Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu ECAV v Martine

V nedeľu 18. septembra 2022 sme sa zišli v Martine ako jedna veľká rodina zo všetkých cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu na „Seniorátnom dni Turčianskeho seniorátu 2022“. 

Seniorátny deň sme začali všetci spoločne o 9.00 hod. Službami Božími s Večerou Pánovou v chráme Božom na Memorandovom námestí v Martine. Témou dňa bola myšlienka a pozvanie: „TU SOM“ z 2. knihy Mojžišovej. Je krásne vidieť pohromade bratov a sestry z cirkevných zborov, ktorí sa zišli v tomto spoločenstve a spoločne tak oslavovali spevom a modlitbami Pána Boha. 

V úvode Služieb Božích sa prihovorili k bratom a sestrám domáci farár Milan Kubík, Marián Kaňuch (zborový farár CZ Žilina a senior Turčianskeho seniorátu), ako aj pozvaní hostia Erika Jurinová (predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja) a Ján Danko (primátor mesta Martin).

Kázňou slova Božieho nám poslúžil brat senior Marián Kaňuch a piesňou naše srdcia zas potešil evanjelický spevokol z Martina. Služby Božie liturgovali a Večeru Pánovu prisluhovali okrem seniora, domáceho farára aj konseniori a kňazi cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu.

Po skončení Služieb Božích čakal pre tých skôr narodených, teda pre deti a mládež bohatý program. Pre deti Rozprávky Líšky a vlka na vlastnej koži (manželia Birnerovci) a pre mládež program v podaní mládežníckej organizácie Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM).  Pre nás ostatných boli organizované semináre. Bolo veru z čoho vyberať. Rôzne témy, rôzni prednášajúci:

 1. Aabakuk (prednášajúci Bohdan Hroboň)
  Seminár sa venoval knihe proroka Abakuka, ktorá môže veriacemu človeku pomôcť čeliť situáciám, ktoré sa javia v rozpore s Božím slovom. Abakukova teológia, založená na vtedajšej podobe Knihy Deuteronómium, je spochybnená Božou reakciou na skazenosť jeho národa. Avšak, tento rozčarovaný Deuteronomista z kap. 1 je videním v kap. 2 utvrdený vo svojej deuteronomistickej teológii a dokonca, vďaka teofánii v kap. 3, sa z neho stáva očarený Deuteronomista. Kniha proroka Habakuka, ktorá tento zápas viery opisuje, sa tak stáva receptom na šťastný život veriaceho. 
 2. Žena Sýrofeničanka ako pionier veriaceho pohana – Mk 7 (prednášajúci Adrian Kacian)
  Seminár sa venoval  v kontexte Evanjelia podľa Marka je žena Sýrofeničanka prvým pohanom, ktorý prijíma dobrodenia Božieho kraľovania ako ich uviedol a realizoval Ježiš Nazaretský počas svojho verejného pôsobenia. Na jej príbehu evanjelista zreteľne demonštruje, že dobrodenia Božieho kraľovania nie sú viazané iba pre Židov či Ježišových učeníkov. Zároveň sa dozvedáme, že na prijatie týchto dobrodení je potrebná vnútorná otvorenosť, ktorá sa prejavuje, odvahou, dôverou v Ježiša, správnym pochopením situácie a v neposlednom rade aj odosobnením sa od vlastnej dôležitosti.  
 3. Duchovný vývoj človeka vo fázach života ako misijná príležitosť (prednášajúci Janka Bosáková).
  Seminár sa venoval duchovnému vývoju. Vývin je celoživotný proces, s významnými zmenami a na ne nadväzujúcimi potrebami jednotlivca. Rozumieť jednotlivým obdobiam vývinu človeka umožňuje cirkvi efektívnejšie osloviť jedinca na jeho životnej ceste. Efektívny spôsob spočíva v tom, že mu ponúkne program orientovaný na to, čo práve hľadá a potrebuje spôsobom, ktorý zodpovedá jeho schopnostiam a situácii.
 4. Praktická misia – skúsenosti z misijnej pomoci Ukrajine (prednášajúci Bevan Stein)
  Seminár sa venoval osobnej skúsenosti Bevana Steina z jeho 15 ciest na Ukrajinu od začiatku vojny 24.2.2022. Počas seminára prítomným porozprával ako ECAV pomáha Ukrajine. Pán Boh povoláva obyčajných ľudí, aby robili veľké veci na jeho slávu celým svojim srdcom. Prítomným ukázal 243 fotiek z jeho ciest a vysvetlil ako ho Pán Boh povolal aj jeho a on mu odpovedal “Tu som!”. Jeho motivácia je milovať Pána Boha a svojho blížneho, čo nezačal len teraz na Ukrajine, ale už celých 26 rokov na Slovensku a predtým 15 rokov predtým v USA.
 5. Ako rozpoznávať Boží hlas a povedať Bohu: TU SOM (prednášajúci Marián Kaňuch)
  Seminár sa venoval spoločnému premýšľaniu nad rôznymi spôsobmi  ako k nám Pán Boh prehovára. Veríme, že je veľmi dôležité, aby veriaci človek na ceste životom rozpoznával Boží hlas. 
 6. TU SOM! Čo znamená v praxi (svedectvá a rozhovory) – (prednášajúci Milan Kubík)
  Pozvanie na seminár prijali traja diskutujúci. Miloš Lisý, Peter Špánik a Laci Adamovič. Seminár mal formu diskusie na rôzne témy ako napríklad: Ako som sa stal služobníkom, funkcionárom …, Čo takáto služba obnáša (o čo ma oberá), Čo mi takáto služba prináša (mne, rodine, zboru..) ale aj Ako predísť vyhoreniu (čo vám najviac chýba zo strany CZ). 
 7. Spomínajte na svojich vodcov (prednášajúci Pavol Tomka)
  Seminár sa venoval osobnosti grófa Petra Révaia, ktorého 400 výročie smrti si v tomto roku pripomíname. patril k najvýznamnejším osobnostiam vtedajšieho Uhorska. Študoval na univerzite v Štrasburgu, kde získal titul magistra filozofie. Od r. 1598 bol turčianskym županom, niekoľkokrát kráľovským komisárom, kráľovským radcom 1604, dvormajstrom 1610-1618, dverníkom 1615-1618 a stolníkom 1618-1622, strážcom uhorskej koruny 1608-1622 (kráľovský úradníci). Patril k horlivým prívržencom reformácie. Jeho podpis s pečaťou je hneď za Turzovým podpisom pri Zákonoch Žilinskej synody. Je teda osobnosťou, ktorá odpovedala na Božie povolanie – Tu som. Je teda pre nás príkladom a povzbudením, aby sme sa nebáli aj my prijať Božie povolanie a pracovať v Pánovej cirkvi. V diskusii sme spomenuli aj ďalších ľudí, ktorí nás formovali a viedli na ceste nášho života a viery, či už známe osobnosti, alebo naši predkovia, rodičia, starí rodičia. 
 8. Rodina so zámerom (prednášajúci manželia Janotkovci)
  Seminár vychádzal z presvedčenia, že Pán Boh má jednak s rodinou ako takou a jednak s jej jednotlivými členmi konkrétny plán, do ktorého sme pozvaní, aby sme ho napĺňali. Každý jeden má v rodine svoj priestor, aj svoju zodpovednosť. Seminár bol povzbudením a zároveň osobným zdieľaním ako sa v našej rodine snažíme nasledovať tento zámer. Autentickosť medzi manželmi, vo výchove, ale aj v cirkevnom zbore sú dverami, ktoré otvárajú nové možnosti byť si navzájom a aj pre iných svetlom. Teší nás narastajúca túžba rodín v cirkevných zboroch púšťať sa do nových krokov robených v dôvere, že Pán Boh stanovil veľmi dobrý cieľ pre naše životy a volá nás do uskutočňovania tohto Jeho zámeru. 
 9. Príbehy budov: Semináre o ESŠ v Martine s prehliadkou budov (prednášajúci Jozef Sopoliga)
  Seminár sa venoval prezentácii a histórii Evanjelickej spojená školy, ktorá začala svoju činnosť ako Evanjelická základná škola v septembri 2004 s jednou triedou a 25 žiakmi. Pôvodným zriaďovateľom školy bola Biblická škola v Martine, ktorá je účelovým zariadením Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. V roku 2012 bola spustená do prevádzky Evanjelická materská škola s dvoma triedami a 33 deťmi, ktorej zriaďovateľom bol Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine. K 1.1.2013 došlo k zlúčeniu Evanjelickej materskej školy, Evanjelickej základnej školy a Evanjelického gymnázia – vznikla Evanjelická spojená škola s tromi organizačnými zložkami. V septembri 2013 otvorilo Evanjelické gymnázium prvé dve triedy. Zriaďovateľom Evanjelickej spojenej školy sa stal Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Škola od svojho vzniku prešla dynamickým rastom, tak v oblasti počtu žiakov, nových zamestnancov ako aj priestorových možností, ale aj v budovaní materiálno – technického vybavenia školy. V školskom roku 2022/2023 je na evanjelickej spojenej škole: 74 detí v materskej škole, 60 prváčikov v troch triedach na základnej škole, 204 žiakov na prvom stupni, 261 žiakov na druhom stupni, 52 prvákov gymnázia, 245 študentov na gymnáziu, 14 žiakov z Ukrajiny, 32 kmeňových tried, 82 pedagogických zamestnancov a 4 zahraniční lektori z USA a Veľkej Británie.

Ľudia, ktorí prichádzali zo seminárov boli nadšení, plní inšpirácii a nádeje. Bolo to skutočne obohacujúce. Nasledovala prestávka na obed, občerstvenie a spoločné rozhovory. Obed sme si vychutnali v jedálni Evanjelickej spojenej školy. 

Po obednej prestávke nasledoval popoludňajší program, ktorý bol tiež pestrý a zaujímavý. 

O 14.00 hod. sa v Aule Biblickej školy konal Muzikál, podľa rovnomenného dielka Kristíny Royovej, „Ako prišli lastovičky domov“ v podaní Detského speváckeho zboru Lastovičky z OZ Sluha v Starej Turej. Muzikál bol hodnotný po všetkých stránkach. Prelínalo sa v ňom slovo a piesne s biblickými textami v kombinácii s modernými prvkami a tancom. Kristína Royová ho napísala ešte v roku 1910. Rozsahom neveľké, ale významovo bohaté. A vďaka tomu je aktuálne stále aj po vyše 100 rokoch. Snúbi sa v ňom láska k rodnej domovine a túžba vrátiť sa do nej so silou priateľstva, s družnosťou, s umením vedieť poslúchnuť múdre životné rady skúsených a nechať sa múdro viesť, s odolávaním zvodom sveta, so sebaovládaním, disciplínou, silným charakterom, s vôľou dokázať sa popasovať s ťažkosťami…Viera, láska, nádej. Lastovičky leteli z teplých krajín do Európy, vedené múdrymi vodkyňami. Leteli do rodnej kolísky, každá do tej svojej – Na Slovensko, do Čiech, do Anglicka, Francúzska, Ruska, Nemecka, Talianska, Rakúska, Maďarska. Cestou videli krásne krajiny, prírodu, dažďový prales. Spoločným odpočívaním naberali sily. Nesmeli sa prejedať mušiek, lebo by boli priťažké. Niektoré sa aj poklbčili, za čo ich vodkyne hrešili. Najťažšia cesta bol prelet cez obrovské more. Ten niektoré neposlušné lastovičky prejedené hmyzom neprežili a skončili v jeho vodách. Sklamalo ich vlastné tielko. Silné jedince prežili aj búrku, lejak, víchor. A doleteli domov. Tie naše k nám, do našich dedín a miest. Aj do toho nášho. A ľudia zvolali: „Ach, lastovičky prišli, bude leto!“  Muzikál  „Ako prišli lastovičky domov“, strhol publikum nielen svojim dejom, ale samotným viachlasným spevom, ako aj spontánnosťou detským interpretov. Viacerí ľudia mali neraz oči plné sĺz. Hlavnou myšlienkou muzikálu bol dôraz na silu spoločenstva a vieru v Pána Ježiša Krista. 

Záujemci o prehliadku Martinského národného cintorína sa zas stretli v chráme Božom, kde im Jelka Borcovanová povedala niečo z histórie mesta Martin a Národného cintorína, miesta posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Bol založený koncom 18. storočia pôvodne ako mestský cintorín. V roku 1967 bol vyhlásený za Národný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku. Pre nepriaznivé počasie  sa komentovaná prehliadka na cintoríne neuskutočnila.

O 15.00 hod. sa na multifunkčnom ihrisku Evanjelickej spojenej školy konal „zápas roka“. Futbalový zápas: ordinovaní – neordinovaní. Zápas vyhrali ordinovaní 12:3, bolo sa veru na čo pozerať.

Na záver sme sa zišli opäť v chráme Božom, aby sme zhodnotili náš seniorátny deň, aby sme poďakovali organizátorom, ale v prvom rade nášmu láskavému Pánovi, že sme z jeho milosti mohli prežiť túto vzácnu nedeľu. Buďme vďačný za tento deň. Sme šťastní, že sme aj my mohli byť súčasťou veľkého spoločenstva ľudí, ktorí milujú Pána Boha.

Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu 2022 vnímame ako veľmi vydarený a ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a organizovaní. 

Mediálny tím TUS, https://tus.lutheran.sk / 27.9.2022