Konvent Východného dištriktu 2020

V sobotu 4. júla sa v Dvorane Starého kolégia konal dištriktuálny konvent, a to za účasti 38 konventuálov. Začal sa Službami Božími v Chráme sv. Trojice, na ktorých kázal Samuel Linkesch, senior Košického seniorátu.

Tohtoročný konvent Východného dištriktu schválil zriadenie neziskovej organizácie Elim, zámer dofinancovania rekonštrukcie Domova sociálnych služieb cez prostriedky Štátneho fondu rozvoja bývania, obstaranie nového služobného auta pre Biskupský úrad VD. Zvolil nových funkcionárov na uprázdnené miesta v cirkevných orgánoch a reagoval na pokusy o rozbíjanie jednoty evanjelickej cirkvi.

Problém s prístupovou cestou

Riaditeľ biskupského úradu Samuel Miško konventuálov informoval o problémoch spojených s prístupovou cestou k parkovisku, ktoré využívajú nájomníci bytov v dištriktuálnej budove na Jarkovej ulici, prepojenej s budovou na Baštovej ulici spoločným dvorom. Predsedníctvo dištriktu rokuje s vedením PSK o možnostiach ako zabezpečiť vlastnú prístupovú cestu k týmto dvom nehnuteľnostiam vo vlastníctve Východného dištriktu.

Východný dištrikt za symbolické euro kúpil od Prešovského samosprávneho kraja budovu starej kotolne, a to v priamom susedstve budúceho zariadenia pre seniorov. Ide o 350 m², kde chce dištrikt vybudovať parkovisko, sklad zdravotníckych pomôcok a oddychovú zónu (cca 1000 m²) pre mladé rodiny z nájomných bytov a seniorov.

Prijaté uznesenia

Okrem schválenia rozpočtu na nový rok 2021 a úpravy rozpočtu za rok 2019, konvent zobral na vedomie Správu revíznej komisie, Správu o hospodárení, záverečnom účte a stave majetku, správu dištriktuálneho  dozorcu Ľubomíra Pankucha a Vnútromisijného výboru. Konventuáli cirkevné zbory vyzvali a zaviazali, aby vyplnili hĺbkový dotazník, ktorý Vnútromisijný výbor v súčasnosti pripravuje, aby zmapoval duchovnú situáciu zborov a seniorátov.

Po predložení správy Školského výboru účastníci konventu diskutovali o modeli napĺňania Fondu cirkevného školstva. Dištriktuálny konvent uznesením požiadal Bohoslužobný výbor, aby sa zaoberal alternatívnymi spôsobmi prisluhovania sviatosti Večere Pánovej, vzhľadom na sprísnené bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID-19. Bohoslužobnému výboru adresoval tiež požiadavku, aby sa zaoberal návrhmi liturgickej reformy, prijatými na Dištriktuálnej pastorálnej konferencii v roku 2011. Keďže výbor aktuálne pracuje na novej agende, konvent odporučil celocirkevnú diskusiu k tejto téme aspoň rok pred jej vydaním.

Dištriktuálny konvent vyzval presbyterstvá cirkevno-organizačných jednotiek na všetkých úrovniach cirkevnej správy v rámci dištriktu, aby informovali evanjelickú verejnosť o záveroch jednotlivých rokovaní, najmä ak sú neverejné.

Reakcia na ASLOZ

Konvent schválil tiež správu biskupa Východného dištriktu, ktorú Peter Mihoč v tejto pozícii predkladal po prvýkrát. Rok 2019 zhodnotil ako čas zápasu o jednotu cirkvi. Reagoval okrem iného na vznik a aktívne fungovanie tzv. Asociácie slobodných cirkevných zborov (ASLOZ), keďže zo správ viacerých seniorov vyplynulo, že poznačila vnútorné fungovanie cirkevných zborov. Predmetom napätí sa stalo najmä spochybňovanie legitímnosti volieb a ich výsledkov na generálnej a dištriktuálnej úrovni.

Ján Brozman, generálny dozorca ECAV konventuálov informoval o predžalobnej výzve, ktorú predsedníctvu ECAV adresovala právnická kancelária za údajné poškodenie dobrého mena tzv. Asociácie slobodných cirkevných zborov.

Predsedníctva šiestich seniorátov a dištriktu sa následne stretli 13. júla v priestoroch Janoškovho domu, aby prerokovali viaceré modely a návrhy financovania cirkvi, ktoré budú predložené na tohtoročnú októbrovú synodu (9. – 10. október 2020). Biskup Peter Mihoč informoval, že už dvaja duchovní (aktívni v ASLOZ) predložili žiadosti, aby im Generálny biskupský úrad ECAV vyplatil vyššiu mzdu, aká im prináleží podľa platových tabuliek a Zákonníka práce.

E.Mihočová

Viac v týždenníku EPsT č. 29 – 30/2020

FOTO: E: Mihočová