O novom generálnom dozorcovi rozhodne II. kolo volieb

V piatok 30. septembra 2022 členovia generálneho presbyterstva tvoriaci sčítaciu komisiu, ktorej predsedal Ing. Roman Žilinčík, vyhodnotili výsledky I. kola volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV.  

O podporu evanjelikov sa vo voľbách uchádzali štyria kandidáti, menovite: Marián Damankoš, Peter Gärtner, Ivan Trepáč a Renáta Vinczeová. Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnili po skončení letného prázdninového obdobia v priebehu troch nedieľ – 4. septembra, 11. septembra a 18. septembra 2022. 

Sčítacia komisia, v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave, dňa 30. septembra 2022, v zmysle harmonogramu volieb, otvorila obálky, ktoré obsahovali výsledky hlasovania konventuálov jednotlivých cirkevných zborov Západného a Východného dištriktu ECAV.

Po vyhodnotení hlasovania komisia skonštatovala, že ani jeden zo štyroch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Kandidáta Mariána Damankoša podporilo 16,41 % (1962 hlasov) konventuálov. Kadidát Peter Gärtner získal vo voľbách podporu 14,20 % (1689 hlasov) konventuálov. Kandidátovi Ivanovi Trepáčovi vyjadrilo podporu 12,66 % (1506 hlasov) konvetuálov a kandidátke Renáte Vinczeovej dalo vo voľbách svoj hlas 40,80% (4854 hlasov) konventuálov. Vo voľbách bolo odovzdaných 1897 ( 15,94 %) neplatných hlasov z celkového počtu 11.898.

Obsadenie postu generálneho dozorcu ECAV tak bude pokračovať II. kolom volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti, ktorí dosiahli v I. kole volieb najvyšší počet hlasov. Konventuáli v II. kole volieb, ktoré sa bude v cirkevných zboroch konať v troch stanovených termínoch: 30. októbra, 6. novembra alebo 13. novembra 2022 budú o generálnom dozorcovi ECAV rozhodovať spomedzi dvoch postupujúcich kandidátov: Renáty Vinczeovej a Mariána Damankoša. Kandidátky pre II. kolo volieb budú do cirkevných zborov ECAV na Slovensku rozposlané v termíne určenom v schválenom harmonograme volieb.

Do oficiálneho zvolenia generálneho dozorcu ECAV bude rozhodnutím Synody túto funkciu v zastúpení i naďalej vykonávať Renáta Vinczeová, dozorkyňa Západného dištriktu ECAV.