Opustil nás hrdý evanjelik a milovník slovenského národa docent Miloš Kovačka

Vzácny, múdry a pokorný Doc. Miloš Kovačka, milovník Slovenského národa, Evanjelickej a. v. cirkvi a zápasník pre dobrú vec Kristovu, odišiel do domu svojho Otca v pondelok 5.8.2019.

Správu o úmrtí tohto významného historika a vzácneho človeka prijala so zármutkom celá evanjelická obec. Predsedníctvo ECAV vyslovuje úprimnú sústrasť a prosí o modlitby za manželku Slávku, synov Ivana a Romana s rodinami a za všetkých, ktorým bude Miloš chýbať.

Posledná rozlúčka s našim spolubratom Milošom Kovačkom bude v pondelok, 12. 8. 2019 o 11:00 v Ev. a. v. kostole na Memorandovom námestí v Martine. Pochovaný bude na martinskom cintoríne.

Narodil sa 30. októbra 1940 v Martine. Maturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Martine. Po absolvovaní Pedagogického inštitútu v Martine bol krátko učiteľom (1965/66). Od roku 1966 pracoval v Bibliografickom ústave Matice slovenskej na úlohách Slovenskej národnej súbežnej a retrospektívnej bibliografie, bol riešiteľom významných štátnych vedecko-výskumných úloh a prioritných projektov v oblasti projektovania národného knižnično-informačného systému Slovenskej republiky, národných programov informatizácie, dejín knižnej kultúry, cirkevných dejín, národného a kultúrneho dedičstva. V rokoch 1991 – 2011 pôsobil ako riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice a v rokoch 1999 – 2010 ako učiteľ v odbore dokumentácia kultúrneho dedičstva a cirkevných dejín na Univerzite Mateja Bela, Žilinskej univerzite a v Biblickej škole v Martine. Bol tajomníkom Vedeckej rady Slovenskej národnej knižnice, podpredsedom Ústrednej knižničnej rady Slovenskej republiky, podpredsedom Spolku slovenských knihovníkov a členom vedeckých rád Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, Vedecko-výskumného centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Školskej rady Biblickej školy v Martine. 

„V jeho životných postojoch a názoroch sa mimoriadnym spôsobom snúbi Kollárova zásada: Národnosť a nábožnosť sú sestry. Ako pracovník a riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine sa podieľal na budovaní slovenskej bibliografie a do života uvádzal jej elektronizáciu. Teší sa úcte odbornej, kultúrnej ako i evanjelickej verejnosti. Ako autoritu ho rešpektuje aj mladá generácia – študenti Biblickej školy v Martine a Žilinskej univerzity, ktorým prednášal kapitoly z cirkevnej histórie, dejín kultúry, umenia i  slovenskej literatúry. Ako projektant a moderátor sa zaslúžil o vedecké konferencie, celý rad monografií a edícií, okrem iného pripravil zborník a výstavu o najvydávanejšej slovenskej knihe – Cithare sanctorum. Slovenskej verejnosti predstavil aj mimoriadny objav – originálnu listinu zákonov Žilinskej synody.“ Úvod k rozhovoru z knihy Kristovci.

GBÚ ECAV

FOTO: Ľubo Bechný