Výberové konanie na riaditeľku EMŠ v Žiline

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina.

Písomnú žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom:  „Výberové konanie EMŠ–neotvárať!“, je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 30. 10. 2020 do 12:00 hod. na adresu cirkevného zboru: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina,  Námestie Žilinskej Synody 2, 010 01 Žilina

Bližšie informácie o výberovom konaní: http://www.ecavza.sk/oznamy/

Mgr. Marián Kaňuch (zborový farár)