divadelné zoskupenie EXODUS odpremiéruje predstavenie TAJOMNÝ LABYRINT,  inšpirované najznámejším dielom Učiteľa národov J. A. Komenského –  Labyrint sveta a raj srdca.

Tajomný labyrint je interaktívne experimentálne divadlo s prvkami muzikálu. Cez príbeh Pútnika a jeho sprievodcov posúva labyrint Komenského sveta do dnešných čias – ukazuje, koľko vecí, obrazov, popisov sveta platí už stovky rokov. 

Tvorcovia predstavenia konfrontujú starý obraz sveta s dnešnou vizuálnosťou. Vytvoria obraz labyrintu súčasného sveta, ktorý popísal pred 400 rokmi Jan Amos. Svet bude bludiskom a spleťou uličiek, kde má každý svoje poslanie a kde pečené holuby nikomu nepadajú z neba zadarmo. Projekt podporil Prešovský samosprávny kraj.

Predstavením TAJOMNÝ LABYRINT mali vyvrcholiť tzv. Amosove dni, ktoré pri 350. výročí smrti učiteľa národov a biskupa Jednoty bratskej Jána Amosa Komenského 23. – 25. októbra 2020 v Prešove pripravoval Východný dištrikt v spolupráci so Šarišsko-zemplínskym seniorátom, Evanjelickou spojenou školou a miestnym cirkevným zborom. Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii však Amosove dni zrušili. Divadelné predstavenie sa však uskutoční, ak sa situácia dramaticky nezhorší.

Scenár a réžia: Roman Sorger

Hudba: Jozef Ždiľa

Hrajú: Jozef Holotňák, Ema Rybárová, Patrik Jacko, Peter Mihoč, Magdaléna Tothová, Ľubomíra Langová, Marek Leško, Adela Gaľová, Kristína Železníková, Sarah Slavkovská, Rebeka Hudáková, Fabián Novotný, Diana Pirohová, Terézia Feková, Terézia Kilianová

Dĺžka predstavenia: 90 min.

Vhodné od 10 rokov.

Rezervácia lístkov:

Divadelné predstavenie bude mať premiéru v nedeľu 25. októbra o 15.00 h v priestoroch prešovského Divadla J. Záborského. Rezervácia lístkov sa realizuje cez webovú stránku www.divadloexodus.sk. V súvislosti so situáciou COVID-19 rezervácia potrvá do posledného týždňa pred predstavením (18. októbra). Po tomto termíne budú záujemcovia emailom vyzvaní, aby lístok uhradili. V prípade sprísnenia bezpečnostných opatrení bude predstavenie preložené na iný termín s platnosťou lístkov z 25. októbra.   

Viac informácií o divadelnom predstavení a jeho tvorcoch: www.divadloexodus.sk.

 

O divadle EXODUS:

Pre divadelný tím sa divadlo stalo nádejou a možnosťou priblížiť sa bližšie k Pravde. Stalo sa ich poslaním, prácou, voľným časom, snom.

Tím má za sebou dlhoročnú tvorivú činnosť a participácie na úspešných divadelných projektoch a veľkojaviskových muzikálových predstaveniach, ako LEGENDA O ZAKLIATOM MESTE, či PRÍBEH Z TAMMÍRU a iné. Divadlo EXODUS svojím obsahom, víziou, smerovaním a samotnou tvorbou, v plnej miere, napomáha šíreniu ušľachtilých, hodnotových princípov kresťanskej kultúry v rôznych oblastiach umeleckého a kultúrno-spoločenského života.

Chce vytvárať príjemné, tvorivé a inšpiratívne prostredie pre nádejných hercov, režisérov, scenáristov a dramaturgov, ktorí zdieľajú v umení a tvorbe podobný názor.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice – Terasa

na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje:

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, Košice

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľa/ky školy:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme,
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet),
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • vítaná je skúsenosť s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré predloží uchádzač:

 1. žiadosť o účasť na výberovom konaní
 2. profesijný životopis,
 3. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
 4. overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach), overený doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 5. doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
 6. koncepčný návrh riadenia a rozvoja evanjelickej materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie,
 7. fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
 8. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 9. stanovisko domáceho zborového farára k uchádzačovi na funkciu riaditeľ/ka materskej školy
 10. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 11. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní a požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 8. septembra 2020 do 1600 hod. na adresu:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Košice – Terasa,

Toryská 1/G, 040 11 Košice

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie EMŠ – neotvárať!“

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Košiciach,  19. augusta 2020

            Igor Simon                                                                                        Ján Matis

       zborový dozorca                                                                                 zborový farár

Zborový deň v Tušiciach

Zborový deň v Tušiciach

Začiatok druhého prázdninového mesiaca priniesol do cirkevného zboru v Trebišove  oživenie formou zborovej opekačky, ktorá sa tohto roku konala 1. augusta v reformovanom zborovom dome  v obci Tušice.

Stretnutie začalo v chráme Reformovanej cirkvi v Tušiciach, kde farár Juraj Brecko krátko predstavil históriu domáceho reformovaného cirkevného zboru. Po vzájomnom predstavení účastníkov zborového dňa Božím Slovom poslúžil trebišovský brat farár Marek Semko. Zamyslel nad láskou i neláskou: k sebe samému, blížnym a Bohu. Každý dostal na pamiatku text vykladaného slova – príbeh o colníkovi Zacheovi z 19. kapitoly Lukášovho evanjelia, a ceruzku s vygravírovaným nápisom zborového dňa. Nasledovali spoločné modlitby a piesne, po ktorých program pokračoval v priestoroch zborového domu – grilovačkou a súťažami pre malých aj dospelých. Otestovali vedomosti z Biblie, precvičili pamäť, celkový rozhľad  a šikovnosť.

„Boli to požehnané chvíle, kedy sme sa navzájom lepšie spoznali, vyčistili si mysle od každodenných starostí a zároveň nabrali nové sily do ďalších dní. Aj takéto netradičné spoločenstvo veriacich – pri chutnom jedle a zaujímavých aktivitách – je darom od Pána Boha a utvrdzuje nás v istote, že sme nielen spoločenstvom veriacich ľudí, ktoré sa pravidelne stretáva na Službách Božích, ale zároveň je uistením, že členovia cirkevného zboru tvoria jednu veľkú rodinu – Božiu rodinu,“ uviedla Mária Bálintová z cirkevného zboru Trebišov – filiálky Sečovce.

Viac v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier 35-36/2020

POZÝVAME: Rozhlasové Služby Božie z Popradu

POZÝVAME: Rozhlasové Služby Božie z Popradu

V nedeľu 23. augusta 2020 odvysiela RTVS rozhlasový prenos Služieb Božích z Kostola Svätej Trojice v Poprade na Námestí sv. Egídia. Budú sa pridržiavať agendálneho poriadku na bezslávnostnú polovicu cirkevného roka. Na organe hrá Michal Nikerle. Liturguje a kázňou slova Božieho poslúži zborový farár Michal Findra. Starozmluvný text a epištolu bude čítať Janka Tomčíková. V programe Služieb Božích vystúpi zborový spevokol pod vedením dirigentky Evy Karhútovej.

Piesne z Evanjelického spevníka: 190, 326, 203, 648 a Antifóna 84.

Začiatok prenosu: 09.05 – 09.59 na Rádiu Slovensko

 

O cirkevnom zbore:

Cirkevný zbor ECAV (Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania) Poprad je jeden z troch evanjelických zborov na území mesta Poprad. Tvoria ho matkocirkev Poprad, dcérocirkev Poprad-Stráže pod Tatrami a filiálka Poprad-Spišská Sobota s kostolmi, v ktorých sa pravidelne konajú Služby Božie. V evidencii má 1143 členov, ale tento počet nepredstavuje všetkých evanjelikov v meste. Pred nami je tak neustála výzva hľadať, oslovovať a pozývať ľudí, ktorí sú mimo nášho zboru. Naše Služby Božie sú to správne miesto, kde môžete prísť a počuť spasiteľnú zvesť čistého Božieho slova, prijímať sviatosti podľa príkazu Pána Ježiša Krista a zažiť bratsko-sesterské prijatie.

V meste Poprad je množstvo základných i stredných škôl, kde – v dobrej spolupráci evanjelických farárov a farárok – vyučujeme náboženstvo, lebo ono je tiež jednou z misijných aktivít cirkvi.

V zbore dobre Poprad funguje zborová diakonia formou návštevnej služby, ktorá poteší navštívených, ale rovnako aj sestry z diakonie. V jednom mestskom zariadení pre seniorov sa pravidle raz za mesiac konajú biblické hodiny.

Zborový list popradských evanjelikov je dvojmesačník, ktorý je netrpezlivo očakávaný a zborová diakonia ho pri návštevách prináša aj do domácností seniorov.

Zbor využíva aj možnosť elektronického mediálneho priestoru a má svoju webovú stránku www.ecavpp.sk. S ňou súvisia podcasty ecavpp na rôznych platformách, kde poslucháči nájdu najmä záznamy Služieb Božích a kázní.

Tešíme sa aj z ďalších vnútromisijných aktivít: služba v zbore je rozvinutá pre rôzne generácie, ale aj mnohé pravidelné činnosti. Funguje detská besiedka, výučba konfirmandov, stretnutia mládeže, biblické hodiny, stretnutia modlitebného spoločenstva, stretnutia spevokolu. Každoročne v júni máme zborový deň – stretnutie pre všetkých členov zboru. Spoločenstvo evanjelických žien sa angažuje, okrem iného, aj v misijnej činnosti pre Misu na Níle.

V rámci Popradu sa evanjelický zbor usiluje o ekuménu s ostatnými cirkvami v Poprade. Máme dlhoročné zahraničné partnerstvo s evanjelikmi v maďarskom Sarvaši a v Lohmare v Nemecku.

 

Michal Findra

zborový farár

POZÝVAME: Sláva šľachetným VI.

POZÝVAME: Sláva šľachetným VI.

Šiesty ročník tradičného vedecko-popularizačného podujatia Sláva šľachetným bude venovaný nedoceneným postavám slovenských dejín, učiteľom!

„Učiteľ má horieť svetlom vlastným, čistým, ligotavým, nezakaleným, má byť vzorom  tých cností, ktorými vyučuje a ku nímž vedie.“

Makovický, J. D.  

 

Do loga podujatia,  podobne ako do názvu kolektívnej monografie  ‒ Dobrý učiteľ je okno do sveta a života – sme vybrali slová Jána Drahotína Makovického, učiteľa, organizátora učiteľských spolkov a pedagogických časopisov v 50. – 60. rokoch 19. storočia. Vo svojej dobe reprezentoval názory učiteľov, ktorí budovali slovenské školstvo ako ucelený systém nielen vzdelávacieho a výchovného pôsobenia, ale nadradili mu výchovu žiakov v národnom duchu. Rôznymi mimoškolskými aktivitami pritom účinkovali i na širšiu národnú komunitu.

S miernym nadsadením môžeme vyhlásiť, že v kolektívnej monografii autori sledujú slovenských učiteľov v ich individuálnych osudoch a mnohostrannej činnosti od Tolerančného patentu na konci 18. storočia až po druhú polovicu storočia dvadsiateho. Dominujú učitelia z evanjelického prostredia, ale zastúpení sú aj učitelia štátneho školstva, katolíckych škôl i učitelia, ktorých kariéra bola spätá s obdobím druhej polovice 20. storočia, kedy konfesionálna príslušnosť stratila rozhodujúci identifikačný význam a ten, naopak, nadobudla stranícka príslušnosť. Výber učiteľov, ktorých sme zaradili do našej knihy a do vedeckej konferencie, je selektívny. Sústredili sme sa na učiteľov ľudových, cirkevných i štátnych škôl, ktorých pedagogické a spoločenské pôsobenia neboli doteraz spracované, alebo si ich bádatelia všímali v inom kontexte ako národných aktivistov, spisovateľov, maliarov, skladateľov, folkloristov a pod.

Organizátori: Spolok Martina Rázusa, Historický ústav SAV

 

Motto podujatia:

Kto za pravdu horí v svätej obeti,

kto za ľudstva práva život posvätí,  

kto nad krivdou biednych slzu vyroní,

tomu moja pieseň slávou zazvoní.
(Karol Kuzmány: Sláva šľachetným)

 

Program podujatia Sláva šľachetným VI.:

Štvrtok 17. 9. 2020 
INTERAKTÍVNE VZDELÁVACIE STRETNUTIE s HISTÓRIOU
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši
Gymnázium v Liptovskom Hrádku
Štátne Gymnázium v Ružomberku

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku

Vedecká konferencia

Dobrý učiteľ je okno do sveta a života

 

Piatok 18. 9. 2020

10.00 hod. Mestský úrad, Liptovský Mikuláš

Sobota 19. 9. 2020

9.00 hod. Mestský úrad, Liptovský Mikuláš

 

Spevom budiť lásku k vlasti

Slávnostný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Dirigent:  Štefan Sedlický 

 

 

Piatok 18.9.2020
17.00 Evanjelický kostol v Liptovskom Mikuláši

Vstupné dobrovoľné

 

Nedeľa 20.9.2020

Spomienkové Služby Božie

9.30 h Evanjelický kostol, Tranovského ulica, Liptovský Mikuláš

Slávnostný kazateľ: generálny biskup ECAV Ivan Eľko

 

 

Viac informácií: www.razus.sk