Neúspešná voľba generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

V piatok 20. mája 2022 sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave zišla sčítacia komisia tvorená členmi generálneho presbyterstva, ktorej predsedal br. Miroslav Čurlík, aby vyhodnotila výsledky volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV. Po spočítaní volebných hlasov komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.
O funkciu generálneho dozorcu ECAV sa uchádzali dvaja kandidáti – Peter Gärtner (dozorca LOS) a Renáta Vinczeová (dozorkyňa ZD ECAV). 

Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnili v priebehu troch nedieľ – 24. apríl, 1. máj a 8. máj 2022. Sčítacia komisia otvorila obálky, ktoré obsahovali výsledky hlasovania konventuálov jednotlivých cirkevných zborov Západného a Východného dištriktu ECAV. Po vyhodnotení hlasovania komisia skonštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. 

Dozorcu LOS Petra Gärtnera podporilo 35,85 % (4 212 hlasov) konventuálov a dozorkyňu ZD a zástupkyňu generálneho dozorcu Renátu Vinczeovú 46,83 % (5 502 hlacov ) konventuálov. Vo voľbách bolo odovzdaných 2 036 (17,33%) neplatných hlasov z celkového počtu 11 750.

Voľby generálneho dozorcu ECAV sa budú teda opakovať. O novom harmonograme volieb a termíne zasadnutia ďalšej Kandidačnej porady, ktorá zostaví novú kandidátku, vás budeme včas informovať. Kým si evanjelici a. v. na Slovensku generálneho dozorcu nezvolia, rozhodnutím Synody bude túto funkciu v zastúpení naďalej vykonávať Renáta Vinczeová, dozorkyňa Západného dištriktu ECAV.