Stretnutie biskupa VD s duchovnými správcami škôl

Duchovní správcovia škôl v zriaďovateľskej pôsobností Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa dňa 21. 8. 2020 stretli na Biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku po prvýkrát od zvolenia s biskupom VD ECAV na Slovensku Mgr. Petrom Mihočom. Vymenili si skúsenosti z vyučovania evanjelického a. v. náboženstva, bohoslužobných aktivít a voľnočasových aktivít na evanjelických školách. Stretnutie poslúžilo aj na prípravu aktivít na školský rok 2020/2021.