Dištriktuálna ofera pre Vyšnú Bocu

Presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na svojom zasadnutí 3. septembra 2021 vyhlásilo, že Dištriktuálna ofera na rok 2021 bude určená na opravu kostola vo Vyšnej Boci. Predsedníctvo Východného dištriktu na základe tohto uznesenia vyhlásilo dištriktuálnu oferu na koniec septembra a začiatok októbra. Predsedníctva cirkevných zborov si tak môžu vybrať jeden z dvoch nasledujúcich termínov: 26. september 2021 alebo 3. október 2021.

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pokrytie nákladov spojených s opravou evanjelického kostola vo Vyšnej Boci, ktorá je filiálkou cirkevného zboru Kráľova Lehota v Liptovsko-oravskom senioráte.

Evanjelický kostol vo Vyšnej Boci z roku 1785 je národnou kultúrnou pamiatkou a postupne sa rekonštruuje od roku 2012, kedy bola obnovená veža formou jej repliky. V ďalších rokoch boli opravené krovy kostola a vymenená strešná krytina.  Vzhľadom na havarijný stav elektroinštalácie bola zrealizovaná jej komplexná rekonštrukcia a bol tiež zhotovený bleskozvod. V roku 2016 cirkevný zbor zrealizoval drenáž a prípojku dažďovej kanalizácie.  V minulom roku a v tomto roku sa na kostole vykonávali stavebné sanačné úpravy a reštaurátorské práce, pri ktorých reštaurátori objavili vzácne fresky.

Cirkevný zbor Kráľova Lehota je zložený zo štyroch dedín a patrí počtom veriacich k najmenším zborom Liptovsko-oravského seniorátu. Predsedníctvo zboru tvorí zborová farárka Viera Mosná a dozorca Milan Mrlian. Časť rekonštrukčných prác bola pokrytá z dotácie Ministerstva kultúry SR, zvyšok z vlastných zdrojov. Doposiaľ bolo preinvestovaných celkovo 279 000 eur. Nakoľko generálna oprava kostola cirkevný zbor finančne vyčerpala, žiada Východný dištrikt o finančnú pomoc na dokončenie stavebných a reštaurátorských prác.