Nové usmernenie k epidemiologickej situácii v SR pre cirkevné zbory VD

Milí bratia a milé sestry!

Nakoľko sa opäť zhoršuje epidemiologická situácia v rámci SR, dávam Vám do pozornosti nové usmernenia hlavného hygienika SR platné od 10. 9. 2020 aj k organizácii bohoslužobných úkonov. Taktiež je nutné sledovať v jednotlivých regiónoch, okresoch (seniorátoch) usmernenia okresných regionálnych hygienikov, nakoľko mapovanie situácie a prijímanie opatrení prebieha na lokálnej úrovni. Z tohto dôvodu nie je úplne možné vydávať spoločné stanoviska k situácii pre všetky regióny, nakoľko situácia v regiónoch sa môže značne líšiť. Z tohto dôvodu Vás žiadam, aby ste pozorne sledovali epidemiologické opatrenia vydané vo vašom okrese a podľa nich ste si zariadili organizovanie bohoslužobných či zborových aktivít.  

S účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti: 

– vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 

– odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, 

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, 

– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

– pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, 

– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky (Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

– odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu), 

– odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), 

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.  

Celý dokument si nájdete na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09.pdf.


Vkladajúc celú situáciu do Božej ochrany, pozývajúc Vás k spoločným modlitbám s bratským pozdravom  ostáva

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV)