Odovzdávanie maturitných vysvedčení

V Chráme sv. Trojice v Prešove si 27. mája  2020 prevzali vysvedčenia maturanti Evanjelického kolegiálneho gymnázia. Absolventom, ich rodičom, pedagogickému zboru, ale aj divákom v online priestore sa ako kazateľ prihovoril Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu.

        Tohtoročné odovzdávanie maturitných vysvedčení je v mnohom výnimočné. Deje sa totiž vo výnimočnej situácii, s ktorou sa svet nestretol dlhé desaťročia. Zásah pandémie spôsobil mnohé obmedzenia v jeho chode. Naša generácia, ani generácia našich rodičov, či starých rodičov podobnú situáciu nezažila. Ľudstvo spoznalo svoju smrteľnosť, krehkosť a  obmedzenosť v poznaní.

Uplynulé týždne ostanú vryté aj v srdciach maturantov, lebo sú po dlhých rokoch prvou generáciou, ktorej nebolo dopriate pristúpiť ku skúške dospelosti – k maturite. K udalosti, ktorá je posledným medzníkom, prahom medzi detstvom a dospelosťou. 

Akt odovzdania maturitných vysvedčení uzatvára roky strávené v školských laviciach, pri prameni poznania. Chceme vás vyprevadiť do novej etapy života. Tá je síce zahalená rúškom tajomstva, ale máme nádej, že vaša budúcnosť je v rukách Toho, ktorý vás na tento svet povolal. Rodíme sa síce ako osoby, ale osobnosťami sa musíme stať. Chcete rozprestrieť krídla a vzlietnuť do života, do neznámej budúcnosti. Dostali ste vzdelanie, ktoré je veľmi dôležité pre orientáciu v dnešnom svete. My však túžime po tom, aby ste sa stali i osobnosťami, ktoré v spoločnosti a  cirkvi zanechajú určitú stopu. A hoci vám nebola dopriata maturitná skúška, tak sa ňou môže stať práve váš život. Jej výsledkom má byť zrelá osobnosť, ktorá má okrem mnohých vedomostí, znalostí a zručností aj jednu veľmi dôležitú vec, a to správne srdce.

Sloganom Roku cirkevného školstva 2019 / 2020 sa stal text z knihy Prísloví. Chcem vám ho pripomenúť, ale najmä položiť na srdce ako odkaz do vašich životov – Prísl 4,20 – 23: – Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam! Nespúšťaj ich z očí, zachovaj ich v hĺbke srdca. Lebo sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, a uzdravením pre celé ich telo. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.

            Chráň si srdce – tak znie slogan Roku cirkevného školstva. Milí maturanti, pamätajte na to, že srdce je dôležité, lebo z neho pramení život. Prajeme si, aby sa váš život vydaril, aby ste boli osobnosťami, ktoré nielen veľa vedia a poznajú, ale ktoré majú aj veľké srdce pre Boha, pre Krista aj pre svojich najbližších. Lebo tam je prameň požehnaného života – v srdci, nielen v hlave. Moment, keď to človek pochopí, môže byť maturitou jeho života.  Skúsme si teda položiť otázku:

Z čoho sa rodia skutočné osobnosti?

  1. Skutočné osobnosti poznajú, že to hlavné je veľakrát očiam neviditeľné

Biblický človek srdce považoval za centrum bytia – teda nielen rozumu, vedomostí, ale aj citu. Dnes vieme, že centrom ľudského organizmu je mozog , ale v biblickej dobe centrálne miesto patrilo srdcu. Roky strávené cibrením vašich mozgových závitov, nasávaním vedomostí, získavaním zručností – to všetko boli dôležité chvíle. Obrazne povedané, pootvorili vám dvere do sveta – ak v ňom máme žiť, tak mu musíme aj rozumieť, chápať jeho zákonitosti, vnímať to, čo je viditeľné. Musíme vedieť, ako funguje, aby sme si v ňom našli svoje vlastné miesto. Preto za všetky hodiny otvorených dverí, nových informácií, ktorých sa vám dostalo aj na Evanjelickej spojenej škole, dnes patrí hlboká vďaka predovšetkým vašim pedagógom, ale aj rodičom, ktorí vás orientujú vo svete už od narodenia.

Text z knihy Prísloví hovorí o dôležitej zákonitosti: ak informácie majú byť zmysluplne spracované a majú vám priniesť požehnaný úžitok, je ich potrebné previesť nielen mysľou, ale aj srdcom. Lebo nielen v tom, čo vieme, je skrytá perspektíva úspešného života. Nielen to, čo vieme, nás robí ľuďmi, preto Biblia kladie dôraz na prameň života – na naše srdce. Antoine de Exupéry v knihe Malý princ píše: Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“
Treba poznať viditeľný, hmatateľný svet, ale i ten, ktorý je oku neviditeľný a ktorý je rovnako reálny, ako sú neviditeľné častice atómov, elektrónov, neutrónov, kvarkov či iných fyzikálnych javov. Je tu aj neviditeľný svet emócií, lásky, dôvery, pokoja, odpustenia, predovšetkým zmyslu života – a je rovnako dôležitý ako všetko to, čo je viditeľné našim očiam. Aj to, čo nevidíme a čo vnímame len srdcom, je dôležitá súčasť nášho života. Vnímať Božiu prítomnosť, seba ako Božie stvorenie. Vnímať potreby ľudí, ktorí žijú okolo nás – rodičov, priateľov, blízkych, núdznych. Na to všetko treba mať otvorené srdce.

Teda skutočné osobnosti nielen veľa vedia, ale vidia aj to, čo je neviditeľné. Preto vám prajem, aby ste vnímali Boha tak, ako ste sa to učili na evanjelickej škole, tak ako vás k tomu možno viedli vaši rodičia, váš duchovný správca alebo aj vy medzi sebou navzájom. Povedali mi, že z prešovského evanjelického gymnázia odchádza tento rok vzácna skupina študentov, formovaná neviditeľným putom dobrého priateľstva, lásky, vzájomného citu, ale aj služby pre túto školu. Prajem vám, aby to najdôležitejšie v živote, čo je neviditeľné okom, čo vnímame len srdcom, vám ostalo na celý život.

  1. Srdce je potrebné chrániť

Naše srdce je uložené v tele tak, že je chránené rebrami, teda hrudným košom. Je skryté, aby nebolo napadnuteľné zvonku. Takto i vás najprv chránili vaši rodičia. Aj evanjelická škola chcela chrániť a viesť váš duchovný svet, aby ste mohli rásť i v  duchovnom poznaní.

Každý lekár vie, že ak sa stravujeme nesprávnym spôsobom, do tela prichádzajú škodlivé látky, čo poškodzuje aj samotné srdce. Zlá životospráva zvyšuje tlak, cholesterol, spôsobuje kôrnatenie ciev – veľakrát je to ten najväčší zabijak pre srdce.  Platí to aj v duchovnom slova zmysle –  naša bytosť nie je ohrozená zvonku, ale vtedy, ak do svojho vnútra začneme púšťať to, čo tam nepatrí. To, čo človeka zvnútra rozožiera. Ak prestaneme chrániť svoje srdce, môže dôjsť k duchovnému infarktu, duchovnej smrti. Boh začne v našom živote odumierať, srdce skamenie – začne byť tvrdé a necitlivé pre potreby iných.

Prajem si, aby ste si nikdy nespôsobili duchovný kolaps – aby ste mali zdravý vzťah aj k tomu, čo je viditeľné a materiálne, ale aby materiálne hodnoty neprevýšili to, čo je neviditeľné, duchovné a čo je najdôležitejšie, ako nám to hovorí Písmo. Hoci skutočné osobnosti veľa vedia, nemajú srdcia kamenné.

Preto vpúšťajte Božieho, Kristovho Ducha lásky cez Božie slovo do svojho vnútra. Týmto medikamentom sa má vaše srdce dennodenne uzdravovať. Nebojte sa odpúšťať, byť milostiví, milosrdní, láskaví – aby takto ozdravelo nielen vaše srdce, ale aj vzťahy. Práve z týchto hodnôt pramení nový život  v rodine, vo vzťahoch, ale i v cirkvi. Kde tohto Kristovho medikamentu niet, tam srdce kamenie a odumiera.

  1. Srdce nikdy nebije samo pre seba

Srdce nie je len zdrojom poznania a prameňom lásky, ale aj služby. Srdce má biť pre niekoho iného. Srdce slúži. Treba povedať, že práve srdce ako sval sa napracuje najviac počas celého života pre naše telo. Od svojho vzniku krátko po počatí  až do fyzickej smrti stále bije a je kľúčové pre telesné bytie. Všetko ostatné má význam iba vtedy, ak srdce funguje. Ak prestane biť, je koniec. Je to úžasný obraz. Aj náš život má zmysel iba vtedy, ak nám srdce pre niekoho bije.  Život má význam iba vtedy, ak je postavený do služby iným, ak môžeme pre niekoho žiť. Jeden múdry človek raz povedal, že srdce neprestalo biť, keď zomrel človek. Srdce zomrelo, keď už pre nikoho nebije. Je to hlboká pravda. Ak všetko čo vieme, poznanie, ktoré sme získali, dokážeme vložiť do služby iným, potom náš život nebude zbytočný.

Prajem vám, aby vám srdce bilo v službe pre Krista. On nám dal príklad –  Jeho srdce bilo a bije i dnes cez Golgotský kríž. Jeho prázdny hrob môže byť v moci Ducha Svätého impulzom k službe pre iných. Prajem vám, aby ste nikdy nemali pocit, že nemáte pre koho žiť a vaše srdce nemá pre koho biť.

Milí maturanti, na záver vám prajem, aby vás srdce vždy viedlo k Božiemu srdcu. A Božie srdce, aby vás viedlo k srdciam iných. K poznaniu toho, čo sa rozumom poznať nedá – k láske k Bohu i ľuďom, lebo srdce nie je len zdrojom poznania, ale aj lásky. Prajem si, aby ste pochopili, že zmysluplný je život, ktorý nežijeme pre seba. Iba ak ho postavíme do služby, prináša požehnanie a zmysel. Kiežby ste mohli vyznať: Moje srdce netĺklo naprázdno. Bude to jasný prejav toho, že ste zložili maturitnú skúšku života.

FOTO: Mgr. Jana Gregová