Výberové konanie v ESŠ Prešov

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove
a
Evanjelická základná škola v Prešove

hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách
Matematika – Fyzika – Chémia – Informatika
s nástupom od 01.09.2020

Kvalifikačné predpoklady (podľa zákona č. 138/2019 Z. z.):
          • vysokoškolské vzdelanie II.     stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov: MAT, CHE, FYZ, INF
           v zmysle prílohy 1. časť VII. Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch.

Iné predpoklady:
         • jasná hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch
         • ovládanie PC (word, excel, power point) na pokročilej úrovni

Výhody:
         • skúsenosti s vedením projektov a zavádzaním inovatívnych metód vyučovania
         • skúsenosti s dobrovoľnou prácou v cirkevnom spoločenstve
         • ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka

Ponúkame:
         • prácu v dynamickom a progresívnom kolektíve
         • priestor pre sebarealizáciu
         • možnosť ďalšieho odborného rastu

Požadované doklady:
         • Žiadosť o prijatie do zamestnania
         • Profesijný životopis (CV – europas)
         • Kópiu dokladu potvrdzujúceho odbornú a pdg. spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pdg. zamestnancoch.

Spôsob zasielania žiadostí:       elektronicky
Termín zasielania žiadostí:        16.06.2020

Pravdepodobný termín výberového konania: 23.06.2020

Adresa:
Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7721 401, e-mail: riaditel@esspo.sk

V Prešove, dňa 08.06.2020.
                                                                                               PhDr. Marián Damankoš, PhD.
                                                                                                               riaditeľ školy