Zasadnutie dištriktuálneho konventu

Program konventu sa začal službami Božími v prešovskom Evanjelickom chráme sv. Trojice, na ktorých kázal Stanislav Grega, senior Liptovsko-oravského seniorátu. Následne program pokračoval vo Veľkej zasadačke Starého kolégia, kde rokovanie otvoril a 40 účastníkov privítal dištriktuálny dozorca VD Ľubomír Pankuch. Po kontrole plnenia uznesení podľa Zápisnice z Dištriktuálneho konventu za rok 2017, nasledovala správa biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola. Poukázal v nej na bolesti a devastačné pohyby, ktoré v uplynulom období najviac rozbúrili hladinu pokoja v cirkvi, aby sa vzápätí pokúsil nájsť východiská. Ako dištriktuálny biskup tiež zosumarizoval stav bohoslužobného, duchovného a misijného života v rámci svojho dištriktu s poďakovaním všetkým spolupracovníkom.

Po diskusii správu o činnosti Dištriktuálneho presbyterstva VD za uplynulý rok 2018 predniesol dištriktuálny dozorca Ľ. Pankuch. Vo svojej funkcii je necelý polrok a išlo o prvú správu, ktorú konventuálom predkladal. To, čo sa dialo počas volebného roka a trvá doteraz, je pre neho obrovským sklamaním: „Intrigy, osočovanie, podsúvanie poloprávd verejnosti, opakovanie lži. A to všetko na pôde cirkvi a priamo v celoslovenskom evanjelikom periodiku. A evanjelický ‚ľud stojí a díva sa‘, neveriacky krúti hlavou.“ Dištriktuálny dozorca to nepovažuje za cestu k pozdvihnutiu evanjelickej cirkvi, ale naopak, k jej úpadku: „Dávame si góly do vlastnej brány. Stále je čas to zastaviť, prestať sa nazývať tými pravými vykladačmi Augsburského vyznania; tými, ktorí jediní majú právo kontrolovať cirkev; tými, ktorí sú bez viny.“

V druhom bloku odznelo ďalších päť správ hodnotiacich širokospektrálnu činnosť vo východnom dištrikte: správa Vnútromisijného výboru (M. Cingeľ), Správa za školstvo (M. Čurlík a D. Havrila), Správa o hospodárení (A. Horenská), Správa revíznej komisie (Ľ. Botková) a Správa o majetku (D. Cina, vedúci úradu Východného dištriktu). Predseda Vnútromisijného výboru Marek Cingeľ zosumarizoval celú paletu vnútromisijných podujatí a aktivít pre všetky vekové kategórie, ktoré sa na pôde dištriktu pravidelne konajú. Zároveň však položil otázku, či sa evanjelická cirkev až príliš nespolieha na svoju čoraz menšiu „členskú základňu“: „Chýba nám otvorenosť k ľuďom dnešného sveta, často už nenáboženským a nepraktizujúcim kresťanstvo. Nie sme na to pripravení ani my ordinovaní. Zabudli sme vychovávať našich členov k misijnému mysleniu i konaniu. Pripravíme misijnú akciu, venujeme jej obrovské množstvo energie, času a financií a stroskotáme na tom, že nemá kto ľudí na ňu pozvať.“

Tajomník pre školstvo VD Miroslav Čurlík konštatoval, že počet žiakov na evanjelických školách v školskom roku 2017/2018 narástol takmer o 7,5% a hlavne v mestách je o evanjelické základné školy výrazný záujem. V správe uviedol zaujímavú informáciu, že v roku 2018 si zo všetkých 262 maturantov až 110 vybralo štúdium na vysokej škole v zahraničí, čo je oproti minulému roku nárast. „Na jednej strane je to radosť z úspešných maturantov, na druhej strane evanjelická cirkev aj Slovensko prichádza o tých najlepších študentov. Potešením bude, ak sa so svojím vzdelaním a skúsenosťami vrátia na Slovensko po štúdiu, resp. praxi,“ doplnil M. Čurlík. K decembru 2018 je v zriaďovateľskej pôsobnosti východného dištriktu 5 škôl s právnou subjektivitou a ďalších 9 škôl zriadili iné cirkevno-organizačné jednotky (zbory a senioráty).  

Medzi posledné programové body výročného konventu patrila úprava rozpočtu na rok 2019 ako aj návrh rozpočtu na rok 2020. Po diskusii a prijatí niekoľkých návrhov uznesení zasadnutie modlitbou a udelením požehnania uzavrel S. Sabol, dištriktuálny biskup. Konventuálov vyzval, aby boli sami zmenou, ktorú chcú vidieť v cirkvi i u iných: „Dá sa ísť touto cestou, keď nás bude bolieť situácia pustošenia cirkvi, keď budeme dôverovať Bohu a necháme sa Ním viesť.“

-emi-