Rok Dr. Michala Guhra – lekára srdca a duše

Spomienkové Služby Božie v Novom Smokovci v nedeľu 15. októbra uzavreli  Rok Dr. Michala Guhra – významného lekára, špecialistu na liečbu tuberkulózy a Basedowovej choroby, zakladateľa sanatória v Tatranskej Polianke, aktívneho športovca a v neposlednom rade zborového, ale aj seniorátneho dozorcu ECAV v rokoch 1922 – 1933. Stál pri založení evanjelickej školy v Gerlachove a pôsobil aj ako školský lekár na Evanjelickom lýceu v Kežmarku, kde predtým sám študoval. Staral sa tak o nemeckých, ako aj slovenských žiakov bez rozdielu národnosti.

Ďalším významným momentom, ktorý rezonoval na Službách Božích, bolo ukončenie rekonštrukcie fasády evanjelického kostola v Novom Smokovci.  Celkové náklady, ktoré dosiahli výšku 48 653 eur, boli financované najmä z milodarov a rozpočtových prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 3-tisíc eur.

Účastníkov Spomienkových Služieb Božích privítala zborová dozorkyňa Ivica Pjateková. Kazateľ Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu, si na základe textu z 5M 28,1-7 položil otázku: „Aké meno vzbudzuje aj po dlhej dobe úctu a rešpekt, tak ako meno Dr. Michala Guhra?“ Rešpekt vzbudzuje meno toho: kto o svojej viere nielen hovorí, ale ju aj prakticky žije; kto nemyslí len na seba, ale dokáže sa obetovať a svoj život zasvätiť verejnej službe pre druhých.

Činorodý životný príbeh Dr. Michala Guhra – lekára srdca a duše knižne spracovala Zuzana Kollárová zo Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad. Odkaz jeho života a diela vyzdvihla aj Eleónora Kovalčíková, riaditeľka Sanatória Dr. Guhra v Tatranskej Polianke, kde je zriadená pamätná izba s historickými artefaktmi.

Pavel Kušnír, zborový farár v Novom Smokovci pripomenul, že ľudský život je ďaleko viac ako len pomlčka medzi dátumom narodenia a úmrtia na náhrobnom kameni. Túto skutočnosť deklaroval na príbehu MUDr. Mikuláša Szontagha – zakladateľa prvých klimatických kúpeľov v Tatrách (180. výročie narodenia). Na jeho dielo nenadviazal len Dr. Michal Guhr, ale aj jeho syn Mikuláš Szontagh (60. výročie smrti).

Na slávnostných Službách Božích sa zúčastnil primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák, ako aj viacerí kúpeľní hostia a návštevníci Tatier, ktorí sa do evanjelického kostola pod Slavkovským štítom radi vracajú. Liturgiu a spev sprevádzala zborová kantorka Emília Kušnírová. Ako stavebná inžinierka sa podieľala na príprave projektovej dokumentácie rekonštrukcie fasády kostola v Novom Smokovci.

Viac o životnom príbehu Dr. Michala Guhra v reformačnom vydaní Evanjelického posla spod Tatier v článku PhDr. Zuzany Kollárovej, PhD.

E. Mihočová

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt

Zaujímavosť:

Minister hospodárstva dr. Milan Hodža ako pacient a priateľ MUDr. Michala Guhra dal po jeho smrti podnet na zriadenie Guhrovskej základiny, z ktorej úrokov bola poskytovaná finančná podpora chudobným študentom medicíny – študujúcim odbor, v ktorom Guhr vynikol. Minister dr. M. Hodža začal zbierku príspevkom 3 000 korún.

Zdroj: Evanjelický posol zpod Tatier, č. 10, Október 1933, s. 256