Voľby generálneho dozorcu sa budú opakovať

V pondelok 23. augusta sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave zišla Sčítacia komisia, aby vyhodnotila výsledky volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV. Po spočítaní volebných hlasov komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.

O funkciu generálneho dozorcu ECAV sa uchádzali dvaja kandidáti – Marián Damankoš,  dozorca Šarišsko-zemplínskeho seniorátu (ŠZS) a Ivan Trepáč, dozorca Turčianskeho seniorátu (TUS). Kandidátku zostavila Kandidačná porada, ktorú tvoria predsedníctva 14 seniorátov a dvoch dištriktov, a to na zasadnutí v Trenčianskych Tepliciach – 2. júla.  Na základe výsledkov hlasovania členov Kandidačnej porady sa na kandidátku nedostal Imrich Lukáč, generálny dozorca ECAV v rokoch 2012 – 2018, keďže získal iba 5 z celkových 31 hlasov predsedníctiev seniorátov a dištriktov.

Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnili v priebehu troch nedieľ – 25. júla, 1. augusta, 8. augusta 2021. Voľby do uprázdnenej funkcie generálneho dozorcu vypísalo a riadilo Generálne presbyterstvo. Podľa cirkevno-právnych predpisov ich bolo povinné vypísať tak, aby sa uskutočnili najneskôr do dvoch mesiacov od uprázdnenia funkcie. Stalo sa tak 24. mája 2021, kedy sa funkcie generálneho dozorcu ECAV vzdal Ján Brozman, a to bez uvedenia dôvodu. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v.  s generálnym biskupom tvoril dva roky.

Sčítacia komisia otvorila obálky, ktoré obsahovali výsledky hlasovania konventov jednotlivých cirkevných zborov Západného a Východného dištriktu, a to na zasadnutí 23. augusta v priestoroch Generálneho biskupského úradu. Sčítacia komisia je zložená z členov Generálneho presbyterstva a predsedal jej Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV. 

Po vyhodnotení hlasovania komisia skonštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Dozorcu ŠZS Mariána Damankoša podporilo 46,99 % (5 401 hlasov) konventuálov a dozorcu TUS Ivana Trepáča 38,56 %  (4 432) konventuálov.  Vo voľbách bolo odovzdaných aj 1 660 neplatných hlasov z celkového počtu 11 493. Štatisticky vzaté najvyšší počet neplatných hlasov odovzdali voliči vo Zvolenskom (26%) a Tatranskom senioráte (24%) – približne každý štvrtý odovzdaný hlas bol neplatný. V Bratislavskom (21%) a Považskom senioráte (20%) bol neplatný približne každý piaty hlas.

Cirkevno-organizačným jednotkám výsledky volieb oficiálne písomnou formou oznámi Generálne presbyterstvo. Volebná účasť v Západnom aj Východnom dištrikte bola celkovo pomerne nízka, pod čo sa podpísala tiež  skutočnosť, že sa volebné konventy konali počas letných prázdnin a po uvoľnení prísnych pandemických opatrení.

Voľby generálneho dozorcu ECAV sa budú teda opakovať. Harmonogram volieb a termín zasadnutia ďalšej Kandidačnej porady, ktorá zostaví novú kandidátku, oznámi Generálne presbyterstvo, len čo nadobudne právoplatnosť zápisnica z jeho posledného zasadnutia. Kým si evanjelici a. v. na Slovensku generálneho dozorcu nezvolia, rozhodnutím Synody bude túto funkciu v zastúpení naďalej vykonávať Renáta Vinczeová, dozorkyňa Západného dištriktu ECAV. Volebné konventy sa budú môcť zvolať  podľa toho, ako sa bude aktuálne vyvíjať pandemická situácia.  

Emília Mihočová, redaktorka Evanjelického posla spod Tatier