Online kázňové prípravky VD

Východný dištrikt ECAV na Slovensku organizuje každý rok pred adventným alebo aj pôstnym obdobím kázňové prípravky pre ordinovaných kazateľov Božieho slova. Aj keď momentálna epidemiologická situácia prekazila mnohé aktivity Východného dištriktu (VD), tradičné kázňové prípravky sa konali online spôsobom, a to 23. novembra 2020. Zúčastnilo sa na nich 75 účastníkov a to nielen z radov ordinovaných z Východného, ale i Západného dištriktu, z partnerskej evanjelickej cirkvi zo Srbska a Sliezska, teológovia Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, či členovia mládežníckej organizácie TC – KOMPAS.

Po privítaní a informáciách o programe kázňových prípraviek tajomníkom biskupa VD M. Cingeľom sa prihovoril biblickým úvodom biskup VD P. Mihoč na základe biblického textu  z Lk 1, 5 – 25. Ako príklad prvého adventného človeka Novej Zmluvy uviedol  kňaza Zachariáša. Tak ako sa on nechal osloviť Božím poslom, tak aj dnešní ordinovaní stoja sami pred veľkou adventnou výzvou nanovo sa nechať osloviť Bohom a Jeho slovom.

V dopoludňajšom programe previedol účastníkov online kázňoviek exegézami viacerých biblických textov z proroka Izaiáša biblista doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD. M.A. V popoludňajšom programe sa účastníci zamýšľali nad biblickými textami z L 2 a Sk 7 určenými pre služby Božie na Štedrý večer a na 2. slávnosť vianočnú pod vedením ďalšieho biblistu RNDr. Mgr. Adriana Kaciana, M.A., PhD. K predstaveným exegézam sa rozvinula zaujímavá a podnetná diskusia. Prihlásení účastníci dostali na záver online stretnutia kázňové prípravky od 1. adventnej nedele po nedeľu Zjavenia Krista Pána, ktoré vypracovali v písomnej forme ordinovaní VD, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Sme radi, že kázňové prípravky mohli pomôcť ordinovaným ako aj ďalším účastníkom v ich službe zvestovania a vyučovania Božieho slova, ktoré má moc i dnes meniť ľudské srdcia. Čas adventu a Vianoc je veľmi dobrým časom, aby Kristovo evanjelium znovu zaznelo vo svojej aktuálnosti, sile a moci.

M. Cingeľ (tajomník biskupa VD ECAV)