LIPTOVSKÝ JÁN: Krásny chrám ako zrkadlo sŕdc

Slávnosťou posviacky obnoveného kostola cirkevný zbor Liptovský Ján ukončil opravu jeho interiéru. Slávnosť sa uskutočnila v 13. nedeľu po Svätej Trojici, 6. septembra 2020. Posviacku vykonal biskup Východného dištriktu Peter Mihoč, slávnostným kazateľom bol senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega.

Na službách Božích vystúpili aj domáce spevokoly: mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň a ženský evanjelický spevokol. Po nich sa zhromaždeniu prihovorili hostia – prostredníctvom videa farár z partnerského cirkevného zboru v Cisownici Marek Twardzik. Zdôraznil, že pekný chrám má byť predovšetkým odrazom pekných sŕdc, ktoré sa v ňom schádzajú. Prihovoril sa aj bývalý farár cirkevného zboru Miroslav Hargaš, rímskokatolícky farár z Liptovského Jána Peter Kvasňák a za samosprávu starosta Uhorskej Vsi Vladimír Multáň.

Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne má už 235-ročnú históriu. Pôvodný tolerančný chrám na tomto mieste bol postavený už v roku 1785. Ten v roku 1907 vyhorel, ale už v roku 1908 bol posvätený nový, terajší chrám Boží. V roku 2010 bola naposledy opravovaná vonkajšia fasáda chrámu. Celková oprava vrátane interiéru bola vykonaná naposledy v roku 1989.

 

 

Peter Taját, ev. a. v. farár svätojánsky

 

 

Viac v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier 39 – 40/2020