Zasadal Dištriktuálny konvent VD ECAV na Slovensku

Kde poklad, tam srdce

V sobotu 4. septembra 2021 sa v priestoroch Biskupského úradu VD v Prešove uskutočnil výročný Dištriktuálny konvent VD, aby zmapoval duchovný a hospodársky život Východného dištriktu za rok 2020.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Výročná správa biskupa Východného dištriktu ECAV Petra Mihoča monitorovala mimoriadne udalosti roku 2020 z perspektívy biblického textu: – Lebo kde je váš podklad, tam bude aj vaše srdce. (L 12,34) Obsahovala aj výsledky dotazníka, ktorý sa počas uplynulého roka realizoval v cirkevných zboroch VD. Biskup P. Mihoč avizoval zámer vyhodnotiť závery prieskumu na samostatnom stretnutí s predsedníctvami jednotlivých seniorátov a  prijať aj konkrétne opatrenia, ktoré budú následne predložené na rokovanie dištriktuálneho presbyterstva. Keďže dotazník vyplnilo 95 percent cirkevných zborov, pomerne reálne odzrkadľuje a mapuje situáciu dištriktu v danom období, čo má výpovednú hodnotu aj z historického hľadiska.

Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD vo svojej správe uviedol tri oblasti, ktorým sa od nástupu do funkcie prioritne venoval: dotazník, Konfitím (jeho zámerom je skvalitnenie výučby konfirmácie prostredníctvom moderných mobilných a internetových aplikácií) a príprava analytických podkladov pre zriadenie Edukačno-misijného centra. 

Podnety z diskusie

V diskusii zaznelo niekoľko zaujímavých podnetov – potreba zjednotiť spôsoby prisluhovania Večere Pánovej v zmenených pandemických podmienkach, vyškoliť evanjelických duchovných na účinkovanie v online priestore, prehodnotiť výber cirkevných zborov, v ktorých sa realizujú televízne a rozhlasové prenosy Služieb Božích a vydať usmernenie ohľadne liturgického odevu kňazov pri bohoslužobných online prenosoch.

Ako problematické sa opakovane ukazuje porušovanie parochiálneho práva, nejasné podmienky pri uzatváraní zmiešaných manželstiev či krsty detí rodín žijúcich v zahraničí na miestach, kde absentuje evanjelický cirkevný zbor, na čo nadväzuje potreba pastorálnej starostlivosti o Slovákov – evanjelikov pracujúcich a žijúcich v zahraničí.  Jedna z tém diskusie sa týkala pozitív a negatív bohoslužobných online prenosov. Delegáti konventu sa zhodli na tom, že počet „lajkov“ pod statusom na facebooku zďaleka neodzrkadľuje kvality kazateľa v celej šírke jeho pastorálnej praxe. Konštatovali tiež, že internetový priestor, často nemilosrdný a krutý, vplýva na znižovanie pocitu vlastnej sebahodnoty a sebaúcty.

Konventuáli ocenili osobné stretnutia, ktoré iniciuje vedenie dištriktu s predsedníctvami seniorátov a ktoré sú platformou pre metodické riešenie konkrétnych tém. Ich význam si uvedomuje aj biskup Peter Mihoč, preto vyslovil zámer pokračovať v stretnutiach so zástupcami seniorátov aj v budúcnosti. Delegátov zaujímali predbežné výsledky sčítania obyvateľov, ktoré však doposiaľ Štatistický úrad SR ešte nezverejnil. V kuloároch šíriace sa informácie o prudkom prepade počtov tých, ktorí sa pri sčítaní prihlásili k ECAV, sa preto pohybujú v rovine neoverených dohadov.

Voľby

Do rokovacieho poriadku Dištriktuálneho konventu boli zaradené aj voľby. O funkciu predsedu Školského výboru VD sa uchádzali dvaja kandidáti – Jana Bosáková, duchovná správkyňa na Evanjelickej spojenej škole v Martine a Dušan Havrila, farár v Košiciach -Meste. Tesným hlasovaním konventuáli do funkcie na nové volebné obdobie zvolili Janu Bosákovú. Funkcie predsedu Hospodárskeho výboru VD ako poradného orgánu dištriktuálneho presbyterstva v hospodárskych otázkach, sa vzdal Bohumil Mazák z CZ Košice- Terasa, v hospodárskom grémiu však bude pôsobiť aj naďalej ako jeho člen.

Evanjelické školstvo

Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo VD, v diskusii k predloženej správe poukázal na problémy, s ktorými zápasí Evanjelická spojená škola v Červenici. Podľa usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny majú byť aj deti s viacnásobným postihnutím vzdelávané v lokálnych Centrách pre deti a rodinu, podľa miesta trvalého bydliska. „Žiaci s viacnásobným postihnutím potrebujú začlenenie do špeciálnych škôl, no o ich právach v súčasnosti rozhodujú riaditelia Centier pre deti a rodinu,“ podotkol M. Čurlík. V dôsledku vydaného usmernenia sa znížili počty žiakov na ESŠ v Červenici. Tento problém predstavitelia evanjelického školstva otvorili aj na stretnutí s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom koncom augusta v priestoroch Dvorany Starého kolégia a informovali aj príslušnú štátnu tajomníčku MŠ VVaŠ SR. Konventuáli ocenili prácu Asociácie evanjelických cirkevných škôl, zriadenú synodou, ktorá aktívne vstupuje do rokovaní s Výborom pre výskum, vzdelávanie a výchovu MŠ VVaŠ SR.

Miroslav Čurlík tiež poďakoval cirkevným zborom VD, ktoré odvádzajú 2% z príjmov na Školský fond: „2% z príjmov odvádza aj Biskupský úrad VD a tieto prostriedky slúžia na rozvoj evanjelického školstva. Nemáme iné zdroje príjmov tak ako štátne školy.“ 

Ekonomika a hospodárenie

Anna Horenská, ekonómka Biskupského úradu VD, v Správe o hospodárení Východného dištriktu za rok 2020 konštatovala kladný hospodársky výsledok po zdanení 104 291,08 eur. Poukázala tiež na výpadok z príjmov z nájmu pre pandémiu Covid-19. Nájomníkom, ktorí mali problémy s úhradou nájomných nákladov kvôli zatvorenej prevádzke počas lockdownu, vypracoval BÚ VD individuálny splátkový kalendár.

Správu Revíznej komisie a Správu o stave majetku VD predložil Samuel Miško, vedúci BÚ VD. Konventuálov informoval o financovaní a priebehu rekonštrukcie budovy na Baštovej ulici, kde by mala byť od januára 2022 spustená prevádzka Diakonického domova Elim. Konvent Východného dištriktu schválil tiež zámer majetkovo-právneho vysporiadania pozemku VD pod budovou telocvične vo vlastníctve mesta na Jarkovej ulici, či už formou nájmu alebo zámenou parcely v identickej výmere. V závere konvent schválil úpravu rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022.  

Bilancia uplynulého roka 2020 po duchovnej aj materiálnej stránke ukázala, že Východný dištrikt má nemálo dôvodov na vďačnosť, ku ktorej vyzval aj senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin v úvodnom zamyslení na základe biblického príbehu o uzdravení desiatich malomocných.

Biskup VD Peter Mihoč ocenil, že konvent VD prebiehal v dobrej a prajnej atmosfére, zúčastneným konventuálom (38) poďakoval za prejavenú dôveru. Nezakrýva si oči pred výzvami, ktoré dištrikt čakajú, ani netají obavy z toho, čo prinesie jeseň a či sa opäť dramaticky nezhorší pandemická situácia. Pozornosť konventuálov však upriamil na biblický text, z ktorého vychádzala aj  Správa biskupa za rok 2020 – L 12,32: „Neboj sa malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo“, a vyzval Východný dištrikt k dôvere v Božie vedenie.       

E. Mihočová