Myjava

V súčasnosti si už len ťažko dokážeme predstaviť, aké bolo v minulosti nebezpečné byť kresťanom. Nielen v období prenasledovania ranej cirkvi, keď ich hádzali do arén ako potravu levom, ale aj v časoch protireformácie, kedy slovo „evanjelik-luterán“ pôsobilo ako rozbuška. Medzi najvýznamnejších martýrov, ktorí odmietli robiť kompromisy a za svoje presvedčenie obetovali až život, nepochybne patrí Daniel Krman ml. Odkaz života a diela, pri 360. výročí jeho narodenia rezonoval v nedeľu 27. augusta na Službách Božích v evanjelickom kostole v Myjave.


Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu v kázni pripomenul tri skutočnosti, na ktoré kládol dôraz starozmluvný Daniel ako aj samotný Daniel Krman: vzdelanosť, vedenie Božím duchom napriek nepriaznivým okolnostiam a svedectvo o živom, oslobodzujúcom a večnom Bohu.  To, že na slávnosti kázal práve biskup Východného dištriktu, nie je náhoda. Biskupský úrad totiž sídli v Starom kolégiu v Prešove, ktoré je úzko späté práve s  Krmanom. Na základe poverenia Ružomberskej synody (1707) bol súčasťou delegácie, ktorá sa vydala na dlhú a nebezpečnú cestu za švédskym kráľom so žiadosťou o finančnú podporu prešovského Kolégia a luteranizmu vo vtedajšom Uhorsku vôbec.


Biskup Peter Mihoč okrem iného ocenil aj snahu o obnovu súčasného cirkevno-zborového života v Myjave, o ktorej sa opäť šíri do cirkvi dobrý chýr.  V rámci Služieb Božích vystúpil zborový spevokol pod dirigentskou taktovkou zborového farára Jána Velebíra. Jednu z piesní v podaní spevokolu zložil a napísal práve Krman. Zborový dozorca Peter Talába v rámci slávnostného podujatia zborovému farárovi zablahoželal k narodeninám. Nič ho však nemohlo potešiť viac ako skutočnosť, že kostolné lavice nezívali prázdnotou, a že sa na slávnostných Službách Božích zúčastnili tak veriaci z mesta ako aj okolia. Spev a liturgiu hrou na organ sprevádzala Dušana Adamcová.


Po skončení programu sa biskup Mihoč stretol s presbytermi a predsedníctvom cirkevného zboru, absolvoval tiež komentovanú prehliadku priestorov evanjelickej fary, kde v súčasnosti prebieha rozsiahla rekonštrukcia. „Vďaka Bohu za dielo Daniela Krmana – vzácneho muža našej histórie. Vďaka Bohu za všetkých, ktorí i dnes vedia priložiť ruku aj srdce k dielu budovania cirkvi,“ dodal zborový farár Ján Velebír.


Pri príležitosti svojho pobytu na kopaniciach navštívil biskup VD aj cirkevný zbor v Krajnom, aby pozdravil účastníkov nešporných Služieb Božích vo filiálke Hrachovište. Kiež je „krmanovský“ duch medzi nami stále živý –  aby ani súčasné kresťanstvo a evanjelictvo nestrácalo potenciál „výbušnosti“ a hybnej sily, a aby sa z neho pod vplyvom doby a ľahostajnosti nestávala len tlejúca pahreba.


E. Mihočová

Foto – E. Mihočová ©Východný dištrikt