Elektronický informačný systém (EIS) v ECAV bol spustený

1. septembra 2021 bol oficiálne spustený Elektronický informačný systém (EIS).

Základné ciele a úlohy EIS ECAV

1. EIS ECAV je záväzný, spoločný informačný systém ECAV na Slovensku a elektronický pracovný nástroj ECAV na Slovensku.

2. EIS ECAV je systém na zber, spracovanie, poskytovanie a uchovávanie informácií. Zároveň slúži na zjednodušené a efektívne riadenie agendy jednotlivých COJ ECAV na Slovensku.

3. Agenda EIS ECAV zahŕňa personálne, administratívne, ekonomické, komunikačné a plánovacie riadenie jednotlivých COJ a ich kontrolu.

4. EIS ECAV pracuje na viacerých rovinách operatívy, ktoré sa nazývajú moduly EIS ECAV.

5. EIS ECAV sa riadi samostatným Prevádzkovým poriadkom EIS ECAV, ktorý schválilo GP ECAV na Slovensku.

Záväznosť používania systému

1. Zamestnanci ECAV na Slovensku sú povinní používať EIS ECAV.

2. Ostatní cirkevní funkcionári a predstavitelia majú prístup do EIS ECAV na základe definovaných priorít prístupu a rolí používateľov EIS ECAV.

*POZOR ZMENA*

V dokumente Žiadosť o prístup do EIS pre CZ a Žiadosť o prístup do EIS pre vyššie COJ nastala zmena na pozícii riaditeľa GBÚ a tak Vás prosíme odteraz posielať na GBÚ túto aktualizovanú verziu. Tieto dokumenty nájdete na stránke ECAV → Na stiahnutie → Dokumenty → EIS tlačivá pre udelenie prístupu alebo na tomto odkaze: https://www.ecav.sk/dokumenty