Zborový deň na Legionárskej

3, 2, 1, štart

V nedeľu 11. septembra 2022 sa v Cirkevnom zbore Bratislava Legionárska uskutočnil zborový deň s názvom 3, 2, 1, štart. Úvodnú časť tvorili Služby Božie a Dopoludnie v kostole, v rámci ktorého zazneli modlitby za žiakov a učiteľov na začiatku nového školského roku. Prezentácia zhromaždeným priblížila zábery z aktivít (táborov) usporiadaných spoločenstvami zboru počas letných prázdnin. Účastníci denného detského tábora zaspievali táborovú hymnu – pieseň Víťazný beh. Deti, učitelia, ale aj slúžiaci v jednotlivých spoločenstvách zboru (detská besiedka, dorast, atď.) boli modlitbou a požehnaním vyslaní do nového pracovného obdobia.

Kazateľ Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV, v zvesti na text z 1. Kráľov 10,1 – 13 zdôraznil, že podobne ako kráľ Šalamún odpovedal kráľovnej zo Sáby na všetky jej otázky, aj naše deti potrebujú mať okolo seba ľudí so Šalamúnovou múdrosťou. Ľudí, ktorí majú v živote živého Boha a vedia dať deťom odpovede na ich bytostné otázky. Šalamúnova  múdrosť bola chýrečná. V kázni zaznela otázka: Aký chýr šírime okolo seba, osobne, ako cirkev, cirkevný zbor?  Pravá múdrosť nie je to isté, čo vedomosti. Je vždy ukotvená v súlade s tým, čo hovoríme a ako žijeme. Kráľovnej vyrazilo dych nad tým, čo videla v Šalamúnovej krajine. Zastavuje sa druhým dych vo vďačnom  údive nad tým, ako žijeme? Šalamún dal kráľovnej zo Sáby kráľovský dar. Ako kresťania máme niesť dar od Kráľa  kráľov – dar evanjelia, dar posolstva  o Ježišovi Kristovi našim deťom i svetu. V Kristovi a s Ním nájdeme pravú životnú múdrosť.

O hudobný sprievod sa postarala kapela L+ Band.

Po skončení bohoslužobnej časti bol pred kostolom a v zborových priestoroch podávaný guláš. Domáci viery i hostia mali možnosť prehliadky veže Nového evanjelického kostola  a pozretia si prezentácie zo života misionárky Corrie Ten Boom.

Ďakujeme najlepšiemu Učiteľovi života, Pánovi Ježišovi Kristovi za požehnanie zborového dňa. Podujatia, ktorému predchádzala sobotná brigáda – upratanie areálu kostola i príprava na uvarenie pokrmu pre cca sto ľudí. Spoločná práca, slávenie Pána na Službách Božích aj stolovanie sú dobrou cestou budovania a stmeľovania spoločenstva cirkevného zboru. 

  Martin Šefranko, zborový farár