Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci 2022

Východný a Západný dištrikt ECAV na Slovensku zorganizoval spoločné kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci. V pondelok 28. februára 2022 sa na online stretnutie pripojilo takmer 90 účastníkov, tak z radov farárov, ako aj študentov teológie Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK.  

Tento rok mali kázňové prípravky inú formu ako po minulé roky. Nešlo o prednášky v zmysle exegéz, ale o dva cykly tematických kázní k Veľkej noci a pôstu, ktoré môžu duchovní použiť, či už na nedeľných Službách Božích alebo večierňach. Prvý cyklus kázní na tému „Baránok Boží“ a „Kaifáš“ vypracoval Ján Matis, farár cirkevného zboru Košice Terasa. Po prestávke pokračoval Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu druhou sériou káznína tému „Pôst na 4 spôsoby“. Z kázňových prípraviek spravil Východný dištrikt nahrávku pre tých, ktorí prejavili záujem, ale okolnosti im nedovolili osobnú účasť.

Symbol baránka

Ján Matis sa zameral na symbol baránka, ktorého v Novej zmluve spomína najmä kniha Zjavenie Jána:  „Baránok Boží je v Písme výnimočný symbol, zvlášť pre Izraelitov – Židov. Ako vnímam našu evanjelickú cirkev, nie sme s týmto symbolom až tak spätí, aj keď je pravdou, že pri každej Večeri Pánovej spievame ´Baránok Boží´. Až tak ho však neprízvukujeme, čo je škoda …  Nesúvisí len s obeťou v Starej zmluve, ale má aj iné rozmery, ktoré poukazujú na baránka – Pána Ježiša a jeho službu: Baránkova kniha, Baránkova svadba alebo nevesta, Baránkova pieseň a Baránkova krv alebo obeť.“

Pôst na štyri spôsoby

Nielen symbol baránka, ale aj samotný pôst má viacero rozmerov, na čo poukázal biskup VD Peter Mihoč. „Pôst nie je iba určitá časť cirkevného roka, do ktorého vstupujeme  formálne a s pocitom, že sa treba niečoho vzdať. Na niekoľkých biblických textoch chcem poukázať, že aj to je dôležité, ale nie vždy to stačí. Základná otázka, ktorú si každoročne kladieme, znie: Čo pôst znamená pre mňa? Čo by som mal zmeniť – v duchovnom živote, službe, vzťahoch, cirkvi?“

A keďže pôst vrcholí na Veľký piatok – v najväčší pôstny deň, biskup Mihoč sa zameral práve na kríž a Ježišove rany. Zdôraznil, že pôst nemá byť len formálny a vonkajší, ale má sa dotknúť našich myšlienok (hlava ovenčená tŕňovou korunou), praktickej služby (prebité ruky), či spoločného kráčania cirkvi na ceste viery (prebité nohy). „Je dôležitá vyváženosť viacerých rovín pôstu, aby bol nakoniec kríž stredom a centrom nášho duchovného života,“ podčiarkol. 

Darček pre účastníkov

Online účastníci z radov farárov a teológov dostali aj  „darček“, a to v podobe kázní od 1. pôstnej nedele po 2. slávnosť veľkonočnú, vypracovaných na základe biblických textov z tzv. Nitrianskych perikop. Ide o perikopy, ktoré reflektujú nielen liturgický sviatok ale aj jednotlivé články Augsburského vyznania a v kazateľskej praxi sa často nevyužívajú. Kázne pripravili farári: Ján Velebír, Samuel Sabol, Marcela Uhláriková, Vladimír Ferenčík, Peter Fabok, Peter Kevický, Roman Roskoš, Libor Bednár, Ľudovít Hroboň a Ľubo Ďuračka.

Modlitby, ktoré je počuť

Stretnutie otvoril pobožnosťou Ján Hroboň – biskup Západného dištriktu, v ktorej na príklade starozmluvného Daniela (6,11 – 14) vyzval k odvážnemu verejnému svedectvu: „Práve dnes je doba, v ktorej treba otvárať okná našich kostolov a domácností, aby z nich bolo počuť modlitby. Modlitby, z ktorých je zrejmé, že dôverujeme nie sebe, systémom, kráľom tohto sveta, ale Najvyššiemu Pánovi. Prajem si, aby naše kresťanstvo bolo svedecké, a aby bolo zrejmé, že sme založení na hodnotách, ktoré sú nemenné, aj v týchto ťažkých časoch.“ Biskup Hroboň zároveň pripomenul potrebu praktickej pomoci a solidarity s tými, ktorí to v súčasnosti najviac potrebujú.

Program online stretnutia organizačne zastrešili tajomníci biskupov Mária Hroboňová a Marek Cingeľ. Tajomník biskupa VD M. Cingeľ na začiatok pripomenul vážnosť dnešnej situácie, keď povedal: „Keď sme kázňovky pripravovali, netušili sme, aký smutný to bude pondelok. Nielen ja, ale aj prednášatelia majú za sebou ťažký, náročný víkend (vzhľadom na logistickú organizáciu humanitárnej pomoci pre utečencov na východnej hranici, pozn.). Aj v tomto čase však chceme vnímať, že Boh a jeho Slovo má moc  a silu potešiť, uzdraviť, povzbudiť, napomenúť – a to aj nás farárov.“

E. Mihočová

Ilustračné foto – Milada Ferková