Otvorili bránu Kráľovi slávy

Vo štvrtú adventnú nedeľu, 22. decembra 2019, sa evanjelický chrám v Závažnej Porube zaplnil do posledného miesta. Brat farár Vladimír Pavlík sa ku kresťanskému spoločenstvu prihovoril slovami: „Stretávame sa v čase, keď Ježiš už stojí pred dverami, klope na naše srdcia a my Ho čakáme ako nášho Spasiteľa… Práve v dieťati menom Ježiš sa prejavila Božia láska a s ním viera, pokoj, odpustenie hriechov a večný život.“ Služby Božie obohatil spevokol Fidelitas dvomi skladbami a mladí hudobníci koledami. Verše o Vianociach v podaní detí zarezonovali v srdciach prítomných. Konfirmandi zas uviedli biblický príbeh o narodení Ježiška. Potom Miška a Zuzka Mackovie s detským zborom zaspievali pieseň Aleluja. Na záver zaznela Tichá noc s textom podľa Evanjelického spevníka v podaní talentovanej speváčky, ktorá sa pripravuje na konfirmáciu. Pôsobivé vystúpenie detí a mládeže zostavila, pripravila a uviedla Lucia Bačíková.

Text a foto: Dušan Migaľa