Výbor misie ECAV vydáva Rukoväť presbytera

Vážené predsedníctva cirkevných zborov a seniorátov VD, milé sestry a bratia,

iste všetci vnímame úlohu a službu presbyterov v našich cirkevných zboroch ako dôležitú, potrebnú a nenahraditeľnú. Rovnako si uvedomujeme dôležitosť toho, aby bola aj v povedomí samotných presbyterov správne chápaná a porozumená.

V týchto dňoch vydáva Výbor misie ECAV novú publikáciu RUKOVÄŤ PRESBYTERA práve so zámerom povzbudiť našich presbyterov v službe, pripomenúť a priblížiť im základné princípy a poslanie tejto služby. Rukoväť presbytera  prináša odpovede na otázky kto je presbyter z biblického, historického i právneho hľadiska, aký je a aké hodnoty určujú a smerujú jeho službu a život, aké úlohy zastáva vo vzťahu k cirkvi a cirkevnému zboru.

Publikácia Rukoväť presbytera vychádza v rozsahu 48 strán s farebným obalom, v náklade, aby bola dostupná pre každého presbytera a jej cena  je 2 EUR / ks.

Publikácia je vhodná ako vianočný či koncoročný darček cirkevných zborov či vyšších COJ pre členov zborových, ale aj seniorátnych či dištriktuálnych presbyterstiev.

Publikáciu si objednáva každý cirkevný zbor vo VD samostatne na BÚ VD ECAV na Slovensku u tajomníka biskupa VD Mgr. Mareka Cingeľa: 0908368889, tajomnik@vdecav; marekcing@gmail.com. Samozrejme, že si publikáciu môžu objednať aj jednotlivci.

Cirkevné zbory ZD si objednávajú publikáciu cez svojich predsedov seniorátnych Vnútromisijných výborov.

Úhradu za objednané publikácia (sumu za príslušný počet kusov) uhrádzajte formou milodaru na číslo účtu GBÚ ECAV vedené vo VÚB IBAN: SK 55 0200 0000 0013 6875 6257  VS: 663 083 a do správy pre prijímateľa uvedie názov cirkevného zboru v tvare: CZ Názov obce (nie celý oficiálny názov CZ kvôli prehľadnosti)

Distribúcia publikácie sa bude realizovať cez jednotlivé senioráty a uskutoční sa už v priebehu budúceho týždňa (7. – 11. 12. 2020).

Preto vás prosíme, aby ste nám na BÚ VD do nedele 6. 12. 2020 dali vedieť počty kusov objednaných publikácii Rukoväť presbytera.

Ďakujeme a prajeme Vám požehnané prežitie adventného času!

Za Výbor misie – za VD ECAV na Slovensku

Marek Cingeľ (tajomník biskupa VD)