Posledná rozlúčka s Jánom Bakalárom

„Chcem úprimne priznať, že som ho vždy považoval za najlepšieho z nás. Za najaktívnejšieho a najsnaživejšieho farára,“ uviedol v kázni generálny biskup ECAV Ivan Eľko na pohrebnej rozlúčke s obľúbeným evanjelickým farárom Jánom Bakalárom (15. 9. 1959 – 22. 7. 2020). Blízka rodina, evanjelická verejnosť, zástupcovia ekumény a samosprávy ho na poslednú cestu vyprevadili v sobotu 25. júla v Chráme sv. Trojice v Prešove, kde pôsobil 24 rokov.

Ján Bakalár svoj boj dobojoval a životný beh dokonal po dlhom a ťažkom onkologickom ochorení, s ktorým zápasil takmer päť rokov. Na pohrebnej rozlúčke sa zúčastnilo 70 ordinovaných evanjelických duchovných. V rámci programu niekoľkokrát vystúpil zborový spevokol Sion. Smútočné zhromaždenie zaspievalo aj pieseň Ježiši, ako chceš (Funebrál 31), pri speve ktorej brat farár Bakalár odovzdal ducha Bohu, obklopený svojimi najbližšími a za prítomnosti dvoch oltárnych spolubratov.  

Programový záväzok

Generálny biskup Ivan Eľko v kázni na pohrebnej rozlúčke vychádzal zo Žalmu 27, ktorý obsahuje akýsi programový záväzok: „nežiť svoj život so sladko zatvorenými očami a snivým pohľadom, ale s aktívnym rozumom, ktorý túži Boha poznávať a s otvorenou slobodnou vôľou, ktorá chce pod Božiu nadvládu odovzdávať nové a nové oblasti nášho života“ – tak, ako to robil aj brat Ján Bakalár. Životopis a odobierku zosnulého v spolupráci s rodinou pripravil a predniesol Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Za ECAV sa smútočnému zhromaždeniu prihovoril generálny dozorca Ján Brozman,  za Združenie evanjelických duchovných jeho predseda Ján Bunčák, za ekuménu zástupcovia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a bratskej cirkvi, a za zahraničie Tomáš Tyrlík, biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej v ČR.

Pohrebná rozlúčka bola prenášaná aj online do Dvorany Starého kolégia – Biskupského úradu pre tých, ktorí sa z kapacitných dôvodov už nevošli do chrámu. Kto nemohol prísť osobne, mal možnosť pietne chvíle sledovať cez facebookovú stránku cirkevného zboru – 17-tisíc zhliadnutí v čase uzávierky je potvrdením toho, akú významnú stopu Ján Bakalár svojou obetavou a vernou službou, osobitým pastorálnym záujmom zanechal.

Smútočné zhromaždenie sa následne presunulo na cintorín do Kukovej, rodnej obce Jána Bakalára, kde žijú jeho rodičia Irena a Ján. Životná cesta prešovského farára sa tak uzavrela vo veku 60 rokov života, po 36 rokoch aktívnej duchovnej služby.

Večerná pobožnosť

V predvečer pohrebu, v piatok 24. júla sa v Chráme sv. Trojice konala večerná pobožnosť. Dirigentka zborového spevokolu Sion Oľga Adamkovičová sa so zosnulým rozlúčila básňou. Zaznela aj autorská pieseň Jána Bakalára, ktorá je súčasťou Spevníka mládeže: Tam aj tam aj tam, všade je náš Pán, v podaní manželských farárskych párov Chalupkových a Cingeľových. Vyjadruje pevnú dôveru autora v Božiu všadeprítomnosť a Jeho vedenie za každých okolností. V rámci večernej pobožnosti sa zhromaždeniu prihovoril zborový farár Ondrej Koč, dlhoročný spolupracovník zosnulého Jána Bakalára. 

Na žiadosť pozostalej rodiny boli finančné prostriedky z pohrebu namiesto kvetín venované na potreby cirkevného zboru Prešov. Nech Hospodin potešuje pozostalých rodičov, súrodencov, manželku Annu, ako aj deti Jána a Annu s rodinami.

Záznam z poslednej rozlúčky je sprístupnený na Facebookovej stránke Cirkevného zboru Prešov.

E. Mihočová

FOTO: E. Mihočová