V Štrbe posvätili obraz po reštaurovaní

V nedeľu 4. septembra v Evanjelickom kostole v Štrbe posvätili oltárny obraz, ktorý prešiel reštaurovaním. Zobrazuje Krista v Getsemanskej záhrade a je osadený na stĺpovom neskorobarokovom oltári z roku 1784. Jeho súčasťou je Božie oko v mriežkovom nadstavci.

Akt posviacky obnoveného obrazu vykonal Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Pozornosť upriamil na Spasiteľove rozostreté ruky: „Chcú nás prijímať, dotýkať sa nás, uzdravovať, žehnať nám a v živote nás viesť.“ Pripojil želanie, aby každý kresťan – evanjelik bol Božím obrazom v súčasnom svete – vo svojej rodine, manželstve, cirkvi. Zborový dozorca Dušan Hyben pri tejto príležitosti poďakoval starostovi obce Štrba Michalovi Sýkorovi za sprostredkovanie dotácie v hodnote 10-tisíc eur z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja. Pozvanie na  posviacku prijal tiež  Miroslav Hric, zástupca miestnej rímskokatolíckej farnosti.

V rámci Služieb Božích bola prislúžená sviatosť Večere Pánovej a deti dostali požehnanie na začiatku nového školského roka.  Biskup VD Peter Mihoč kázal aj na raňajších Službách Božích v kaplnke Domu seniorov v Tatranskej Štrbe, kam neprichádzajú len klienti a zamestnanci zariadenia. Pri prisluhovaní Večere Pánovej, ktorá je posilnením v dňoch staroby a jeseni života, sa v nejednom oku zaleskla slza. Hrou na organ bohoslužby v evanjelickom kostole aj kaplnke sociálneho zariadenia sprevádzal Tomáš Hyben, riaditeľ Domu seniorov.

Program pokračoval popoludní verejnou prezentáciou 2. časti knihy Štrbské vizitácie a ich aktéri, ktorú zostavil a vydal Peter Švorc, historik a profesor Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Historické udalosti, ktoré sa v cirkevnom zbore Štrba udiali od 2. svetovej vojny po súčasnosť, autor výnimočným spôsobom zasadil do širšieho historického kontextu svetového a spoločenského diania.

E. Mihočová   

Foto – E. Mihočová©Východný dištrikt