Online kázňové prípravky k Adventu a Vianociam 2023

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku v Prešove a Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku v Zvolene srdečne pozýva kazateľov Slova Božieho a teológov EBF UK na tradičné, spoločné Online kázňové prípravky k Adventu a Vianociam 2023 pod názvom „Dieťa bude Vám znamením“, ktoré sa budú konať dňa 27. 11. 2023 (pondelok) o 9. 00 cez ZOOM aplikáciu (link bude v časovom predstihu zaslaný prihláseným účastníkom).

PROGRAM:

9. 00 – Privítanie účastníkov, predstavenie témy, programu prednášateľa

9. 05 – Ranná pobožnosť (Peter Mihoč – biskup VD ECAV na Slovensku)

9. 20 – Prednáška „Chlapček sa nám narodil / Puer natus est nobis: Adventné a vianočné katechézy Leonarda Stöckela“ (Mgr. Mária Šibalová, PhD. – LF UK Bratislava)

10. 20 – Diskusia

10. 50 – Prestávka

11. 00 – Kázňové prípravky od 1. adventnej nedele po Zjavenie Krista Pána s diskusiou

12. 20 – Záverečné slovo (Ján Hroboň – biskup VD ECAV na Slovensku)

12. 30 – Záver

Súčasťou tohto online podujatia bude aj tradičný darček v podobe kázňových prípraviek od 1. adventnej nedele po Zjavenie Krista Pána, ako aj preložená kázeň Leonarda Stöckela.

Anotácia k prednáške:

Leonard Stöckel (1510 – 1560), humanista, reformátor a učiteľ, patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti reformačného humanizmu na území dnešného Slovenska. Prednáška je venovaná predstaveniu homiletickej tvorby Leonarda Stöckela, ktorá je reprezentovaná dvomi latinskými homiletickými príručkami, a to Pravidlami na zostavenie kázní (Formulae tractandarum sacrarum concionum) a Postillou. Pre lepšie pochopenie Stöckelovej tvorby je priblížené aj jeho putovanie za vzdelaním (peregrinatio academica), poukázanie na dobové rétoricko-homiletické tendencie, ako aj na domácu situáciu, ktorá rektora mestskej školy primäla zostaviť až dve homiletické príručky. Na podklade Stöckelových adventných a vianočných katechéz je priblížená jeho práca s biblickým textom, motivické akcenty a použitie rétorických a štylistických prostriedkov. Súčasťou prednášky je tiež aktualizácia Stöckelových katechéz a ich uplatnenie v dnešnej kázňovej praxi.

Predstavenie prednášateľky:

Mária Šibalová študovala klasické jazyky na Katedre klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a v roku 2020 jej bol udelený titul PhD. v odbore literárna veda. Od roku 2019 pôsobí ako odborná asistentka na Ústave lekárskej terminológie a cudzích jazykov Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Vo svojej práci sa zaoberá najmä homiletickou tvorbou Leonarda Stöckela, no venuje sa aj výskumu reformačného a renesančného humanizmu v 16. storočí na území dnešného Slovenska.

Na online kázňové prípravky je potrebné prihlásiť sa do 24. 11. 2023 (piatok) u brata tajomníka biskupa VD Mareka Cingeľa: tajomnik@vdecav.sk; alebo telefonicky: 0908/368889.