Rekonštrukcia telocvične ESŠ v Prešove

Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov č.3, Prešov,  má sídlo v budove Nového Kolégia na Námestí legionárov v Prešove. Budova vrátane telocvične je zároveň kultúrnou pamiatkou, registrovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 4103/1. Rekonštrukcia telocvične bola potrebná z dôvodu havarijného stavu strechy, konštrukčných častí budovy a interiéru budovy. V havarijnom stave bola konštrukcia strechy, krovu, na ktorom sa nachádzala pôvodná eternitová krytina Krov vykazoval  výrazné poškodenie nosných prvkov, strecha nebola zateplená. Drevená parketová podlaha telocvične bola  na mnohých miestach poškodená, vplyvom nadmernej vlhkosti došlo k jej deformácii vo forme vydúvania, došlo k odlepeniu parkiet od lepidla a parkety ostali uvoľnené. Plánovanou rekonštrukciou sa odstránili nielen mechanické a statické defekty budovy, ale zlepšili sa aj tepelno-technické vlastnosti strechy  a podlahy. Zmenšili sa tepelné straty týchto konštrukcií a tým sa zníži potreba tepla na dosiahnutie tepelnej pohody vnútorných priestorov, zlepší sa energetická efektivita budovy. Poškodené boli aj okná, ktoré ohrozujú bezpečnosť žiakov na hodinách telesnej výchovy. Elektroinštalácia bola v havarijnom stave a nebolo možné získať ani revíziu týchto rozvodov. Vykurovanie vykazovalo netesnosti a uvedený priestor telocvične, posilňovne a kabinetov so sociálnymi zariadeniami nebolo možné dostatočne vykúriť na minimálnu teplotu potrebnú výchovnovzdelávací proces. V neposlednom rade sa zlepšil aj architektonický vzhľad budovy a vytvorili sa nové priestory z pôvodných nevyužívaných priestorov podkrovia. Realizáciou projektu sa zlepší aj využiteľnosť telocvične pre iné subjekty poskytujúce voľno časovú športovú činnosť (tanečné štúdiá, cvičenia pre rôzne vekové skupiny, neformálne športové stretnutia) a využiteľnosť telocvične na organizovanie školských a ďalších športových súťaží (športové hry cirkevných škôl, učiteľský pohár – súťaž tímov, okresné a krajské kolá turnajov vo volejbale, či obvodné a okresné kolá vo florbale). Vzhľadom na svoju polohu v centre mesta má rekonštruovaná telocvičňa potenciál a ambíciu byť priestorom pre športové vyžitie žiakov školy a ich rovesníkov z mesta Prešov a okolia, čím sa podporí zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Výrazne rekonštrukcii telocvične napomohlo schválenie dotácie Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy pre región 2019, program 3- Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK vo výške 150 000,00 €.

Priebeh rekonštrukcie a stav po rekonštrukcii:

Prípravné práce v rámci roka 2019 pozostávali z prípravy projektovej dokumentácie Ing. arch. Jánom Katuščákom AAK, autorizovaným architektom, následne bola podaná žiadosť o stavebné povolenie, ktoré bolo udelené 14.8.2019 mestom Prešov, SÚ/10232/140595/2019-Kč/111 s názvom stavby „Prešov, Nám. legionárov 3 – rekonštrukcia telocvične Evanjelickej spojenej školy“. Budova Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov v vrátane telocvične je kultúrnou pamiatkou, registrovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 4103/1, na všetky činnosti rekonštrukcie boli vydané súhlasné stanoviská Krajského pamiatkového úradu, Hlavná 115, Prešov, čím došlo zároveň k rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky. Všetky podmienky stanovené Krajským pamiatkovým úradom boli dodržané, čo  navýšilo rozpočet a celkovú cenu diela, ktorú znášal investor. KPÚ Prešov požadoval vyhotovenie vonkajších omietok klasickým spôsobom, zamietol riešenie lepidlom, sklolaminátovou sieťkou a vonkajšou fasádnou stierkou, požadované bolo zachovanie vonkajších ornamentálnych prvkov na fasáde, zachovanie technických – konštrukčných prvkov krovu, ktoré už nemajú funkcionalitu, len vizuálne sú zachované. Všetky podmienky boli pri realizácii prác zachované.

Predpokladaná hodnota zákazky predstavovala sumu 309 446,55 € s DPH bez ceny projektovej dokumentácie, nákladov na verejné obstarávanie, stavebný dozor a administratívne poplatky (stavebné povolenie, kolaudačné konanie). 

Verejné obstarávanie bolo realizované podľa plateného zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Vysúťažená suma na realizáciu projektu „Rekonštrukcia telocvične Evanjelickej spojenej školy“ bola vo výške 300 162,19 € s DPH. Podpísaním zmluvy o dielo s firmou Grostav s.r.o. 9.3.2020 sa začala realizácia prác.

Výsledný stav :

Samotnej obnove telocvične predchádzali demontážne a búracie práce strešnej krytiny(eternit), dreveného krovu a nespevneného muriva obvodových plášťov. Stavebné práce pokračovali vymurovaním zvýšených stien na potrebnú výšku z dôvodu zarovnania výšky strechy nad posilňovňou, telocvičňou a šatňami, teda nad celým objektom telocvične. Následne bol po obvode spevnený obvodový múr železobetónovým vencom. Po osadení strešnej konštrukcie, izolačných fólií a strešnej krytiny (určenej KPÚ) a strešných okien, bola zrealizovaná strecha vyhovujúca všetkým normám. Strešná konštrukcia bola vyplnená izolačným materiálom, čím sa zvýšila výrazne energetická úspornosť objektu. V interiéri bola odstránená nevyhovujúca palubovka, rozvody vykurovania, stará elektroinštalácia a nevyhovujúce osvetlenie. Výsledným stavom je, že rozvody vykurovania sú umiestnené v podlahe a stenách (zvýšila sa bezpečnosť a možnosť vyregulovania vykurovania). Elektroinštalácia a osvetlenie (LED technológia) spĺňa všetky hygienické a bezpečnostné normy, s výraznou úsporou elektrickej energie. Obnovila sa možnosť ventilácie vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím prostredníctvom účinnej ventilácie. V rámci rekonštrukcie došlo k výmene okien, ktoré ohrozovali prevádzkovanie objektu. Okná boli realizované po schválení KPÚ, čím musela byť doplnená (zmenená projektová dokumentácia), aby okná vizuálne a konštrukčne zodpovedali oknám na objekte školy. Nové okná však výrazne prispejú k bezpečnosti, tepelnej úspore a stali sa aj výrazným prvkom vonkajšieho exteriéru. Výraznou interiérovou zmenou je výmena cvičebnej plochy v telocvični, nová palubovka umožní prevádzkovať bezpečne všetky športy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu a voľno časových aktivít. Týmito stavebnými úpravami došlo k ukončeniu prác I. a II.etapy rekonštrukcie telocvične, v III.etape plánujeme zrealizovať rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení telocvične. Stavebný proces bol ukončený prebratím stavby, kolaudačným konaním 2.9.2020.

V školskom roku 2020/2021 v jednotlivých organizačných zložkách má Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov 555 detí a žiakov.  Obnovená budova telocvične poslúži pri výchovno-vzdelávacom procese, voľno časových aktivitách a zvýšila aj estetickú hodnotu školského areálu v centre mesta.

V Prešove,  28.9.2020 Vypracoval : Mgr. Miroslav Čurlík