Minister školstva rokoval s predstaviteľmi evanjelických cirkevných škôl

Kampaň „Za otvorené školy“

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling sa vo štvrtok 26. augusta stretol s riaditeľmi piatich evanjelických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu (VD). V Dvorane Starého kolégia v Prešove spolu s predsedníctvom Východného dištriktu – biskupom Petrom Mihočom  a dozorcom Ľubomírom Pankuchom, diskutovali o pandemických opatreniach súvisiacich s otvorením nového školského roka, či financovaní školstva.

Miroslav Čurlík, tajomník pre školstvo VD a predseda Školského výboru ECAV vedenie rezortu školstva rámcovo informoval o súčasnom stave evanjelického školstva. Podotkol, že evanjelická cirkev má ambíciu rozširovať kapacity materských škôl, ktoré sú najmä vo väčších mestách nedostatočné.

Na rokovaní dostali priestor aj samotní riaditelia škôl, aby predostreli svoje postrehy a aktuálne problémy, ktorými sa zaoberajú. Patria medzi nich krátke časové lehoty medzi zverejňovaním projektových výziev MŠ SR a termínmi odovzdávania projektov, znižovanie počtov asistentov učiteľov pre integrovaných žiakov s postihnutím, zrovnoprávnenie financovania cirkevných a súkromných škôl so štátnymi, či potreba navýšenia normatívu na prevádzku škôl.

Riaditeľov a zriaďovateľov evanjelických cirkevných škôl tiež zaujímalo, aký obnos finančných prostriedkov z Fondu obnovy a odolnosti Slovenska bude vyčlenených práve pre oblasť školstva a či budú aj cirkevné školy oprávnenými žiadateľmi pri predkladaní projektov. Táto téma je v súčasnosti ešte predmetom politických diskusií, minister Gröhling však deklaroval ambíciu v maximálnej možnej miere vyčerpať prostriedky z Fondu obnovy na rozvoj a modernizáciu slovenského školstva.

Vzhľadom na začiatok nového školského roka a aktuálnu pandemickú situáciu riaditelia ocenili školský semafor, ktorý tak pedagógom ako aj rodičom žiakov uľahčuje orientáciu. Minister Branislav Gröhling upozornil na potrebu kolektívnej imunity, ktorú môžeme získať len očkovaním. Následne informoval o priebehu monitorovania predbežného záujmu o samotestovanie na školách a ubezpečil, že zásoby samotestov v štátnych hmotných rezervách sú dostatočné. Medzi priority šéfa rezortu školstva patrí tiež snaha o skrátenie povinnej karantény pre žiakov zo 14 na 10 dní, čomu však musí predchádzať politický konsenzus a úprava súčasne platnej vyhlášky.

Ľuboš Sopoliga, riaditeľ krajského pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Prešove, zástupcov evanjelických škôl informoval, že od 1. septembra 2021 bude na Metodicko-pedagogickom centre v Trenčíne pôsobiť Daniela Naďová ako metodička pre vyučovanie náboženstva. Predstavil tiež nový katalóg vzdelávania MPC na školský rok 2021/2022.

Riaditelia cirkevných škôl v neposlednom rade ocenili evidentnú snahu ministerstva školstva o primárne riešenie regionálneho školstva a jeho rozvoj, ako aj prijatý Pedagogický model inkluzívneho vzdelávania na základných školách. Predseda Školského výboru ECAV M. Čurlík zástupcom rezortu školstva predstavil koncepciu Edukačno-misijného centra, ktoré za účelom vzdelávania od 1. januára 2022 zriadila tohtoročná Synoda ECAV.  Pozval ich tiež na 7. školskú konferenciu – uskutoční sa prezenčne, ak to umožní pandemická situácia, 30. septembra – 1. októbra 2021 v Poprade, a online v prípade stúpania pandemickej krivky.

Ministra Branislava Gröhlinga na rokovaní v Starom kolégiu sprevádzala Jana Lysáková, generálna riaditeľka kancelárie Ministerstva školstva SR. Na stretnutí sa zúčastnil aj Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu, Jozef Kanuščák – poslanec Prešovského samosprávneho kraja a riaditelia piatich evanjelických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VD: Marián Damankoš – ESŠ v Prešove, Jozef Sopoliga – ESŠ v Martine, Jana Chaloupková – ESŠ v L. Mikuláši, Martin Ilavský – Ev. gymnázium J. A. Komenského v Košiciach a Iveta Krajčirovičová – ESŠ internátna v Červenici.   

E. Mihočová

Foto – Nina Mihočová

Viac o obsahu a priebehu rokovania v EPsT 37-38/2021

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku je v súčasnosti zriaďovateľom 29 školských inštitúcií – 12 materských a 6 základných škôl, 7 bilingválnych gymnázií a 4 špeciálnych škôl. Evanjelické gymnáziá v súčasnosti navštevuje 2 600 žiakov, a dve z nich figurujú v prvej desiatke najúspešnejších škôl na území Slovenska (Ev. gymnázium J. A. Komenského v Košiciach a Ev. lýceum v Bratislave).