180-ročný evanjelický chrám v Necpaloch

V nedeľu 22. októbra sa v Necpaloch – v Turčianskom senioráte, konali slávnostné Služby Božie pri 180. výročí Pamiatky posvätenia chrámu. Jeho stavba sa začala už v roku 1835, no pre tragické zrútenie klenby pri oltári ju dokončili až v roku 1843. O výstavbu chrámu sa okrem iných zaslúžil Jozef Justh – právnik, zborový a seniorátny dozorca, poslanec uhorského snemu, čo pripomína Pamätná tabuľa. Dominantou kostola je vzácny Turzov oltár premiestnený v 18. st. z Oravského hradu.

V chráme, ktorý je vyhlásený za Národnú kultúru pamiatku, pri 180. výročí posviacky kázal biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. V programe vystúpil detský spevácky zbor Nezábudky. „Prajeme si, Bože náš, aby naši potomkovia si kostol chránili, opatrovali, v úcte mali a chrám Boží navštevovali,“ podčiarkujú domáci viery.

Predsedníctvo zboru v súčasnosti tvorí farár Belo Húska a zborový dozorca Ján Feja. Služby Božie sa pravidelne konajú aj v Belej- Duliciach, Žabokrekoch, vo Folkušovej a v Daňovej.

Nestagnujú ani hospodárske práce. Počas letných mesiacov v matko-cirkvi v Necpaloch vyvapkovali plot okolo parkoviska a zámkovú dlažbu pred chrámom. V septembri sa začala prvá etapa výmeny okien. Vo filiálke Žabokreky pokračovali práce na zateplení Zborového centra. Brúsením a lakovaním prešla zvonica modlitebne.

Každý rok sa v cirkevnom zbore koná Zborový deň pri príležitosti ukončenia školského roka s programom nielen v chráme, ale aj vo farskej záhrade. V septembri tohto roku sa na Zborovom dni stretli aj evanjelici z filiálky Daňová. Už viac ako 25 rokov vychádza zborový časopis Šumenie líp.  

-emi-

Z histórie:

Reformácia na Slovensku, v Turci, teda i v Necpaloch má dlhú a bohatú tradíciu. Miestni evanjelici až do roku 1681 využívali starý kostol sv. Ladislava, kedy sa konal Šopronský snem. Ten dovolil v každej stolici postaviť maximálne dva evanjelické kostoly za splnenia prísnych obmedzení. V Turci boli týmito miestami práve Necpaly a Ivančiná. Tak tu vznikol v roku 1689 artikulárny chrám pre celý dolný Turiec. Postavili ho zo smrekového dreva. Mal dva chóry a pod oltárom kryptu, do ktorej pochovávali hlavne jeho kňazov. V roku 1752 dostali veriaci do kostola Turzov oltár z Oravského hradu, kedy chrám prešiel aj stavebnou úpravou.

Potom nastalo obdobie, kedy neplatili prísne obmedzenia a evanjelici si už mohli stavať murované chrámy. Stavbu nového kostola začali v roku 1835. Navrhol ju staviteľ Teofil Kraus. Jej dokončenie sa oneskorilo do roku 1843 kvôli tragickému zrúteniu klenby pri oltári. O postavenie chrámu za zaslúžili veriaci a predovšetkým Jozef Justh – právnik, dozorca evanjelického cirkevného zboru v Necpaloch, seniorátny dozorca, poslanec uhorského snemu v rokoch 1839 – 1845. Vybavenie kostola je tiež dielom rodiny Justhovcov i predchádzajúcich pokolení, ale aj výdatnej finančnej pomoci rodákov žijúcich v Amerike. Zo starého kostola sa zachovala krstiteľnica.

Vežu ku kostolu pristavili až v roku 1863 pod vedením tesárskeho majstra Daniela Čatloša a murárov z Liptova. Veža má výšku 50 metrov.

Organ je jednomanuálový, 12-registrový s pedálom. Postavil ho Martin Šaško z Brezovej pod Bradlom, okolo roku 1876. V roku 2014 organ opravil Peter Franzen z Popradu.

Dominantou interiéru je oltár Speculum iustificationis – Zrkadlo ospravedlnenia, z roku 1611. Tvoria ho dva prekrývajúce sa trojuholníky, biely a červený, ktoré sú symbolom neviditeľného a viditeľného sveta, jednoty neba a zeme, božstva a človeka. Sú opísané kružnicou. Na jej vrchole je Spasiteľ – Boh Otec. Naľavo od Boha stojí Ježiš Kristus, napravo Adam. V strede trojuholníkov je biela holubica – Duch Svätý. Trojjediný Boh prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista – Vykupiteľa prichádza k hriešnemu človeku Adamovi, aby ho spasil a priviedol k Bohu. Na každom z bočných krídel sú dva polkruhovité obrazy. Na ľavej strane sú príbeh zo Starého zákona. Na pravej strane príbehy z Nového zákona.

Hodnota necpalského oltára je výnimočná. Jeho umelecké kvality vysoko prekračujú priemernú úroveň u nás zachovaných diel protestantského umenia 17. storočia. Dňa 26. novembra 1963 kostol vyhlásili za národnú kultúru pamiatku.