ProChrist 2019: PRE TEBA

Po pozitívnej odozve na evanjelizačné večery v slovenskej verzii ProChrist Live PRE TEBA 2017 prišiel organizačný tím po dvoch rokoch s novou ponukou. Evanjelizačný projekt vysielaný prostredníctvom internetu na stovky prenosových miest pripravil opäť v partnerstve so sliezskymi evanjelikmi a pod záštitou centrály v nemeckom meste Kassel.

Čo sa za značkou ProChrist vlastne skrýva? Ide o platformou, do ktorej sú zapojení kresťania z rôznych cirkví, spoločenstiev a cirkevných zborov. Na Slovensku v posledných rokoch predovšetkým evanjelici, aj keď k organizácii a účasti sú pozvaní kresťania bez ohľadu na vierovyznanie. Svojím obsahom chce ProChrist splniť dvojaký účel: byť novým impulzom pre dlhoročných kresťanov, ale hlavne osloviť hľadajúcich v sekulárnom prostredí. Zámerom je motivovať ďalších ľudí, aby sa vydali na cestu hľadania Boha a viesť s nimi dialóg o viere.

ProChrist – to je séria piatich evanjelizačných večerov, na ktorých nechýba hudba, umenie, príbehy známych osobností a biblické témy s aplikáciou do praktického života. Program z centrálneho miesta tím technikov prenáša prostredníctvom internetu na desiatky až stovky ďalších miest. „Päť večerov naplnených bohatým evanjelizačným programom chce napomôcť k misii v sekulárnom prostredí,“ uviedol koordinátor lokálneho projektu v slovenskom prostredí Peter Mihoč, tajomník biskupa Východného dištriktu.

Zmena formátu evanjelizácie

Domovskou krajinou evanjelizačného projektu ProChrist je Nemecko a jeho začiatky siahajú do roku 1993. Už prvé misijné programy sa z Nemecka, vtedy ešte prostredníctvom satelitu a za výdatnej spolupráce tlmočníkov, prenášali do desiatok ďalších krajín po celom svete. Medzi prvých rečníkov patril nedávno zosnulý Billy Braham a známy nemecký evanjelický farár Ulrich Parzany.

V roku 2015 došlo k zmene, centrála v Kassel vyskúšala nový formát – tzv. ProChrist LIVE. Jednu ústrednú akciu prenášanú z Nemecka do ďalších krajín nahradili viaceré menšie lokálne evanjelizácie na viac ako 120 miestach v Nemecku a Európe. S identickou témou, ale s miestnym programom a pozvanými rečníkmi, či už zahraničnými alebo domácimi. Nový formát sa osvedčil aj na Slovensku. V spolupráci so Sliezskou cirkvou evanjelickou sa doposiaľ konali tri regionálne ProChrist evanjelizácie, a to v Ružomberku (2016) a  Liptovskom Hrádku (2017 a 2019).

Nový ročník ProChrist

ProChrist je už na Slovensku a v susednom Sliezsku osvedčenou značkou, s každým ročníkom pribúdajú nové prenosové miesta. Tento rok sa centrálou programu stal opäť Liptovský Hrádok, vzhľadom na jeho dostupnú polohu a vynikajúcu spoluprácu s vedením mesta, ktoré poskytlo veľkorysé priestory v kinosále Kultúrneho domu. Od stredy do nedele 3. – 7. apríla 2019 podvečer prichádzalo na live program 300 – 400 účastníkov a pozvaných hostí. Ďalšie tisícky divákov program sledovali na prenosových miestach nielen doma, ale aj v zahraničí. Organizátorov tešilo, keď k pôvodne prvým 120 prihláseným prenosovým miestam každý deň pribúdali nové a počas piatich večerov sa počet prenosových miest vyšplhal cez 360. Tak cirkevné zbory ako aj jednotlivci, ktoré chceli evanjelizáciu sledovať online, sa z organizačných dôvodov a na základe požiadavky nemeckého partnera museli vopred zaregistrovať ako prenosové miesto.

Otčenáš ako ústredná téma

Symbolom tohtoročného ProChristu sa stal telefón – či už mobilný alebo „retro búdka“, ktorý odkazoval na Božiu túžbu nadviazať spojenie s človekom a zároveň pripomínal možnosť bezplatne sa pripojiť na tzv. „inú“ frekvenciu. Spomedzi všetkých modlitieb je tou najznámejšou a najcennejšou Modlitba Pánova, ktorú naučil Ježiš svojich učeníkov. Denne ju v rozličných situáciách vyslovujú veriaci a aj tí, ktorí sa za veriacich nepovažujú. A práve z modlitby „Otčenáš“ vychádzali témy tohtoročných evanjelizačných večerov PRE TEBA:

  1. Dvere domov: Otče náš
  2. Kde je vôľa, tam je cesta: Buď vôľa Tvoja
  3. Chlieb na cestu: Chlieb náš každodenný daj nám dnes
  4. Sila odpustenia: Odpusť nám viny naše
  5. Liek v pokušení: Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého

Počas piatich večerov v kinosále L. Hrádku jednotlivé témy na drobné rozmenilo päť slovensko-sliezskych rečníkov: Martin Chalupka (Marhaň), Martin Pientak (Český Tešín), Jaroslav Petro (Obišovce) a Jiří Chodura (Oldřichovice). Sériu tém k Modlitbe Pánovej uzavrel v nedeľu podvečer Ivan Eľko, generálny biskup evanjelickej cirkvi.

Osobné svedectvá známych osobností

Medzi známe osobnosti, ktoré tento rok na ProChriste svedčili o svojej viere, patrí atlét Matej Tóth, víťaz v chôdzi na olympijských hrách v Rio de Janeiro 2016. Viera ho doslova „drží pri zemi“: „To, že som dosiahol úspech v jednej športovej disciplíne, ešte neznamená, že som lepší človek.“

     Viera pomáha prekonávať prekážky aj hokejovému útočníkovi Michalovi Handzušovi a spolu so svojou rodinou patrí do cirkevného zboru v Banskej Bystrici. Medzi ďalšie známe osobnosti, ktoré sa prihovorili divákom ProChristu, patrí huslistka Miriam Kaiser, moderátorka Tamara Lištiaková, český hudobník Pavel Helan a Jozef Mikloško, riaditeľ Nadácie Úsmev ako dar.

     Svoju cestu hľadania Boha  osobne priblížil Ladislav Adamovič, riaditeľ Detského domova Necpaly, ktorý sám pochádza z rozvrátenej rodiny a vyrastal v detskom domove. Boh sa ho dotkol najmä vo chvíli, keď videl, aké pokroky dosahuje jeho ťažko fyzicky postihnutý nevlastný brat v náhradnej rodine.

     O skúsenosť s tým, čo znamená odovzdávať život do Božej vôle, sa zdieľala Mária Tomaško, riaditeľka centra Baobab. Jej život sa zmenil, keď sa jej narodila dcéra Lujza s viacnásobným postihnutím. Spolu s manželom Danielom veria, že to nebola náhoda, ale cesta, na ktorej sa učia pravým hodnotám života. V spolupráci s neziskovou organizáciou Diaconia Sv. Jur založili na bratislavskom sídlisku denné centrum pre deti s viacnásobným postihnutím  a prispievajú tak svojím dielom k akceptovaniu inakosti.

Nesmie chýbať umenie

ProChrist – to je aj umenie a kvalitná hudba, preto jednotlivé témy otvárali divadelné vstupy tvorivej skupiny AD1 v réžii Kataríny Pirohovej. Kapely zo Sliezska po prvých dvoch večeroch vystriedala KVD – Kapela Východného dištriktu, ako aj sóloví hudobníci Miriam Kaiser a Pavel Helan. V závere každého večera hudobné zoskupenie z L. Hrádku zahralo hymnu inšpirovanú Modlitbou Pánovou z autorského pera miestnej zborovej farárky Anny Belanji.

Zazneli online pozdravy priamo z prenosových miest: Hanušoviec nad Topľou, Oldřichovic a Bratislavy-Legionárskej. Počas piatich večerov programom účastníkov v kinosále v L. Hrádku, ale aj divákov na prenosových miestach previedla dvojica moderátorov – farárka Anna Belanji a Peter Mihoč, tajomník biskupa Východného dištriktu.  Svojou osobnou účasťou projekt podporili Ľubomír Pankuch, dozorca Východného dištriktu a dištriktuálny biskup Slavomír Sabol aj generálny dozorca Ján Brozman.

Modlitba pri kríži

Evanjelizačné večery končili modlitbou pri kríži, kedy mohol každý z poslucháčov v perspektíve doznievajúcej témy prehodnotiť svoj vlastný život. Nielen verejne, ale aj v tichosti a súkromí. Na prenosových miestach už nebol nutný žiadny úvodný program, ale záver si mohol každý usporiadateľ stvárniť podľa vlastného uváženia. Spoločným modlitebným stíšením, rozhovormi alebo posedením pri šálke kávy. 

Ozvučenie a osvetlenia realizovala firma Jozefa Ždiľu NEST audio ONE z Bardejova. Projekciu, videozáznam, online prenos technicky zabezpečil tím cirkevného zboru Hybe pod vedením Stanislava Gregu, seniora Liptovsko-oravského seniorátu v spolupráci s Lukášom Gregorom, ktorý mal na starosti strih. Záznam jednotlivých večerov je sprístupnený cez internetový prehliadač Youtube a časom bude uložený v archíve na webovej stránke: www.prochrist.sk/preteba. Firma JAMIR s.r.o. z Liptovského Mikuláša vyrobila drevený kríž, ktorý bol centrálnym bodom pódia.

Podpora projektu

Tohto roku je projekt ProChrist PRE TEBA 2019 financovaný prevažne z dobrovoľných finančných darov jednotlivcov. Náklady spojené s organizáciou podujatia nie sú nízke, preto organizátori požiadali prenosové miesta, aby aspoň na jednom z  večerov vyhlásili dobrovoľnú finančnú zbierku.

Organizačný tím verí, že evanjelizačný projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie. Veď cirkev je živý organizmus, a preto by mala rásť. Bude sa to diať vtedy, ak budeme mať odvahu pozývať nových ľudí k premýšľaniu nad existenciálnymi otázkami a k nasledovaniu Ježiša Krista.

-emi-

Viac o projekte v najbližších číslach mesačníka eVýchod (www.evychod.sk)

Ak projekt ProChrist považujete za oslovujúcu formu evanjelizácie a chcete ho finančne podporiť, milodary môžete posielať na bankový účet: IBAN SK32 7500 0000 0040 2009 7346, VS: 4021