Kázňové prípravky k adventu a Vianociam

Práve na Medzinárodný deň Biblie – v stredu 23. novembra sa konali tohtoročné kázňové prípravky k adventu a Vianociam. „Ako lepšie tento medzinárodný deň osláviť ako práve štúdiom Biblie,“ poznamenal v úvode moderátor Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD. Podujatie organizačne zastrešili  biskupské úrady Východného a Západného dištriktu.

Na kázňové prípravky, konané v online priestore, sa prihlásilo 83 farárov a farárok, študentky EBF UK i farár Ekumenickej pastoračnej služby. Pri biblickom úvode biskup VD Peter Mihoč vychádzal zo Zjavenia Jána 3,7 –13 a pozornosť upriamil na symbol kľúča: „Advent skrýva jedno veľké tajomstvo – na tomto svete existuje jeden univerzálny kľúč, ktorým sa dajú otvoriť všetky dvere ľudských sŕdc, a ten kľúč má tvar kríža. Je to Dávidov Kľúč, ktorým Boh otvoril dvere zmyslu života. Je životne dôležité nestratiť ho, aby sa nám raz otvorili tie najdôležitejšie dvere vo večnosti.“ 

Zahraničný hosť Martin Horák, farár zboru Českobratskej cirkvi evanjelickej v Brne II., pre účastníkov pripravil odbornú homiletickú exegézu na text z Matúšovho evanjelia 11,2 – 5 na tému: „Komu je blaze“ s následnou aplikáciu do praxe.  Martin Horák je na Slovensku tiež známy ako pravidelný rečník na teologických kurzoch pre kaplánov, ktorí sa pripravujú na farárske skúšky. „Českobratská cirkev bola pre evanjelickú cirkev na Slovensku vždy veľkou inšpiráciou v oblasti biblistiky. Mnohí farári pri príprave kázní siahajú práve po knihách českých teológov Pokorného, Balabána…“, poznamenal tajomník Cingeľ.  

Na odbornú prednášku, ktorá odznela na kázňových prípravkách, nadviazala diskusia.  V závere predstavili aktuálnu ponuku kurzov a seminárov koordinátori Edukačno-misijného centra ECAV. Zahraničnému hosťovi Martinovi Horákovi ako aj všetkým účastníkom poďakoval biskup Hroboň. Každý z nich dostal tiež súbor kázňových prípraviek na tzv. „Nitrianske perikopy“ (kázeň na vybraný biblický text a konkrétny článok Augsburského vyznania) od 1. adventnej nedele do Zjavenia Krista Pána mudrcom, ktoré im majú uľahčiť prípravu na nadchádzajúce adventné obdobie a vianočné sviatky.

E. Mihočová