Voľby dozorcu VD ECAV na Slovensku

Dňa 24. 4. 2024 zasadalo v Prešove Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku a podľa čl. 26, odst. 2, písm. k) Cirkevnej ústavy ECAV a Cirkevného zákona č. 11/94 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení CZ č. 5/2023 vypísalo uzneseniami č. 25 – 27/ 2024 voľby na funkciu dozorcu VD ECAV na Slovensku.

Kandidačná porada sa bude konať dňa 25. 5. 2024 (sobota) na BÚ VD v Prešove po skončení zasadnutia Dištriktuálneho konventu VD ECAV na Slovensku. Volebné konventy v cirkevných zboroch VD ECAV budú prebiehať v 1. kole v troch termínoch: 25. 8. 2024, 1. 9. 2024 a 8. 9. 2024. Sčítacia komisia (Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV) pod vedením predsedníctva Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku seniora Mgr. Romana Porubäna a seniorálnej dozorkyni Ivany Prelichovej zasadne dňa 18. 9. 2024 na BÚ VD ECAV v Prešove. Vyhlási výsledok 1. kola volieb a v prípade, že v ňom nebude žiadny kandidát úspešný, vypíše 2. kolo volieb, ktoré sa bude konať v cirkevných zboroch VD ECAV v dvoch termínoch: 13. 10. 2024 a 20. 10. 2024. Sčítacia komisia potom vyhlási výsledok 2. kola volieb dňa 30. 10. 2024. Harmonogram volieb na funkciu dozorcu VD ECAV je synchrónny s harmonogramom volieb, ktoré vyhlásilo GP ECAV na funkciu generálneho biskupa ECAV. Z tohto dôvodu vo Východnom dištrikte budú prebiehať volebné konventy oboch predstaviteľov cirkvi v rovnakých termínoch. Veríme, že týmto spôsobom bude uľahčený priebeh volebného procesu v CZ VD ECAV.

Bližšie informácie k voľbám, kandidátku, predstavenie kandidátov a pokyny k voľbám budú do cirkevných zborov VD ECAV na Slovensku zaslané po zasadnutí kandidačnej porady.

Členov VD ECAV pozývame k spoločným modlitbám za pokojný volebný proces, aby do čela cirkvi boli mocou Ducha Svätého povolaní predstavitelia, ktorí ju budú viesť v ovocí Jeho Ducha – k pokoju, trpezlivosti, láske, krotkosti, vytrvalosti, zhovievavosti…